You are on page 1of 1

Худалдан авалт зорилт / биелэлт 2017 он:

Нийт Худалдан Авалт Дотоодын Худалдан Авалт Үндэсний Худалдан Авалт Өмнөговийн Худалдан Авалт

Зарцуулалтын Категори 2017 оны 2017 оны Төлөвлөгөө, Гүйцэтгэл, Гүйцэтгэл, Төлөвлөгөө, Гүйцэтгэл, Гүйцэтгэл, Төлөвлөгөө, Гүйцэтгэл, Гүйцэтгэл,
төлөвлөгөө, сая гүйцэтгэл, сая % % сая ам % % сая ам сая ам сая ам %
ам доллар ам доллар доллар доллар доллар доллар

Барилга угсралт $ 14.2 $ 9.0 99% 100% $ 9.0 90% 100% $ 9.0 $ 0.1 $ 1.3 14%

Шатахуун, тос тослох материал $ 63.6 $ 52.5 100% 100% $ 52.5 100% 100% $ 52.5 $ 0.2 $ 0.0 0%

Үйлдвэрлэлийн техник, тоног


$ 70.1 $ 62.8 40% 42% $ 26.1 8% 17% $ 10.8 $ 0.0 $ 0.0 0%
төхөөрөмж

Тээвэрлэлт $ 19.0 $ 16.7 100% 80% $ 13.3 97% 79% $ 13.1 $ 18.2 $ 12.7 76%

Хөдөлгөөнт тээврийн хэрэгсэл $ 77.0 $ 74.1 99% 93% $ 69.2 43% 56% $ 41.7 $ 17.9 $ 27.8 37%

Засвар, сэлбэг хэрэгсэл $ 43.0 $ 76.9 85% 91% $ 69.6 65% 74% $ 56.7 $ 6.5 $ 16.6 22%

Үйлдвэрлэлийн хангамжийн
$ 42.2 $ 35.9 96% 90% $ 32.2 88% 87% $ 31.1 $ 20.0 $ 18.7 52%
материал

Үйлчилгээ $ 125.6 $ 158.4 78% 84% $ 132.6 65% 76% $ 120.9 $ 20.1 $ 15.8 10%

Нийт дүн $ 453.1 $ 486.3 83% 83% $ 404.5 62% 69% $ 335.9 $ 83.0 $ 92.8 19%