SISTEM KEWANGAN ISLAM

PENGAJIAN ISLAM MPW 2143
OLEH:MOHD HATIMI BIN MOHD NASIR

SISTEM KEWANGAN

Merupakan instrumen-instrumen, pasaran-pasaran dan peraturanperaturan tentang tindakan perdagangan. Mempercepatkan aliran dana daripada pembeli kepada penjual dan daripada penyimpan kepada peminjam.

FUNGSI SISTEM KEWANGAN DALAM EKONOMI MODEN

Fungsi Tabungan (Savings Function)
• Tempat atau saluran untuk keuntungan dan risiko yang rendah bagi orang ramai menabung.

Fungsi Kekayaan (Wealth Function)
• Alat menyimpan kuasa beli sehingga diperlukan untuk belanja terhadap barangan dan perkhidmatan.

Fungsi Mudah Tunai (Liquidity Function)
• Alat bagi memeperoleh dana dengan menukarkan sekuriti dan lain-lain aset kewangan kepada tunai.

Fungsi Kredit (Credit Function)
• Kredit yang berterusan kepada pengusaha, pengguna dan kerajaan untuk membantu perbelanjaan dan pelaburan dalam ekonomi.

Fungsi pembayaran (Payment Function)
• Menyediakan cara atau mekanisme bagi pembayaran barangan dan perkhidmatan.

Fungsi Risiko (Risk Function)
• Alat melindungi pengusaha, pengguna dan kerajaan menghadapi pelbagai risiko bencana terhadap nyawa, kesihatan, harta-benda dan sebagainya.

Fungsi Polisi (Policy Function)
• Menyediakan saluran bagi kerajaan melaksanakan polisi untuk mencapai objektif dan matlamat negara seperti kadar pengangguran yang rendah, pertumbuhan ekonomi negara dan kestabilan.

SISTEM KEWANGAN ISLAM (NIZAM AL-MAL AL-ISLAM)

Meliputi aktiviti-aktiviti yang berkaitan kewangan (al-Tasarrufat al-Maliyah) dalam semua sektor ekonomi Islam. Keperluan kepada pembiayaan (financing needs) oleh setiap unit ekonomi bagi menjalankan kegiatan ekonomi

Dua cara unit ekonomi memperoleh pembiayaan

Pembiayaan ekuiti Al-Mudharabah
(kontrak perkongsian untung amanah)

(kontrak perkongsian untung usahasama)

Al-Musyarakah

Diamalkan masyarakat jahiliyah sebelum kedatangan Islam

Pinjaman hutang (berasaskan riba)

SETELAH KEDATANGAN ISLAM
 

Kedua-dua instrumen dikekalkan. Pembiayaan hutang:
• Al-Bay bi-Thaman Ajil (kontrak jualan harga tertangguh) • Al-Bay al Murabahah (jualan dengan tambahan untung) • Al-Ijarah (kontrak sewaan) • Bay al-salam (jualan salam) • Bay al-istisna (jualan tempahan)

Instrumen berasaskan riba diharamkan.

ASAS-ASAS SISTEM KEWANGAN ISLAM
 

Aktiviti-aktiviti pelaburan berasaskan perkongsian untung rugi. Riba tidak dibenarkan dalam kes-kes hutang. Semua aktiviti pelaburan berdasarkan kontrak muamalah Berasaskan penyertaan dalam proses pengeluaran bukan perniagaan secara hutang (partnership)

PEMBIAYAAN EKUITI

Al-Syirkah@ Al-Syarikah

• Dari segi bahasa bererti percampuran atau bercampur sekutu atau bercampur harta • Dari segi fikah kontrak perniagaan antara dua pihak atau lebih yang samasama berkongsi usaha melalui harta (modal pokok) atau keusahawanan atau reputasi (kemasyhuran) dengan samasama berkongsi keuntungan dan kerugian antara mereka mengikut persetujuan bersama.

Al-Syarikah

Pemilikan dua pihak atau lebih ke atas sesuatu benda tanpa kontrak syirkah. Tanpa melibatkan usahasama untuk memajukan harta itu.

Syarikat al-Milk @alAmlak

Kontrak antara dua pihak atau lebih untuk membuat perkongsian modal atau harta bagi mewujudkan sesuatu perniagaan atau perusahaan dan berkongsi hasilnya.

Syarikat al-Aqd@ alUqud

Syarikat Al-Aqd@ Al-Uqud

Perkongsian Kewangan (Syarikah Al-Amwal) Wang atau modal berbentuk kewangan adalah pelaburan utama.

Perkongsian Buruh (Syarikah Al-A’mal@ Al-Abdan) Sebahagian besar atau kesemuanya berbentuk usaha atau kemahiran ahli-ahli kongsi.

Perkongsian Kredit (Syarikah Al-Wujuh) Setiap ahli kongsi ada reputasi yang baik (goodwill) memulakan perniagaan dalam bentuk kredit. Keuntungan dibahagi sama rata.

PEMBIAYAAN HUTANG

Tempahan (Bay’ al-Istisna)
• Dari segi bahasa bererti meminta supaya dibuat sesuatu atau menempah sesuatu.

Kontrak tempahan ialah satu kontrak jual beli dimana pembeli membuat tempahan atau memesan kepada penjual untuk membuat sesuatu barangan yang dikehendakinya supaya disiapkan dalam masa tertentu dengan harga dan cara bayarannya ditetapkan.

PEMBIAYAAN HUTANG

Bay’ al-Salam
• Kontrak jualan dimana penjual bersetuju menjual barangan tertentu pada tarikh yang telah ditetapkan dengan bayaran penuh diterima terlebih dahulu.

Tujuannya untuk memenuhi keperluan petani kecil yang memerlukan wang untuk pertanian dan menyara keluarga mereka sebelum musim menuai.

PERBEZAAN ANTARA ISTISNA DAN SALAM

Istisna melibatkan pembuatan barangan manakala salam boleh dilakukan dengan pembuatan atau pun tidak. Kontrak salam memerlukan harga barangan dibayar terlebih dahulu manakala istisna tidak semestinya perlu. Kontrak salam tidak boleh dibatalkan setelah dipersetujui tetapi kontrak istisna boleh dibatalkan sebelum pembuatan bermula.

SEKIAN, TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful