You are on page 1of 15

ISU PROFESIONALISME DALAM

PENDIDIKAN PEMULIHAN:

ASPEK-ASPEK
PROFESIONALISME GURU

AHLI KUMPULAN:
1. Nurul Husna binti Janah @ Zainal
2. Adlin Syahirah binti Mohamad Azri

Keperluan Guru Kelayakan Guru ASPEK Motivasi Guru Keterampilan Guru Latihan Guru .

KEPERLUAN GURU: Masalah Pengurusan Sistem Pendidikan Pemulihan Khas .

Terdapat guru pemulihan khas yang ditempatkan di sekolah mengandungi dua sesi (pagi dan petang) • ditempatkan pada salah satu sesi itu • tidak adil pada semua murid lambat . Guru pemulihan khas ditempatkan di sekolah yang terlalu kecil jumlah muridnya • pengajaran pemulihan dapat dilakukan dalam kelas biasa 2.1. Proses kenaikan pangkat dan memohon untuk menjadi tenaga pengajar di institusi lain • tidak dapat meneruskan pengajaran pemulihan • satu pembaziran tenaga dan kepakaran 3.

KELAYAKAN GURU: Masalah Berkaitan dengan Jawatan Guru Pemulihan Khas sekolah .

1. Ketiadaan dan kekurangan jawatan guru biasa • guru pemulihan khas dimasukkan sebagai guru biasa di sekolah 2. Perlantikan guru biasa sebagai guru pemulihan khas .

ASPEK LATIHAN GURU: Masalah Mendapatkan Khidmat Nasihat dan Bimbingan .

1. Guru juga sukar mendapatkan bahan rujukan yang berkaitan dengan pengajaran pemulihan • tiada buku khas . Guru pemulihan khas yang memerlukan khidmat nasihat • pendorong atau motivasi agar pengajaran pemulihan dapat dijalankan dengan lebih berkesan • tidak ada pegawai atau kakitangan penting dilantik 2. Guru juga sukar mendapatkan pendedahan lanjut dalam bentuk bengkel/seminar/kursus pendek untuk mendapat pengetahuan yang terkini 3.

mengekalkan segala aktiviti ke • Mewujudkan dorongan bersaing. arah pencapaian matlamat peribadi. (Tahrin Suhaimin. MOTIVASI GURU DEFINISI :  Sesuatu yang menggerak dan KEPENTINGAN : mengarah tuju seseorang dalam tindakannya sama ada secara negative atau positif • Menentukan keperluan pengajaran. • Menarik minat belajar. 2010).  Gabungan mekanisme psikologi dalaman yang memulakan dan • Mengekalkan minat murid. .

ISU MOTIVASI GURU .

Penghargaan daripada pihak atasan. FAKTOR KETIADAAN • Mengurangkan tugas tambahan dan MOTIVASI • pengkeranian guru.  Disiplin murid. • Penganjuran seminar motivasi secara berkala. yang sangat tinggi. masyarakat MENGATASI .  Keperluan komitmen • Menambahbaik prasarana sekolah.  Tugas tambahan dan pengkeranian yang terlalu banyak.  Budaya setempat. GURU • Memudahkan urusan penempatan guru. LANGKAH- LANGKAH  Prasarana sekolah.  Penempatan.

Ketrampilan guru dalam proses belajar mengajar adalah : KETRAMPILAN GURU  Ketrampilan membuka dan menutup DEFINISI : pembelajaran  Ketrampilan menjelaskan  Ketrampilan adalah  Ketrampilan bertanya kecekapan dalam menyelesaikan tugasan. .  Ketrampilan memberikan peneguhan  Keterampilan mengelola  Ketrampilan menggunakan media kelas merupakan pembelajaran kemampuan guru dalam  Ketrampilan mengelola kelas mewujudkan dan mempertahankan  Ketrampilan menvariasi suasana belajar  Ketrampilan mengajar individu dan mengajar yang optimal. kelompok kecil.

ISU KETRAMPILAN GURU .

 Kurang berpengetahuan. FAKTOR GURU • Latihan dalam Perkhidmatan (LDP) KURANG • Memupuk perasaan bangga BERKETRAMPILAN terhadap profesion.  Tidak LANGKAH- LANGKAH bersemangat dengan profesion MENGATASI . • Mempersiapkan diri dengan  Tidak menguasai pengetahuan dan kaedah pedagogi disiplin ilmu. kefahaman dan kemahiran mengajar. yang pelbagai.

Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah (Satu Kajian). RUJUKAN • Robiah Kulop Hamzah. 3). Lonjakan Pendidik Profesional: Paradoks Dalam Peningkatan Kompetensi Sosial Guru. (1997). • Abdul & Nursia. Jan. (2018. B4. . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. UtusanBorneo.