VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

PHÒNG NCKH&HTQT

HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN THUYẾT MINH ĐỀ
TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
CẤP VIỆN NĂM 2017
Sản phẩm của đề tài
Sản phẩm công bố
Sản phẩm đào tạo
Sản phẩm ứng dụng

2
Sản phẩm công bố
• Sách, Giáo trình
• Bài báo đăng tạp chí nước ngoài có phản biện
• Bài báo đăng tạp chí trong nước có chỉ số ISSN và có
phản biện
• Bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế có phản biện

3
Sản phẩm đào tạo
+ Trực tiếp
- Hướng dẫn luận án tiến sĩ,
- Hướng dẫn luận văn thạc sĩ,
- Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp,
- Hướng dẫn sinh viên NCKH
(*có quyết định hướng dẫn, hoặc quyết định hội đồng bảo vệ,
trang)
+ Gián tiếp
- Chương trình đào tạo, chương trình thực tập,
(*Hội đồng đánh giá chuyên môn ở cấp Khoa)

4
Sản phẩm ứng dụng
- Các sản phẩm sản xuất, chế tạo cần có chỉ tiêu kỹ thuật và được đánh
giá độc lập
- Các mô hình, qui trình công nghệ, các chương trình đào tạo, chương
trình thực bài hướng dẫn thực hành phải có minh chứng cụ thể và
được nghiệm thu
- Các giải pháp cần được lượng hóa và có minh chứng kèm theo

5
Một số lưu ý ở mẫu Thuyết minh đề tài

1. Tên đề tài, mã số
2. Lĩnh vực nghiên cứu (mới bổ sung): Khoa học Tự nhiên, Khoa học Kỹ
thuật và Công nghệ, Khoa học Y, dược, Khoa học Nông nghiệp, Khoa học
Xã hội, Khoa học Nhân văn
3. Thời gian thực hiện: từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2017
4. Chủ nhiệm đề tài
5. Danh sách những người thực hiện đề tài và phối hợp: để tên cả chủ nhiệm
đề tài
6. Tính cấp thiết của đề tài
7. Tổng quan tình hình nghiên cứu
8. Mục tiêu của đề tài
9. Phương pháp tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
Một số lưu ý ở mẫu Thuyết minh đề tài
10. Nội dung nghiên cứu
11. Tiến độ thực hiện đề tài: phù hợp với thời gian thực hiện ở
mục 3
12. Dự kiến sản phẩm: ghi đầy đủ thông tin như đã hướng dẫn ở
phần trên (bao gồm: sản phẩm công bố, sản phẩm đào tạo, sản
phẩm ứng dụng)
13. Kinh phí thực hiện đề tài: (lưu ý tên nguồn kinh phí)
- Quĩ phát triển hoạt động sự nghiệp:
- Kinh phí chi thường xuyên được ủy quyền cho Khoa.....:
- Ký phê duyệt thuyết minh bao gồm: Viện trưởng, Trưởng đơn vị
(hoặc Phó phụ trách đơn vị), Chủ nhiệm đề tài
Các tiêu chí đánh giá đề tài
Điểm tối Điểm đánh
STT Nội dung đánh giá
đa giá
1 Phương pháp nghiên cứu, điều tra; phương pháp phân tích, xử lý số liệu và công cụ nghiên 10
cứu

2 Mức độ đầy đủ về số lượng, chủng loại các sản phẩm khoa học công nghệ chính so với sản phẩm 10
đăng ký tại Thuyết minh đề tài

3 Chất lượng và yêu cầu khoa học đạt được của các sản phẩm chính so với mức đã đăng ký tại 25
Thuyết minh đề tài.

4 Chất lượng của báo cáo kết quả đề tài và tài liệu cần thiết kèm theo (nội dung và hình thức 20
báo cáo, sản phẩm trung gian, tài liệu trích dẫn...)

