1

KULIAH SATU
PRINSIP-PRINSIP ASAS
KURIKULUM
2
KTIF KULIAH
Menjelaskan konsep dan definisi kurikulum;
Membezakan jenis-jenis kurikulum;
Mengetahui perkembangan sesebuah kurikulum;
Mengetahui peranan guru dalam pelaksanaan kurikulum.

PNGRTIAN KURIKULUM
arwick (1960) - suatu struktur yang terancang tentang idea-idea sesebuah
sekolah yang bersesuaian dengan keperluan-keperluan psikologi pelajar,
kemudahan-kemudahan yang sedia ada serta keperluan budaya semasa +
ditakrif sebagai semua peluang pembelajaran yang dirancang oleh guru-guru
untuk pelajar di sekolah.
Kerr (1968) - semua pembelajaran yang dirancang dan dibimbing oleh
sekolah sama ada dilaksanakan secara berkelompok atau individu, di dalam
atau luar sekolah - termasuk satu program aktiviti yang disusun oleh guru
untuk membolehkan pelajar mencapai objektif yang dirancangkan.
Tyler (1950) - pembelajaran yan dirancang dan diarah oleh sekolah bagi
mencapai matlamat pendidikan ÷ meliputi objektif pendidikan, segala
pengalaman yang terancang dan penilaian pencapaian murid-murid

Sambungan.
alam Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan asar
Pelajaran 1979 ÷ segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh
sesebuah sekolah atau insitusi pelajaran untuk mencapai matlamat
pendidikan.
Razali Arof (1996) ÷ kurikulum nadi atau wadah bagi semua program
pendidikan
Sesuatu yang luas dan besar ÷ meliputi segala jenis pembelajaran yang
dipelajari oleh pelajar ÷ di mana-mana dalam kawasan sekolah sama ada
dirancang atau tidak dirancang oleh pihak sekolah.
Segala jenis pembelajaran yang telah dirancang oleh pihak sekolah dan
dipelajari oleh pelajar ÷ berlaku sama ada dalam dan luar bilik darjah
Segala jenis pembelajaran yang telah dirancang oleh pihak sekolah tetapi
terhad dalam bilik darjah sahaja ÷ aktiviti yang formal
5
Sambungan.
efinisi terbaik ÷kurikulum sebagai segala aktiviti pengajaran dan
pembelajaran di dalam sekolah sama ada dalam dan luar bilik darjah dan
memerlukan aspek kurikulum tersebut dirancang terlebih dahulu sebelum
dilaksanakan
Kurikulum ÷ perlu mengandungi aktiviti-aktiviti sama ada akademik atau
bukan akademik ÷ boleh membantu pelajar mencapai perkembangan dari
segi intelek, rohani, jasmani dan emosi ÷ pengalaman yang dirancang
hendaklah sesuai dengan umur, kebolehan, minat dan kematangan pelajar.
Mok Soon Sang (2002) ÷ kurikulum merangkumi pengalaman kehidupan
nyata dan tidak nyata yang dipilih, diorganisasi dan disusun oleh sarjana
pendidikan dan pakar kurikulum secara teliti dan profesional, demi
menjadikan pelbagai jenis aktiviti pembelajaran nyata dan tidak nyata
seperti yang dijalankan dalam dan luar bilik darjah, dalam dan luar sekolah,
untuk semua peringkat persekolahan.
6
Sambungan.
alker (1990) ÷ menyenaraikan lima konsep am yang terdapat dalam
kurikulum di sekolah iaitu :
a) Pembelajaran yang diinginkan ÷ merujuk kepada apa yang hendak
dipelajari; dijelaskan dalam bentuk matlamat, tujuan dan objektif pelajaran;
b) Mata pelajaran ÷ disenaraikan dan dihuraikan dalam bentuk sukatan
pelajaran;
c) Aktiviti pendidikan ÷ sama ada dalam dan luar bilik darjah disenaraikan
dan dihuraikan dalam Huraian Sukatan Pelajaran;
d) Pengalaman pelajar ÷ merujuk pengalaman sebenar yang dialami oleh
pelajar di bawah arahan, kawalan dan bimbingan;
e) Pencapaian pelajaran ÷ pembelajaran sebenar yang telah dipelajari,
termasuk isi kandungan mata pelajaran, kebudayaan, nilai hidup dan sikap
positif pelajar.
