You are on page 1of 5

Jenis-jenis Pentaksiran dalam

Bilik Darjah
Pentaksiran dan Tindakan
Penambahbaikan
• Definisi – Satu proses pengawalan yang
berlaku apabila pelajar menggunakan maklum
balas yang diperoleh untuk membuat
pembetulan, penyesuaian dan mungkin juga
pertukaran dan perubahan dalam apa-apa
yang mereka fahami.
• Memberi peluang dan maklum balas serta
mencipta peluang kendiri
• Pelajar hendaklah mengetahui dan memahami
tentang apakah mereka cuba capai dan
apakah yang mereka mahu capai
• Menjadi sebahagian daripada perancangan
efektif pdp
Pentaksiran dan Motivasi
• Satu faktor yang berubah-ubah yang
digunakan untuk menerangkan ciri-ciri dalam
individu, yang dapat membangkitkan,
mempertahankan dan menyalurkan tingkah
laku ke arah tujuan tertentu.
MERUPAKAN TINDAK BALAS DARIPADA PENTAKSIRAN
“PERFORMANCE BASED”