You are on page 1of 6

MOTIVASI

GURU KEPENTINGAN :

DEFINISI :
• Menentukan keperluan
 Sesuatu yang menggerak dan
pengajaran.
mengarah tuju seseorang dalam • Menarik minat belajar.
tindakannya sama ada secara
negative atau positif (Tahrin
• Mengekalkan minat murid.
Suhaimin, 2010).
 Gabungan mekanisme psikologi • Mewujudkan dorongan
dalaman yang memulakan dan
mengekalkan segala aktiviti ke
bersaing.
arah pencapaian matlamat
peribadi.

ISU MOTIVASI GURU .

tinggi. LANGKAH  Disiplin murid. • Penganjuran seminar motivasi secara berkala. MOTIVASI GURU • Penghargaan daripada pihak atasan. . MENGATASI  Budaya masyarakat setempat. • Memudahkan urusan penempatan guru.  Penempatan.  Keperluan komitmen yang sangat • Menambahbaik prasarana sekolah. FAKTOR • Mengurangkan tugas tambahan dan pengkeranian KETIADAAN guru. LANGKAH-  Prasarana sekolah.  Tugas tambahan dan pengkeranian yang terlalu banyak.

 Ketrampilan mengelola kelas  Ketrampilan menvariasi  Ketrampilan mengajar individu dan kelompok kecil.  Ketrampilan memberikan peneguhan  Keterampilan mengelola kelas merupakan kemampuan guru  Ketrampilan menggunakan media dalam mewujudkan dan pembelajaran mempertahankan suasana belajar mengajar yang optimal. Ketrampilan guru dalam proses KETRAMPILAN belajar mengajar adalah : GURU  Ketrampilan membuka dan menutup pembelajaran DEFINISI :  Ketrampilan menjelaskan  Ketrampilan adalah kecekapan  Ketrampilan bertanya dalam menyelesaikan tugasan. .

ISU KETRAMPILAN GURU .

• Mempersiapkan diri dengan pengetahuan dan  Tidak menguasai disiplin ilmu.  Kurang berpengetahuan. kefahaman dan kemahiran mengajar. kaedah pedagogi yang pelbagai. FAKTOR GURU KURANG • Latihan dalam Perkhidmatan (LDP) BERKETRAMPILAN • Memupuk perasaan bangga terhadap profesion.  Tidak profesion bersemangat dengan LANGKAH- LANGKAH MENGATASI .