You are on page 1of 10

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
ДЕПАРТМАН ЗА САОБРАЋАЈ

ПРЕДМЕТ:
ПРОПИСИ У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА

TEMA:
УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПУТЕВИМА И ФИНАНСИРАЊЕ
ЈАВНИХ ПУТЕВА

Ментор: Студенти:
Филип Вукићевић СТ 37/2016
Бошко Матовић
Срђан Бијелић СТ 41/2016
Дарко Лакић СТ 45/2016
Драгиша Бунијевац СТ 62/2016

.УВОД  Анализа правних норми у оквиру Закону о јавних путевима.  Закон је донешен 2005 године.

ЗАКОН О ЈАВНИМ ПУТЕВИМА ЧЛАНОВИ 7-15 ЧЛАНОВИ 16-26 УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНИМ ПУТЕВИМА ЈАВНИХ ПУТЕВА .

УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПУТЕВИМА ЕВИДЕНЦИЈА КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИТА РЕКОНСТРУК ОЗНАЧАВАЊЕ ЦИЈА .

Bezbedno i neometano odvijanje saobraćaja Nadoknađuje štetu nastalu kod korisnika javnog puta zbog neodržavanja puta.Trajno.Obezbeđuje: . odnosno održavanja na način suprotan od onog koji je naveden u Zakonu o javnim putevima . neprekidno i kvalitetno održavanje i zaštitu .

ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА УЛАГАЊА ДОМАЋИХ И СТРАНИХ ЛИЦА .

НАКНАДЕ ЗА УПОТРЕБУ ЈАВНОГ ПУТА НАПЛАТУ НАКНАДА ВРШИ … ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ .

НАКНАДЕ СЕ НЕ ПЛАЋАЈУ ЗА СЉЕДЕЋА МОТОРНА ВОЗИЛА: ХИТНЕ ПОМОЋИ ВАТРОГАСАЦА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ПОЛИЦИЈЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ПОД ПРАТЊОМ .

 Управљање и финансирање јавних путева су две сложене али јако важне активности за функционисање самих јавних путева. .ЗАКЉУЧАК  Јавни путеви су веома важни за привреду једне земље.