5 Công bố kết quả nghiên cứu/hoặc dự kiến công bố (bài báo, ấn phẩm, ...) ở các tạp chí có uy 15
tín trong, ngoài nước; ở các kỷ yếu hội nghị, hội thảo có phản biện

6 Kết quả tham gia đào tạo (SV/HV tham gia nghiên cứu; sử dụng kết quả làm khoá luận tốt 5
nghiệp, sau đại học)
(Đối với các đề tài thuộc lĩnh vực quản lý, Hội đồng đánh giá bằng khả năng ứng dụng của
sản phẩm trong các hoạt động của Viện Đại học Mở Hà Nội, trong ngành giáo dục; hiệu quả
mang lại của các giải pháp)

7 Tiến độ thực hiện đề tài 5

8 Chất lượng sản phẩm trình độ khoa học của sản phẩm vượt mức đăng ký so với thuyết minh 5
đề tài hoặc có ý nghĩa lớn về khoa học, công nghệ

9 Tác động đối với kinh tế, xã hội và môi trường 5
Cộng 100
Kế hoạch quản lý đề tài
TT Các hoạt động Thời gian thực hiện Đơn vị phụ trách

Tập huấn hoàn thiện thuyết minh và dự - Phòng NCKH&HTQT;
1 14/4/2017
toán kinh phí - Phòng KH-TC
- Các chủ nhiệm đề tài;
Chỉnh sửa, hoàn thiện thuyết minh và
2 14/4-20/4/2017 - Phòng NCKH&HTQT;
dự toán kinh phí chi tiết
- Phòng KH-TC
- Viện trưởng;
- Đơn vị chủ trì (Phòng, Khoa,
3 Phê duyệt thuyết minh 17/4-21/4/2017 Trung tâm);
- Các chủ nhiệm đề tài;
- Phòng NCKH&HTQT
- Viện trưởng;
4 Ký HĐ thực hiện 17/4-21/4/2017 - Các chủ nhiệm đề tài;
- Phòng NCKH&HTQT
Thực hiện đề tài
5 21/4-15/12/2017 - Các chủ nhiệm đề tài
Kế hoạch quản lý đề tài

- Lãnh đạo Viện;
- Phòng NCKH&HTQT;
6 Báo cáo tiến độ, kiểm tra định kỳ 20-25/7/2017 - Phòng KH-TC;
- Khoa chuyên môn;
- Các chủ nhiệm đề tài

Tháng 7/2017 Ngành CNSH
Tháng 8 Ngành Ngôn ngữ
Tháng 9 Ngành Kinh tế
7 Các số tạp chí xuất bản năm 2017
Tháng 10 Ngành CNTT
Tháng 11 Số tổng hợp
Tháng 12 Ngành Kinh tế
8 Gia hạn đề tài (nếu có) Tháng 8/2017 Các chủ nhiệm đề tài
9 Nghiệm thu đề tài 20/11-20/12/2017
10 Thanh toán, quyết toán đề tài 21/11-25/12/2017

Tổng hợp kết quả lập báo cáo kết
11 Tháng 12/2017
quả, đề xuất phát triển đề tài
Phân công chuyên viên theo dõi đề tài
Phòng
Chủ nhiệm đề tài,
TT Tên đề tài Mã số NCKH&HTQT Phòng
đơn vị
KHTC
Mạc Vân Hải
Nghiên cứu hoàn thiện hoạt động dạy học môn ThS. Trần Thị Thu
1 thực hành Nghiệp vụ khách sạn cho sinh viên V2017-04 Phương, Khoa Du Kim Dung
Khoa Du lịch - Viện Đại học Mở HN lịch

Lê Minh Thảo
PGS.TS. Hoàng
Chức năng tín hiệu của câu tường thuật tiếng anh
2 V2017-05 Tuyết Minh, Khoa Kim Dung
trong sự liên hệ với tiếng Việt
SĐH
Lê Minh Thảo
Nghiên cứu về cách sử dụng các từ chỉ màu sắc TS. Nguyễn Văn
3 cơ bản trong thành ngữ tiếng Anh (trong sự đối V2017-06 Quang, Khoa Tiếng Thuỳ Linh
chiếu với tiếng Việt) Anh
Lê Minh Thảo
Phát triển kỹ năng đọc hiểu tiếng anh theo ThS. Ngô Thị Thanh
4 phương thức đào tạo E-learning đặc điểm và V2017-07 Thảo, Khoa Tiếng Thuỳ Linh
phương pháp Anh
Lê Minh Thảo
Khảo sát những lỗi sai thường gặp trong môn
ThS. Trần Thị Ngọc
5 Viết giai đoạn trung cấp của sinh viên khoa tiếng V2017-08 Mai Hoa
Mai, Khoa Tiếng TQ
Trung Quốc Viện ĐH Mở HN
Phân công chuyên viên theo dõi đề tài
Mạc Vân Hải
Các giải pháp nâng cao hiệu quả
ThS. Nguyễn
thực tập cho sinh viên chuyên Thanh
6 V2017-09 Anh Đức,
ngành luật đáp ứng yêu cầu đổi mới Nhạn
Khoa Luật
giáo dục và đào tạo đại học hiện nay
Đổi mới chương trình đào tạo đại học Mạc Vân Hải
ngành luật tại Khoa Luật - Viện Đại học ThS. Phạm
7 Mở Hà Nội trước yêu cầu hội nhập V2017-10 Hùng Cường, Thanh Nhạn
quốc tế Khoa Luật

Mạc Vân Hải
ThS. Bùi Hồng
Thực trạng pháp luật về Hợp đồng mẫu
8 V2017-11 Quân, Khoa Thanh Nhạn
ở Việt Nam và một số kiến nghị
Luật
Mạc Vân Hải
Nghiên cứu các giải pháp tổ chức ThS.Bùi Thị
9 không gian nội thất nhà ở xã hội trong V2017-12 Thanh Hoa, Thanh Hải
điều kiện Việt Nam hiện nay Khoa TDCN

Mạc Vân Hải
ThS. Nguyễn
Giải pháp thiết kế nội thất nhà ở cho
10 V2017-13 Thị Bích Liễu, Thanh Hải
người khuyết tật ngồi xe lăn tại VN
Khoa TDCN
Phân công chuyên viên theo dõi đề tài
Lưu Hữu Hiệp
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ IOT
ThS. Hoàng
và mạng cảm biến hỗ trợ kiểm soát
11 V2017-14 Anh Dũng, Mai Hoa
thông số môi trường trong lĩnh vực
Khoa CNĐTTT
nông nghiệp.
Lê Minh Thảo
Xây dựng chuỗi liên kết để nâng cao
TS. Lê Thị
năng lực cạnh tranh cho ngành chăn
12 V2017-15 Hằng, Khoa Hải Hiền
nuôi Việt Nam trong giai đoạn hội nhập
Kinh tế
mới của nền kinh tế.

Lê Minh Thảo
Vận dụng chuẩn COSO 2013 trong đào
ThS. Nguyễn
tạo và cập nhật kiến thức về kiểm soát
13 V2017-16 Thanh Trang, Hải Hiền
nội bộ cho sinh viên ngành Kinh tế Viện
Khoa Kinh tế
ĐH Mở Hà Nội

Lê Minh Thảo
Chiến lược marketing nhằm đẩy mạnh ThS. Nguyễn
14 xuất khẩu mặt hàng thủ công của các V2017-17 Hà My, Khoa Hải Hiền
làng nghề truyền thống Việt Nam Kinh tế
Lê Minh Thảo
Chính sách bảo tồn và phát triển văn TS. Nguyễn Thị
15 hóa làng nghề nhằm thực hiện cam kết V2017-18 Thu Hường, Hải Hiền
văn hóa ASEAN đến năm 2020 Khoa Kinh tế
Phân công chuyên viên theo dõi đề tài
Lưu Hữu Hiệp
Xây dựng mô hình thủy canh ứng ThS. Vũ Kim
16 dụng đào tạo định hướng nghề nghiệp V2017-19 Thoa, Khoa Thanh Hải
cho ngành công nghệ sinh học CNSH
Lưu Hữu Hiệp
Phương pháp mô hình hóa 3D dựa trên ThS. Trần Duy
17 thực tế ảo và ứng dụng tại Viện Đại học V2017-20 Hùng, Khoa Lê Phương
Mở Hà Nội CNTT
Mạc Vân Hải
“Nghiên cứu một số phương pháp phòng
chống tấn công từ chối dịch vụ phân tán ThS. Vũ Xuân
18 V2017-21 Lê Phương
(DDoS) trên hệ thống Server của Viện Hạnh, TT CNTT
Đại học Mở Hà Nội”

Mạc Vân Hải
Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao ThS. Nguyễn Thị
19 hiệu quả khai thác tài liệu số tại Thư viện V2017-22 Thanh Nhàn, Lê Phương
Viện Đại học Mở Hà Nội TTTT Thư Viện
Lưu Hữu Hiệp
Nghiên cứu xây dựng hệ thống cung cấp TS. Trần Thị Lan
20 các Khóa học trực tuyến mở đại chúng V2017-23 Thu, TT E- Lê Phương
(Massive Open Online Course – MOOC) learning
Trân trọng cảm ơn