You are on page 1of 43

SPREGNUTE PLOČE

Definicija:
Najvažnija i najučestalija kombinacija
konstrukcijskih materijala je čelik i beton.

Primjena u višespratnim poslovnim
građevinama i tvornicama,
mostovima itd.

Istorijat
1930 SAD – lim se koristi kao oplata
1950 Profilisani lim počinje da se
koristi kao zategnuta armatura
Profilisani lim ima ulogu zategnute armature

PREDNOSTI: NEDOSTACI:
• Manja sopstvena težina
• Osjetljivost na visoke požarne temperature
• Profilisani lim kao radna platforma
• Profilisani lim kao oplata • Prijanjanje betona i čeličnog lima
• Profilisani lim kao element za ukrućenje
• Oštećenje usljed izloženosti velikim lokalnim
• Adaptibilnost
opterećenjima
• Ujednačen kvalitet
• Djeluje kao bočno pridržanje
• Brzina izvođenja

•profilirani čelični limovi •Profilirani čelični limovi projektirani su da djeluju i kao oplata i kao armatura. . •betonski sloj •međusobno vezani tako da se horizontalne posmične sile mogu prenijeti na kontaktu čelik- beton.Sastoje se od: •Čeličnih limova (ravni ili profilisani) •Armature •Betona (izveden u montaži) Nakon očvršćavanja betona: •Ponaša se kao spregnuti konstrukcijski Nakon izvedbe: element iz čelika i betona.

te se konačno betoniranje ploče obavlja na ploče. a završno betoniranje ploče izvodi se na gradilištu Predgotovljena betonska ploča koja služi kao oplata postavlja se na Trapezni lim postavlja se na spregnuti nosač i sudjeluje u nosivosti spregnuti nosač.TIPOVI PLOČA SPOJENIH S NOSAČIMA Predgotovljena betonska ploča postavlja se na spregnuti nosač te se naknadno Trapezni lim postavlja se na spregnuti nosač i služi kao izgubljena zatvaraju reške oplata. koja se završno betonira na gradilištu gradilištu .

TIPOVI PLOČA SPOJENIH S NOSAČIMA Profilirani lim (sustav Slimdek) postavlja se na donju pojasnicu čeličnog profila tako da u početku djeluje kao oplata. završno betoniranje obavlja se na gradilištu . a u konačnom stanju sudjeluje u nosivosti.

tipovi spregnutih ploče • Betoniranje na montaži u oplati • Polumontažne ploče • Montažne ploče .

•ukrućenja •mehaničkih spojeva Neki od proizvođača su : . tipovi hladno oblikovaniih profila Brojni tipovi različitih: •oblika •visina i razmak između hrptova •širine. bočnih ispupčenja.

tipovi hladno oblikovaniih profila .

Funkcija limova : • kao nosiva skela prilikom gradnje sa podupiranjem ili bez podupiranja • kao oplata za oblikovanje ploča • kao zategnuti element u konstrukciji ploče zajedno sa donjom armaturom (ukoliko je potrebna) .

• Oblikom lima – profiliranje prema unutra. • Sidrenje na kraju ostvareno zavarenim moždanicima. • Sidrenje na kraju s deformacijom hrpta na kraju profiliranog lima. Sprezanje betona i čeličnog lima Adhezija nije dovoljna da bi se kreiralo djelovanje sprezanja u ploči. Učinkovito sprezanje izvodi se: • Mehaničkim sidrenjem zbog lokalnih deformacija. .

5 mm .ukupna visina h > 90mm -debljina betona hc > 50mm • Nominalna veličina agregata ne smije biti manja od : 0.40 hc ili bo/3 ili 31. ili se primjenjuje kao dijafragma: . Zahtjevi kod projektovanja • Ukupna visina h > 80 mm. • Debljina hc betona iznad čeličnog lima > 40mm • Ako ploča djeluje spregnuto s nosačem.

Zahtjevi kod projektovanja • Za oslanjanje spregnutih ploča na čelik ili beton: lbc > 75 mm . lbs > 50 mm • Za oslanjanje spregnutih ploča na druge materijale: lbc > 100 mm . lbs > 70 mm .

Tri nosive funkcije ploče • Savijanje između čeličnih nosača • Služi kao pojas čeličnog nosača • Obavlja funkciju horizontalne stabilizacije .

7δ (“ponding effect” • Progibanje čeličnog rebra za vrijeme izvođenja (svježi beton + lim) ne smije preći L/180.Proračunske situacije spregnute ploče I situacija – Lim kao oplata : • Opterećenja koja se uzimaju prilikom proračuna: -težina svježeg betona i čeličnog kima -opterećenja za vrijeme građenja -efekat „ulegnuća“ • Ukoliko je progib čeličnog rebra: δ≥ h/10 (h-ukupna debljina ploče) za opterećenje treba predvidjeti dodatnu debljinu betona za izravnavanje 0. a od ukupnog opterećenja L/250 .

5 kN/m2 na površinu 3x3 .Opterećenje za vrijeme građenja 0.75kN/m2 1.

plafoni.Proračunske situacije spregnute ploče II situacija – Spregnuta ploča: • Opterećenja koja se uzimaju prilikom proračuna: -vlastita težina betona i čeličnog lima -izolacije. instalacije -korisno opterećenje . podovi.

HORIZONTALNO SMICANJE c) Presjek 3-3 .SAVIJANJE b) Presjek 2-2 .Osnove proračuna spregnutih ploča • Kontrola nosivosti ploče: a) Presjek 1-1 .VERTIKALNO SMICANJE 3 1 2 2 3 1 Ls L .

Efektivna širina spregnute ploče za koncentrisane sile i linijska opterećenja minAs=0.eff Širina rasprostiranja opterećenja određena je izrazom: Efektivna Ploče sa jednim rasponom i krajnja Savijanje i podužno polja kontinualnih ploča širina smicanje za globalnu Za unutrašnja polja kontinualnih analizu i ploča otpornost prema EC-4 Za vertikalno smicanje .2% Ac.

• Proračunski modeli su bazirani na plastičnoj otpornosti presjeka za granično stanje nosivosti. . Savijanje ploče • Savijanje se javlja u području pozitivnog momenta i eventualno nad ležajem ako se radi o kontinuiranoj ploči.

neutralna os iznad čeličnog lima 2. Pozitivni moment savijanja –neutralna os unutar čeličnog lima 3.SAVIJANJE PLOČE 1. Negativni moment savijanja –položaj neutralne osi ispitati . Pozitivni moment savijanja .

Pozitivni moment savijanja .neutralna os iznad čeličnog lima Ncf -aksijalna sila u potpuno plastifikovanom betonu Np.1.položaj plastične neutralne ose u odnosu na ivicu betona (x=xpl) .rastojanje od gornje ivice ploče do težišta efektivne površine poprečnog preseka profilisanog čeličnog lima b -širina razmatranog dela poprečnog preseka ploče Xpl.aksijalna sila u plastifikovanom čeličnom profilisanom limu Ap -efektivna površina poprečnog preseka zategnutog profilisanog čeličnog lima (zanemaruje se širina udubljenja i ispupčenja lima) Dp.

2. Pozitivni moment savijanja .edukovani moment pune plastičnosti profilisanog lima e -rastojanje od težišta efektivne površine profilisanog lima do donje ivice Ep.rastojanje plastične neutralne ose efektivne površine profilisanog čeličnog lima do donje ivice.proračunski moment pune plastičnosti za efektivni poprečni presek profilisanog čeličnog lima H.ukupna debljina ploče Mpr. .neutralna os unutar čeličnog lima Zanemarivanjem betona u rebrima profilisanog lima Mpa.

3. Negativni moment savijanja .

VERTIKALNO SMICANJE .

Kritični obim Cp prikazan je na slici . određuje se prema SRPS EN 1992-1-1.VERTIKALNO SMICANJE Nosivost spregnute ploče na vertikalno smicanje Vv.Rd i nosivost na proboj Vp.Rd spregnute ploče opterećene koncentrisanom silom.

Koncentrisanom silom inteziteta 5.2% površine betona iznad profilisanog lima odnosno (0.Nosivost na proboj Nepoduprte ploče armirane sa armaturom ne manje površine od 0.5 kN/m2 .4% za poduprte ploče) imaju potrebu nosivost na proboj za opterećenje: 1. Jednakopodeljenim opterećenjem inteziteta 7.0 kN 2.

Nosivost spregnute ploče na podužno smicanje • Razlikuju se dva moguća slučaja: -Ploče ankerovane na kraju -Ploče nisu ankerovane na kraju • Metode proračuna: -„m-k“ metoda za ploče koje nisu ankerovane na kraju (ploče sa mehaničkim sprezanjem ili sprezanjem trenjem) -metoda parcijalnog smičićeg spoja (svi slučajevi). primenjuje se isključivo kada je ponašanje spoja duktilno .

krto ponašanje • 2.duktilno ponašanje .ako je opterećenje pri lomu minimum 10% veće od opterećenja pri kojem dolazi do prokizavanja krajeva spoja betona i profilisanog lima veće od 0.1 mm .Ponašanje podužnog smičućeg spoja • 1.

empirijski koeficijenti dobijeni ispitivanjem ploče koja ispunjava osnovne zahtjeve m-k metode Ls . k .nominalna površina poprečnog preseka profilisanog lima.dužina smicanja definisana u zavisnosti od dispozicije opterećenja γ =1.„m-k” metoda • Nosivost na podužno smicanje spregnute ploče: gde su: m.25. vs Ap . .

• Od najmanje vrijednosti svake grupe odbije se 10% . • Dobiveni rezultati se spajaju pravcem na kojem je definirana vrijednost “k” i nagib “m” . dok su apcisne vrijednosti bezdimenzionalne.Postupak za određivanje parametara m i k • Rezultati se na ordinatu nanose u N/mm2.

rastojanje od poprečnog preseka koji se razmatra do najbližeg oslonca b .proračunska čvrstoća pri smicanju dobijena ispitivanjem ploče Lx .širina razmatranog dela poprečnog preseka ploče . Metoda parcijalnog smičućeg spoja • Može se koristiti i za ploče koje su ankerovane na kraju τu.Rd .

Metoda parcijalnog smičućeg spoja • U svakom poprečnom preseku spregnute ploče mora biti zadovoljen uslov MEd≤МRd .

Rezultati i diskusija .

za njegovu proračunsku nosivost treba uzeti manju od sledećih vrednosti: PRd nosivost na smicanje Ppb.Armaturom Ukoliko se za ankerovanje na kraju koristi moždanik sa glavom zavaren za čelični nosač kroz profilisani lim.Rd nosivost na pritisku po omotaču rupe profilisanog lima .Zavarenim moždanicima .Ankerovanje profilisanog lima na kraju Ankerovanje profilisanog lima moguć je: .

Nosivost profilisanog lima na pritisak po omotaču rupe .

Dužina smičućeg spoja .

Granično stanje upotrebljivosti (SLS) .

5mm) prekoračuje proračunsko eksploataciono opterećenje pomnoženo sa 1. površina poprečnog preseka armature za sprečavanje prslina iznad rebara ne sme biti manja od 0.Ako su odnos raspoana i visine spregnute ploče u granicama definisanim u EN 1992-1-1 -Ako ispitivanjem određeno opterećenje pri početnom proklizavanju (definisano kao opterećenje koje izaziva proklizavanje na kraju od 0.2% površine poprečnog preseka betona iznad rebara.2 .4% za poduprte konstukcije) • Proračun ugiba se može izostaviti ako su zadovoljena oba sledeća uslova: . za nepoduprte konstrukcije (0.Granično stanje upotrebljivosti(SLS) • Za kontinualne ploče računate kao prosto oslonjene.

Otpornost na dejstvo požara .

Otvori u spregnutoj ploči Otvori u spregnutoj ploči se smeju praviti bez ojačanja zone ploče oko otvora ako je prečnik otvora manji od min(150mm. h) .

Formiranje otvora u spregnutoj ploči .