You are on page 1of 17

m 


m
HISTORY OF BAJAJ AUTO
Ô m Jamnalal Bajaj

Ô V  

Ô   ! " # 

Ô $ %%$ 

Ô Rahul Bajaj Ô &Rajiv Bajaj


Ô''( ) &
 u'")  *+++,
- *..
/
 # 0 '
 About Pulsar++++++1++++
 ( ! 2
 ') 
 u !) )
Ô !) '%%  
 2
Ô !%% ) ! ! 
Ô !)) ))  
%%
Ô 2 !! )  %%
Ô Sample design- 3 
' ' )
Ô Gata collection method- m  ) 

Ô Gata collection- D '
Ô Gefinition of the Problem- !) 2
) 
Ô eographical area of study- # ) )
  )    ++2
+))2 )) ! ' 

.. )) ++  2 )


m
u 

/ /-( +)) 1 +++  2 1)


4

5 m +)) +++  2 +)

V m4 +)) 1 ++  +2 )

/-( )) 11 +++  2 +)

- / -


4
$ +)) 1 ++  +2 )
V 
Ñ 
 
V 
Ñ

 
V 
Ñ 
 
V 
Ñ 
 
V 
Ñ 
 
Y Y 
 
Ô   ' %%  2 )''
 )) '  2 ) 
Ô  ) ) 2 +)) ' 2
Ô '    6 +1 ' ' 
  ' %%  6  '
'   '  ) 
Ô (' ! 2 ' Ô( &  ) 
)    )  ) 
Ô   '  ! 2 
 '  )) '  ) 
7  ! ) ' )  
   ) !   +))
2 ) '
p