You are on page 1of 11

PODIŞUL GETIC

~CUPRINS~
Localizare
Geneza
Relief
Clima
Hidrografia
Vegetatia, Fauna, Solurile
Populatia, Asezarile, Economia
Turism
LOCALIZARE
Podișul Getic sau Piemontul
Getic este situat în sudul României.
Podişul Getic are o întindere de la
Subcarpaţii Getici, în nord, la
Câmpia Română, în sud. Se limitează
în partea de est cu râul (valea)
Dâmboviţei, iar în partea de vest cu
Podişul Mehedinţi şi valea Dunării.
GENEZA

În urma ridicării puternice a edificiului carpatic, în Romanianul


Superior, râurile au depozitat în apele Lacului Getic o masă apreciabilă
de sedimente. Materialul astfel acumulat este cunoscut sub numele
de Strate de Cândești sau Pietrișuri de Cândești datorită faptului că sunt
formate în special din pietrișuri nefiind totuși excluse intercalațiile de
nisipuri, nisipuri argiloase sau chiar marno-argile. Grosimea stratelor de
Cândești depășește 120 m.
Relief

În concordanță cu retragerea Lacului Getic și cu ridicarea mai puternică a


sectorului nordic se remarcă o scădere a altitudinilor de la nord către sud.
Înălțimile cele mai mari se găsesc la contactul cu Subcarpații Getici, aici
altitudinile depășesc 400 m atingând un maximum, de 772 m, în nord-vestul
Platformei Argeșului. La contactul dintre Podișul Getic și Câmpia Română
dar și în culoarele văilor principale (Olt, Jiu, Argeș) altitudinile coboară
până la 200 m. De asemenea, se observă și o creștere a valorilor altitudinii
de la vest la est: sub 500 m în Platforma Hușniței și Platforma Jiului, peste
500 m în Platforma Oltețului și Platforma Cotmeana și depășind 700 m în
platformele Argeșului și Cândești.
Datorită structurii litologice, în care domină rocile detritice (pietrișuri,
nisipuri, argile), dar și înclinării versanților și despăduririlor, procesele de
versant sunt foarte puternice, deosebit de active fiind alunecările de teren și
eroziunea torențială.
Clima
Podișul Getic se află sub influența maselor de aer sud-vestice și
estice. Circulația sud-vestică, de tip submediteranean, se resimte în
sectorul de la vest de Olt în timp ce între Olt și Dâmbovița domină
vânturile estice.
Circulația maselor de aer corelată cu creșterea altitudinilor spre
nord determină înregistrarea unor temperaturi medii anuale de 8 -
10°C și precipitații medii de 600 – 700 mm/an .
Se poate concluziona că jumătatea nordică a Podișului Getic se
caracterizează printr-un regim termic mai moderat și precipitații
mai bogate în timp ce jumătatea sudică beneficiază de veri mai
călduroase și precipitații mai puține.
Hidrografia
 Râurile principale care traversează Podișul Getic și care au
contribuit și la individualizarea subunităților naturale ale
acestuia sunt Motrul, Jiul, Gilortul, Oltețul, Oltul, Argeșul. Aceste
râuri își au obârșia în Carpații Meridionali, cu excepția Oltului
care își are izvoarele în Carpații Orientali. Caracteristicile
principale ale acestor cursuri de apă sunt caracterul permanent
și debitele medii cu valori ridicate (142 m3/s Oltul la Slatina).
 Lacurile cele mai importante sunt lacurile antropice deoarece cele
naturale au fost în general drenate sau au intrat sub apele
lacurilor de acumulare. Lacurile antropice sunt destinate fie
alimentării cu apă a hidrocentralelor de pe Olt și Argeș, fie
asigurării funcționării termocentralelor Turceni și Ișalnița.
Vegetatia+Fauna+Solurile
Podişul Getic are suprafeţe acoperite de păduri de
stejar caracteristice etajului climatic. Între speciile pădurii apar
stejarii pufoşi şi stejarii brumării. În partea nordică se
dezvoltă păduri de fag.
Caracteristice pădurilor sunt mamifere
precum căprioara, mistreţul, lupul, vulpea, pisica sălbatică, râsul,
viezurele, iepurele. Între păsări se remarcă găinuşa de alun,
ciocănitoarea, cucul, fazanul, prepeliţa, şoimul, bufniţa iar între
peşti mreana şi bibanul.
Pe versanții din sectorul nordic, unde procesele de versant sunt
deosebit de active, apar erodosolurile. În albiile majore ale Jiului și
Oltului, dar și a altor râuri mai mari, se dezvoltă solurile aluviale și
protosolurile aluviale .
Populatia+Asezarile+Economia
Podișul Getic este o zonă bine populată. Populația a crescut
numeric odată cu descoperirea și exploatarea resurselor
subsolice (lignit, petrol, gaze naturale). Densitatea medie a
populației este de 80 loc/km2, crescând până la 100 loc/km2.
Domină așezările rurale, cu 80% din totalul așezărilor
umane.
Activitatea industrială este bine dezvoltată datorită bogatelor
resurse subsolice. Podișul Getic deține cele mai mari rezerve de
lignit din țară, exploatate în sistem de carieră și mină.
Turism
Activitatea turistică este complexă, Podișul Getic beneficiind de
prezența vestigiilor istorice (castrul Roman, Ruinile piciorului Podul
lui Traian, Cetatea Medievală din Drobeta-Turnu Severin), mănăstiri
(Mănăstirea Strehaia și Cotmeana), parcul dendrologic Mihăilești,
peisaje naturale deosebite.