You are on page 1of 6

Oracions subordinades

substantives

que no té cap altre funció gramatical.Oracions subordinades substantives completives  Nexe: S'introdueixen amb la conjunció “que”. Atribut. Complement del Nom i Complement Adjectival. Complement Directe.  COMPTE!!:  No confondre la conjunció que amb el pronom relatiu  Conjunció que no admet preposicions .  Funcions dins de l’oració principal: Subjecte. Complement de Regim Verbal.  Exemple: Tinc la impressió que demà plourà.

Complement de Regim Verbal. determinant (quin/quina/quins/quines) adverbi (quan/quant/on/com). Complement de Regim Verbal. Complement Directe.  PARCIALS: La resposta es una part de l’oració. Complement del Nom i Complement Adjectival  COMPTE: no es tracta de nexes purs ja que fan una funció dins de l’oració.  Nexe: Conjunció “si”  Resposta: si / no  Funcions dins de l’oració: Subjecte.  Nexe: Pronom (qui/què). Complement Directe. Oracions subordinades substantives interrogatives  Tipus:  TOTALS: La resposta afecta a tota la pregunta. . Atribut. Atribut.  Funcions dins de l’oració: Subjecte. Complement del Nom i Complement Adjectival  Exemple: M’han demanat si havia fet els deures.  Exemple: La meva pregunta es on farem el dinar familiar.

Complement Adjectival i Complement de l’Adverbi.  Exemple: Jo només vull aprovar aquest examen.  Quan fan la funció de CD de verbs que expressen desig o voluntat . Complement del Nom. Complement Directe.  COMPTE!!: Poden ser introduïdes per la preposició “de” en els següents casos:  Quan fan de subjecte i apareixen darrere el verb de l’oració principal. Complement de Regim Verbal.Oracions subordinades substantives d’infinitiu  Nexe: No tenen nexe.  Funcions dins de l’oració principal: Subjecte. Atribut.

Complement de Regim Verbal. Complement Adjectival . . Complement del Nom. Complement Directe.Oracions subordinades substantives de relatiu  Nexe: Pronoms relatius qui/que  Funcions dins de l’oració principal: Subjecte.  Exemple: Qui hagi fet aquest dibuix guanyarà un premi. Complement Indirecte. Atribut.  COMPTE!!:  Els nexes tenen un antecedent en l’oració subordinada.

Annexes  Mapa mental de les oracions subordinades substantives https://bubbl.us/MjY4MjEyOS84ODI4Nzg4LzFmMjYzZTk3MTg0ODJlZmVhMDM4O Tc0Mjc3MmMxYTE3-X?utm_source=shared-link&utm_medium=link&s=8828788  Quadre resum .