You are on page 1of 1

Худалдан авалт зорилт / биелэлт 2015 он:

Нийт Худалдан Авалт Дотоодын Худалдан Авалт Үндэсний Худалдан Авалт Өмнөговийн Худалдан Авалт

2015 оны 2015 оны Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл, Гүйцэтгэл, Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл, Гүйцэтгэл, Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл, Гүйцэтгэл,
Зарцуулалтын Категори төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, сая , % сая ам , % сая ам , сая ам сая ам %
сая ам доллар ам доллар % доллар % доллар доллар доллар

Барилга угсралт $ 11.4 $ 14.2 97% 80% $ 11.4 85% 66% $ 9.4 $ 0.1 $ 0.2 1%

Шатахуун, тос тослох


$ 77.0 $ 71.1 100% 100% $ 71.1 100% 100% $ 71.1 $ 0.0 $ 0.2 0%
материал

Үйлдвэрлэлийн техник,
$ 60.2 $ 72.9 30% 28% $ 20.5 5% 2% $ 1.1 $ 0.0 $ 0.0 0%
тоног төхөөрөмж

Тээвэрлэлт $ 30.3 $ 27.5 100% 98% $ 27.0 99% 97% $ 26.8 $ 14.8 $ 19.1 69%

Хөдөлгөөнт тээврийн
$ 103.1 $ 116.1 99% 98% $ 113.6 43% 21% $ 24.1 $ 20.6 $ 11.6 10%
хэрэгсэл

Засвар, сэлбэг хэрэгсэл $ 88.9 $ 63.5 92% 74% $ 47.2 71% 50% $ 31.6 $ 5.3 $ 5.3 8%

Үйлдвэрлэлийн
$ 39.2 $ 47.0 67% 92% $ 43.1 64% 89% $ 42.0 $ 16.9 $ 18.7 40%
хангамжийн материал

Үйлчилгээ $ 176.2 $ 163.7 73% 75% $ 122.5 56% 52% $ 85.3 $ 2.3 $ 11.0 7%

Нийт дүн $ 586.4 $ 576.0 81% 79% $ 456.4 60% 51% $ 291.4 $ 60.0 $ 66.0 11%