You are on page 1of 3

ISL 8

Cari dan baca maklumat mengenai sejarah


penggubalan perlembagaan di Malaysia.
Tutorial 8
Bincangkan proses penggubalan
perlembagaan dalam konteks hubungan
etnik di Malaysia.
ISL 9
Cari dan baca maklumat berkaitan unsur-
unsur tradisi dalam Perlembagaan
Malaysia.
Tutorial 9
Menganalisis unsur-unsur tradisi dalam
perlembagaan sebagai intrumen
perpaduan.