You are on page 1of 17

ANAFILAKTIČKI ŠOK

Ass dr sci med Marina Atanasković-Marković


Univerzitetska dečja klinika, Beograd
Definicija

• Akutna, teška, životno ugrožavajuća


generalizovana ili sistemska hipersenzitivna
reakcija, koja nastaje masivnim i naglim
oslobađanjem velike količine medijatora iz
mast ćelija i bazofila.

1. Muraro A et al. The management of anaphylaxis in childhood: position paper of the EAACI. Allergy 2007;62:857-871.
2. Lieberman P et al. The diagnosis and management of anaphylaxis: An updated practice parameter. J Allergy Clin Immunol
2005;115:S483-S523.
3. Johansson SGO et al. A revised nomenclature for allergy for global use: Report of the Nomenclature Review Committee of
World Allergy Organization. J Allergy Clin Immunol 2004;113:832-836.
Mehanizam nastanka
(WAO preporuke)

Ne alergijska/ne imunološka

Anafilaksa

Alergijska/imunološka
IgE IgG Imuno-kompleksi-komplement

Johansson SGO et al. A revised nomenclature for allergy for global use: Report of the Nomenclature Review Committee of
World Allergy Organization. J Allergy Clin Immunol 2004;113:832-836.
Imunološki mehanizam nastanka
anafilaktičkog šoka
antigen

IgE antitelo

**
FcRI
*
**
* *
** * **
* **
Mastociti *
*
* ***
**
*
**
***
* ** **
**
… ** * **
Bazofili *
*
**
**
*

Rana faza reakcije


**
** **
*
*
*
****** ****
***
*
**
**
***
* * ***
*****
**
**
**
*
*
** ** **
**
* *
**
*
* * * **
*
* ***
*
***
* * *
** * *
* * ** ** ***
degranulacija *
* *
**
*
*

Kasna faza reakcije


Dejstvo medijatora na target tkiva
• Povećana vaskularna permeabilnost
edem, hipovolemija, hipotenzija
• Kontrakcija glatke muskulature
bronhospazam, hiperperistaltika
• Povećana sekrecija mukusa u disajnim
organima
• Poremećaj u srčanom ritmu
Faktori rizika
• Predhodne anafilaktične reakcije
• Udruženost sa astmom
• Postojanost alergije na hranu

• Količina i vrsta alergena


• Uzrast
• Atopija
Izazivači
• Hrana:kikiriki, mleko, jaja, soja, riba, pšenica, tropsko voće......
• Lekovi:penicilini, cefalosporini, sulfonamidi, NSAID, mišićni relaksansi,
opijati, vankomicin, tiopental, insulin, radiokontrasti .........

• Latex
• Venomi:ose, pčele, stršljen
• Imunoterapija
• Napor
• Vakcine:tetanus, influenca, morbili, parotitis
• Idiopatski
Klinički kriterijumi za dijagnozu
anafilaktičnog šoka (1)
Postojanje bar jednog od sledeća tri kriterijuma
1. Akutni početak (od minuta do par sati) sa
zahvaćenošću kože, mukoze ili oba sistema
(generalizovana urtikarija, svrab, crvenilo, otok
usana, jezika, uvule).
I bar jedan od sledećih:
a. Respiratorni sistem (dispnea, bronhospazam,
stridor, hipoksija).
b. Kardiovaskularni sistem (hipotenzija, kolaps).
Klinički kriterijumi za dijagnozu
anafilaktičnog šoka (2)
2. Zahvaćenost dva ili više od sledećih sistema nakon
izlaganja alergenu na koji je pacijent već senzibilisan
(od minuta do par sati):
a. Koža ili mukoza (generalizovana urtikarija, svrab,
crvenilo, otok).
b. Respiratorni sistem (dispnea, bronhospazam,
stridor, hipoksija).
c. Gastrointestinalni sistem (grčevi, abdominalni bol,
povraćanje)
Klinički kriterijumi za dijagnozu
anafilaktičnog šoka (3)
3. Hipotenzija nakon kontakta sa alergenom kojim je
pacijent već senzibilisan (od minuta do par sati):
Hipotenzija u dečjoj populaciji se definiše, kada je
sistolni pritisak:
 70 mmHg u uzrastu od 1. meseca do 1. godine
 70 mmHg + (2 x godine) od 1. do 10.godine
 90 mmHg od 11. do 17. godina

Sampson et al.Second symposium on the definition management of anaphylaxis: summary report-Second National Institute of
and Infectious Disease/Food Allergy Anaphylaxis Network symposium. J Allergy Clin Immunol 2006;117:391-397.
Kliničke manifestacije
• Kožne
urtikarija, angioedem, pruritus, eritem
• Respiratorne
bronhospazam, edem laringsa, stridor, disfonija,
afonija, respiratorni distres
• Kardiovaskularne
hipotenzija, tahikardija, disritmija, vaskularni
kolaps
• Gastrointestinalne
grčevi, bol u stomaku, povraćanje, proliv
• Ostale
akutna rinorea, svrab u nosu i očima
Diferencijalna dijagnoza
• Vazovagalna-neurokardiogena sinkopa
• Epizode crvenila
• Postprandijalni sindrom
• Sistemska mastocitoza
• Hereditarni angioedem
• Disfunkcija glasnih žica
• Napadi panike
• Epizode hiperventilacije
• Druge vrste šoka
Laboratorijska ispitivanja
• Serumska triptaza
• Histamin u plazmi
• Histamin i njegovi metaboliti u urinu

• Spec IgE u serumu


• Kožni i dozno provokativni testovi
Zbrinjavanje anafilaktičkog šoka (1)
• Smestiti pacijenta u horizontalni položaj
• Dati adrenalin
vodeni rastvor 1:1000 (1mg/ml); 0,01 mg/kg
(max.pd: 0,3mg/0,5 mg/) i.m.ili s.c u
intervalima od 5-10 min
• Proveriti prolaznost disajnih puteva i dati O2
• Inhalacije beta-2 agonistima
Zbrinjavanje anafilaktičkog šoka (2)
• Uspostaviti intravensku liniju
• Rastvor kristaloida ili koloid ekspandera 20ml/kg
10-20 min
• Antihistaminici /H1 antagonisti/
diphenhydramin: 1mg/kg (do 50 mg) i.v.
chlorpheniramin: do 1 god. 250mcg/kg i.v./i.m.
1-6 g 2,5-5 mg i.v./i.m.
7-12 g 5-10 mg i.v./i.m.
12-18 g 10-20 mg i.v./i.m.
cetrizidin: 2-6 g 5 mg per os
6-18 g 10 mg per os
Zbrinjavanje anafilaktičkog šoka (3)
• Kortikosteroidi
methlylprednisolon 1-2mg/kg/d i.v. na 6 h
prednison 0,5 mg/kg per os
• Vazopresori
dopamin 2-20g/kg/min
Opšte preventivne mere
• Adrenalin za samodavanje
EpiPen 0,3 mg
EpiPen 0,15 mg
• Izbegavanje kontakta sa alergenima koji
izazivaju anafilaktički šok