You are on page 1of 3

SURAH AL - `ASR

(1) Wal asri (2) Innal insaana lafii khusrin (3) Lllal-ladziina aamanuu wa amilus-
shaalihaati wa ta-washaw bil-haqqi wa ta washaw bis-shabri
SURAH AT - TAKATHUR

(1) Alhakumut takaatsur (2) Hattaa zurtumul-maqaabir (3) Kallaa sawfa ta'lamuun
(4) Tsumma kallaa sawfa ta'lamuun (5) Kallaa law ta lamuunna llmal-yaqiin (6)
Latara-unnal-jahiim (7) Tsumma latara-unnaha aynal-yaqiin (8) Tsumma latus-alunna
yawma-idzin anin-naiim
SURAH AL - HUMAZAH

(1) Waylun likulli humazatin lumazah (2) Alladzii jama'a maalaw wa addadah (3)
Yahsabu anna maalahu akhladah (4) Kalla layumbadzanna fil hutamah (5) Wamaa
adraaka mal hutamah (6) Naarullaahil muuqadah (7) Allatii tatthali'u alal af-idah
(8) Innahaa alayhim mu'ashadah (9) Fii amadin mumaddadah