You are on page 1of 13

MỘT SỐ THAO TÁC

ĐH ỨNG CỨU
OMC-KV1
Nội dung
1. Đổi cổng BSC lỗi

2. Chuyển khe cắm CTU lỗi tại BTS

3. Khai báo nâng cấp/hạ cấp BTS

4. Khai báo Add/Del Neighbor trên cell


Đổi cổng BSC
B1 : Kiểm tra cổng mới cấp để chuyển BTS sang

B2 : Kiểm tra Port đấu TD tại tủ BTS trước khi chuyển sang cổng BSC mới
Đổi cổng BSC
B3 : Xóa khai báo dữ liệu BTS trên cổng cũ
Đổi cổng BSC
B3 : Xóa khai báo dữ liệu BTS trên cổng cũ
Đổi cổng BSC
B4 : Khai báo dữ liệu BTS trên cổng mới của BSC
Đổi cổng BSC
B4 : Khai báo dữ liệu BTS trên cổng mới của BSC
Chuyển khe cắm CTU
B1 : Lock các DRI trên CTU cần chuyển

B2 : Khai báo chuyển CTU từ khe cắm lỗi sang khe cắm khác tại BTS
Chuyển khe cắm CTU
B3 : Unlock các DRI trên CTU đã chuyển

Unlock <site id> dri

B4 : Kiểm tra lại trạng thái sau khi chuyển

State <site id>


Khai báo nâng cấp BTS
B1 : Khai báo DRI-CTU trên Sector cần nâng cấp

equip <site id> dri

B2 : Khai báo RTF trên Sector cần nâng cấp

equip <site id> rtf

B3 : Unlock các DRI trên CTU của sector nâng cấp

Unlock <site id> dri

B4 : Kiểm tra lại trạng thái các CTU tại BTS sau khi nâng cấp

State <site id>

B5 : Kiểm tra dịch vụ sau khi nâng cấp BTS

Disp_cell_s <site id>


Khai báo hạ cấp BTS
B1 : Xóa DRI trên sector cần hạ cấp

unequip <site id> dri <dri id>

B2 : Xóa RTF trên sector cần hạ cấp

unequip <site id> rtf <rtf id>

B3 : Kiểm tra lại trạng thái CTU, cấu hình BTS sau khi hạ cấp

State <site id>

B5 : Kiểm tra dịch vụ sau khi hạ cấp BTS

Disp_cell_s <site id>


Add/Del NB
1. Add NB

- Search BTS cần add thêm NB

- Kích chuột Navigation Tree

- Chọn Config mgt -> Source & Neighbor


Add/Del NB
2. Del NB

- Search BTS cần Del NB

- Kích chuột Navigation Tree

- Chọn Config mgt -> Source & Neighbor