IBADAT HAJI DAN UMRAH

IBADAT HAJI DAN UMRAH
TALBÌAH
$ARAT - $ARAT
WAJIB HAJI DAN UMRAH
$ARAT WAJIB
HAJI & UMRAH
1. I$AM
2. BAIGH
3. BERAKA
. MERDEKA
5. BERKUA$A
BERKUA$A
DENGAN $ENDIRI
ADA TAMBANG
PERGI / BAIK
ADA BEKAAN / NAFKAH
ADA KENDERAAN
PERGI / BAIK
AMAN DAAM
PERJAANAN
PERGI/BAIK
$IHAT TUBUH
BADAN
BERKE$EMPATAN
MA$A
DENGAN PERTOONGAN
ORANG AIN (BADA HAJI)
UZUR TIDAK DAPAT
MENGERJAKAN $ENDIRI
ATAU $AKIT ANG TIADA
HARAPAN $EMBUH
ATAU TERAU TUA
ATAU ANG TEAH
MENINGGA DUNIA ANG
BERUPAA $EMA$A
HAATNA
DENGAN IZIN $UAMI / WAI
DITEMANI OEH $UAMI /
MAHRAM / PEREMPUAN
ANG DIPERCAAI
$ARAT
TAMBAHAN
BAGI
PEREMPUAN
1
2
3

5
6
1
2
3

1
2
RUKUN DAN
WAJIB HAJI
RUKUN DAN
WAJIB HAJI
HAJI HAJI
RUKUN
WAJIB
6
6
RUKUN
NIAT NIAT
WUQUF WUQUF
TAWAF TAWAF
$A'IE $A'IE
BERCUKUR BERCUKUR
ATAU ATAU
BERGUNTING BERGUNTING
TERTIB PADA TERTIB PADA
KEBANAKAN KEBANAKAN
RUKUN RUKUN
1 1
2 2
3 3

5 5
6 6
6
RUKUN HAJI
WAJIB WAJIB
NIAT IHRAM NIAT IHRAM
DI MIQAT DI MIQAT
NIAT IHRAM NIAT IHRAM
DI MIQAT DI MIQAT
MENINGGAKAN MENINGGAKAN
PERKARA PERKARA- -
PERKARA PERKARA
ARANGAN ARANGAN
DAAM DAAM
MA$A IHRAM MA$A IHRAM
MENINGGAKAN MENINGGAKAN
PERKARA PERKARA- -
PERKARA PERKARA
ARANGAN ARANGAN
DAAM DAAM
MA$A IHRAM MA$A IHRAM
BERMAAM BERMAAM
(MABIT) (MABIT)
DI MUZDAIFAH DI MUZDAIFAH
BERMAAM BERMAAM
(MABIT) (MABIT)
DI MUZDAIFAH DI MUZDAIFAH
MEONTAR MEONTAR
JAMRATU JAMRATU
AQABAH AQABAH
MEONTAR MEONTAR
JAMRATU JAMRATU
AQABAH AQABAH
BERMAAM BERMAAM
(MABIT) (MABIT)
DI MINA DI MINA
BERMAAM BERMAAM
(MABIT) (MABIT)
DI MINA DI MINA
MEONTAR MEONTAR
KETIGA KETIGA- -TIGA TIGA
JAMARAT PADA JAMARAT PADA
HARI HARI- -HARI HARI
TA$RIQ TA$RIQ
MEONTAR MEONTAR
KETIGA KETIGA- -TIGA TIGA
JAMARAT PADA JAMARAT PADA
HARI HARI- -HARI HARI
TA$RIQ TA$RIQ
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3

5 5 5 5 6 6 6 6
6 6
WAJIB HAJI
RUKUN DAN
WAJIB HAJI
HAJI
RUKUN WAJIB
NIAT NIAT
WUQUF WUQUF
TAWAF TAWAF
$A'IE $A'IE
BERCUKUR ATAU
BERGUNTING
BERCUKUR ATAU
BERGUNTING
TERTIB PADA
KEBANAKAN
RUKUN
TERTIB PADA
KEBANAKAN
RUKUN
NIAT IHRAM
DI MIQAT
NIAT IHRAM
DI MIQAT
MENINGGAKAN
PERKARA-PERKARA
ARANGAN DAAM
MA$A IHRAM
MENINGGAKAN
PERKARA-PERKARA
ARANGAN DAAM
MA$A IHRAM
BERMAAM (MABIT)
DI MUZDAIFAH
BERMAAM (MABIT)
DI MUZDAIFAH
MEONTAR
JAMRATU AQABAH
MEONTAR
JAMRATU AQABAH
BERMAAM (MABIT)
DI MINA
BERMAAM (MABIT)
DI MINA
MEONTAR
KETIGA-TIGA
JAMARAT PADA
HARI-HARI TA$RIQ
MEONTAR
KETIGA-TIGA
JAMARAT PADA
HARI-HARI TA$RIQ
2. HAJI TAMATTU'
3. HAJI QIRAN
1. HAJI IFRAD
JENI$-JENI$ HAJI JENI$-JENI$ HAJI
Mengerjakan haji dahulu dalam
bulan-bulan haji kemudian
mengerjakan umrah .
HA1I IFRAD
Mengerjakan umrah dahulu dalam
bulan-bulan haji kemudian
mengerjakan haji di tahun yang sama
HA1I TAMATTU`
Berniat mengerjakan haji dan umrah
serentak daIam buIan-buIan haji dengan
mengerjakan amaIan-amaIan haji sahaja.
HA1I QIRAN
CARA 1
CARA 2
Berniat mengerjakan umrah sahaja, tetapi
sebeIum tawaf ia berniat mengerjakan haji.
AFAZNA AFAZNA
NIAT
DAAM HATI
NIAT
DAAM HATI
$AHAJA AKU MENGERJAKAN $AHAJA AKU MENGERJAKAN
HAJI DAN AKU BERIHRAM HAJI DAN AKU BERIHRAM
DENGANNA KERANA DENGANNA KERANA
AAH TAAA AAH TAAA
$AHAJA AKU MENGERJAKAN $AHAJA AKU MENGERJAKAN
HAJI DAN AKU BERIHRAM HAJI DAN AKU BERIHRAM
DENGANNA KERANA DENGANNA KERANA
AAH TAAA AAH TAAA
HAJI TAMATTU'/ HAJI TAMATTU'/
HAJI IFRAD HAJI IFRAD
HAJI TAMATTU'/ HAJI TAMATTU'/
HAJI IFRAD HAJI IFRAD
NIAT
MENGERJAKAN
HAJI TAMATTU' / IFRAD
NIAT
MENGERJAKAN
HAJI TAMATTU' / IFRAD
$AHAJA AKU $AHAJA AKU
MENGERJAKAN MENGERJAKAN
HAJI DAN UMRAH DAN HAJI DAN UMRAH DAN
AKU BERIHRAM DENGAN AKU BERIHRAM DENGAN
KEDUA KEDUA- -DUANA KERANA DUANA KERANA
AAH TAAA AAH TAAA
$AHAJA AKU $AHAJA AKU
MENGERJAKAN MENGERJAKAN
HAJI DAN UMRAH DAN HAJI DAN UMRAH DAN
AKU BERIHRAM DENGAN AKU BERIHRAM DENGAN
KEDUA KEDUA- -DUANA KERANA DUANA KERANA
AAH TAAA AAH TAAA
AFAZNA AFAZNA AFAZNA AFAZNA
NIAT NIAT
DAAM HATI DAAM HATI
NIAT NIAT
DAAM HATI DAAM HATI
HAJI QIRAN HAJI QIRAN HAJI QIRAN HAJI QIRAN
NIAT
MENGERJAKAN
HAJI QIRAN
NIAT
MENGERJAKAN
HAJI QIRAN
NIAT NIAT
MENGERJAKAN HAJI MENGERJAKAN HAJI
NIAT NIAT
MENGERJAKAN HAJI MENGERJAKAN HAJI
AFAZNA
NIAT
DAAM HATI
$AHAJA AKU MENGERJAKAN $AHAJA AKU MENGERJAKAN
HAJI DAN AKU BERIHRAM HAJI DAN AKU BERIHRAM
DENGANNA KERANA DENGANNA KERANA
AAH TAAA AAH TAAA
$AHAJA AKU MENGERJAKAN $AHAJA AKU MENGERJAKAN
HAJI DAN AKU BERIHRAM HAJI DAN AKU BERIHRAM
DENGANNA KERANA DENGANNA KERANA
AAH TAAA AAH TAAA
$AHAJA AKU MENGERJAKAN $AHAJA AKU MENGERJAKAN
HAJI DAN UMRAH DAN HAJI DAN UMRAH DAN
AKU BERIHRAM DENGAN AKU BERIHRAM DENGAN
KEDUA KEDUA- -DUANA KERANA DUANA KERANA
AAH TAAA AAH TAAA
$AHAJA AKU MENGERJAKAN $AHAJA AKU MENGERJAKAN
HAJI DAN UMRAH DAN HAJI DAN UMRAH DAN
AKU BERIHRAM DENGAN AKU BERIHRAM DENGAN
KEDUA KEDUA- -DUANA KERANA DUANA KERANA
AAH TAAA AAH TAAA
AFAZNA
NIAT
DAAM HATI
HAJI TAMATTU'/ HAJI TAMATTU'/
HAJI IFRAD HAJI IFRAD
HAJI QIRAN HAJI QIRAN HAJI QIRAN HAJI QIRAN
PETA MIQAT PETA MIQAT PETA MIQAT PETA MIQAT
BERADA DI BUMI ARAFAH
WAAU $ATU $AAT $EKAIPUN
DAAM $EBARANG KEADAAN
$EEPA$ GEINCIR MATAHARI
HARI 9 ZUHIJJAH.
WUQUF DI ARAFAH WUQUF DI ARAFAH WUQUF DI ARAFAH WUQUF DI ARAFAH
MAK$UD BERWUQUF:
WAKTU WUQUF WAKTU WUQUF WAKTU WUQUF WAKTU WUQUF
BERMUA DARI GEINCIR MATAHARI BERMUA DARI GEINCIR MATAHARI
HARI 9 ZUHIJJAH HARI 9 ZUHIJJAH
HINGGA HINGGA
TERBIT FAJAR HARI 10 ZUHIJJAH TERBIT FAJAR HARI 10 ZUHIJJAH
BERMUA DARI GEINCIR MATAHARI BERMUA DARI GEINCIR MATAHARI
HARI 9 ZUHIJJAH HARI 9 ZUHIJJAH
HINGGA HINGGA
TERBIT FAJAR HARI 10 ZUHIJJAH TERBIT FAJAR HARI 10 ZUHIJJAH
WAKTU AFDA WAKTU AFDA
WUQUF WUQUF
WAKTU AFDA WAKTU AFDA
WUQUF WUQUF
BERWUQUF $EBAHAGIAN DARI $IANG BERWUQUF $EBAHAGIAN DARI $IANG
HARI 9 ZUHIJJAH HARI 9 ZUHIJJAH
DAN $EBAHAGIAN DARI MAAM DAN $EBAHAGIAN DARI MAAM
10 ZUHIJJAH 10 ZUHIJJAH
BERWUQUF $EBAHAGIAN DARI $IANG BERWUQUF $EBAHAGIAN DARI $IANG
HARI 9 ZUHIJJAH HARI 9 ZUHIJJAH
DAN $EBAHAGIAN DARI MAAM DAN $EBAHAGIAN DARI MAAM
10 ZUHIJJAH 10 ZUHIJJAH
WAKTU WUQUF WAKTU WUQUF WAKTU WUQUF WAKTU WUQUF
· TEAH BERIHRAM DENGAN NIAT HAJI
· $EORANG ANG AHI BERIBADAT (TIDAK
GIA / MABUK / HIANG AKA $EPANJANG MA$A)
· BERADA DI BUMI ARAFAH WAAU $EKETIKA
DI DAAM WAKTU WUQUF
$ARAT BERWUQUF $ARAT BERWUQUF $ARAT BERWUQUF $ARAT BERWUQUF
AMAAN-AMAAN
$UNAT BERWUQUF
· $EMBAHANG BERJEMAAH
· BERTABIAH
· BERDOA
· BERZIKIR
· MEMBACA A-QURAN
· $EMBAHANG-$EMBAHANG $UNAT
WUQUF DI ARAFAH
MAK$UD BERWUQUF
BERADA DI BUMI ARAFAH WAAU $ATU
$AAT $EKAIPUN DAAM $EBARANG KEADAAN
WAKTU WUQUF
BERMUA DARI GEINCIR MATAHARI HARI
9 ZUHIJJAH HINGGA TERBIT FAJAR HARI 10 ZUHIJJAH
WAKTU AFDA WUQUF
BERMUA DARI GEINCIR MATAHARI HARI
9 ZUHIJJAH HINGGA TERBIT FAJAR HARI 10 ZUHIJJAH
$ARAT WUQUF
· TEAH BERIHRAM DENGAN NIAT HAJI
· $EORANG ANG AHI BERIBADAT (TIDAK
GIA/MABUK/HIANG AKA $EPANJANG MA$A)
· BERADA DI BUMI ARAFAH WAAU $EKETIKA
DI DAAM WAKTU WUQUF
AMAAN-AMAAN
$UNAT BERWUQUF
·$EMBAHANG BERJEMAAH
·BERTABIAH
·BERDOA
·BERZIKIR
·MEMBACA A-QURAN
·$EMBAHANG-$EMBAHANG $UNAT
ZIKIR-ZIKIR
PADA HARI WUQUF
ZIKIR-ZIKIR
PADA HARI WUQUF
ZIKIR-ZIKIR
PADA HARI WUQUF
ZIKIR-ZIKIR
PADA HARI WUQUF
ZIKIR-ZIKIR
PADA HARI WUQUF
100 KAI
TAWAF DAN PENGERTIAN TAWAF DAN PENGERTIAN
PENGERTIAN PENGERTIAN
MENGEIINGI KA'BAH MENGEIINGI KA'BAH
DENGAN $ARAT DENGAN $ARAT- -$ARATNA $ARATNA
MENGEIINGI KA'BAH MENGEIINGI KA'BAH
DENGAN $ARAT DENGAN $ARAT- -$ARATNA $ARATNA
$ARAT $ARAT- -$ARAT TAWAF $ARAT TAWAF $ARAT $ARAT- -$ARAT TAWAF $ARAT TAWAF
JENI$ JENI$- -JENI$ TAWAF JENI$ TAWAF JENI$ JENI$- -JENI$ TAWAF JENI$ TAWAF
$UNAT $UNAT- -$UNAT TAWAF $UNAT TAWAF $UNAT $UNAT- -$UNAT TAWAF $UNAT TAWAF
TAWAF TAWAF TAWAF TAWAF
1. 1. $UCI DARIPADA HADATH $UCI DARIPADA HADATH
2. $UCI BADAN/PAKAIAN/ TEMPAT 2. $UCI BADAN/PAKAIAN/ TEMPAT
TAWAF DARIPADA NAJI$ TAWAF DARIPADA NAJI$
3. MENUTUP AURAT 3. MENUTUP AURAT
. .BERMUA PADA $UDUT A BERMUA PADA $UDUT A- -HAJARU HAJARU
A$WAD DAN BERNIAT TAWAF JIKA A$WAD DAN BERNIAT TAWAF JIKA
TAWAF QUDUM / WADA'/ $UNAT/ NAZAR TAWAF QUDUM / WADA'/ $UNAT/ NAZAR
5. 5. MENJADIKAN BAITUAH DI $EBEAH MENJADIKAN BAITUAH DI $EBEAH
KIRI DAN BERJAAN KE HADAPAN KIRI DAN BERJAAN KE HADAPAN
6. 6. BERJAAN BERTUJUAN TAWAF, BERJAAN BERTUJUAN TAWAF,
BUKAN BERTUJUAN AIN BUKAN BERTUJUAN AIN
7. 7. CUKUP 7 KAI KEIING DENGAN CUKUP 7 KAI KEIING DENGAN
AKIN AKIN
8. 8. DIAKUKAN DAAM MA$JIDI HARAM DIAKUKAN DAAM MA$JIDI HARAM
DAN DI UAR DARI HIJIR I$MAI / DAN DI UAR DARI HIJIR I$MAI /
$AZARWAN $AZARWAN
$ARAT-$ARAT
TAWAF
$ARAT-$ARAT
TAWAF
$YAkAI-
$YAkAI
IAWAF
3.TAWAF WADA' 3.TAWAF WADA'
($EAMAT TINGGA) ($EAMAT TINGGA)
1. 1.TAWAF RUKUN TAWAF RUKUN
2. 2.TAWAF QUDUM TAWAF QUDUM
($EAMAT DATANG) ($EAMAT DATANG)
. .TAWAF $UNAT TAWAF $UNAT
5. 5. TAWAF NAZAR TAWAF NAZAR
JENI$ JENI$- -JENI$ TAWAF JENI$ TAWAF JENI$ JENI$- -JENI$ TAWAF JENI$ TAWAF
JENI$-JENI$ TAWAF
$UNAT $UNAT- -$UNAT TAWAF $UNAT TAWAF $UNAT $UNAT- -$UNAT TAWAF $UNAT TAWAF
1.BERJAAN KAKI
2.BERITTIBA' BAGI TAWAF
DIIRINGI DENGAN $A'IE
(EAKI)
3.MEAKUKAN RAMA
(BERARI-ARI ANAK)
BAGI TAWAF ANG
DIIRINGI DENGAN $A'IE
(EAKI)
.I$TIAM HAJARU A$WAD
DAN MENGUCUPNA /
I$TIAM RUKUN AMANI
DAN TIDAK MENGUCUPNA
5. MEMBACA ZIKIR DAN
DOA
6. BERTURUT-TURUT
7 KAI PU$INGAN
7. TAWAF DENGAN
KHU$UK/TAWADHUK
8. $EMBAHANG $UNAT
TAWAF
TAWAF DAN PENGERTIAN
PENGERTIAN
MENGEIINGI KA'BAH
DENGAN $ARAT-$ARATNA
$ARAT-$ARAT TAWAF
JENI$-JENI$ TAWAF
$UNAT-$UNAT TAWAF
1. $UCI DARIPADA HADATH
2. $UCI BADAN/PAKAIAN/
TEMPAT TAWAF
DARIPADA NAJI$
3. 3. MENUTUP AURAT MENUTUP AURAT
. . BERMUA PADA $UDUT BERMUA PADA $UDUT
A A- -HAJARU A$WAD DAN HAJARU A$WAD DAN
BERNIAT TAWAFJIKA BERNIAT TAWAFJIKA
TAWAF WADA'/$UNAT/ TAWAF WADA'/$UNAT/
NAZAR NAZAR
5. 5. MENJADIKAN MENJADIKAN
BAITUAH DI $EBEAH BAITUAH DI $EBEAH
KIRI DAN BERJAAN KE KIRI DAN BERJAAN KE
HADAPAN HADAPAN
6 6 BERJAAN BERTUJUAN BERJAAN BERTUJUAN
TAWAF, BUKAN TAWAF, BUKAN
BERTUJUAN AIN BERTUJUAN AIN
7. 7. CUKUP 7 KAI KEIING CUKUP 7 KAI KEIING
DENGAN AKIN DENGAN AKIN
8. 8. DIAKUKAN DAAM DIAKUKAN DAAM
MA$JIDI HARAM DAN DI MA$JIDI HARAM DAN DI
UAR DARI HIJIR UAR DARI HIJIR
I$MAI/$AZARWAN I$MAI/$AZARWAN
1. TAWAF RUKUN
2. TAWAF QUDUM
($EAMAT DATANG)
3. TAWAF WADA'
($EAMAT TINGGA)
. TAWAF $UNAT
5. TAWAF NAZAR
1. BERJAAN KAKI
2. BERITTIBA' BAGI TAWAF
DIIRINGI DENGAN $A'IE
(EAKI)
3. MEAKUKAN RAMA
(BERARI-ARI ANAK)
BAGI TAWAF ANG
DIIRINGI DENGAN $A'IE
(EAKI)
. I$TIAM HAJARU
A$WAD DAN
MENGUCUPNA/I$TIAM
RUKUN AMANI DAN
TIDAK MENGUCUPNA
5. MEMBACA ZIKIR DAN
DOA
6. BERTURUT-TURUT 7 KAI
PU$INGAN
7. TAWAF DENGAN
KHU$UK/TAWADHUK
8. $EMBAHANG $UNAT
TAWAF
PANDUAN PERMUAAN & PANDUAN PERMUAAN &
PENGHABI$AN TAWAF PENGHABI$AN TAWAF
KEDUDUKAN KA'BAH KEDUDUKAN KA'BAH
MENGAMBI WUDUK MENGIKUT MENGAMBI WUDUK MENGIKUT
MAZHAB HAMBAI MAZHAB HAMBAI
MENGAMBI WUDUK MENGIKUT MENGAMBI WUDUK MENGIKUT
MAZHAB HAMBAI MAZHAB HAMBAI
MENGAMBI WUDUK MENGIKUT MENGAMBI WUDUK MENGIKUT
MAZHAB HAMBAI MAZHAB HAMBAI
PERKARA PERKARA- -PERKARA PERKARA
FARDHU FARDHU
PERKARA PERKARA- -PERKARA PERKARA
FARDHU FARDHU
PERKARA PERKARA- -PERKARA PERKARA
ANG MEMBATAKAN ANG MEMBATAKAN
PERKARA PERKARA- -PERKARA PERKARA
ANG MEMBATAKAN ANG MEMBATAKAN
PERKARA PERKARA- -PERKARA PERKARA
FARDHU FARDHU
PERKARA PERKARA- -PERKARA PERKARA
FARDHU FARDHU
1. 1. NIAT NIAT 1. 1. NIAT NIAT
2. 2. BERKUMUR DAN BERKUMUR DAN
MEMA$UKKAN AIR MEMA$UKKAN AIR
KE DAAM HIDUNG KE DAAM HIDUNG
2. 2. BERKUMUR DAN BERKUMUR DAN
MEMA$UKKAN AIR MEMA$UKKAN AIR
KE DAAM HIDUNG KE DAAM HIDUNG
3. 3. MEMBA$UH MUKA MEMBA$UH MUKA 3. 3. MEMBA$UH MUKA MEMBA$UH MUKA
. . MEMBA$UH DUA MEMBA$UH DUA
TANGAN HINGGA TANGAN HINGGA
KEDUA $IKU KEDUA $IKU
. . MEMBA$UH DUA MEMBA$UH DUA
TANGAN HINGGA TANGAN HINGGA
KEDUA $IKU KEDUA $IKU
5. 5. MENAPU AIR $EMUA MENAPU AIR $EMUA
KEPAA TERMA$UK KEPAA TERMA$UK
KEDUA KEDUA- -DUA TEINGA DUA TEINGA
5. 5. MENAPU AIR $EMUA MENAPU AIR $EMUA
KEPAA TERMA$UK KEPAA TERMA$UK
KEDUA KEDUA- -DUA TEINGA DUA TEINGA
6. 6. MEMBA$UH DUA MEMBA$UH DUA
KAKI HINGGA KAKI HINGGA
KEDUA BUKU AI KEDUA BUKU AI
6. 6. MEMBA$UH DUA MEMBA$UH DUA
KAKI HINGGA KAKI HINGGA
KEDUA BUKU AI KEDUA BUKU AI
7. 7. TERTIB TERTIB 7. 7. TERTIB TERTIB
8. 8. BERTURUT BERTURUT- -TURUT TURUT 8. 8. BERTURUT BERTURUT- -TURUT TURUT
1. 1. NIAT NIAT 1. 1. NIAT NIAT
2. 2. MEMBA$UH MUKA MEMBA$UH MUKA 2. 2. MEMBA$UH MUKA MEMBA$UH MUKA
3. 3. MEMBA$UH 2 TANGAN MEMBA$UH 2 TANGAN
HINGGA KE 2 $UKU HINGGA KE 2 $UKU
3. 3. MEMBA$UH 2 TANGAN MEMBA$UH 2 TANGAN
HINGGA KE 2 $UKU HINGGA KE 2 $UKU
. . MENAPU AIR $EDIKIT MENAPU AIR $EDIKIT
DARI KEPAA DARI KEPAA
. . MENAPU AIR $EDIKIT MENAPU AIR $EDIKIT
DARI KEPAA DARI KEPAA
5. 5. MEMBA$UH 2 KAKI MEMBA$UH 2 KAKI
HINGGA KE 2 BUKU AI HINGGA KE 2 BUKU AI
5. 5. MEMBA$UH 2 KAKI MEMBA$UH 2 KAKI
HINGGA KE 2 BUKU AI HINGGA KE 2 BUKU AI
6. 6. TERTIB TERTIB 6. 6. TERTIB TERTIB
$HAFIE $HAFIE $HAFIE $HAFIE HAMBAI HAMBAI HAMBAI HAMBAI
WUDUK
PERKARA PERKARA- -PERKARA PERKARA
ANG MEMBATAKAN ANG MEMBATAKAN
PERKARA PERKARA- -PERKARA PERKARA
ANG MEMBATAKAN ANG MEMBATAKAN
1. 1. KEUAR $E$UATU DARI KEUAR $E$UATU DARI
QUBU ATAU DUBUR QUBU ATAU DUBUR
1. 1. KEUAR $E$UATU DARI KEUAR $E$UATU DARI
QUBU ATAU DUBUR QUBU ATAU DUBUR
2. 2. KEUAR NAJI$ KEUAR NAJI$
DARI BADAN DARI BADAN
2. 2. KEUAR NAJI$ KEUAR NAJI$
DARI BADAN DARI BADAN
3. 3. HIANG AKA HIANG AKA 3. 3. HIANG AKA HIANG AKA
. . MAKAN DAGING UNTA MAKAN DAGING UNTA . . MAKAN DAGING UNTA MAKAN DAGING UNTA
5. 5. MENENTUH KEMAUAN MENENTUH KEMAUAN
QUBU ATAU DUBUR QUBU ATAU DUBUR
5. 5. MENENTUH KEMAUAN MENENTUH KEMAUAN
QUBU ATAU DUBUR QUBU ATAU DUBUR
6. 6. BER$ENTUH EAKI BER$ENTUH EAKI
DENGAN PEREMPUAN DENGAN PEREMPUAN
DENGAN $AHWAT DENGAN $AHWAT
6. 6. BER$ENTUH EAKI BER$ENTUH EAKI
DENGAN PEREMPUAN DENGAN PEREMPUAN
DENGAN $AHWAT DENGAN $AHWAT
7. 7. MURTAD MURTAD 7. 7. MURTAD MURTAD
8. 8. MEMANDIKAN MAAT MEMANDIKAN MAAT 8. 8. MEMANDIKAN MAAT MEMANDIKAN MAAT
$HAFIE $HAFIE $HAFIE $HAFIE HAMBAI HAMBAI HAMBAI HAMBAI
1. 1. KEUAR $E$UATU DARI KEUAR $E$UATU DARI
QUBU ATAU DUBUR QUBU ATAU DUBUR
1. 1. KEUAR $E$UATU DARI KEUAR $E$UATU DARI
QUBU ATAU DUBUR QUBU ATAU DUBUR
2. 2. TIDUR ANG TIDAK TIDUR ANG TIDAK
TETAP KEDUDUKANNA TETAP KEDUDUKANNA
2. 2. TIDUR ANG TIDAK TIDUR ANG TIDAK
TETAP KEDUDUKANNA TETAP KEDUDUKANNA
3. 3. HIANG AKA HIANG AKA 3. 3. HIANG AKA HIANG AKA
. . BER$ENTUH KUIT BER$ENTUH KUIT
EAKI DENGAN EAKI DENGAN
PEREMPUAN BUKAN PEREMPUAN BUKAN
MAHRAM MAHRAM
. . BER$ENTUH KUIT BER$ENTUH KUIT
EAKI DENGAN EAKI DENGAN
PEREMPUAN BUKAN PEREMPUAN BUKAN
MAHRAM MAHRAM
5. 5. MENENTUH ZAKAR MENENTUH ZAKAR
ATAU FARAJ ATAU ATAU FARAJ ATAU
DUBUR $ENDIRI ATAU DUBUR $ENDIRI ATAU
ORANG AIN DENGAN ORANG AIN DENGAN
PERUT TAPAK TANGAN PERUT TAPAK TANGAN
ATAU PERUT ANAK JARI ATAU PERUT ANAK JARI
TANGAN TANGAN
5. 5. MENENTUH ZAKAR MENENTUH ZAKAR
ATAU FARAJ ATAU ATAU FARAJ ATAU
DUBUR $ENDIRI ATAU DUBUR $ENDIRI ATAU
ORANG AIN DENGAN ORANG AIN DENGAN
PERUT TAPAK TANGAN PERUT TAPAK TANGAN
ATAU PERUT ANAK JARI ATAU PERUT ANAK JARI
TANGAN TANGAN
7. 7. MURTAD MURTAD 7. 7. MURTAD MURTAD
WUDUK
MENGAMBI WUDUK MENGIKUT
MAZHAB HAMBAI
PERKARA-PERKARA
FARDHU
1. NIAT 1. NIAT
2. BERKUMUR DAN
MEMA$UKKAN AIR
KE DAAM HIDUNG
2. BERKUMUR DAN
MEMA$UKKAN AIR
KE DAAM HIDUNG
3. MEMBA$UH MUKA 3. MEMBA$UH MUKA
. MEMBA$UH DUA
TANGAN HINGGA
KEDUA $IKU
. MEMBA$UH DUA
TANGAN HINGGA
KEDUA $IKU
5. MENAPU AIR $EMUA
KEPAA TERMA$UK
KEDUA-DUA TEINGA
5. MENAPU AIR $EMUA
KEPAA TERMA$UK
KEDUA-DUA TEINGA
6. MEMBA$UH DUA
KAKI HINGGA
KEDUA BUKU AI
6. MEMBA$UH DUA
KAKI HINGGA
KEDUA BUKU AI
7. TERTIB 7. TERTIB
8. BERTURUT-TURUT 8. BERTURUT-TURUT
MENGAMBI WUDUK MENGIKUT
MAZHAB HAMBAI
PERKARA PERKARA- -PERKARA PERKARA
ANG MEMBATAKAN ANG MEMBATAKAN
PERKARA PERKARA- -PERKARA PERKARA
ANG MEMBATAKAN ANG MEMBATAKAN
1. KEUAR $E$UATU DARI
QUBU ATAU DUBUR
1. KEUAR $E$UATU DARI
QUBU ATAU DUBUR
2. KEUAR NAJI$
DARI BADAN
2. KEUAR NAJI$
DARI BADAN
3. HIANG AKA 3. HIANG AKA
. MAKAN DAGING UNTA . MAKAN DAGING UNTA
5. MENENTUH KEMAUAN,
QUBU ATAU DUBUR
5. MENENTUH KEMAUAN,
QUBU ATAU DUBUR
6. BER$ENTUH EAKI
DENGAN PEREMPUAN
DENGAN $AHWAT
6. BER$ENTUH EAKI
DENGAN PEREMPUAN
DENGAN $AHWAT
7. MURTAD 7. MURTAD
8. MEMANDIKAN MAAT 8. MEMANDIKAN MAAT
MENGAMBI WUDUK MENGIKUT MENGAMBI WUDUK MENGIKUT
MAZHAB HAMBAI MAZHAB HAMBAI
PERKARA PERKARA- -PERKARA PERKARA
FARDHU FARDHU
PERKARA PERKARA- -PERKARA PERKARA
FARDHU FARDHU
PERKARA PERKARA- -PERKARA PERKARA
ANG MEMBATAKAN ANG MEMBATAKAN
PERKARA PERKARA- -PERKARA PERKARA
ANG MEMBATAKAN ANG MEMBATAKAN
1. 1. NIAT NIAT 1. 1. NIAT NIAT
2. 2. BERKUMUR DAN BERKUMUR DAN
MEMA$UKKAN AIR MEMA$UKKAN AIR
KE DAAM HIDUNG KE DAAM HIDUNG
2. 2. BERKUMUR DAN BERKUMUR DAN
MEMA$UKKAN AIR MEMA$UKKAN AIR
KE DAAM HIDUNG KE DAAM HIDUNG
3. 3. MEMBA$UH MUKA MEMBA$UH MUKA 3. 3. MEMBA$UH MUKA MEMBA$UH MUKA
. . MEMBA$UH DUA MEMBA$UH DUA
TANGAN HINGGA TANGAN HINGGA
KEDUA $IKU KEDUA $IKU
. . MEMBA$UH DUA MEMBA$UH DUA
TANGAN HINGGA TANGAN HINGGA
KEDUA $IKU KEDUA $IKU
5. 5. MENAPU AIR $EMUA MENAPU AIR $EMUA
KEPAA TERMA$UK KEPAA TERMA$UK
KEDUA KEDUA- -DUA TEINGA DUA TEINGA
5. 5. MENAPU AIR $EMUA MENAPU AIR $EMUA
KEPAA TERMA$UK KEPAA TERMA$UK
KEDUA KEDUA- -DUA TEINGA DUA TEINGA
6. 6. MEMBA$UH DUA MEMBA$UH DUA
KAKI HINGGA KAKI HINGGA
KEDUA BUKU AI KEDUA BUKU AI
6. 6. MEMBA$UH DUA MEMBA$UH DUA
KAKI HINGGA KAKI HINGGA
KEDUA BUKU AI KEDUA BUKU AI
7. 7. TERTIB TERTIB 7. 7. TERTIB TERTIB
8. 8. BERTURUT BERTURUT- -TURUT TURUT 8. 8. BERTURUT BERTURUT- -TURUT TURUT
1. 1. KEUAR $E$UATU DARI KEUAR $E$UATU DARI
QUBU ATAU DUBUR QUBU ATAU DUBUR
1. 1. KEUAR $E$UATU DARI KEUAR $E$UATU DARI
QUBU ATAU DUBUR QUBU ATAU DUBUR
2. 2. KEUAR NAJI$ KEUAR NAJI$
DARI BADAN DARI BADAN
2. 2. KEUAR NAJI$ KEUAR NAJI$
DARI BADAN DARI BADAN
3. 3. HIANG AKA HIANG AKA 3. 3. HIANG AKA HIANG AKA
. . MAKAN DAGING UNTA MAKAN DAGING UNTA . . MAKAN DAGING UNTA MAKAN DAGING UNTA
5. 5. MENENTUH KEMAUAN MENENTUH KEMAUAN
QUBU ATAU DUBUR QUBU ATAU DUBUR
5. 5. MENENTUH KEMAUAN MENENTUH KEMAUAN
QUBU ATAU DUBUR QUBU ATAU DUBUR
6. 6. BER$ENTUH EAKI BER$ENTUH EAKI
DENGAN PEREMPUAN DENGAN PEREMPUAN
DENGAN $AHWAT DENGAN $AHWAT
6. 6. BER$ENTUH EAKI BER$ENTUH EAKI
DENGAN PEREMPUAN DENGAN PEREMPUAN
DENGAN $AHWAT DENGAN $AHWAT
7. 7. MURTAD MURTAD 7. 7. MURTAD MURTAD
8. 8. MEMANDIKAN MAAT MEMANDIKAN MAAT 8. 8. MEMANDIKAN MAAT MEMANDIKAN MAAT
AkA WbDHb MAIHA8 HAM8ALI
MENGIKbI IEkII8
8IL. FEkKAkA HbKbM
1. N|ot Woj|b
2. Memboco $unot
3. Membosuh duo topok tongon $unot
4. 8erkumur Woj|b
5. Memosukkon A|r ke do|om h|dung Woj|b
ó. Membosuh Muko Woj|b
7. Membosuh duo tongon h|nggo ke s|ku Woj|b
8.
Menvopu o|r d| kepo|o (se|uruh kepo|o) don
memodo| sebohog|on bog| won|to
Woj|b
º. Menvopu o|r duo te||ngo Woj|b
10. Membosuh duo kok| h|nggo ke buku |o|| Woj|b
11. Iert|b Woj|b
12. Me|okukonnvo dengon berturut-turut Woj|b
8erseko|| / beros|ngon
8erseko|| / beros|ngon
beros|ngon
$A'IE $A'IE
BERJAAN UANG AIK DI ANTARA
BUKIT $AFA DAN MARWAH
BERJAAN UANG AIK DI ANTARA
BUKIT $AFA DAN MARWAH
$UNAT-$UNAT $A'IE $UNAT-$UNAT $A'IE $ARAT-$ARAT $A'IE $ARAT-$ARAT $A'IE
PENGERTIAN PENGERTIAN
$A'IE $A'IE
PENGERTIAN PENGERTIAN PENGERTIAN PENGERTIAN
BERJAAN UANG AIK BERJAAN UANG AIK
DI ANTARA DI ANTARA
BUKIT $AFA DAN MARWAH BUKIT $AFA DAN MARWAH
BERJAAN UANG AIK BERJAAN UANG AIK
DI ANTARA DI ANTARA
BUKIT $AFA DAN MARWAH BUKIT $AFA DAN MARWAH
$A'IE $A'IE
$ARAT $ARAT- -$ARAT $A'IE $ARAT $A'IE $ARAT $ARAT- -$ARAT $A'IE $ARAT $A'IE
1. DIAKUKAN $EEPA$ TAWAF RUKUN/TAWAF QUDUM
2. BERMUA DI BUKIT $AFA, BERAKHIR DI BUKIT MARWAH
3. CUKUP 7 KAI DENGAN AKIN DIKIRA $EKAI DARIPADA $AFA
KE MARWAH DAN $EKAI DARIPADA MARWAH KE $AFA
. HENDAKAH $AMPAI KE PENGHUJUNG TEMPAT $A'IE DI $AFA
DAN DI MARWAH
5. HENDAKAH $A'IE DI BATNUWADI (TEMPAT ANG TERMAKUM)
6. TIDAK BERNIAT AIN ANG MEME$ONGKAN TUJUAN $A'IE
$UNAT $UNAT- -$UNAT DAAM $UNAT DAAM
MENGERJAKAN $A'IE MENGERJAKAN $A'IE
$UNAT $UNAT- -$UNAT DAAM $UNAT DAAM
MENGERJAKAN $A'IE MENGERJAKAN $A'IE
1. KEUAR KE TEMPAT $A'IE MEAUI BABU$$AFA
2. MENAIKI BUKIT $AFA/MARWAH HINGGA $AMPAI BATU-BATU BUKIT
3. MENGADAP QIBAT DAN MENGANGKAT KEDUA TANGAN
$ERTA BERTAKBIR DI $AFA DAN MARWAH
5. BERARI-ARI ANAK BAGI EAKI APABIA $AMPAI DI
TEMPAT BERTANDA AMPU HIJAU ATAU TIANG HIJAU
6. MUWAAT (BERTURUT-TURUT)
7. $UCI DARI HADATH KECI DAN BE$AR
8. BERJAAN KAKI
. BERDOA
$A'IE $A'IE
KEDUDUKAN $AFA & MARWAH KEDUDUKAN $AFA & MARWAH
JENI$-JENI$ ARANGAN
DAAM MA$A IHRAM
JENI$-JENI$ ARANGAN
DAAM MA$A IHRAM
BERWANGI BERWANGI- -WANGIAN WANGIAN BERWANGI BERWANGI- -WANGIAN WANGIAN
PAKAIAN PAKAIAN PAKAIAN PAKAIAN
AAM $EKITAR AAM $EKITAR AAM $EKITAR AAM $EKITAR
KECANTIKAN KECANTIKAN KECANTIKAN KECANTIKAN
HUBUNGAN JANTINA HUBUNGAN JANTINA HUBUNGAN JANTINA HUBUNGAN JANTINA
5
3

2
1
JENI$-JENI$
ARANGAN-ARANGAN
DAAM MA$A IHRAM
JENI$-JENI$
ARANGAN-ARANGAN
DAAM MA$A IHRAM
1. Memakai pakaian bersarung
atau berjahit dan bercantum.
()
2. Menutup kepaIa atau
sebahagian daripadanya. ()
3. Menutup muka. (W)
. Memakai sarung tangan. (/W)
PAKAIAN PAKAIAN PAKAIAN PAKAIAN
JENI$-JENI$
ARANGAN-ARANGAN
DAAM MA$A IHRAM
JENI$-JENI$
ARANGAN-ARANGAN
DAAM MA$A IHRAM
BERWANGI BERWANGI- -WANGIAN WANGIAN BERWANGI BERWANGI- -WANGIAN WANGIAN
5. Memakai bau-bauan samada
di badan, pakaian, makanan,
minuman atau menghisapnya
ke daIam hidung. (/W)
6. Memakai minyak di kepaIa
atau janggut dan semua buIu
muka seIain daripada
tumbuhan di pipi dan di dahi.
(/W)
JENI$-JENI$
ARANGAN-ARANGAN
DAAM MA$A IHRAM
JENI$-JENI$
ARANGAN-ARANGAN
DAAM MA$A IHRAM
7. MenanggaIkan rambut atau
buIu dari mana-mana
anggota badan. (/W)
8. Mengerat atau memotong
kuku. (/W)
KECANTIKAN KECANTIKAN KECANTIKAN KECANTIKAN
JENI$-JENI$
ARANGAN-ARANGAN
DAAM MA$A IHRAM
JENI$-JENI$
ARANGAN-ARANGAN
DAAM MA$A IHRAM
9. Memotong/menebang/mengerat
atau mencabut pokok-pokok
di Tanah Haram. (/W)
10. Memburu binatang buruan
yang haIaI dimakan atau
membinasakannya di Tanah
Haram atau di Tanah HaIaI.
(/W)
AAM $EKITAR AAM $EKITAR AAM $EKITAR AAM $EKITAR
JENI$-JENI$
ARANGAN-ARANGAN
DAAM MA$A IHRAM
JENI$-JENI$
ARANGAN-ARANGAN
DAAM MA$A IHRAM
11. MeIakukan pendahuIuan
persetubuhan. (/W)
12. Bersetubuh/berjimak. (/W)
13. Berkahwin/mengahwinkan/
menerima wakiI kahwin.
(/W)
HUBUNGAN JANTINA HUBUNGAN JANTINA HUBUNGAN JANTINA HUBUNGAN JANTINA
BERMAAM (MABIT)
DI MUZDAIFAH
BERMAAM (MABIT)
DI MUZDAIFAH
PENGERTIAN MABIT PENGERTIAN MABIT
BERADA DI BUMI MUZDAIFAH
$EPANJANG MAAM HINGGA PAGI
BERADA DI BUMI MUZDAIFAH
$EPANJANG MAAM HINGGA PAGI
ATAU ATAU
BERADA DI BUMI MUZDAIFAH
$EKETIKA $EEPA$ TENGAH MAAM
BERADA DI BUMI MUZDAIFAH
$EKETIKA $EEPA$ TENGAH MAAM
WAKTU MABIT WAKTU MABIT
PADA MAAM 10 ZUHIJJAH PADA MAAM 10 ZUHIJJAH
BERMAAM (MABIT)
DI MUZDAIFAH
BERMAAM (MABIT)
DI MUZDAIFAH
AMAAN-AMAAN
$UNAT
AMAAN-AMAAN
$UNAT
1. BERDOA
2. BERZIKIR
3. $EMBAHANG $UNAT
. MENGUTIP ANAK-ANAK BATU
1. BERDOA
2. BERZIKIR
3. $EMBAHANG $UNAT
. MENGUTIP ANAK-ANAK BATU
PENGECUAIAN MABIT
JIKA UZUR
PENGECUAIAN MABIT
JIKA UZUR
1. TAKUT TERANCAM KE$EAMATAN DIRI ATAU HARTA
2. MENJAGA ATAU MENEMANI ORANG $AKIT
3. MENCARI PEKERJA ATAU KEUARGA ANG HIANG
. BERPENAKIT DAN $UKAR BERMAAM
5. TERPAK$A
1. TAKUT TERANCAM KE$EAMATAN DIRI ATAU HARTA
2. MENJAGA ATAU MENEMANI ORANG $AKIT
3. MENCARI PEKERJA ATAU KEUARGA ANG HIANG
. BERPENAKIT DAN $UKAR BERMAAM
5. TERPAK$A
$ARAT-$ARAT MEONTAR $ARAT-$ARAT MEONTAR
HENDAKAH MEONTAR DENGAN 7 BIJI HENDAKAH MEONTAR DENGAN 7 BIJI
ANAK BATU PADA TIAP ANAK BATU PADA TIAP- -TIAP JAMRAH TIAP JAMRAH
HENDAKAH MEONTAR DENGAN TERTIB HENDAKAH MEONTAR DENGAN TERTIB
DIMUAI DARI JAMRATU UA KEMUDIAN DIMUAI DARI JAMRATU UA KEMUDIAN
JAMRATU WU$TA DAN DIAKHIRI DI JAMRATU WU$TA DAN DIAKHIRI DI
JAMRATU 'AQABAH JAMRATU 'AQABAH
HENDAKAH MEONTAR TIDAK HENDAKAH MEONTAR TIDAK
TERPE$ONG DARIPADA TUJUAN AIN TERPE$ONG DARIPADA TUJUAN AIN
HENDAKAH MEONTAR DENGAN BATU HENDAKAH MEONTAR DENGAN BATU
ATAU JENI$ ATAU JENI$- -JENI$NA JENI$NA
DIARANG MEONTAR UNTUK ORANG AIN KECUAI $ETEAH
MEONTAR KETIGA-TIGA JAMARAT UNTUK DIRINA $ENDIRI
TERTIB HARI MEONTAR BERMAKNA TIDAK $AH MEONTAR HARI
KE 11, MEAINKAN $ETEAH MEONTAR JAMRATU 'AQABAH
DAN TIDAK $AH MEONTAR HARI KE 12, MEAINKAN $UDAH
MEONTAR BAGI HARI KE 11. BEGITU JUGA TIDAK $AH MEONTAR
UNTUK HARI KE 13 KECUAI $ETEAH MEONTAR UNTUK
HARI KE 12
HENDAKAH MEONTAR DENGAN
TANGAN
HENDAKAH MEONTAR DENGAN
GAA MEONTAR
HENDAKAH BATU ONTARAN MA$UK KE HENDAKAH BATU ONTARAN MA$UK KE
DAAM TAKUNGAN JAMARAT DENGAN DAAM TAKUNGAN JAMARAT DENGAN
AKIN AKIN
22
33

55
66
77
88
99
11
MEONTAR JAMRATU 'AQABAH
PADA 10 ZUHIJJAH
(HARI NAHAR) DI MINA
MEONTAR JAMRATU 'AQABAH
PADA 10 ZUHIJJAH
(HARI NAHAR) DI MINA
7 BIJI
'A
Q
A
B
A
H
WAKTU AFDA WAKTU AFDA
PADA WAKTU DUHA 10 ZUHIJJAH PADA WAKTU DUHA 10 ZUHIJJAH
WAKTU DIHARU$KAN WAKTU DIHARU$KAN
$EEPA$ TENGAH MAAM 10 ZUHIJJAH HINGGA
TERBENAM MATAHARI 13 ZUHIJJAH
$EEPA$ TENGAH MAAM 10 ZUHIJJAH HINGGA
TERBENAM MATAHARI 13 ZUHIJJAH
BERMAAM (MABIT)
DI MINA
BERMAAM (MABIT)
DI MINA
PENGERTIAN MABIT PENGERTIAN MABIT
BERADA DI BUMI MINA
$EPANJANG MAAM HINGGA PAGI
BERADA DI BUMI MINA
$EPANJANG MAAM HINGGA PAGI
ATAU ATAU
BERADA DI BUMI MINA
EBIH DARIPADA $ETENGAH MAAM
BERADA DI BUMI MINA
EBIH DARIPADA $ETENGAH MAAM
WAKTU MABIT WAKTU MABIT
PADA MAAM 11, 12 & 13 ZUHIJJAH PADA MAAM 11, 12 & 13 ZUHIJJAH
BERMAAM (MABIT)
DI MINA
BERMAAM (MABIT)
DI MINA
PIIHAN MABIT PIIHAN MABIT
BOEH BERMAAM 2 MAAM
(MAAM 11 & 12 ZUHIJJAH)
DINAMAKAN NAFAR AWA
BOEH BERMAAM 2 MAAM
(MAAM 11 & 12 ZUHIJJAH)
DINAMAKAN NAFAR AWA
PENGECUAIAN MABIT
JIKA UZUR
PENGECUAIAN MABIT
JIKA UZUR
1. TAKUT TERANCAM KE$EAMATAN DIRI ATAU HARTA
2. MENJAGA ATAU MENEMANI ORANG $AKIT
3. MENCARI PEKERJA ATAU KEUARGA ANG HIANG
. BERPENAKIT DAN $UKAR BERMAAM
5. TERPAK$A
1. TAKUT TERANCAM KE$EAMATAN DIRI ATAU HARTA
2. MENJAGA ATAU MENEMANI ORANG $AKIT
3. MENCARI PEKERJA ATAU KEUARGA ANG HIANG
. BERPENAKIT DAN $UKAR BERMAAM
5. TERPAK$A
BOEH BERMAAM 3 MAAM
(MAAM 11, 12 & 13 ZUHIJJAH)
DINAMAKAN NAFAR THANI
BOEH BERMAAM 3 MAAM
(MAAM 11, 12 & 13 ZUHIJJAH)
DINAMAKAN NAFAR THANI
11
22
MEONTAR JAMARAT PADA
11, 12 DAN 13 ZUHIJJAH
DI MINA (HARI-HARI TA$RIQ)
MEONTAR JAMARAT PADA
11, 12 DAN 13 ZUHIJJAH
DI MINA (HARI-HARI TA$RIQ)
11 ZUHIJJAH
(Hari Tasyriq Pertama)
11 ZUHIJJAH
(Hari Tasyriq Pertama)
MeIontar JamratuI UIa,
Wusta dan 'Aqabah
MeIontar JamratuI UIa,
Wusta dan 'Aqabah
7 Biji 7 Biji
W
U
$
T
A
Waktu AfdaI Waktu AfdaI $eIepas geIincir matahari 11 ZuIhijjah $eIepas geIincir matahari 11 ZuIhijjah
* Mengikut Imam Arrafi'ei, AI-Asnawi dan Iain-Iain.
U

A
7
Biji
'A
Q
A
B
A
H
Waktu Diharuskan Waktu Diharuskan
$eIepas fajar * 11 ZuIhijjah hingga
terbenam matahari 13 ZuIhijjah
$eIepas fajar * 11 ZuIhijjah hingga
terbenam matahari 13 ZuIhijjah
MEONTAR JAMARAT PADA 11, 12 DAN 13 ZUHIJJAH DI MINA
(HARI-HARI TA$RIQ)
MEONTAR JAMARAT PADA 11, 12 DAN 13 ZUHIJJAH DI MINA
(HARI-HARI TA$RIQ)
12 ZUHIJJAH
(Hari Tasyriq Kedua)
NAFAR AWA
12 ZUHIJJAH
(Hari Tasyriq Kedua)
NAFAR AWA
MeIontar JamratuI UIa,
Wusta dan 'Aqabah
MeIontar JamratuI UIa,
Wusta dan 'Aqabah
7 Biji 7 Biji
W
U
$
T
A
Waktu AfdaI Waktu AfdaI $eIepas geIincir matahari 12 ZuIhijjah $eIepas geIincir matahari 12 ZuIhijjah
* Mengikut Imam Arrafi'ei, AI-Asnawi dan Iain-Iain.
U

A
7
Biji
'A
Q
A
B
A
H
Waktu Diharuskan Waktu Diharuskan
$eIepas fajar * 12 ZuIhijjah hingga
terbenam matahari 13 ZuIhijjah
$eIepas fajar * 12 ZuIhijjah hingga
terbenam matahari 13 ZuIhijjah
MEONTAR JAMARAT PADA 11, 12 DAN 13 ZUHIJJAH DI MINA
(HARI-HARI TA$RIQ)
MEONTAR JAMARAT PADA 11, 12 DAN 13 ZUHIJJAH DI MINA
(HARI-HARI TA$RIQ)
13 ZUHIJJAH
(Hari Tasyriq Ketiga)
NAFAR THANI
13 ZUHIJJAH
(Hari Tasyriq Ketiga)
NAFAR THANI
MeIontar JamratuI UIa,
Wusta dan 'Aqabah
MeIontar JamratuI UIa,
Wusta dan 'Aqabah
7 Biji 7 Biji
7
Biji
W
U
$
T
A
'A
Q
A
B
A
H
Waktu AfdaI Waktu AfdaI $eIepas geIincir matahari 13 ZuIhijjah $eIepas geIincir matahari 13 ZuIhijjah
* Mengikut Imam Arrafi'ei, AI-Asnawi dan Iain-Iain.
U

A
Waktu Diharuskan Waktu Diharuskan
$eIepas fajar * 13 ZuIhijjah hingga
terbenam matahari 13 ZuIhijjah
$eIepas fajar * 13 ZuIhijjah hingga
terbenam matahari 13 ZuIhijjah
RUKUN UMRAH RUKUN UMRAH
NIAT NIAT
TAWAF TAWAF
$A'IE $A'IE
BERCUKUR/
BERGUNTING
BERCUKUR/
BERGUNTING
TERTIB TERTIB
11
22
33

55
WAJIB UMRAH WAJIB UMRAH
NIAT IHRAM
DI MIQAT
NIAT IHRAM
DI MIQAT
MENINGGAKAN
PERKARA-PERKARA
ARANGAN $EMA$A
IHRAM
MENINGGAKAN
PERKARA-PERKARA
ARANGAN $EMA$A
IHRAM
1
2
NIAT MENGERJAKAN UMRAH
$AHAJA AKU MENGERJAKAN
UMRAH DAN AKU BERIHRAM
DENGANNA KERANA
AAH TA'AA.
AFAZNA
NIAT DAAM HATI
SUNAT SUNAT
HUKUM HUKUM
HAJI TAMATTU' HAJI TAMATTU'
BÌL. BÌL.
RINGKASAN CARA MENGER1AKAN HA1I RINGKASAN CARA MENGER1AKAN HA1I RINGKASAN CARA MENGER1AKAN HA1I RINGKASAN CARA MENGER1AKAN HA1I
HAJI IFRAD HAJI IFRAD HAJI QIRAN HAJI QIRAN HAJI QIRAN HAJI QIRAN
Mengerjakan Umrah Dahulu Mengerjakan Umrah Dahulu
Dalam Bulan Dalam Bulan- -Bulan Haji Bulan Haji
Kemudian Mengerjakan Haji Kemudian Mengerjakan Haji
Di Tahun Yang Sama Di Tahun Yang Sama
Mengerjakan Haji Dahulu Mengerjakan Haji Dahulu
Dalam Bulan Dalam Bulan- -Bulan Haji Bulan Haji
Kemudian Mengerjakan Kemudian Mengerjakan
Umrah Umrah
Berniat Mengerjakan Berniat Mengerjakan
Haji & Umrah Serentak Haji & Umrah Serentak
Dalam Bulan Dalam Bulan- -Bulan Haji Bulan Haji
Dengan Memgerjakan Dengan Memgerjakan
Amalan Amalan- -Amalan Haji Amalan Haji
Sahaja Sahaja
Berniat Mengerjakan Berniat Mengerjakan
Umrah Sahaja Tetapi Umrah Sahaja Tetapi
Sebelum Tawaf Umrah Sebelum Tawaf Umrah
Berniat Mengerjakan Berniat Mengerjakan
Haji Haji
Berniat Mengerjakan Berniat Mengerjakan
Umrah Sahaja Tetapi Umrah Sahaja Tetapi
Sebelum Tawaf Umrah Sebelum Tawaf Umrah
Berniat Mengerjakan Berniat Mengerjakan
Haji Haji
1 1
2 22 2
3 33 3
4 44 4
5 55 5
6 66 6
9 99 9
WAJÌB WAJÌB
SUNAT SUNAT
WAJÌB WAJÌB
SUNAT SUNAT
WAJÌB WAJÌB
RUKUN RUKUN RUKUN RUKUN
8 8
7 7
RUKUN RUKUN
RUKUN RUKUN
1. UMRAH 1. UMRAH
Mandi Sunat Ìhram Mandi Sunat Ìhram
Niat Di Miqat Niat Di Miqat
Memakai Pakaian Ìhram Memakai Pakaian Ìhram
Sembahyang Sunat Ìhram Sembahyang Sunat Ìhram
Menjaga Larangan Ìhram Menjaga Larangan Ìhram
Tawaf Tawaf
Sa'ie Sa'ie
Bercukur / Bergunting Bercukur / Bergunting Bercukur / Bergunting Bercukur / Bergunting
Bertalbiah Bertalbiah
HAJI QIRAN HAJI QIRAN HAJI QIRAN HAJI QIRAN
Berniat Mengerjakan Berniat Mengerjakan
Umrah Sahaja Tetapi Umrah Sahaja Tetapi
Sebelum Tawaf Umrah Sebelum Tawaf Umrah
Berniat Mengerjakan Berniat Mengerjakan
Haji Haji
Berniat Mengerjakan Berniat Mengerjakan
Umrah Sahaja Tetapi Umrah Sahaja Tetapi
Sebelum Tawaf Umrah Sebelum Tawaf Umrah
Berniat Mengerjakan Berniat Mengerjakan
Haji Haji
TAMBAHAN NIAT HAJI TAMBAHAN NIAT HAJI TAMBAHAN NIAT HAJI TAMBAHAN NIAT HAJI
Jemaah Haji Yang Tidak Jemaah Haji Yang Tidak
Dapat Tawaf Umrah Hingga Dapat Tawaf Umrah Hingga
Hari Wukuf Kerana Uzur Hari Wukuf Kerana Uzur
Hendaklah Menambah niat Hendaklah Menambah niat
Haji Sebelum Bertolak Ke Haji Sebelum Bertolak Ke
Arafah. Maka Jadilah Arafah. Maka Jadilah
Hajinya Haji Qiran. Hajinya Haji Qiran.
Jemaah Haji Yang Tidak Jemaah Haji Yang Tidak
Dapat Tawaf Umrah Hingga Dapat Tawaf Umrah Hingga
Hari Wukuf Kerana Uzur Hari Wukuf Kerana Uzur
Hendaklah Menambah niat Hendaklah Menambah niat
Haji Sebelum Bertolak Ke Haji Sebelum Bertolak Ke
Arafah. Maka Jadilah Arafah. Maka Jadilah
Hajinya Haji Qiran. Hajinya Haji Qiran.
Wuquf Wuquf Wuquf Wuquf
Bermalam Di Muzdalifah Bermalam Di Muzdalifah Bermalam Di Muzdalifah Bermalam Di Muzdalifah
Melontar Jamratul Aqabah Melontar Jamratul Aqabah Melontar Jamratul Aqabah Melontar Jamratul Aqabah
Bercukur / Bergunting Bercukur / Bergunting Bercukur / Bergunting Bercukur / Bergunting
Bermalam Di Mina Bermalam Di Mina Bermalam Di Mina Bermalam Di Mina
Melontar Tiga Jamrah Melontar Tiga Jamrah Melontar Tiga Jamrah Melontar Tiga Jamrah
Tawaf Haji Tawaf Haji Tawaf Haji Tawaf Haji
16 16 16 16 RUKUN RUKUN RUKUN RUKUN
Tawaf Haji Tawaf Haji
Sa'ie Haji Sa'ie Haji Sa'ie Haji Sa'ie Haji Sa'ie Haji (Jika Belum) Sa'ie Haji (Jika Belum) Sa'ie Haji (Jika Belum) Sa'ie Haji (Jika Belum) Sa'ie Haji (Jika Belum) Sa'ie Haji (Jika Belum) Sa'ie Haji (Jika Belum) Sa'ie Haji (Jika Belum)
SUNAT SUNAT
HUKUM HUKUM
HAJI TAMATTU' HAJI TAMATTU'
BÌL. BÌL.
HAJI IFRAD HAJI IFRAD
Mengerjakan Umrah Dahulu Mengerjakan Umrah Dahulu
Dalam Bulan Dalam Bulan- -Bulan Haji Bulan Haji
Kemudian Mengerjakan Haji Kemudian Mengerjakan Haji
Di Tahun Yang Sama Di Tahun Yang Sama
Mengerjakan Haji Dahulu Mengerjakan Haji Dahulu
Dalam Bulan Dalam Bulan- -Bulan Haji Bulan Haji
Kemudian Mengerjakan Kemudian Mengerjakan
Umrah Umrah
Berniat Mengerjakan Berniat Mengerjakan
Haji & Umrah Serentak Haji & Umrah Serentak
Dalam Bulan Dalam Bulan- -Bulan Haji Bulan Haji
Dengan Memgerjakan Dengan Memgerjakan
Amalan Amalan- -Amalan Haji Amalan Haji
Sahaja Sahaja
1 1
2 22 2
3 33 3
4 44 4
5 55 5
6 66 6
9 99 9
WAJÌB WAJÌB
SUNAT SUNAT
WAJÌB WAJÌB
SUNAT SUNAT
WAJÌB WAJÌB
RUKUN RUKUN
8 8
7 7
RUKUN RUKUN
2. HAJI 2. HAJI
Mandi Sunat Ìhram Mandi Sunat Ìhram
Niat Haji Di Makkah Niat Haji Di Makkah
Memakai Pakaian Ìhram Memakai Pakaian Ìhram
Sembahyang Sunat Ìhram Sembahyang Sunat Ìhram
Menjaga Larangan Ìhram Menjaga Larangan Ìhram
- -
Bertalbiah Bertalbiah
SUNAT SUNAT
WAJÌB WAJÌB
WAJÌB WAJÌB
WAJÌB WAJÌB
WAJÌB WAJÌB
RUKUN RUKUN
RUKUN RUKUN
15 15
14 14
13 13
12 12
11 11
10 10 Bermalam Di Muzdalifah Bermalam Di Muzdalifah
Melontar Jamratul Aqabah Melontar Jamratul Aqabah
Bercukur / Bergunting Bercukur / Bergunting
Bermalam Di Mina Bermalam Di Mina
Melontar Tiga Jamrah Melontar Tiga Jamrah
1. HAJI 1. HAJI
Mandi Sunat Ìhram Mandi Sunat Ìhram
Niat Haji Di Miqat Niat Haji Di Miqat
Memakai Pakaian Ìhram Memakai Pakaian Ìhram
Sembahyang Sunat Ìhram Sembahyang Sunat Ìhram
Menjaga Larangan Ìhram Menjaga Larangan Ìhram
Tawaf Qudum Tawaf Qudum
Sa'ie Haji Sa'ie Haji
Bertalbiah Bertalbiah
HAJI & UMRAH HAJI & UMRAH
$ERENTAK $ERENTAK
Mandi Sunat Ìhram Mandi Sunat Ìhram
Niat Haji & Umrah Di Miqat Niat Haji & Umrah Di Miqat
Memakai Pakaian Ìhram Memakai Pakaian Ìhram
Sembahyang Sunat Ìhram Sembahyang Sunat Ìhram
Menjaga Larangan Ìhram Menjaga Larangan Ìhram
Tawaf Qudum Tawaf Qudum
Sa'ie Haji Sa'ie Haji
Bertalbiah Bertalbiah
Wuquf Wuquf Wuquf Wuquf
Bermalam Di Muzdalifah Bermalam Di Muzdalifah Bermalam Di Muzdalifah Bermalam Di Muzdalifah
Melontar Jamratul Aqabah Melontar Jamratul Aqabah Melontar Jamratul Aqabah Melontar Jamratul Aqabah
Bercukur / Bergunting Bercukur / Bergunting Bercukur / Bergunting Bercukur / Bergunting
Bermalam Di Mina Bermalam Di Mina Bermalam Di Mina Bermalam Di Mina
Melontar Tiga Jamrah Melontar Tiga Jamrah Melontar Tiga Jamrah Melontar Tiga Jamrah
Tawaf Haji Tawaf Haji
Wuquf Wuquf
Bermalam Di Muzdalifah Bermalam Di Muzdalifah
Melontar Jamratul Aqabah Melontar Jamratul Aqabah
Bercukur / Bergunting Bercukur / Bergunting
Bermalam Di Mina Bermalam Di Mina
Melontar Tiga Jamrah Melontar Tiga Jamrah
Tawaf Haji Tawaf Haji
Sa'ie Haji Sa'ie Haji Sa'ie Haji Sa'ie Haji
9 99 9 RUKUN RUKUN RUKUN RUKUN Bercukur / Bergunting Bercukur / Bergunting Bercukur / Bergunting Bercukur / Bergunting
.. ..
HAJI QIRAN HAJI QIRAN HAJI QIRAN HAJI QIRAN
Berniat Mengerjakan Berniat Mengerjakan
Umrah Sahaja Tetapi Umrah Sahaja Tetapi
Sebelum Tawaf Umrah Sebelum Tawaf Umrah
Berniat Mengerjakan Berniat Mengerjakan
Haji Haji
Berniat Mengerjakan Berniat Mengerjakan
Umrah Sahaja Tetapi Umrah Sahaja Tetapi
Sebelum Tawaf Umrah Sebelum Tawaf Umrah
Berniat Mengerjakan Berniat Mengerjakan
Haji Haji
.. ..
SUNAT SUNAT
HUKUM HUKUM
HAJI TAMATTU' HAJI TAMATTU'
BÌL. BÌL.
HAJI IFRAD HAJI IFRAD
Mengerjakan Umrah Dahulu Mengerjakan Umrah Dahulu
Dalam Bulan Dalam Bulan- -Bulan Haji Bulan Haji
Kemudian Mengerjakan Haji Kemudian Mengerjakan Haji
Di Tahun Yang Sama Di Tahun Yang Sama
Mengerjakan Haji Dahulu Mengerjakan Haji Dahulu
Dalam Bulan Dalam Bulan- -Bulan Haji Bulan Haji
Kemudian Mengerjakan Kemudian Mengerjakan
Umrah Umrah
Berniat Mengerjakan Berniat Mengerjakan
Haji & Umrah Serentak Haji & Umrah Serentak
Dalam Bulan Dalam Bulan- -Bulan Haji Bulan Haji
Dengan Memgerjakan Dengan Memgerjakan
Amalan Amalan- -Amalan Haji Amalan Haji
Sahaja Sahaja
1 1
2 22 2
3 33 3
4 44 4
5 55 5
6 66 6
WAJÌB WAJÌB
SUNAT SUNAT
WAJÌB WAJÌB
SUNAT SUNAT
WAJÌB WAJÌB
8 8
7 7
RUKUN RUKUN
RUKUN RUKUN
2. UMRAH 2. UMRAH
Mandi Sunat Ìhram Mandi Sunat Ìhram
Memakai Pakaian Ìhram Memakai Pakaian Ìhram
Niat Di Miqat(Tan'im/Ja'ranah Niat Di Miqat(Tan'im/Ja'ranah
Sembahyang Sunat Ìhram Sembahyang Sunat Ìhram
Menjaga Larangan Ìhram Menjaga Larangan Ìhram
Tawaf Tawaf
Sa'ie Sa'ie
Bertalbiah Bertalbiah
TAWAF WADA' & HUKUMNA
TAWAF $EAMAT TINGGA KERANA
MEMUIAKAN DAN MENGHORMATI BAITUAH
BAGI MEREKA ANG HENDAK MENINGGAKAN MAKKAH
$EJAUH DUA MARHAAH ( 91 KM / EBIH )
HUKUMNA WAJIB
JIKA UZUR DI JIKA UZUR DI
KECUAIKAN KECUAIKAN
DARIPADA TAWAF DARIPADA TAWAF
WADA' (TIDAK WADA' (TIDAK
BERDO$A DAN BERDO$A DAN
TIDAK KENA DAM) TIDAK KENA DAM)
JIKA JAHI ATAU
TERUPA
JIKA
DITINGGAKAN
TANPA UZUR
PENGERTIAN
PEREMPUAN HAID
/ NIFA$ ATAU
MU$TAHADAH
JIKA UZUR DIKECUAIKAN JIKA UZUR DIKECUAIKAN
DARIPADA TAWAF WADA' (TIDAK DARIPADA TAWAF WADA' (TIDAK
BERDO$A DAN TIDAK KENA DAM) BERDO$A DAN TIDAK KENA DAM)
DIPAK$A
MENINGGAKAN
TAWAF
TIADA AIR/
TANAH UNTUK
BER$UCI
ORANG UKA
ANG DARAHNA
TIDAK BERHENTI
$AKIT $AI$ABAU
(KENCING TIDAK
TO$ )
TAKUT KEPADA
ORANG ZAIM
TAKUT
DITINGGAKAN
TEMAN
$EPEMERGIAN
TAKUT DARI
PEMINTA
HUTANG KERANA
TIADA UPAA
MENJEA$KANNA
TAKUT HARTA/
KE$EAMATAN/
KEHORMATAN DIRI
TERANCAM
JIKA
DITINGGAKAN
TANPA UZUR
BERDO$A TETAPI
TIDAK DIKENAKAN
DAM
TIDAK DIKENAKAN
DAM DAN TIDAK
BERDO$A
BERDO$A DAN
WAJIB BAAR DAM
ORANG ANG
KEUAR DARI
KOTA MAKKAH
KEMUDIAN DENGAN
TIDAK $EMENA-
MENA BERMU$AFIR
ORANG ANG
MA$IH BEUM
MENEMPURNAKAN
MANA-MANA
RUKUN HAJI
ORANG ANG
MENINGGAKAN DENGAN
$ENGAJA AGI TAHU HUKUM
WAJIBNA, KEMUDIAN BEUM
$AMPAI DUA MARHAAH IA
BERPATAH BAIK DAN
MEAKUKAN TAWAF,
BERPATAH BAIK ITU
MENGGUGURKAN DAM
TETAPI TIADA GUGUR DO$A.
MENINGGAKAN
DENGAN $ENGAJA
TANPA UZUR
$AR'IE
JIKA JAHI ATAU
TERUPA
DIKENAKAN DAM DAN
TIDAK BERDO$A
DAM DAM DAM DAM
$EBAB $EBAB- -$EBAB DIKENAKAN DAM $EBAB DIKENAKAN DAM $EBAB $EBAB- -$EBAB DIKENAKAN DAM $EBAB DIKENAKAN DAM
PENGERTIAN PENGERTIAN PENGERTIAN PENGERTIAN
BINATANG A-AN'AM $EPERTI UNTA, EMBU, KAMBING ANG
DI$EMBEIH ATAU GANTINA DARIPADA MAKANAN
ATAU PUA$A ANG DIKENAKAN KE ATA$ MEREKA ANG MENUNAIKAN
HAJI ATAU UMRAH ZIARAH DI ATA$ $EBAB-$EBAB TERTENTU.
BINATANG A-AN'AM $EPERTI UNTA, EMBU, KAMBING ANG
DI$EMBEIH ATAU GANTINA DARIPADA MAKANAN
ATAU PUA$A ANG DIKENAKAN KE ATA$ MEREKA ANG MENUNAIKAN
HAJI ATAU UMRAH ZIARAH DI ATA$ $EBAB-$EBAB TERTENTU.
PAKAIAN PAKAIAN PAKAIAN PAKAIAN
BERWANGI BERWANGI- -
WAGIAN (/W) WAGIAN (/W)
BERWANGI BERWANGI- -
WAGIAN (/W) WAGIAN (/W)
AAM$EKITAR AAM$EKITAR AAM$EKITAR AAM$EKITAR
AIN AIN- -AIN (/W) AIN (/W) AIN AIN- -AIN (/W) AIN (/W)
KECANTIKAN KECANTIKAN
(/W) (/W)
KECANTIKAN KECANTIKAN
(/W) (/W)
HUBUNGAN HUBUNGAN
JANTINA (/W) JANTINA (/W)
HUBUNGAN HUBUNGAN
JANTINA (/W) JANTINA (/W)
$EBAB-$EBAB DIKENAKAN DAM
PAKAIAN
BERWANGI-
WAGIAN (/W)
AAM$EKITAR
AIN-AIN (/W)
KECANTIKAN
(/W)
HUBUNGAN
JANTINA (/W)
PAKAIAN
1. MEMAKAI PAKAIAN BER$ARUNG ATAU BERJAHIT DAN 1. MEMAKAI PAKAIAN BER$ARUNG ATAU BERJAHIT DAN
BERCANTUM. ( ) BERCANTUM. ( )
2. MENUTUP KEPAA ATAU $EBAHAGIAN DARIPADANA. () 2. MENUTUP KEPAA ATAU $EBAHAGIAN DARIPADANA. ()
3. MENUTUP MUKA ATAU $EBAHAGIAN DARIPADANA.(W) 3. MENUTUP MUKA ATAU $EBAHAGIAN DARIPADANA.(W)
. MEMAKAI $ARUNG TANGAN. (/W) . MEMAKAI $ARUNG TANGAN. (/W)
TAKHIR & TAQDIR
(boIeh piIih)
1. MENEMBEIH $EEKOR KAMBING ATAU. 1. MENEMBEIH $EEKOR KAMBING ATAU.
2. BER$EDEKAH KEPADA 6 ORANG FAKIR MI$KIN TIAP 2. BER$EDEKAH KEPADA 6 ORANG FAKIR MI$KIN TIAP- -TIAP TIAP
$EORANG 2 CUPAK MAKANAN DARIPADA GANDUM ATAU $EORANG 2 CUPAK MAKANAN DARIPADA GANDUM ATAU
3. BERPUA$A TIGA HARI 3. BERPUA$A TIGA HARI
$EBAB-$EBAB DIKENAKAN DAM
$EBAB-$EBAB DIKENAKAN DAM
PAKAIAN
BERWANGI-
WAGIAN (/W)
AAM$EKITAR
AIN-AIN (/W)
KECANTIKAN
(/W)
HUBUNGAN
JANTINA (/W)
BERWANGI-WANGIAN
( / W)
1. MEMAKAI BAU-BAUAN $AMADA DI BADAN, PAKAIAN, MAKANAN,
MINUMAN ATAU MENGHI$APNA KE DAAM HIDUNG.
2. MEMAKAI MINAK DI KEPAA ATAU JANGGUT DAN $EMUA
BUU MUKA $EAIN DARIPADA TUMBUHAN DI PIPI DAN DI DAHI.
TAKHIR & TAQDIR
(boIeh piIih)
1. MENEMBEIH $EEKOR KAMBING ATAU.
2. BER$EDEKAH KEPADA 6 ORANG FAKIR MI$KIN TIAP-TIAP
$EORANG 2 CUPAK MAKANAN DARIPADA GANDUM ATAU
3. BERPUA$A TIGA HARI
$EBAB-$EBAB DIKENAKAN DAM
$EBAB-$EBAB DIKENAKAN DAM
PAKAIAN
BERWANGI-
WAGIAN (/W)
AAM$EKITAR
AIN-AIN (/W)
KECANTIKAN
(/W)
HUBUNGAN
JANTINA (/W)
KECANTIKAN
( / W )
1. MENANGGAKAN RAMBUT ATAU BUU DARI MANA - MANA
ANGGOTA BADAN.
2. MENGERAT ATAU MEMOTONG KUKU.
TAKHIR & TAQDIR
(boIeh piIih)
1. MENEMBEIH $EEKOR KAMBING ATAU.
2. BER$EDEKAH KEPADA 6 ORANG FAKIR MI$KIN TIAP-TIAP
$EORANG 2 CUPAK MAKANAN DARIPADA GANDUM ATAU
3. BERPUA$A TIGA HARI
$EBAB-$EBAB DIKENAKAN DAM
$EBAB-$EBAB DIKENAKAN DAM
PAKAIAN
BERWANGI-
WAGIAN (/W)
AAM$EKITAR
AIN-AIN (/W)
KECANTIKAN
(/W)
HUBUNGAN
JANTINA (/W)
$EBAB-$EBAB DIKENAKAN DAM
HUBUNGAN JANTINA
( / W )
1. MEAKUKAN
PENDAHUUAN
PER$ETUBUHAN
2.a. BER$ETUBUH $EEPA$
PER$ETUBUHAN ANG
MERO$AKKAN HAJI /
UMRAH
b. BER$ETUBUH $EEPA$
TAHAU AWA &
$EBEUM TAHAU
THANI.
1. BER$ETUBUH $EBEUM
TAHAU AWA ATAU
$EBEUM TAHAU UMRAH
(MERO$AKKAN HAJI / UMRAH
- WAJIB TERU$KAN KERJA-
KERJA HAJI/ UMRAH DAN
QADA' HAJI TAHUN
BERIKUTNA $ERTA QADA'
UMRAH DENGAN $EGERA).
1. BERKAHWIN /
MENGAHWINKAN,
MENERIMA WAKI
KAHWIN.
1. MEAKUKAN PENDAHUUAN PER$ETUBUHAN
2.a. BER$ETUBUH $EEPA$ PER$ETUBUHAN ANG MERO$AKKAN
HAJI / UMRAH
b. BER$ETUBUH $EEPA$ TAHAU AWA & $EBEUM
TAHAU THANI.
TAKHIR & TAQDIR
(boIeh piIih)
1. 1. MENEMBEIH $EEKOR KAMBING ATAU MENEMBEIH $EEKOR KAMBING ATAU
2. 2. BER$EDEKAH KEPADA 6 ORANG FAKIR MI$KIN TIAP BER$EDEKAH KEPADA 6 ORANG FAKIR MI$KIN TIAP- -TIAP $EORANG 2 CUPAK TIAP $EORANG 2 CUPAK
MAKANAN DARIPADA GANDUM ATAU MAKANAN DARIPADA GANDUM ATAU
3. 3. BERPUA$A TIGA HARI BERPUA$A TIGA HARI
HUBUNGAN JANTINA
( / W )
$EBAB-$EBAB DIKENAKAN DAM
HUBUNGAN JANTINA
( / W )
1. BER$ETUBUH $EBEUM TAHAU AWA ATAU $EBEUM
TAHAU UMRAH (MERO$AKKAN HAJI / UMRAH - WAJIB
TERU$KAN KERJA-KERJA HAJI/ UMRAH DAN QADA' HAJI
TAHUN BERIKUTNA $ERTA QADA' UMRAH DENGAN $EGERA.
TERTIB DAN TA'DI
(tiada piIihan kecuaIi jika tidak mampu)
1. MENEMBEIH $EEKOR UNTA ( $UAMI $AHAJA).
2. JIKA TIDAK MAMPU, $EMBEIH 7 EKOR KAMBING ($UAMI $AHAJA).
3. JIKA TIDAK MAMPU, HENDAKAH MEMBEI MAKANAN ANG MENGENANGKAN
(GAMDUM) DENGAN NIAI HARGA $EEKOR UNTA DI$EDEKAHKAN KEPADA
FAKIR MI$KIN ($UAMI $AHAJA).
. JIKA TIDAK MAMPU, HENDAKAH BERPUA$A MENGIKUT BIANGAN CUPAK
MAKANAN DARI HARGA $EEKOR UNTA (1 CUPAK = 1 HARI)
$EBAB-$EBAB DIKENAKAN DAM
PERKAHWINAN TIDAK $AH DAN BERDO$A,
TETAPI TIDAK KENA DAM
HUBUNGAN JANTINA
( / W )
1. BERKAHWIN / MENGAHWINKAN, MENERIMA
WAKI KAHWIN.
$EBAB-$EBAB DIKENAKAN DAM
$EBAB-$EBAB DIKENAKAN DAM
PAKAIAN
BERWANGI-
WAGIAN (/W)
AAM$EKITAR
AIN-AIN (/W)
KECANTIKAN
(/W)
HUBUNGAN
JANTINA (/W)
1. MENEMBEIH BINATANG A 1. MENEMBEIH BINATANG A- -AN'AM MENGIKUT BANDINGAN BINATANG/POKOK ATAU AN'AM MENGIKUT BANDINGAN BINATANG/POKOK ATAU
2. MEMBEI PAKAIAN MENGIKUT NIAI HARGA BINATANG A 2. MEMBEI PAKAIAN MENGIKUT NIAI HARGA BINATANG A- -AN'AM DI$EDEKAHKAN AN'AM DI$EDEKAHKAN
KEPADA FAKIR MI$KIN DI TANAH HARAM MAKKAH ATAU KEPADA FAKIR MI$KIN DI TANAH HARAM MAKKAH ATAU
3. BERPUA$A BEBERAPA HARI $EBANAK BIANGAN CUPAK MAKANAN ANG DAPAT 3. BERPUA$A BEBERAPA HARI $EBANAK BIANGAN CUPAK MAKANAN ANG DAPAT
DIBEI MENGIKUT NIAI BINATANG A DIBEI MENGIKUT NIAI BINATANG A- -AN'AM (1 CUPAK = 1 HARI) AN'AM (1 CUPAK = 1 HARI)
AAM $EKITAR
( / W)
1. MEMOTONG/ MENEBANG/ MENGERAT/ MENCABUT POKOK 1. MEMOTONG/ MENEBANG/ MENGERAT/ MENCABUT POKOK- -POKOK DI TANAH HARAM POKOK DI TANAH HARAM
$AMADA DAAM IHRAM ATAU TIDAK. $AMADA DAAM IHRAM ATAU TIDAK.
2.a. MEMBURU BINATANG ANG HAA DIMAKAN ATAU MEMBINA$AKANNA DI TANAH 2.a. MEMBURU BINATANG ANG HAA DIMAKAN ATAU MEMBINA$AKANNA DI TANAH
HARAM / DI TANAH HAA $EMA$A DAAM IHRAM. HARAM / DI TANAH HAA $EMA$A DAAM IHRAM.
b. MEMBURU BINATANG ANG HAA DIMAKAN ATAU MEMBINA$AKANNA DI TANAH b. MEMBURU BINATANG ANG HAA DIMAKAN ATAU MEMBINA$AKANNA DI TANAH
HARAM MAKKAH $EMA$A DAAM IHRAM ATAU TIDAK BERIHRAM. HARAM MAKKAH $EMA$A DAAM IHRAM ATAU TIDAK BERIHRAM.
*(Belalang adalah binatang buruan.) *(Belalang adalah binatang buruan.)
$EBAB-$EBAB DIKENAKAN DAM
TAKHIR DAN TA'DI TAKHIR DAN TA'DI
(boIeh piIih) (boIeh piIih)
$EBAB-$EBAB DIKENAKAN DAM
PAKAIAN
BERWANGI-
WAGIAN (/W)
AAM$EKITAR
AIN-AIN (/W)
KECANTIKAN
(/W)
HUBUNGAN
JANTINA (/W)
1. 1. MENEMBEIH $EEKOR KAMBING ATAU 1/7 EMBU / UNTA. MENEMBEIH $EEKOR KAMBING ATAU 1/7 EMBU / UNTA.
2. 2. JIKA TIDAK MAMPU HENDAKAH BERPUA$A 10 HARI , 3 HARI DI MAKKAH $EMA$A JIKA TIDAK MAMPU HENDAKAH BERPUA$A 10 HARI , 3 HARI DI MAKKAH $EMA$A
BERIHRAM HAJI DAN 7 HARI DI TEMPATNA $ENDIRI. BERIHRAM HAJI DAN 7 HARI DI TEMPATNA $ENDIRI.
3. 3. JIKA TIDAK MAMPU KERANA TUA ATAU $AKIT BERARUTAN HENDAKAH JIKA TIDAK MAMPU KERANA TUA ATAU $AKIT BERARUTAN HENDAKAH
BER$EDEKAH 10 CUPAK MAKANAN. BER$EDEKAH 10 CUPAK MAKANAN.
AIN-AIN
( / W)
1. 1. TIDAK BERNIAT IHRAM DI MIQAT TIDAK BERNIAT IHRAM DI MIQAT
2. 2. TIDAK MEONTAR JAMARAT TIDAK MEONTAR JAMARAT
3. 3. TIDAK BERMAAM DI MUZDAIFAH TIDAK BERMAAM DI MUZDAIFAH
. . TIDAK BERMAAM DI MINA TIDAK BERMAAM DI MINA
5. 5. TIDAK TAWAF WADA' TIDAK TAWAF WADA'
6. 6. MEANGGAR NAZAR MEANGGAR NAZAR
7. 7. TIDAK WUQUF DI ARAFAH TIDAK WUQUF DI ARAFAH
8. 8. BUAT HAJI TAMATTU' BUAT HAJI TAMATTU'
9. 9. BUAT HAJI QIRAN BUAT HAJI QIRAN
$EBAB-$EBAB DIKENAKAN DAM
TERTIB DAN TAQDIR
(tiada piIihan kecuaIi jika tidak mampu)
DAM IH$AR
PENGERTIAN
DAM UNTUK TUJUAN MEEPA$KAN DIRI DARIPADA DAM UNTUK TUJUAN MEEPA$KAN DIRI DARIPADA
PANTANG ARANG IHRAM BAGI $E$EORANG ANG PANTANG ARANG IHRAM BAGI $E$EORANG ANG
$UDAH BERNIAT IHRAM TETAPI TIDAK DAPAT $UDAH BERNIAT IHRAM TETAPI TIDAK DAPAT
MENEE$AIKAN RUKUN HAJINA ATAU RUKUN MENEE$AIKAN RUKUN HAJINA ATAU RUKUN
UMRAHNA ATAU KEDUA UMRAHNA ATAU KEDUA- -DUANA. DUANA.
$EBAB-$EBAB :
TERHAANG / TERKEPUNG DAAM PERJAANAN / KETAKUTAN
DARI MU$UH / BERPENAKIT.
$EBAB-$EBAB AIN :
DAM IH$AR JUGA BOEH DIPAKAI UNTUK MENEE$AIKAN
MA$AAH WANITA ANG DATANG HAID DAN TIDAK DAPAT
MEAKUKAN TAWAF HAJI / UMRAH KERANA TERPAK$A
BAIK $EGERA KE TANAH AIR. BEGITU JUGA PE$AKIT ANG
BERPENAKIT BERAT ANG TERPAK$A DIHANTAR BAIK
KE MAA$IA UNTUK RAWATAN ANJUT (KEDUA GOONGAN
INI HAJI/UMRAHNA BEUM $EE$AI). APABIA WANITA ITU
TEAH $UCI DAN MANDI HADATH BE$AR, BEGITU JUGA
PE$AKIT BERAT TEAH $EMBUH DARI PENAKITNA,
HENDAKAH PERGI AGI KE TANAH $UCI MAKKAH
MENEE$AIKAN KERJA - KERJA HAJI / UMRAHNA ANG
BEUM $EE$AI.
DAM IH$AR
CARA MEAK$ANAKAN DAM IH$AR
$ETEAH KEUAR DARI MAKKAH 2 MARHAAH (91km) ATAU EBIH
ATAU $ETEAH $AMPAI KE TANAH AIR HENDAKAH :-
1. MENEMBEIH $EEKOR KAMBING DAN BERCUKUR ATAU
BERGUNTING DENGAN NIAT TAHAU, DAN DAGING
$EMBEIHAN ITU DIBAHAGIKAN KEPADA FAKIR MI$KIN
TEMPATAN
2. JIKA TIDAK MAMPU HENDAKAH MEMBEI MAKANAN
DENGAN NIAI $EEKOR KAMBING DAN BERCUKUR ATAU
BERGUNTING DENGAN NIAT TAHAU, DAN MAKANAN
ITU DIBAHAGIKAN KEPADA FAKIR MI$KIN TEMPATAN
3. JIKA TIDAK MAMPU JUGA HENDAKAH BERPUA$A
BEBERAPA HARI $EBANAK BIANGAN CUPAK
MAKANAN ANG DAPAT DIBEI DENGAN NIAI $EEKOR
KAMBING ( 1 CUPAK = 1 HARI ) DAN BERCUKUR ATAU
BERGUNTING DENGAN NIAT TAHAU.
DENGAN BERPUA$A DAN BERCUKUR ATAU BERGUNTING DENGAN
NIAT TAHAU IH$AR ITU, MAKA TERHA$IAH TAHAUNA
$EKAIPUN BIANGAN HARI PUA$ANA BEUM $EE$AI.
CONTOH NIAT TAHAU IH$AR
AKU MENEMBEIH KAMBING INI $EBAGAI DAM IH$AR UNTUK AKU MENEMBEIH KAMBING INI $EBAGAI DAM IH$AR UNTUK
TAHAU NU$UK KU. TAHAU NU$UK KU.
AKU BER$EDEKAH MAKANAN $EBAGAI GANTI MENEMBEIH AKU BER$EDEKAH MAKANAN $EBAGAI GANTI MENEMBEIH
KAMBING DAM IH$AR UNTUK TAHAU NU$UK KU. KAMBING DAM IH$AR UNTUK TAHAU NU$UK KU.
AKU PUA$A E$OK HARI $EBAGAI GANTI MENEMBEIH AKU PUA$A E$OK HARI $EBAGAI GANTI MENEMBEIH
KAMBING DAM IH$AR UNTUK TAHAU NU$UK KU. KAMBING DAM IH$AR UNTUK TAHAU NU$UK KU.
AKU BERCUKUR ATAU BERGUNTING BAGI TAHAU NU$UK KU. AKU BERCUKUR ATAU BERGUNTING BAGI TAHAU NU$UK KU.
1

3
2
(ZIARAH MADINAH)
MADINAH
ZIARAH MADINAH ZIARAH MADINAH ZIARAH MADINAH ZIARAH MADINAH
HUKUMNA $UNAT HUKUMNA $UNAT HUKUMNA $UNAT HUKUMNA $UNAT
ZIARAH DAAM ZIARAH DAAM ZIARAH DAAM ZIARAH DAAM
1. $EMBAHANG DI MA$JID NABAWI MENDAPAT GANDAAN PAHAA 1. $EMBAHANG DI MA$JID NABAWI MENDAPAT GANDAAN PAHAA
1,000 KAI GANDA. 1,000 KAI GANDA.
2. MEIHAT KE$AN $EJARAH RA$UUAH DAN $AHABAT 2. MEIHAT KE$AN $EJARAH RA$UUAH DAN $AHABAT - -$AHABATNA ANG $AHABATNA ANG
BOEH MENINGKATKAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN. BOEH MENINGKATKAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN.
1. $EMBAHANG DI MA$JID NABAWI MENDAPAT GANDAAN PAHAA 1. $EMBAHANG DI MA$JID NABAWI MENDAPAT GANDAAN PAHAA
1,000 KAI GANDA. 1,000 KAI GANDA.
2. MEIHAT KE$AN $EJARAH RA$UUAH DAN $AHABAT 2. MEIHAT KE$AN $EJARAH RA$UUAH DAN $AHABAT - -$AHABATNA ANG $AHABATNA ANG
BOEH MENINGKATKAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN. BOEH MENINGKATKAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN.
ZIARAH UAR ZIARAH UAR ZIARAH UAR ZIARAH UAR
MA$JID NABAWI MA$JID NABAWI MA$JID NABAWI MA$JID NABAWI
MAQAM RA$UUAH MAQAM RA$UUAH MAQAM RA$UUAH MAQAM RA$UUAH
MAQAM 2 $AHABAT MAQAM 2 $AHABAT MAQAM 2 $AHABAT MAQAM 2 $AHABAT
MA$JID TUJUH MA$JID TUJUH MA$JID TUJUH MA$JID TUJUH AR AR- -RAUDHAH RAUDHAH AR AR- -RAUDHAH RAUDHAH
$UHADA' UHUD $UHADA' UHUD $UHADA' UHUD $UHADA' UHUD
MA$JID QIBATAIN MA$JID QIBATAIN MA$JID QIBATAIN MA$JID QIBATAIN
MA$JID QUBA' MA$JID QUBA' MA$JID QUBA' MA$JID QUBA'
MA$JID MA$JID- -MA$JID AIN MA$JID AIN MA$JID MA$JID- -MA$JID AIN MA$JID AIN PERKUBURAN A PERKUBURAN A- -BAQI' BAQI' PERKUBURAN A PERKUBURAN A- -BAQI' BAQI'
KEEBIHANNA KEEBIHANNA KEEBIHANNA KEEBIHANNA
KAWASAN
SEMBAHYANG
WANITA
3¯( 3¯B 3¯A
39 Babunnisa
40 Bab Jibril
4J Babul Baqi'
8l
8D
8(
8B
8A
Babussalam J
2C
2B
2A
Baburahmah 3
5( 5B 5A
KAWASAN
SEMBAHYANG
WANITA
1¯A 1¯B 1¯( 1¯D 1¯l 21A 21B 21( 21D 21l 22 23 24 25A 25B 25( 25D 25l 26
14
13l
13D
13(
13B
13A
12
11B
11A
9
28
29A
29B
29(
29D
29l
30
32A
32B
33
34A
34B
34(
34D
34l
35
Pintu
naik ke
tingkat
atas
15B
36B 36A
Pintu-
pintu
naik ke
tingkat
atas
38B 38A
Maqam
Nabi
dan dua
Sahabat
Raudhah
¯
Pintu naik
Ke tingkat
atas
4B 4A
Pintu naik
ke tingkat
atas
Pintu naik ke
tingkat 15A atas
Pintu
khas
untuk
wanita
Pintu naik
ke tingkat
atas
Pintu naik
Ke tingkat
atas
6B
10A
10B
Pintu khas untuk
wanita
6A
31A
31B
Pintu naik
Ke tingkat
atas
Pintu naik
ke tingkat
atas
Pintu
khas
untuk
wanta
2¯B
Pintu naik
Ke tingkat atas
Pintu naik
ke tingkat
atas 2¯A
Pintu khas untuk
wanita
% BR


RUMAHFATIMAH


WAKTU Z¡ARAH WAN¡TA

HAR¡ PAG¡ PETANG

Jumaat 7.00-10.00 2.00-3.00
8abtu 7.00-11.00 1.30-3.00
Hingga Khamis
WAKTU Z¡ARAH
LELAK¡

8epanjang Masa
Masjid Dibuka
GAM8Ak IIAkAH DALAM
GAM8Ak IIAkAH DALAM
GAM8Ak IIAkAH
LbAk
Fosor Kurmo

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful