You are on page 1of 16

LEGISLATIE SI DEONTOLOGIE

FARMACEUTICA

“Nimic nu este mai puţin cunoscut decât tocmai ce ar trebui toată lumea să ştie”

1 Legea
H. Balzac

Profesia de farmacist şi organizaţia profesională  prevederi ale tratatului Comunităţii Europene pentru domeniul sănătăţii  prevederi ale legislaţiei europene privind competenţele minime necesare exercitării profesiei de farmacist  principiile farmaciei europene 2 . Probleme de legislaţie – noţiuni introductive 2. PLANUL CURSULUI 1.

DREPTUL .  Principiul echităţii şi justiţiei – dreptatea. . asumarea răspunderii faţă de rezultatele acţiunii sociale ale omului. norme de conduită socială care se aplică într-un stat sau pe teritoriul mai multor state. PRINCIPIILE DREPTULUI:  Principiul libertăţii şi egalităţii – libertatea de a acţiona în limitele legii pentru a respecta libertatea celorlalţi şi egalitatea cetăţenilor în faţa legii. în relaţiile dintre persoane.  drept subiectiv – împuternicire. privilegiu (prerogativă) recunoscută de lege persoanei de a pretinde altei persoane să săvârşească o anumită acţiune sau să se abţină de la savârsirea ei putand recurge la forta de constrângere a statului pentru asigurarea înfăptuirii conduitei pretinse.totalitatea normelor juridice care reglementează relaţiile sociale dintr-un stat. 3 . DREPTUL POATE FI (ca sens):  drept obiectiv – ansamblul de reguli generale.  Principiul responsabilităţii – angajarea.disciplina care studiază aceste norme juridice. nepărtinirea. cumpănirea - asigurarea pentru fiecare individ şi pentru toţi a satisfacerii drepturilor şi intereselor legitime.

2006. 281 C. lipsa din unităţile de distribuţie a farmacistului-şef sau a înlocuitorului acestuia pe perioada în care unitatea funcţionează.  CONTRAVENTIE – abatere de la lege care avand un grad redus de pericol social nu constituie infractiune si se pedepseste numai prin aplicarea de amenzi sau alte sanctiuni administrative.  închisoare – ex. precum şi împiedicarea exercitării activităţii de inspecţie (LEGEA 95/14.04. “exercitarea fără drept a unei profesii sau a oricărei activităţi pentru care legea cere autorizaţie. INFRACTIUNE – fapta care prezinta pericol social savarsita cu vinovatie si sanctionata de legea penala. se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă” (art. Pen. dacă legea specială prevede că săvârşirea unor astfel de fapte se sancţionează potrivit legii penale.000 lei (RON). TITLUL XVII – MEDICAMENTUL) 4 .000 lei (RON) la 10. constituie contravenţie şi se sancţionează cu “amendă de la 5. ori exercitarea acestora în alte condiţii decât cele legale.)  amendă – ex.

1073 C.)  nulitatea actelor întocmite cu încălcarea legii: “actele îndeplinite cu nerespectarea formelor legale sau de un funcţionar necompetent se vor declara nule numai dacă prin aceasta s-a pricinuit părţii o vătămare ce nu se poate înlătura decât prin anularea lor” (art 105 C. Civ.)  expulzare – “cetăţeanul străin care a comis o infracţiune i se poate interzice rămânerea pe teritoriul ţării (art. în vederea acoperirii pagubei produse prin infracţiune (art 163 C. Pen. 117 C. Pen. daune – interese – “creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exactă a obligaţiei” (art.)  confiscare – “sunt supuse confiscării speciale: …lucrurile care au fost date pentru a determina săvârşirea unei infracţiuni sau pentru a răsplăti pe infractor” (art 118 C. Pen) 5 . prin instituirea unui sechestru a bunurilor mobile şi imobile. Civ)  sechestru – “măsurile asiguratorii ce se iau în cursul procesului penal de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată.

cu caracter obligatoriu.Legi Constituţia Codul civil Actele guvernului Tratate.Acte normative subordonate legii Hotărârile de guvern Ordonanţele de guvern Ordinele miniştrilor Hotărârile cu caracter normativ ale organelor administraţiei locale Legea Definiţie: este un act normativ. cu valoare juridică 6 superioară. . adoptat de Parlament (organul suprem al puterii de stat). Există o ierarhie a actelor normative care se bazează pe natura şi rangul autorităţii emitente  Clasificare: . ACTUL JURIDIC NORMATIV  Definiţie: cuprinde toate formele sub care apar normele juridice edictate de organele statului. convenţii şi acorduri internaţionale ratificate de Parlament .

nu conţine norme juridice. juridică avute în vedere la elaborarea actului normativ.Preambul – introducere succintă. 2. COMPONENTELE ŞI STRUCTURA ACTELOR NORMATIVE 1. care prezintă considerentele de natură socială.trebuie să exprime clar obiectul respectivei reglementări. politică.constituie elementul de identificare al acestuia. constituţional. .trebuie să fie concis. Titlul actului normativ: . Preambul si formula introductivă . în baza căruia este dată reglementarea 7 .Formula introductivă – partea actului normativ care invocă temeiul legal. . economică. Nu este obligatoriu. .

4. paragrafe 5.pot fi grupate pe subdiviziuni – titluri. data intrării în vigoare.determină obiectul şi principiile acesteia.cuprind reglementarea propriu-zisă . Dispoziţii finale si tranzitorii . modificări.Dispoziţii tranzitorii – cuprind măsurile ce trebuie luate în cazurile care 8 implică tranziţia de la un act normativ vechi la unul nou . implicaţiile asupra altor acte normative: abrogări.concretizate în articole . Dispoziţii de fond . Dispoziţii generale sau principii generale .cuprind prevederi care orientează întreaga reglementare . completări . secţiuni. capitole.Dispoziţiile finale propriu-zise – cuprind măsurile necesare pentru punerea în aplicare a actului normativ.3.

PREVEDERI ALE LEGISLAŢIEI EUROPENE PRIVIND COMPETENŢELE MINIME NECESARE ALE EXERCITĂRII PROFESIEI DE FARMACIST. PRINCIPIILE FARMACIEI EUROPENE 9 .

ŢĂRILE UE 10 .

11 . Grupul farmaceutic al CE  În anul 1958 s-a înfiinţat Grupul farmaceutic al CE care a întreprins toate acţiunile şi lucrările pentru elaborarea directivelor CE pentru sectorul farmaceutic.  La baza acestora stau Cartea albă a Farmaciei Europene şi Carta Farmaciei Europene.  Farmaciştii europeni reprezentaţi de Grupul Farmaceutic al UE expun principiile care vor constitui fundamentul exercitării prezente şi viitoare a profesiei de farmacist în interiorul UE.

PRINCIPIILE FARMACIEI EUROPENE 1. Farmacia este o profesiune sanitarã liberalã şi independentã. 12 . pânã la eliberarea sa cãtre populaţie. Medicamentul joacã un rol de neînlocuit în prevenirea şi vindecarea bolilor. 2. rezervatã titularilor unei diplome farmaceutice universitare. farmacistul este singurul specialist în materie de medicamente. de la fabricarea medicamentului. Prin formarea sa ştiinţificã. farmacistul trebuie sã fie prezent în toate stadiile. 3. Din raţiuni de Sãnãtate Publicã şi în interesul consumatorului.

ceea ce face din farmacie centrul de sãnãtate de prim- plan pentru realizarea campaniilor de educaţie sanitarã.4. 13 . el este responsabil de farmacovigilenţã. 6. 5. precum şi de anumite acte sanitare indispensabile. Farmacistul comunitar joacã un rol primordial în prevenirea bolilor şi în protejarea sãnãtãţii publice. farmacistului îi revine sarcina de a veghea asupra respectãrii prescripţiilor medicale. pentru depistarea unor boli mai puţin cunoscute. Protejarea sãnãtãţii publice pretinde raţionalizarea reţelei de farmacii comunitare. de tratamentul la domiciliu al bolnavului. care trebuie îndeplinite împreunã cu alţi membrii ai profesiunilor sanitare. pe criterii geografice şi demografice. conservarea şi distribuirea medicamentelor se va efectua exclusiv în farmaciile comunitare legal autorizate şi în serviciile farmaceutice ale centrelor spitaliceşti. Supravegherea.

Onorariile farmaciştilor trebuie sã fie în raport cu responsabilitãţile lor.7. pentru a evita ca interese strãine de sãnãtatea publicã sã intervinã în eliberarea medicamentelor. 9. 14 . 8. Libertatea de a-şi alege farmacistul este un drept fundamental al pacientului. 12. garantând independenţa farmacistului şi libertatea pacientului de a-şi alege o farmacie. obligaţiile lor şi serviciile aduse pacienţilor. Farmacistul trebuie sã fie proprietarul farmaciei. Este esenţial ca farmacia sã fie integratã în diferitele servicii de sãnãtate publicã a unei ţãri. pentru a obţine o sãnãtate publicã optimã. 10. 11. Confidenţialitatea profesionalã trebuie sã fie respectatã şi consideratã un drept al consumatorilor. Relaţiile dintre farmacist şi sistemele de sãnãtate trebuie sã fie stabilite pe baza acordurilor liber consimţite.

biochimie generală şi aplicatã (medicalã).  Minim următoarele materii: biologie vegetală şi animală. certificatele şi alte titluri în farmacie obţinute în alte state membre. din care cel puţin 4 ani de învătământ universitar şi cel puţin 6 luni stagiu într-o farmacie sau într-un spital. Ciclul de formare al farmaciştilor trebuie să dureze cel puţin 5 ani. farmacognozie. farmacologie şi farmacoterapie. conferindu-le acelaşi efect ca şi propriile diplome în privinţa accesului la exercitare şi a exercitării propriu-zise a profesiei de farmacist. toxicologie. 15 . anatomie şi fiziologie. chimie generală şi anorganică. terminologie medicală. legislaţiei şi deontologie. chimie analitică. fizică. microbiologie. chimie farmaceutică. chimie organica. analiza medicamentelor. tehnologie farmaceutică.  În Directiva 85/433 CEE se prevede ca fiecare stat membru să recunoască diplomele.

depozitarea şi eliberarea medicamentelor în farmaciile deschise publicului şi în farmaciile de spital • difuzarea informaţiilor şi a sfaturilor privind medicamentele. conservarea şi distribuirea medicamentelor la nivelul comerţului en gros • prepararea. Activitãţile la care toţi farmaciştii trebuie cel puţin sã aibã acces • realizarea formei farmaceutice • fabricarea şi controlul medicamentului • controlul medicamentelor într-un laborator pentru controlul medicamentelor • depozitarea. 16 . controlul.