7
Sambungan.
Kurikulum boleh dibahagikan kepada empat komponen utama :
i) Objektif-objektif kurikulum
ii) Kandungan kurikulum
iii) Aktiviti-aktiviti pengajaran-pembelajaran
iv) Penilaian kurikulum
Empat perkara ini merupakan perkara asas dalam pembentukan sesuatu
kurikulum baru
Kurikulum memandu seseorang guru dalam merancang pengajaran
alam konteks pendidikan negara ÷ kurikulum merupakan satu rancangan
yang meliputi segala ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai-nilai, unsur
kebudayaan dan kepercayaan masyarakat Malaysia ÷ mengembangkan
potensi murid ÷ JERÌ secara seimbang dan menyeluruh ÷ ke arah
perpaduan negara + tenaga rakyat yang mahir dan terlatih
8
NIS-NIS KURIKULUM
arwick bahagikan jenis kurikulum
i) Kurikulum formal
ii) Kurikulum ideal
iii) Kurikulum tersembunyi
Mok Soon Sang (2002) ada 10 jenis kurikulum ÷ ideal; rasmi; formal; operasi;
kokurikulum; teras; integrasi; aktiviti; lingkaran; dan tersirat
Formal ÷ segala aktiviti yang nyata berlaku di sesebuah sekolah ÷
merangkumi perkara seperti aktiviti P&P, pelajaran/topik, tema, sukatan
pelajaran, guru dan jadual waktu; penilaian dalam bilik darjah termasuk aktiviti
kokurikulum
Ìdeal ÷ kurikulum formal dan ditambah dengan pandangan dari semua pihak
yang terlibat dalam sistem persekolahan seperti pengetua, guru, nadzir, ibu
bapa dan sebagainya ÷ persepaduan ÷ lengkap dan sempurna
9
$,2-:3,3
Tersembunyi/tersirat ÷ semua perkara yang dipelajari secara tidak langsung
oleh pelajar ÷ pengalaman yang dipelajari secara tidak formal ÷ peniruan
tingkahlaku guru; penyerapan nilai murni dalam mata pelajaran; peraturan
sekolah dsb
10
PRKMANGAN KURIKULUM
Kurikulum ÷ satu bidang yang dinamik dan saintifik ÷
sentiasa mengalami perubahan ÷ sentiasa berkembang ÷
kurang baik kepada baik
Berubah dari semasa ke semasa mengikut kehendak dan
keadaan tertentu tetapi juga dari satu tahap ke satu tahap
lain
Perkembangan kurikulum berbentuk bulatan mengikut
tahap
11
Rajah Menunjukkan Corak Perkembangan
KurikuIum
Kurikulum
Penyebaran Kurikulum
Pengajaran Kurikulum
Penilaian Kurikulum
Pembaharuan Kurikulum
Pembentukan Kurikulum
12
Sambungan...
Aspek pengurusan kurikulum pula wujud dalam semua aktiviti yang
terdapat dalam perkembangan kurikulum ÷ untuk menentukan
semua aktiviti dapat dilaksanakan dalam suasana yang berkesan
Jadi bidang kurikulum ÷ luas merangkumi pedagogi, komunikasi,
penilaian, pengurusan dsb
Memperbaharui dan membentuk satu kurikulum baru perlukan ilmu-
ilmu lain asas seperti psikologi, sosiologi, antropologi, falsafah
Ada enam subbidang dalam bidang kurikulum ÷ pembentukan
kurikulum, penyebaran kurikulum, pengajaran kurikulum, penilaian
kurikulum, pembaharuan kurikulum dan pengurusan kurikulum
1
PMNTUKAN KURIKULUM
Segala proses yang terlibat bagi mewujudkan satu kurikulum
Perkara pokok yang perlu ada adalah rasional pembentukan satu
kurikulum tersebut ÷ dikemukakan dengan alasan atau sebab asas
kepada perwujudan sesuatu kurikulum tersebut
Seterusnya proses pembentukan objektif ÷ tujuan, matlamat dan
fungsi kurikulum dibentuk ÷ segala sesuatu yang telah ditentukan
yang perlu dicapai oleh pelajar mengikut tahap-tahap objektif yang
telah digariskan
Rasional ÷ menjawab soalan mengapa atau kenapa satu-satu
kurikulum itu harus dibentuk
Objektif ÷ menjawab soalan apa yang hendak atau harus dicapai
oleh kurikulum yang hendak dibentuk
1
Sambungan...
Tiga faktor utama yang mempengaruhi pembentukan kurikulum
i)Kehendak individu
ii) Kehendak masyarakat
iii) Kehendak sejagat
Kehendak individu ÷ mempertimbangkan perkembangan bakat
murid-murid ÷ mentitikberatkan kemahiran asas ÷ KBSR,
perkembangan potensi individu secara menyelruh dan bersepadu ÷
KBSM
Perkembangan JERÌ seseorang individu selaras dengan FPK serta
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
15
Sambungan...
Kehendak masyarakat ÷ memerlukan pelajar mempelajari
kemahiran-kemahiran asas seperti membaca, menulis, mengira,
konsep asas cara hidup masyarakat dari segi politik, sosial,
ekonomi, penyertaan dalam kehidupan sesuatu masyarakat dsb
Kehendak sejagat ÷ memupuk persefahaman dan semangat
kerjasama antarabangsa di kalangan penduduk dunai,
meningkatkan taraf hidup penduduk di negara membangun,
menghormati adat resam dsb
Pembentukan kurikulum melalui proses yang panjang ÷
perbincangan, pertukaran pendapat, pengkajian dan mengenalpasti
sebelum dapat diwujudkan
16
Sambungan...
Empat prinsip harus ditekankan semasa pembentukan kurikulum
i) Rasional, objektif, tujuan dsb - perlu selaras dengan tujuan-tujuan
pendidikan negara
ii) Tujuan-tujuan am sesuatu kurikulum perlu dinyatakan
iii) Tujuan-tujuan khusus setiap mata pelajaran dan unit isi atau
kandungan perlu jelas
iv) Tujuan-tujuan seharusnya boleh diubah kepada tujuan-tujuan
bagi setiap pelajaran dan aktiviti
17
ISI KURIKULUM
Ìlmu pengetahuan yang hendak diajar kepada pelajar
Tyler (1950) ÷ sesuatu isi kurikulum
i) mengandungi pengalaman yang menyediakan peluang-peluang
bagi pelajar mengamalkan tingkahlaku yang diharapkan daripada
tujuan;
ii) mencapai kepuasan hati;
iii) mempelajari pada aras kesukaran yang sesuai;
iv) mencapai pelbagai hasil bagi setiap pengalaman;
v) mendedahkan kepada pengalaman-pengalaman yang sama jenis
Ìsi pengetahuan boleh merupakan peristiwa, fakta, maklumat,
konsep, andaian, teori ÷ bergantung kepada peringkat pengajian
18
PNYARAN DAN PNGAARAN KURIKULUM
Penyebaran kurikulum berlaku selepas sesuatu kurikulum dibentuk
Penyebaran dan pengajaran kurikulum berlaku setelah kurikulum
dibentuk di PPK
Pelbagai masalah mungkin timbul ÷ dari PPK hingga kepada guru
yang akan menyampaikan kurikulum tersebut ÷ orang yang buat
kurikulum lain, orang yang menyampaikan kurikulum lain
Beberapa kumpulan terlibat ÷ ahli JK Perkembangan Kurikulum di
peringkat negeri/daerah, guru besar, guru kanan mata pelajaran +
guru yang akan mengajar kurikulum tersebut ÷ sistem pembentukan
kurikulum secara berpusat
19
Sambungan...
Keaslian kurikulum perlu dikawal ÷tidak akan berlaku aktiviti tokok
tambah atau tolak campur atau sebarang penyesuaian ke atas
kurikulum tersebut
Faktor masa ÷ kawasan pedalaman ÷ timbulkan suasana terdesak
kepada guru untuk menyampaikan kurikulum ÷ kefahaman yang
rendah
Guru perlu memastikan diri untuk memahami dengan sempurna
kurikulum yang akan diajar ÷ agar dapat mengatasi masalah yang
wujud lebih awal sebelum memulakan pengajaran
Kurikulum yang diperbaharui atau semakan semula ÷ beri kesan
pada golongan pendidik ÷ faktor kefahaman terhadap kurikulum
penting
20
Sambungan...
Pertukaran maklumat penting ÷ guru dan pelajar mengeluarkan
pendapat ÷ salurkan kepada pengetua, pegawai yang membentuk
kurikulum
Peranan masyarakat ÷ penting ÷ PÌBG ÷ tahu apa yang dipelajari
oleh anak mereka ÷ masyarakat kini lebih peka
21
PNILAIAN KURIKULUM
Satu proses untuk membuat keputusan mengenai keberkesanan
sesuatu program atau aktiviti
Penilaian melibatkan perkara seperti mengenalpasti sebab atau
rasional atau tujuan penilaian, aspek yang hendak dinilai, siapa yang
hendak dinilai, bila, bagaimana mengumpul maklumat dsb
Keberkesanan program dapat dilakukan dengan melakukan penilaian
÷ status program tersebut ÷ diteruskan sepenuhnya, diperbaharui
atau digugurkan dan diganti dengan yang baru
Tujuan penilaian untuk mengenalpasti jawapan kepada soalan-
soalan awal seperti menilai keupayaan pelajar, kelemahan dan
kebaikan kurikulum, latarbelakang pelajar dsb ÷ dilakukan lebih awal
÷ membantu keberkesanan proses pembentukan kurikulum
22
Sambungan...
Tujuan penilaian juga ÷ memperbaiki mana-mana aspek dalam
proses pembentukan dan perkembangan kurikulum ÷ banyak
perkara yang perlu dipertimbangkan ÷ penilaian perlu dilakukan
secara berterusan ÷ penilaian formatif
Tujuan penilaian ÷ nak melihat sejauhmana kurikulum tersebut
berkesan ÷ beri gambaran tentang baik atau buruknya sesuatu
kurikulum
Pelbagai kaedah dilakukan dalam penilaian ÷ temubual, analisis
kandungan/bahan, soal selidik, pengamatan dsb ÷ akan lebih
memberi manafaat jika gunakan pelbagai kaedah
Pelaksanaan kaedah perlu mengambil kira perkara seperti objetiviti
(tiada unsur bias), kesahan dan boleh dipercayai
2
PMAHARUAN KURIKULUM
Kurikulum yang sedia ada akan diberi elemen-elemen baru yang
sebelumnya tidak terdapat dalam kurikulum tersebut
Kurikulum yang diperbaharui akan menjadi lebih berkesan
Pembaharuan kurikulum disebabkan oleh beberapa faktor
i) kewujudan ilmu-ilmu baru, perkembangan atau penemuan ilmu
baru;
ii) kehendak masyarakat yang berubah;
iii) perkembangan dasar kerajaan;
iv) idea-idea baru yang diperkenalkan dalam bidang pendidikan
2
Sambungan...
Beberapa langkah perlu bagi proses pembaharuan kurikulum :
i) Mengenalpasti masalah untuk membuat pembaharuan
ii) Mengenalpasti ketidakselarasan yang wujud di antara kurikulum yang ada dengan
dengan masalah-masalah yang telah dikenalpasti ÷ aspek yang mana hendak
diperbaharui
iii) mewujudkan objektif pembaharuan kurikulum ÷ untuk dapatkan arah yang dituju
iv) Mewujudkan rangka bentuk atau model bagi perubahan
v) Jadual kerja, siapa terlibat dsb
vi) Membuat jangkaan atau andaian mengenai hasil kurikulum yang telah diperbaharui
vii) Melaksanakan proses pembaharuan tersebut ÷ menguji kurikulum + buat penilaian
formatif ÷ perbaiki ÷ selesai sepenuhnya ÷ baru diperkenalkan
25
SoaIan
1. Beri satu rumusan dengan ayat anda sendiri bagi pengertian dan
definisi kurikulum.
2. Huraikan ciri-ciri yang terdapat dalam kurikulum ideal, formal dan
tersembunyi.
. Huraikan proses pembentukan kurikulum secara ringkas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful