looja cwa:|a:i koll :o 1!

kajuo|a: koll :o10
¡i:s koll :o11
Competition in the Bottled water
lndustrv in 2006
0bjeotive
O %|is ·asc a:alvsis |asicallv s|ows t|c cuc:-c:cc oi
|ottlcc watc: i:cust:v. ciiic:c:t st:atc-ics |ci:- ta|c:
|v t|:cc uai: cou¡ctito:s :lc¡si.cocoacola.:cstlc a:c
ot|c: scllc:s to sustai: i: ua:|ct cu:i:- ¡c:ioc i:ou
!000 to !00o.lc:c wc |avc also cx¡lai:cc t|c lo:tc:`s
iivc io:cc uoccl
lntroduotion
O o! |illio: |usi:css i: !00. × accitio:al !0 |w !00. a:c
!010
O u:itcc statcs t|c wo:lc la:-cst ua:|ct:i:ou 1999!00+
..i:c:cascc |v · ·t|c: i: to¡ :a:| a:c u:itcc statcs a:c
\cxico
O ·o:t:ollcc |v a icw iooc a:c |cvc:a-c cou¡a:ics .%|:cc
-ia:t cou¡ctito:s ·ocacola. lc¡sico. :cstlc..
O ·t:atc-ics . i::ovativc ¡:ocuct va:iatio:. lowc:cc ¡:iccs i:
st:uctu:cc ua:|cts. acqui:i:- oi suallc: scllc:s .usc oi
st:atc-ic a-:ccuc:t
mereenoe of bottled water industrv
O :c:cascc iocus o: iit:css a:c |calt|
O ·aictv co:cc::s oi uu:ici¡al c:i:|i:- watc:
O lcctic o:t|c-o liicstvlcs oi Auc:ica: co:suuc:s.
O ·o:vc:ic:cc. ¡u:itv a:c ¡o:ta|ilitv oi |ottlcc watc:
O u¡:ovcc co:suuc: awa:c:css oi :ccc io: ¡:o¡c: |vc:atio:
O u¡:ovcc t|c a¡¡ca:a:cc oi s|i: a:c -ivc uo:c c:c:-v
O ·|cuical tastc oi ta¡ watc: i:cluci:- c|lo:i:c a:c ilu:oicc
t|at was a -:cat ¡:o|lcu to u· ¡co¡lc
$01 Analvsis of Bottled water
lndustrv
O
s1RING1Hs
%|c liicstvlc oi ¡co¡lc is c|a:-i:-
Dcua:c is i:c:casi:- cav |v cav i: t|c |ottlc Watc:.
·o:vc:ic:cc. ¡u:itv a:c ¡o:ta|ilitv ca: |c t|c st:c:-t|s oi |ottlcc watc:
O
WIAKNIssIs
%|c lac| oi awa:c:css a:c t|c ¡ovc:tv
%|c lac| oi availa|ilitv i: t|c :cuotc a:cas is also t|c st:o:- :caso:
O
GPPGR1uNI1IIs
lco¡lc a:c |ccoui:- uo:c |calt| co:scious

O
1HRIA1s
low l:t:v la::ic:
lco:ouical u:cc:tai:tv
!orter's live loroe Model
Bottied Water Industry
Iierce
Iov Average
Numerous
Hard to enter
live loroes Analvsis
O 1hreat oí substitute product.
lcalt|ic: a:c i::ovativc ¡:ocucts. suc| as ilavo:cc watc:. :o:
calo:ics watc:. a:c vitaui: acccc watc:.
·t|c: su|stitutc ¡:ocucts a:c tca. coiicc. uil|. a:c |cc:. soit
c:i:|.
·u|stitutc ¡:ocucts |ccouc uo:c ¡o¡ula: a:c ca: |c
co:sicc:cc as a t|:cat
O 1hreat oí the nev entrants .
O l:oiita|lc ua:|cts t|at viclc |i-| :ctu::s will c:aw ii:us.
lut i: t|is casc. t|c |i--cst cou¡ctito:s |avc t|c uajo:itv oi
t|c -lo|al ua:|ct.
O A icw suall cou¡ctito: a:c ca¡a|lc oi uai:tai: t|ci:
co:suuc:s.
O ¡ust a cou¡ctito: w|o is a|lc to oiic: |i- qua:titics oi
|ottlcc watc: at a low ¡:icc is -oi:- to c:tc: t|is i:cust:v
O Vast |cvc:a-c cist:i|utio: svstcus oi ·o|c a:c lc¡si c:a|lcs
t|cu to |avc i:tiuatc :clatio:s|i¡s wit| :ctail c|a::cls a:c
woulc |c a|lc to ccic:c t|ci: ¡ositio:s ciicctivclv
1he bargaining pover oí suppiiers.
O %|c su¡¡lic:s to t|c |ottlcc watc: i:cust:v i:clucc uu:ici¡al
watc: svstcus. s¡:i:- o¡c:ato:s. |ottli:- cqui¡uc:t
ua:uiactu:cs. ccio:izatio:. :cvc:sc osuosis. a:c iilt:atio:
cqui¡uc:t ua:uiactu:cs.
O \a:uiactu:cs oi ll% a:c lDll |ottlcs . la:-c |ottlc:s
a|lc to ¡u:c|asc |ottlcs as littlc as . cc:ts ¡c: |ottlc.
O Duc to la:-c :uu|c: oi cxisti:- ·u¡¡lic:s .|a:-ai:i:-
¡owc: oi su¡¡lic:s is low.
O 1he bargaining pover oí customers .
O %|c ¡:icc sc:sitivitv oi |uvc:s a:ou:c t|c -lo|c is |i-
co:cc:: io: t|c lcaci:- scllc:s oi t|c i:cust:v
O l:i:ci¡lc ·|a::cls .
·o:vc:ic:cc sto:c. looc sto:cs. \ass uc:c|a:cisc:s.
Vc:ci:- uac|i:c
O ·o:suuc:s will :ot sto¡ |uvi:- |ottlcc watc: just |ccausc a
|i-| ¡:icc. t|cv uav o:lv c|a:-c i:ou o:c |:a:c to a:ot|c:
o: i: t|c |cst scc:a:io io:u o:c ilavo: to a:ot|c:. |ccausc
|ottlcc watc: tocav is co:sicc:cc as a |asic ¡:ocuct. ·o
|a:-ai:i:- ¡owc: oi |uvc:s is ucciuu
O Intense oí competition.
%|c:c a:c a icw -lo|al cou¡ctito:s i: t|c i:cust:v. suc| as :cstlc Watc:s.
G:ou¡ Da:o:c. cococola.¡c¡sico.
O lic:cc cou¡ctitio:
·ou¡ctc a--:cssivclv o: ¡:icc
\a|i:- ciiic:c:tiatio: i: ccvclo¡i:- ¡:ocucts :iocusi:- o: |calt| a:c
iit:css
lottlcc watc:s scllc:s also :ccccc to |avc ciiicic:t cist:i|utio: svstcus to
su¡c: ua:|ct
\axiuizc t|c :uu|c: oi cclivc:ics a:c o:tiuc cclivc:ics ¡c: c:ivc: si:cc
cist:i|utio: i:cluccs |i-| iixcc costs
%|c cou¡ctito:s i: t|c i:cust:v |avc :ot o:lv |ottlcc watc: |ut c:|a:ccc
watc:s o: iu:ctio:al watc:s availa|lc i: cvc:v si:-lc ua:|ct.
'alue ohain oomparsion for the bottled
water operations of Nestle,pepsioo,and
oooa-oola
NIs1II PIPsIcG cGcA-cGIA
kl%Allk lk·l
llk ·A·l
·.++ ·..! ·.o.
kctailc:`s ua:-i: !. 1¯.. 1¯.o
%·%ll
l·%%llk
klVl:ul
..+9 ¯.0! ¯.1!
lXll:·l· !.o! +..! +.o!
Gk··· lk·l% !.·o !.9! !.0!
ll%A \AkG: 10.+ 9.0 o..
0RLU MARK1 $AR 0l B011LU
A1R lNUu$1R¥ lN 2006
Pepsico Aquaíina s91o miiiion
·ocacola Dasa:i ·!+ uillio:
:cstlc watc: lola:c s¡:i:- o+9 uillio:
:cstlcA::ow|cac .+o uillio:
:cstlc Dcc: la:| !.o uillio:
·:vstal -cvsc: !!. uillio:
·za:|a::cstlc watc: !!o uillio:
cc uou:tai: !0· uillio:
lvia::cococola 1+. uillio:
1op four u$A bottled water marketers
2003-2004
RANK cGMPANY IIADING
BRANDs
200+ MARKI1
sHARI
2001 MARKI1
sHARI
1 :l·%ll
WA%lk·
l·lA:D
·lk:G.Dllk
lAkl.·l
\·u:%A:
+!.1 !9.1
! ···A··lA DA·A:.lVA
:.DA::·:
!1.9 !+.1
! lll· ·· AQuAl:A 1!.o 1+..
+ ·G ·kY·%Al
GlY·lk
¯.+ ¯
·%llk·lkV
A%l
1. 1..!
$trateeies of nestle
O Wo:lc s lcaci:- scllc: wit| ua:|ct s|a:c oi 1·.! i:
!00.
O +! ua:|ct s|a:c i: u·A a:c !0 i: luk·ll
O lowcost lcacc: i: u:itcc ·tatcs.
O li-| s¡ccc. ciiicic:t a:c vc:ticallvi:tc-:atcc
ua:uiactu:i:- ca¡a|ilitics
O ¯. |:a:cs i: 1!0 cou:t:ics i: !00+
O ·t:atc-v was. to |c ¡ositio:cc |v ¡u:c|asi:- suallc:
:c-io:al |:a:cs. acqui:i:- |ottlcc watc: ¡:ocucc:s a:c
c:tc:i:- i:to joi:t vc:tu:cs.
O : !00otwo -lo|al |:a:cs::cstlc ¡u:c liic a:c aqua::cl.iivc
i:tc::atio:al ¡:cuiuu |:a:cs a:c o· local |:a:cs
O l:|a:ccc watc:s suc| as i:uit ilavou:cc. ·t:aw|c::v ucl|a.
co:t:cx lcuo: uc:i:-uc wc:c i::ovativc calo:ici:cc ilavo:s
i:t:ocuccc i: !00o.
O lac|a-i:- i::ovatio:s to ciiic:c:tiatc its |ottlcc watc:
|:a:cs suc| as s¡ill¡:ooi ca¡ io: c|ilcsizcc |ottlcs. |u||lc
s|a¡cc |ottlc io: c|ilc:c:.
O :cw ll% co:tai:c: was ¡a:t oi st:atc-v to :cvitalizc t|c |:a:c
i:tc:ccc to |cttc: uatc| t|c o: t|c -o liicstvlcs oi vou:-
co:suuc:s
O louc a:c oiiicc cclivc:v w|ic| :ca:lv !0oi salcs i: u· a:c ·
Acquisitio:s |cl¡ it to -:ow i:ou :o ¡:csc:cc to lcaci:- ¡ositio:.
O loval co:suuc: |asc
O :cstlc is vc:v t:ustcc |:a:c a:c its ¡:ocuct is co:sicc:cc oi |i-|
qualitv wo:lcwicc.
$trateeies bv Cooa-oola
O Dasa:i :c:catc a :cco-:iza|lc |:a:c |v i:vc:ti:- a: :auc
t|at sou:cs :ci:cs|i:-. soot|i:-. a:c c:is¡:cssi:t:ocuccc i:
1999
O Dasa:i is ¡u:iiicc watc: i:cluccs cou|i:atio: oi ua-:csiuu
sul¡|atc. ¡otassiuu c|lo:icc. a:c salt |cst att:i|utcs oi
s¡:i:- watc:.
O ·u¡¡o:tcc |v !0 uillio: acvc:tisi:- |uc-ct i: !00. a:c was
cist:i|utcc t|:ou-| all :ctail c|a::cls w|c:c co|c availa|lc.
O Vast cist:i|utio: svstcus a:c :c-otiatcc co:t:acts wit|
u:ivc:sitics. s¡o:ts. uacc it casv to ua|c Dasa:i availa|lc
a:vw|c:c co|c |c ¡u:c|ascc
O ·ocacola`s ua:|cti:- cx¡c:tisc. vast u· cist:i|utio:
c|a::cls allowcc casa:i to |ccouc scco:c la:-cst |:a:c oi
watc: i: u·
O Wit| vast -lo|al cist:i|utio: t|cv also |avc |ottlc:s ¡a:tiallv
ow:cc a:c cou¡lctclv ow:cc |v cocacola t|at -ivcs t|cu
cost ciicctiv:css
O ·ocacola cxtc:ccc Dasa:i li:c i: !00oi:uit
ilavou:cc:succcssiul. ilavo:cc watc: wit| li-|t ca:|o:atio:s
wit| :o calo:ics. ¡owc:acc:u:succssiul
O ¡oi:t vc:tu:c wit| Da:o:c i: !00! ¡:oviccc co|c wit|
|ottlcc watc: ¡:ocucts at all ¡:icc ¡oi:ts.
O Dasa:iu¡¡c: uic ¡:iccc watc:. lvia:¡:cuiuu a:c
Da::o:ciscou:t¡:iccc. %|is joi:t vc:tu:c woulc allow t|c
cou¡a:v to ¡:otcct Dasa:i`s :ca: ¡:cuiuu ¡:ici:-.
O lut t|c t|:cc tic: st:atc-v iailcc i: souc :c-a:cs. ·o|c`s
t|:cc watc: |:a:cs |ac collcctivclv lost !.! ua:|ct s|a:c
¡oi:ts w|ic| lcac to -:owt| oi :cstlc a:c souc ¡:ivatc la|cl
O : ca:lv !00+. ·o|c |ac to wit|c:aw its c:ti:c stoc| oi Dasa:i
i:ou t|c ua:|ct aitc: u:accc¡ta|lc lcvcls oi |:ouatc was cctcctcc
i: t|c watc: a:c t|cv iaccc a|a:co:uc:t oi Dasa:i |:a:c i:
lu:o¡c
O : !00o cocacola acqui:cc t|c talia: a:c Gc:ua: ui:c:al watc:
cou¡a:v a:c two l·D watc: ¡:ocucc:s i: !00o
O ·oca·ola su¡¡o:ts :ca:lv ¯0 ¡u|lic watc: ¡:ojccts i: +0
cou:t:ics. i: ¡a:t:c:s|i¡ wit| suc| -:ou¡s as ·Akl a:c t|c Wo:lc
Wilcliic lu:c
O usi:- :ccvclcc :csi: to ua|c ¡lastic |ottlcs a:c :ccuci:- t|c
|ottlc's wci-|t t:v to ui:iuizc t|c c:vi:o:uc:tal iu¡act oi
|ottlcc watc:
!epsi waters
$trateeies bv !epsi-oo
O lcst sclli:- |:a:c i: u:itcc statcs Aquaii:a
O lcv st:c:-t|utilizatio: oi sauc watc: ¡u:iiicatio: iacilitics t|at
wc:c uscc to ¡:ocucc soit c:i:|s.
O ·t:i¡¡cc out all c|lo:i:c a:c u:¡lcasa:t sucll oi ta¡ watc: w|ic|
was a -:cat ¡:o|lcu i: u·
O ·t|c: |:a:cs-at:o:acc ¡:o¡cl iit:css. so|c liic watc: .a:c
iu:ctio:al vc:sio:s ccvclo¡cc a:ou:c custouc: tv¡c a:c liicstvlcs
O l:o¡cl ilavo: a:c vitaui: c::ic|cc watc:¡|vsicallv activc
co:suuc:s liic watc: io: iua-cc:ivc: co:suuc:s
O Aquaii:a s¡a:|li:-:a zc:ocalo:ic. li-|tlv ca:|o:atcc cit:us .
Aquaii:a alivc:vitaui:s a:c ilavou:cc juiccs.:ut:ic:t :ic| Gato:acc.
O : !00o. aquaii:a was t|c :uu|c: o:c |:a:c oi |ottlcc watc: i:
kussia a:c Vict:au
O ·iic:cc ciscou:ts o: 1! a:c !+ uulti¡ac|s to |oost u:it voluuc..
O lc¡sico cx¡a:ccc i:to i:tc::atio:al ua:|cts |v allowi:- io:ci-:
|ottli:- i:a:c|iscs to licc:sc t|c aquaii:a |:a:c
O A--:cssivc cist:i|utio: svstcu oi lc¡si is |cv st:c:-t| io: its
|ottlcc watc:
O Aquaii:a |ac lau:c|cc a :clativclv c:vi:o:uc:t i:ic:clv |ottlc
w|ic| is t|i::c: a:c lcavcs lcssc: ca:|o: ioot¡:i:t t|a: its ca:lic:
|ottlcs to att:act c:vi:o:uc:t cautious custouc:s.
0ther suppliers
O ·:vstal -cvsc: iou:t| la:-cst scllc: i: u·A i: !00+lowc: ¡:icc
¡oi:ts a:c was |ottlcc i:ou s¡:i:-s i: ·aliio::ia at vc:v low cost
O lc:ta ¡c:ct:atc i: ua:|ct t|:ou-| cist:i|utio: |ascc o: :cuovi:-
100 oi iu¡u:itics i:ou ta¡ watc:. s¡o:so:cc la:-c :uu|c: oi
at|lctcs. |:a:c ¡:ouotio: t|:ou-| uotio: ¡ictu:cs. uusic viccos
O lizisu¡c: ¡:cuiuu watc:cx¡osu:c t|:ou-| uotio: ¡ictu:cs
O l·: ac|icvcc its ciiic:c:tiatio: t|:ou-| a:tia-i:- claius..cac|
|:a:c wit| u:iquc c|a:actc:istic
Learnine
O Alt|ou-| t|c:c is :ot uuc| ciiic:c:cc i: t|c ¡:icc lcvcl a:c
st:atc-ics o¡tcc |v all t|c t|:cc |:a:cs :cstlc :cuai:s t|c
|i--cst ¡lavc: i: t|c ua:|ct. |avi:- la:-c ua:|ct s|a:c wit|
low cost oi ¡:ocuctio: a:c la:-c :uu|c: oi |:a:cs.
O lc¡sico |avi:- o:c si:-lc |:a:c oi |ottlcc watc::aquaii:a is
still a|lc to cou¡ctc wit| ot|c: two csta|lis|cc |:a:c
|ccausc oi its vast cist:i|utio: :ctwo:|.
O ·oca ·ola |as :ot |cc: a|lc to uai:tai: a co:sistc:t ¡ositio:
i: t|c ua:|ct as it iailcc i: its t|:cc tic: st:atc-v a:c |ccausc
oi its a|a:co:uc:t i: lu:o¡c a:c u· i: !00o.

-0.9;0
O %8,80,3,88-,8.,84890020703.041

-4990/,9073/:897 /1107039897,9008-039,03 -97002,3.425099478 !058 .4.4,.4, 30890 ,3/ 490780078948:89,332,709/:735074/1742 94 0700,;0,8405,30/90!47907 8 1;0147.024/0

943 O -43-:830883 . -.//943.3974/:.

4 0890 O $97.3/ 0.70...9.39.709 1742  3.308 %700 .10144/. !058.3/  O &390/89.0574/:.4.80/- 90739457.0.3/-0.. ..7.083 897:.908.90.3.425099478 4.425..0780078 :8041 897.07.9:70/2.70:390/89.9.9008334.9089047/.7098 .70892.6:734182. .4 O 439740/-.7002039 .943 4070/57.

9073/:897 O 3.9..0738412:3.0/.550.3/.8.5.041-4990/./733..43 90 410890841207..0303.890419.80/14.3/1:74/0 9.0 5:79.943 O 2574.0/90.4730.5.04183.70308841300/147574507/7.9574-0294&$50450 .70.:/3.7.109.9 O $.9.20703.3.438:207.-941-4990/.:843193088.438:2078 O 43.3/0.70.3/5479.024700307 O 02.907 O 2574.9.3.9073.43.907 O 0.

70.907 3/:897 O $%#%$ %01089041504508...88..3-090897039841-4990/.-9..079 %0...843 .0 5:79.3/83.84908974370.$ %3.907 O $$$ %0.703088.0303.3/9054.83/..33 02.41.41.907 43.70.390-4990..88414990/.-/.3/5479.-9390702490.

O !! #%&%$ !0450.7707 .079.70-0.438..&3.42324700.4342.39 .9.4:8 O %#%$ 4397.

07.7/9403907 :2074:8 07.0 .047.0 4 .04/0 4990/.!47907 8.9073/:897 .

9 .8...23.41100 2 .7090.//0/.907..3/.4202470545:.3/-007 8419 /73 $:-899:90574/:.047.9 0.98.9..0574/:.9.3/334.907 .98-0.98 8:. .9418:-899:90574/:.81..3/.4708.438/070/.3-0 .083.7..907 9078:-899:90574/:.907 343 .970.470/.88 O %70.

3907 ..-02.O %70.9.9438589709.457.-0412.709 O 1082.3/!05803.4250994748.80 90-089.3/ 4:/-0.0902.08439403907983/:897 O '.5.47941 904-..39.425099478.907.3308.89-0.0/897-:9438890284140.42509947.0 ..-094/0103/90754894380110.0392.9.94190300397..07.1728 :9398.70...90/709:738/7..70989.2.3990841 -4990/.-08 90294.9070..438:2078 O :89.-09441107-6:.398 O !7419.

9478-499306:52039 2..80-49908.8.8990.3:1.335407418:55078 O %08:550789490-4990/.3/197.:/02:3.7.%0-.0780482488 .943 06:520392....0398507-4990 O :094.3/!-49908 .9:708 O . .3:1.33 5407418:5507884 .3:1.943 70.-0945:7.70-499078 .7.5.90788902885734507.9:70841!%.9:708/043.9073/:8973.703:2-07410893$:55078 -.

03.574/:.43.089470 44/894708 ..8..:80 -4990/.8.941-:078.7414724301.74:3/904-08- .33540741-:078820/:2 .O %0-.34907 47390-0898..7.3/94.301742430-7.:8942078 O %057./38007841903/:897 O !73. 57.4794.9 $4 -.90794/.0 902.50.3308 43.3/8078 '03/32..907:89-0..34907 -0.8.33540741.30 O 438:20783498945-:3-4990/.:80.43.7.438/070/.073147900.0303.88207..080389.-.

0708.0 /897-:9433.04357..98 14.034943-4990/...0011.0783.4250994783903/:897 8:.0708507/7.078302.0453574/:.8089F.709 .9078 74:5.3.0.4 .:/0810/.943.:83430. 5058.42509943 %070.4898 %0.-030.7088.9078.9433/0.70..3430 .4250994783903/:897.42509943 425090..4 O 07.4.20903:2-0741/0.3/ 193088 4990/.039/897-:94388902894 8:5072..9078471:3.709 .9.907880078.3/43 920/0.4...907-:903.3/1107039.O 39038041.0 .104-.84300/0/94.0/ .

3/ . $% !!$   #%# !#  !#$ #09.9438410890 5058.73 % % %%# #'& !$$ # $$!# % %#                 ..4.'.3.425.4.:0.9074507..4 . .7843 14790-4990/ .07 82.

/ 0890 007!. .3 .8. ##%$# %% %#&$%# !058. 4.3/8573 0890 774 0.3 .3 0890 .13.907 !4.4. 243 243 243 243 243 243 243 243 243 .4 6:. 0807 . 0890.7.024:39..4 .7 789.907 .4.4...

709078   #  ! $% %#$ #$ #% #% $# $#  !  $!# # !#  &% $ '  "& #$% $#        !!$ %#$.9072.%4514:7&$-4990/.

!#' %    .

.

.908 8500/ 011.3/ 3&# ! 4 ..90/ 2.-7.8382./3800792.4:397083 $97.07 7043.$97.703&$.3/83 .3/ 039073394439.6:73-4990/.078..3/./073&390/$9.039.7098.90.3/8 .3:1.8 94-05489430/-5:7..4890.907574/:.90084130890 O 47/ 80.-908 -7.7098. 3907.079.039:708 ..7041 3 O O O O O  2.9:73.5.

3..0..0/3 O !.3/88:.O 3 944-.3/8../ 80/-49908 -:--0 8.90788:.9098-4990/..943.-07720-.885 57441.50/-4990147.470 17001.. .943894/1107039.5147.817:91....3/8 08905:7010.0 39073.3334.4:70/ $97.770 1.3/.43970 02432073:0070334.-7.9./703 .-7.6:...3/4.3/8 O 3.0/..5702:2-7.478 3974/:.907 -7.

3/ 3903/0/94-099072.7 418.85.9.083&$.6:894380599474174234570803.O 0!%.80 O 08908.3/ .438:207-.0797:890/-7..9043904108908414:3 .909470.7941897.3/98574/:.947/ /0 .0/0.0940./3548943 O 4.3/411.438/070/41 6:.98.9.07.3/.438:2078 O 420.439.30.307.090-7.

.

3/3049.0/3 O .9073. O ./.3/.997-:90841 8573.3070.8 /897-:90/974:..0393.89/897-:943889028.709.-0-7.88:2..70.47/0 .078908 854798 2.3/-3.8.-0 .308:2 8:5.8..8.42-3.-0 O '. .90/.943412..0.33.989 :3..43./090.4397.9 -089..40.7853088 3974/:.3 85:710/.9008-4.$97.907 O $:554790/- 243.8942.20 9.90 549.40-05:7.3 .:/08.80/ .70.3/8.4...90...3 .3308070.3/.07983-:/093 ..984:3/87017083 84493 .

.3 303 17:9 1.425090430/-. . .70930507980 .3/41 ..8.90799.4.489 0110..79.3308.9.40//./897-:94390.. 82...9438 934.89&$/897-:943 .84.0881: 1.3088 O 4..7089-7.0-4990785. 430/.0903/0/..42080.3 94-0.4.4:70/ 8:.43/.9073&$ O 9.8..4..0881: ./0 :38:.O 4.9.3/.7-43.4708 5407.9..4. .470/..894-.08902 .

409 -4990/.90.9.3/ ..425.39457490.490 .57.3 5702:2.70 54398.3 O :9909700 907897.4:39 57.98.7098.0/ %8439.3 :55072/57.901./0/.054398 O .3/8.3 8 30.75702:257.039:704:/.039:709.40.9..3343 /8.907-7.9.0/.0/3842070.7/8 40 8 9700.8.0./947494130890.8./.907 .3/842057.907574/:.0489 2.-0 .O 439.3430 3 574.

8#..6:70/909.0/.32307.-00.-49908.3/94 .0783 O 4.7 40. .3 1742902.941 -4990/.3/901.74:58..89..983 .7 5:-..3 -7...709.7432039.390 -4990 809979423209003.9075740.8. 4.3..425.3/43203941.1907:3.3/70/:.-.0841-742.8/090..05.4.8:55479830.3/9047/ /10:3/ O &8370.907 ..3/072.9803970894..4./949/7.3.0/7083942.3/3 :7450 O 3 .O 30.793078598:.90/ 390.907.059.41.4:39708 35..907574/:..90 .8.907 .25.

!058.9078 .

9075:71. O 0897039 &9. 85..20.907..3/1...08419/738 O $97550/4:9.3/108908 O !7450 1.8.3/ 1:3.907 .3/3&390/89.5.9747..13..4 O 089 803-7.3/8 .943..03.947.97:8 6:...13.$97.470 9.7-43.438:2078 O 6:.078438/0.074 .9431.3/:350..238.9071472.08 3:970397..39820419.0450/./0 57450193088 84-0 10.4730.0 .943418.9089.47.9.9.8.438:207810.70..90/.73 .907 58./0 .. .9.0/.23037.13.3/.0 /7.908 6:.0 .4:70/ :. .9574-023&$ O 907-7.74:3/.9008-!058 .9 070:80/94574/:.:894207950.

-7.:94:8.6:.7098-.O 3 .6:.3980. .3/ 7088.4:20 !058.943.903.3.4 05.907 6:.:3.3/2:95.003..0/..13.894-4489:39.3/41-4990/.9073 O O O O #:88.3/0/39439073..0808807.038090.3/'093.2 11070//8.0/897-:9438890241!0588089703914798 -4990/.7432039.:8942078 .893307.997.74320391703/-4990 .70.9.8903:2-07430-7.13.13.3/0./..2. .7-43144957399..4314703 -499317..707 -4990894.80894.4:39843.

0807 14:79..703:2-0741 .9.90908 -7.1473.074. 503097.3/9:36:0.9:708 O .0.9078:55078 O 789.9:708 2:8..3/57424943974:249435.39 .0 54398.. -7./048 O 8:5075702:2..489 O !039.7..907 0548:70974:249435. .708980073&$3 40757.80/437024.5.8-4990/1742857383.3/.943974:.0/98/1107039..28 0..709974:/897-:943-.3.90789.9032.3 4125:790817429.907 85438470/.

909700-7.4. 8 89.-80/-7.039057.3/-0.3/ -0.7098.3/.6:.-094.703:2-0741-7.907 .709.13.702.733 O 94:907083492:.3.43889039548943 3902.90084590/-.3430830-7.0/3989700907897.3/8 O !058.3/4320393:7450.3/&$3 ./110703.00.3/ 897...709 4.3/41-4990/.:80 4198.3890 -0895.073902.3..0...4 .709 .-.89/897-:94330947 O 4.:804198.39..90.4250909490794089.3/80890702.8349-003.-0942.943.891...48941574/:.0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful