İK Strateji Haritası

Büyüme Stratejisi

Finansal Perspektif
Neden-Sonuç li kileri

Uzun Vadeli Hissedar De eri / Karl l k

Verimlilik Stratejisi

nsan Sermayesini Artt rmak

K Masraflar n Azaltmak

Mü teri Perspektifi
Mü teriye De er Sunumu

Bölümsel Operasyonlar
Stratejik Orta
Organizasyonel Sa l k ve Rekabet Edebilirlik Beceriler, Yetkinlikler ve Liderlik, Ortakl k

Çal anlar
Dü ük Maliyet

Operasyonel Perspektif
De er Üretme Süreçleri

irket stratejileri ile K stratejilerinin uyumlula t r lmas

Proaktif i gücü çözümleri

gücü odakl strateji

Kaliteli K programlar geli tirmek iyile tirmek

Ak c süreçlerle servis kalitesini optimize etmek

Yetenek

Beceriler / Stratejik Yetkinlikler ‡ Verilecek hizmetin tasar m ‡Organizasyonel De i im Becerileri: - e yerle tirme beklentileri - Müdahale tasar m - Destek sa lamak ‡ li ki kurma ‡ K planlamas ‡ Performans yönetimi ‡ gücü planlamas

Performans Odakl Kurumsal Kültür/ klim

Organizasyonel Entegrasyon ‡ D Kaynakl Veri - Ba ar l K uygulamalar ‡ ç çal an verileri - Ya , cinsiyet, e itim, vs. ‡ Organizasyonel strateji ‡ Sektör trendleri ‡ Entegre olmu teknoloji - BT

Liderlik

Stratejik Perspektif
Varl klar n ve Faaliyetlerin Kümelendirilmesi

‡Yetenek havuzunu büyütmek ‡Anahtar yeteneklerin seçilmesi, ölçümlenmesi, tutulmas ‡ Organizasyonel yenilenme ‡ Sirkulasyonu dü ürmek

‡ Kültür: - Sonuçlar - Mü teriler - Aç k leti im ‡ Alg lanan kim - Esneklik - Aç kl k - Yüksek standartlar

‡Liderlik seviyesinin geli mesine yat r m ‡ Liderlik yetkinlikleri ‡ Liderlik davran lar n cesaretlendirmek için ödüllendirme sistemi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful