IPGM KAMPUS DARULAMAN, 06000 JITRA,KEDAH.

T E K N O LO G I DA L A M P E N G A JA R A N DA N P E M B E L A JA R A N (EDU 3105) TUTORIAL 4 : PERANCANGAN, PEMILIHAN, PENGHASILAN DAN PENILAIAN MEDIA PENGAJARAN

PENSYARAH TARIKH

: EN . SIRI SENA BIN BABA HAMID : 17 OGOS 2010

AHLI KUMPULAN

SOALAN 1

Huraikan peristiwa pengajaran (event of instruction) dalam pengajaran dan

merancang

pembelajaran ?

EVENTS OF INSTRUCTION
Ø Diperkenal : Robert Gagne Ø Lahir pada : 1916 Ø Buku : “The Conditions of Learning” (1965) • Ia mengemukakan apa yang dinamakan dengan “nine events of instruction” atau sembilan langkah/peristiwa belajar. •

Events of instruction

TARIK PERHATIAN PELAJAR Perancangan pengajaran yang dibangunkan oleh guru haruslah menarik perhatian pelajar . Untuk mewujudkan suasana ini, pengajaran yang ingin disampaikan boleh dimasukkan beberapa unsur-unsur bersesuaian dengan persembahan multimedia yang mendapatkan perhatian murid. Ini sememangnya sudah menjadi kelaziman kepada manusia yang suka melihat kepada gaya persembahan yang menarik atau lebih tepat lagi yang berorientasikan penglihatan. Pepatah Confucious menyatakan bahawa” sebuah gambar mampu menggantikan seribu perkataan”. Contoh: Penggunaan set induksi sama ada set induksi yang ada sangkut paut dengan topik pembelajaran atau yang ada sangkut paut secara tidak langsung. grafik yang untuk bertujuan

BERITAHU PELAJAR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pernyataan objektif pengajaran pembelajaran. Menurut Gagne pernyataan objektif ini merupakan satu motivasi untuk pelajar mengetahui apakah tugasan pembelajaran yang harus dicapai. Dengan menyampaikan objektif pembelajaran, matlamat dan objektif serta apa yang hendak dicapai daripada pelajar diakhir nanti akan dinyatakan . Keadaan ini akan menyediakan persekitaran pembelajaran yang merangsangkan. Dengan kata lain, apa yang pelajar mesti boleh buat selepas menjalani proses pembelajaran. Objektif mesti spesifik. Contohnya,’ murid dapat menyebut nama haiwan setelah mendengar bunyi suara haiwan berkenaan.’

CUNGKIL DAN KAITKAN PENGETAHUAN SEDIA ADA PELAJAR Setiap pelajar membawa pengalaman dan pengetahuan yang tertentu ke dalam bilik darjah. Ini dikenali sebagai entry point. Analisis pengetahuan/pengalaman sedia ada pelajar dapat membantu guru menyediakan pengajaran yang bermanfaat kepada pelajar. Pengajaran pembelajaran yang bertitik mula dengan pengetahuan / pengalaman sedia ada dapat membantu pelajar kaitkan maklumat baru dengan maklumat yang telah dipelajari.Guru boleh mengenal pasti pengetahuan sedia ada pelajar melalui ujian praunit yang akan dipelajari, mengkaji pembelajaran unit terdahulu, sesi soal jawab.

SAMPAIKAN ISI PELAJARAN/ BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Penyampaian isi pelajaran juga harus terancang dan bermakna. Pecahkan maklumat kepada isi-isi penting. Disamping itu, unsur-unsur penggunaan audio yang jelas dan menarik boleh membantu murid untuk memahami sesuatu aktiviti yang dijalankan atau masalah yang dihadapi. Grafik dan animasi juga berkesan untuk menyampaikan maklumat dan dapat menjelaskan pemahaman , menerangkan konsep dan fakta murid terhadap sesuatu topik pembelajaran. Penggunaan audio dan video ini akan memberikan kesan konkrit dan penegasan dalam menyampaikan maklumat.

Bimbingan pembelajaran pelajar
Untuk membantu pelajar menyimpan maklumat untuk simpanan jangka panjang, bimbingan tambahan perlu disediakan bersama-sama dengan penyampaian kandungan baru. Strategi bimbingan termasuk penggunaan contoh, kajian kes, perwakilan grafik, mnemonik, dan analogi.

Uji penguasaan pembelajaran pelajar
Pelajar diwajibkan untuk mempraktikkan kemahiran atau perilaku baru. Ini memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengesahkan pemahaman yang benar mereka, dan pengulangan yang lebih banyak meningkatkan kemungkinan retensi(ingatan). Contoh : meminta pelajar membuat latihan dan memberikan respon.

Beri maklum balas
Ia adalah penting untuk memberikan maklum balas yang khusus dan langsung kepada perilaku pelajar. Maklum balas merupakan maklumat yang diberi kepada individu tentang kesesuaian sesuatu tindakan serta respon mereka. Maklum balas biasa diberikan sejurus pelajar melaksanakan suatu tugas . Maklum balas dalam proses pembelajaran berperanan bukan proses afektif & motivasi pelajar. Maklum balas yang kerap sama ada sebagai pembetulan / insentif perlu untuk sepanjang proses pembelajaran supaya pembelajaran akan berkekalan. Tambahan bimbingan dan jawapan yang diberikan pada tahap ini disebut maklum balas formatif. sematamata pemprosesan maklumat tetapi seharusnya mempengaruhi proses-

TAKSIR PENCAPAIAN PELAJAR
Setelah menyelesaikan modul pembelajaran, pelajar harus diberi peluang untuk mengambil (atau perlu untuk mengambil) ujian atau penilaian akhir. Penilaian ini harus biasanya diselesaikan diberikan tanpa setelah kemampuan untuk menerima latihan tambahan, umpan balik, atau penggunaan. Penguasaan masteri, mencapai skor tertentu atau peratus benar. Tingkat penguasaan yang diterima secara umum adalah 80% hingga 90% benar.

TINGKATKAN INGATAN DAN PEMINDAHAN PEMBELAJARAN
Huraikan konsep tersebut semula dalam situasi yang lain dan bantu pelajar membuat perkaitan serta generalisasi ke atas konsep tersebut. Berlatih, mempraktikkan apa yang telah diperolehnya dalam situasi yang baru.

Soalan 2
 

Bagaimanakah anda memilih media yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran pendidikan rendah

FAKTOR ASAS PEMILIHAN MEDIA

(Yusup Hashim, 1997)

( 1 ) OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Keputusan memilih media hanya dibuat setelah domain pembelajaran, tugasan pembelajaran dan peristiwa pengajaran telah ditetapkan.

Leshin, Pollock & reigeluth (1992)

MEDIA PENGAJARAN-OBJEKTIF

C O N TO H M E D I PE N G A J R A N A A O B J KT I E F

( 2 ) CIRI - CIRI PELAJAR
pelajar meliputi • Ciri-ciri kesediaan mental, kawalan lokus, kawalan pelajar, gaya pembelajaran, motivasi, kefahaman pembacaan dan umur berkaitan hubungan • Kajian antara gaya pembelajaran dengan jenis bahan yang Yusup sesuai masih belum Hashim (1997) jelas

CIRI - CIRI PELAJAR

( i ) CIRI KEFAHAMAN BACAAN

( ii ) CIRI UMUR
• Umur pelajar menjadi faktor penting dalam pemilihan media dengan andaian bahawa kebolehan membaca adalah sama (Briggs & Wager, 1981; Gagne’ & Briggs, 1978; Tosti & Ball, 1976)

Kon pengalaman pembelajaran Dale ( 1969 ) Dewasa

Kanak-kanak

• Peringkat pertama (kanak-kanak)manipulasi bahan yang sebenar • Pengalaman belajar melalui deria lihat, rasa dan perlakuan • Peringkat 12 (dewasa)-simbol berbahasa • Menggunakan media tutur atau membaca bahan cetak

• Pembelajaran kognitif-pilihlah media yang serendah mungkin asalkan media dapat membantu pembelajaran ( Briggs & Wager, 1981) • Slow but sure: pembelajaran yang perlahan tetapi objektif dapat dicapai dgn sempurna • Aplikasi kepada pelajar yang kurang atau tidak mempunyai pengalaman sedia ada • Fast but risky: pendekatan pembelajaran yang cepat dan murah tetapi berisiko

• Untuk membentuk sikap, Wager (1975) mencadangkan supaya pertalian kon media-umur Dale secara terbalik • Kanak-kanak- mudah dibentuk jika mendengar nasihat (simbol berbahasa/lisan) • dewasa- pembentukan sikap melalui model sebenar atau model dlm televisyen

Kanak-kanak

pengalaman drama pengalaman tiruan Dewasa pengalaman sebenar

(3)KAEDAH PENGAJARAN
• Elemen-elemen dalam situasi/ kaedah pengajaran yang mempengaruhi keputusan memilih media ialah lokasi pengajaran, jenis kumpulan serta bilangan pelajar dlm sesuatu kumpulan yang dikenal pasti (Reiser dan Gagne’ 1983)

• Elton (1977), membahagikan kaedah pengajaran kepada 3 jenis:

Pengajaran Beramai-ramai
• Pengajaran bagi kumpulan besar • Cth kaedah : kuliah, ekspositori, filem dll • Cth media : transparensi overhead, slideshow, audio, gambar animasi • Tidak sesuai menggunakan media cetak – adalah terlalu kecil utk dilihat dan dibaca oleh kumpulan besar kecuali diedarkan oleh setiap pelajar.

Pengajaran Kumpulan
• cth kaedah : tutorial, perbincangan, latihan berkumpulan, permainan, simulasi • Cth media : buku teks, gambar, nota edaran, modul, relalia, bahan 3D, flash card dll •

kan media satu hala seperti televisyen/ rakaman audio, jika kaedah yang akan digun

Pengajaran Individu
• Cth kaedah : PJJ, pembelajaran berpandukan komputer • Bretz mencadangkan - lebih sesuai menggunakan media cetak (bukan cara bertutur) kerana pelajar blh urus dan tentukan masa belajar mengikut kecepatan kendiri • Bretz menyarankan - menggunakan maklum balas (betul/salah) untuk pelajar mengetahui jawapan yg sebenar

(4)ATRIBUT FIZIKAL
• Ciri fizikal yang terdapat dalam media yang boleh membantu proses P&P (levie dan Dickie, 1937; Solamon 1979) • Terdapat 6 ciri fizikal bagi MP:

Visual
• Cth : slaid, transparensi, gambar foto • Sesuai di dalam pengajaran konsep konkrit – (bentuk dan objek) dan hubungan ruang ( lokasi dan jarak)

Pergerakan
• Media yang menunjukkan pergerakan • Cth : video, animasi • Sesuai di dalam pengajaran kemahiran motor  – pembelajaran peraturan atau prosedur

Perkataan Bercetak
• Dalam bentuk teks cetak • Cth : modul pengajaran, buku teks, buku kerja, akhbar, majalah dll • Kos lebih murah

Bunyi Dan Suara
• Mesej audio • Cth media : video, audio • Boleh bergabung dengan pengajaran visual atau pergerakan untuk memberi kesan khusus

Warna

beri

• Ciri penting untuk menyampaikan sesuatu mesej • Membantu mengukuhkan konsep pengajaran kesan dalam pembelajaran, ia masih merupakan ciri yang penting untuk menyampa • • •

• Membantu meningkatkan motivasi dan minat murid • Melambangkan mood sesuatu pengajaran

Realia / Bhn Sebenar
• Digunakan untuk menguasai kemahiran motor atau prosedur yg kompleks • Cth : mock-up (cth : dummy telefon bimbit) • Sesuai untuk pengajaran yg melibatkan kumpulan kecil atau pengajaran individu (kemp, 1989 ; Briggs dan Wager, 1981) • Jika praktikal, bahan realia yang belum pernah dilihat oleh pelajar boleh digunakan untuk mengajar kemahiran kognitif (Anderson, 1976; Romizowski, 1977)

( 5 ) PRAKTIKAL

SOALAN 3 :

Huraikan prosedur mengaplikasikan Model ASSURE dalam merancang, Memilih dan menilai media pengajaran

1 ) Analyse ( Analisis

Learners Pelajar )

• Tiga perkara penting untuk menganalisis ciri-ciri pelajar:  Ciri-ciri umum

Merupakan deskripsi umum tentang umur, tahap, latar belakang sosial ekonomi dan sebagainya. Guru menjadikan ciri2 ini sebagai asas dalam pemilihan media dan bahan. Ciri2 ini diketahui oleh guru melalui penelitian rekod pelajar serta berinteraksi dengan pelajar secara langsung.

Kompetensi khusus peringkat masuk(Entry point) ◦
Berkait dengan pengetahuan dan kemahiran sedia ada pelajar tentang tajuk dan kandungan pelajaran.

Maklumat ini diperoleh daripada ujian kemasukan dan interaksi bersama pelajar.

 

Stail pembelajaran

Merujuk kepada kluster trait psikologi yang dapat menerangkan bagaimana seseorang itu menanggapi, berinteraksi dan bertindak balas dengan persekitaran.

Membantu guru merancang pengajaran-pembelajaran yang efektif (b ) •

2 ) State Objectives ( Nyatakan Objektif / Hasil Pembelajaran )
Sebagai hala tuju pengajaran-pembelajaran Dinyatakan secara jelas, khusus, spesifik, eksplisit. Tujuan: – Bantu guru pilih media dan kaedah penyampaian yang sesuai. – Guru dapat tentukan langkah aktiviti p&p. – Guru dapat sediakan persekiran pembelajaran yang merangsangkan. – Membantu guru membuat penilaian terhadap pencapaian pembelajaran.

• Kriteria pernyataan objektif yang baik: •
Siapakah yang hendak dicapai (kumpulan sasaran)? Apakah yang hendak capai (apakah bentuk perlakuan baharu)? Bagaimanakah hendak dicapai (apakah syarat perlakuan)? Apakah tahap pencapaian minimum (standard pencapaian yang dianggap sudah dikuasai)? •

• •

3 ) Select Methods , Media and Materials ( Pilih Kaedah , Media dan Bahan Sumber ) Terdapat 3 langkah dalam pemilihan kaedah, media dan
sumber : Memilih kaedah Memilih media Mereka bentuk media

 

MEMILIH KAEDAH
• Pemilihan kaedah adalah berteraskan aspek : Objektif Kandungan pelajaran Kumpulan sasaran/pelajar Contoh: set Induksi dimulakan dengan kaedah simulasi, diikuti dengan kaedah demonstrasi latihan dan latih tubi untuk mempelajari kemahiran yang baru.

MEMILIH MEDIA
 

Pemilihan media berasaskan kriteria yang tertentu:
Sepadan dengan kurikulum Maklumat tepat dan terkini Bahasa yang jelas dan tepat Menarik minat dan mencetuskan motivasi pelajar Menggalakkan penglibatan pelajar Mempunyai teknikal kualiti yang baik Terdapat bukti keberkesanannya Bebas daripada bias Mempunyai buku panduan yang lengkap.

Pemilihan Bahan Sumber

MEREKA BENTUK MEDIA/BAHAN SUMBER

4) Utilize Media and Materials (Gunakan Media dan Bahan Sumber)

• Aktiviti berpusatkan pelajar berasaskan bahan dapat memotivasikan dan mengekalkan perubahan tingkah laku pelajar

5 ) Require Learner Participation ( Libatkan Pelajar dalam Pembelajaran )

• Untuk memastikan bahawa proses pembelajaran berlaku pelajar perlu dilibatkan dalam aktiviti pembelajaran seperti:

– Membuat latihan – Perbincangan – Latih tubi – Kuiz – Projek dan sebagainya •

6 ) Evaluate and Revise ( Nilai dan Semak semula )

Nilai dan semak semula
 Penilaian ialah proses membuat pertimbangan nilai tentang sesuatu perkara. Ia berlaku sepanjang proses pengajaran, iaitu sebelum, semasa dan selepas pengajaran.  Penilaian melibatkan aspek:  - Menilai pencapaian pelajar  - Pembelajaran yang dihasilkan  Menilai media dan kaedah  Kualiti Media  Penggunaan guru  Penggunaan murid

Menilai Kaedah dan Media
• Kualiti media seringkali dilihat dari sudut sumbangannya terhadap pembelajaran. Terdapat ciri-ciri yang telah ditetapkan dalam aspek ini, seperti berikut : – Adakah media berkesan? – Bolehkah ia dipertingkatkan? – Adakah ia berguna? – Adakah media membantu pelajar mencapai objektif? – Adakah ia mencetuskan minat pelajar? – Adakah ia menyediakan penglibatan pelajar yang bererti?

 Terdapat senarai lain yang elok dijadikan panduan ketika menilai media:
– Amat kreatif dan berkaitan dgn isu yg menarik minat pelajar – Memperkembang kemahiran berfikir – Menyampai kandungan secara mendalam – Meransang naluri ingin tahu pelajar – Pelajar dapat melibatkan diri secara aktif – Memboleh penerokaan isu secara mendalam – Menghubungkait bidang pelajaran – Meningkat nilai murni

• Selain daripada menggunakan soal selidik dan senarai semak, penilaian terhadap media dan kaedah juga boleh dilakukan melalui:
– Perbicangan dengan kelas – Temubual dengan setiap individu – Pemerhatian

BIBLIOGRAFI
• Noriati A. Rashid et al. (2009). Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd. • Yusup Hashim. (1997). Media Pengajaran untuk Pendidikan dan Latihan, Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful