Objektif

Pada akhir semester ini guru pelatih dapat; 

Menyampaikan idea secara tersusun dan jelas dengan menggunakan wacana yang betul mengikut tujuan;

Wacana tu menatang apa?

Emak balik dari pasar. Kucing hitam mengejar kucing putih. Lampu di hujung balai pun terpadam. Kertas berselerakan di atas lantai.

Apakah idea yang ingin disampaikan oleh pengarang? Adakah anda memahami maksud pengarang? Cuba anda baiki ayat-ayat tersebut sehingga menjadikannya bermakna

Emak balik dari pasar. Ketika itu kucing hitam sedang mengejar kucing putih. TibaTibatiba lampu di hujung balai itu terpadam dan kertas berselerakan di atas lantai.
Apakah idea yang ingin disampaikan oleh pengarang? Sila jelaskan.

Tugasan
Dengar rakaman ini dengan teliti dan bincangkan;
Idea yang ingin disampaikan oleh watakwatak-wataknya Adakah anda mudah memahami idea keseluruhan yang ingin disampaikan? 

Wacana
Unit bahasa yang melebihi had ayat yang terdiri daripada sejumlah ayat, ceraian, bab, buku, cerita, dialog, siri buku dan sebagainya yang menunjukkan hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan Himpunan ayat-ayat yang ayatberkesinambungan dan membawa sesuatu idea / fikiran

KEUTUHAN WACANA
Keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur atau penulis yang menyumbang ke arah menjadikan pertuturan atau tulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam berkomunikasi (Asmah Haji Omar, 1986)

Keutuhan Wacana
Keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan, ucapan, pertuturan, percakapan (Kamus Dewan, 1996)

HUBUNGAN WACANA
Keutuhan wacana dapat diteliti daripada wujudnya kaitan; 

Aspek fonologi: 

Hentian / kesenyapan suara, intonasi, tinggi rendah tekanan dan nada suara 

Aspek Semantik
Hubungan antara bahagian-bahagian wacana bahagian Latar wacana 

HUBUNGAN WACANA 

Aspek leksikal / makna
Sinonim Antonim Kolokasi Pembuka dan penutup wacana 

Aspek gramatikal
Kata hubung Pelenyapan 

PENANDA WACANA
KataKata-kata, rangkai kata atau frasa yang menunjukkan pertalian, hujah dan buah fikiran Penanda wacana boleh digunakan sebagai kata, ayat dan satuan-satuan satuanyang lebih besar

Jenis Penanda Wacana 

Menunjukkan pertentangan 
  

Namun begitu Meskipun Sungguhpun Walaupun Walau bagaimanapun

Melanjutkan gagagsan/maklumat 
  

Akhirnya Dengan itu Jelaslah Oleh itu Sementara itu Sebagai kesimpulan

Contoh Penanda Wacana 
   

Akhirnya Boleh jadi Begitu pun Dengan itu Di samping itu Justeru Lantaran itu Walau bagaimanapun 

   

Maka Malah Oleh itu Oleh sebab itu Oleh yang demikian Sebelum itu Sesungguhnya Tambahan lagi, dll.

Contoh Penggunaan Penanda Wacana
Ekonomi yang meleset merupakan satu keadaan yang biasa dialami dalam pusingan perkembangan ekonomi. ekonomi. Keadaan ini masih berterusan walaupun ada sedikit perkembangan yang menggalakkan. Meskipun negara menggalakkan. kita tidak ketinggalan dalam menghadapi masalah ini, ini, tetapi pada pandangan saya tidaklah seburuk yang dialami oleh negara-negara sedang membangun yang negaralain. lain. Ini disebabkan negara kita mempunyai negara kita mempunyai sumber asli baru dan berhargai itu petroleum, di samping mampu mengeluarkan minyak kelapa sawit pada kadar yang menuntungkan. Pelaburan menuntungkan. asing juga masih berjalan walaupun pada kadar yang lembab. lembab.

JENISJENIS-JENIS WACANA 
  

Lisan Langsung Tulisan Tak langsung pembentangan 

 

Prosa Drama Puisi pertuturan

CIRICIRI-CIRI WACANA 


Tujuan Hubungan: 


Penutur ----- Pendengar Penulis ----- Pembaca 

  

Hubungan dan kedudukan penutur dalam masyarakat Unsur susun atur Maklumat baru Logik Andaian dan inferensi

Definisi
Gaya atau cara penggunaan sesuatu bahasa, iaitu variasi bahasa yang boleh dipilih daripada sekumpulan variasi yang ada pada tiap-tiap penutur tiap Pola-pola yang lazim dalam keadaan Polatertentu 

(Ure & Ellis)

Definisi 

Variasi bahasa yang berlainan berdasarkan fungsi, dan berubah-ubah berubahmengikut situasi ± sesuai mengikut konteks dan situasi yang berlainan (Halliday)

Definisi
Pelbagai variasi bahasa yang timbul oleh sebab perkara-perkara yang diperkatakan perkaraitu berbeza-beza dan kadangkala khusus berbezasifatnya.
Tatabahasa Dewan Jilid 1 (1986)

Kepentingan Laras Bahasa
Proses pemodenan sesuatu bahasa: mempunyai kepelbagaian laras Kepelbagaian tugas / peranan sesuatu bahasa: bahasa rasmi, kebangsaan, pengantar dan bahasa, ilmu dan perhubungan awam 

CiriCiri-ciri Laras:
Bentuk dan gaya tertentu: pasif / aktif Penggunaan perkataan tertentu yang berbeza-beza berbeza Penggunaan istilah tertentu 

CiriCiri-ciri Laras
1.

Bergantung kepada zaman: 

Bahasa Melayu kuno 
 

Banyak unsur bahasa Sanskrit Imbuhan: mer, ni Subjek dan predikat kurang jelas Ayat panjang-panjang panjangBanyak bentuk pasif Kata pangkal ayat: syahdan, alkisah dll 

Bahasa Melayu Klasik 
 

CiriCiri-ciri Laras 

Bahasa Melayu Sebelum Perang 


Ayat panjang Kata pangkal ayat Keinggerisan / keindonesiaan Ayat pendek Perkataan pangkal ayat ditinggalkan 

Bahasa Melayu Selepas Merdeka 
 

CiriCiri-ciri Laras
2. Bergantung kepada bidang yang diperkatakan 
 Laras agama: istilah dan susuk bahasa Arab Laras akademik: istilah mengikut bidang, unsur bahasa Inggeris Laras sastera: indah, simbolik, dialog Laras iklan, doa, puisi: ringkas, tepat dan kurang mementingkan tetepatan tatabahasa *

CiriCiri-ciri Laras
3. Bergantung kepada latar belakang penulis / penutur 
 

Pendidikan, sosial dan pengalaman Terpengaruh dengan bahasa ibunda Dialek *

CiriCiri-ciri Laras
4. Bergantung kepada motif dan kepentingan sesuatu yang hendak disampaikan 

Menggunakan kata kunci tertentu

5. Bergantung kepada prosedur dan tatacara:
Peraturan Format 

CiriCiri-ciri Laras
6. Bergantung kepada keobjektifan sesuatu perkara; (Penggunaan ayat pasif agar lebih formal & berkesan)
Bidang sains Surat rasmi Arahan 

Contoh: Bidang Sains 

Mangganum dioksoda diisikan ke dalam kelalang dan larutan hidrogen peroksida dititiskan melalui corong pemisah

Bandingkan dengan: 

Dia mengisikan mangganum dioksida ke dalam kelalang dan menitiskan larutan hidrogen peroksida melalui corong pemisah

Contoh Arahan:
Dilarang merokok! Awas! Jambatan sedang dibaiki 


Bandingkan dengan;

Saya melarang anda merokok! Awas! Orang sedang membaiki jambatan 

Laras Surat
Dengan sukacitanya dimaklumkan bahawa tuan telah dilantik sebagai Guru Pengawas yang berkuat kuasa mulai 1 Januari 2003 Laras apa?

Laras Ilmu Bahasa
Dalam bahasa Indonesia ada tiga bentuk kata ganti persona ketiga tunggal: ia, dia dan beliau. Kata beliau digunakan dalam beliau. sebutan ketaksiman«.. Laras apa?

Tugasan 1:
Kakitangan sekolah anda bercadang untuk menubuhkan Kelab Staf Sekolah. Anda telah ditugaskan menggubal perlembagaannya. Sila sediakan perlembagaan tersebut.

Tugasan 2:
Sekolah anda telah mengadakan suatu majlis secara besar-besaran. Pihak besarsekolah mencadangkan agar berita tentang majlis tersebut dihantar kepada surat khabar. Tuliskan berita tersebut.

Sekian, terima kasih
Jumpa lagi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful