You are on page 1of 46

Ch-¬ng 5 TÝn dông va ngan hang thuong mai

Nh÷ng néi dung chÝnh
1, Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ tÝn dông 2, C¸c h×nh thøc tÝn dông 3, l·i suÊt 4, Ng©n hµng th-¬ng m¹i
2

1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ tÝn dông
1.1. Kh¸i niÖm 1.2. §Æc ®iÓm 1.3. Chøc n¨ng 1.4. Vai trß cña tÝn dông

3

1.1 Kh¸i niÖm
TÝn dông lµ quan hÖ sö dông vèn lÉn nhau gi÷a nh÷ng ng-êi ®i vay vµ nh÷ng ng-êi cho vay dùa trªn nguyªn t¾c hoµn tr¶
4

2 §Æc ®iÓm Ph©n phèi cña tÝn dông mang tÝnh hoµn tr¶ trùc tiÕp Qu¸ tr×nh vËn ®éng tÝn dông: Ph©n phèi Sö dông Hoµn tr¶ Thêi gian vµ møc ®é hoµn tr¶ ®-îc x¸c ®Þnh tr-íc  Gi¸ c¶ trong ho¹t ®éng tÝn dông lµ lo¹i gi¸ c¶ ®Æc biÖt  Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ sö dông vèn Phô thuéc yÕu tè thêi gian 5 .1.

Chøc n¨ng cña tÝn dông 1. TËp trung vµ ph©n phèi l¹i vèn nhµn rçi trªn nguyªn t¾c hoµn tr¶ . c¸ nh©n thiÕu vèn vµ cã ®ñ ®iÒu kiÖn vay vèn.1. 6 .1. + Ph©n phèi l¹i vèn: TÝn dông tiÕn hµnh cho vay ®èi víi DN..3.Néi dung: + TËp trung vèn: Huy ®éng tËp trung mäi nguån vèn nhµn rçi trong x· héi ®Ó thµnh quü cho vay.3. T¨ng c-êng nguån vèn nhµn rçi b»ng c¸c chÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p thÝch hîp.

c¸ nh©n.1. 7 .ý nghÜa: + TÝn dông gãp phÇn ®iÒu hoµ l-îng vèn tõ n¬i thõa ®Õn n¬i thiÕu. tõ ®ã gãp phÇn b×nh qu©n ho¸ tû suÊt lîi nhuËn.3. Chøc n¨ng cña tÝn dông . + TÝn dông gióp cho DN chuyÓn h-íng SXKD sang ngµnh cã tû suÊt lîi nhuËn cao. lµm gi¶m vèn nhµn rçi. tho¶ m·n nhu cÇu vèn cho DN.

y KiÓm so¸t tr-íc. trong vµ sau khi cho vay.2. c«ng nh©n tiªu dïng.3. y Ph-¬ng thøc kiÓm so¸t thÝch hîp tõng lo¹i kh¸ch hµng: DN ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh. 8 . + Ng-êi cho vay kiÓm so¸t ®èi víi ng-êi ®i vay.1. KiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ b»ng tiÒn .Néi dung: + C¸c chñ thÓ trong quan hÖ tÝn dông kiÓm so¸t lÉn nhau.

9 . n©ng cao kh¶ n¨ng thanh to¸n.3.1. + C¸c chñ thÓ tham gia quan hÖ tÝn dông chÊp hµnh tèt h¬n kû luËt vµ nguyªn t¾c tÝn dông. + C¸c KH vay vèn sö dông vèn tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ h¬n. KiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ b»ng tiÒn .ý nghÜa: + §¶m b¶o cho c¸c tæ chøc tÝn dông thu håi vèn cho vay ®óng thêi h¹n.2.

æn ®Þnh vµ t¨ng tr-ëng kinh tÕ Gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng cña nh©n d©n vµ thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch x· héi kh¸c cña Nhµ n-íc Gãp phÇn më réng quan hÖ hîp t¸c quèc tÕ 10  .4.1. Vai trß  §¶m b¶o vèn cho qu¸ tr×nh SX ± KD liªn tôc Gãp phÇn tÝch tô vµ tËp trung vèn Gãp phÇn ®iÒu chØnh.

1.2.C¨n cø vµo tÝnh chÊt ®¶m b¶o tiÒn vay .C¨n cø vµo ®èi t-îng tÝn dông .C¨n cø vµo ph¹m vi ho¹t ®éng tÝn dông 11 . . + TÝn dông ng©n hµng. C¸c h×nh thøc tÝn dông 2.C¨n cø vµo chñ thÓ tÝn dông : + TÝn dông th-¬ng m¹i.C¨n cø vµo môc ®Ých SD vèn . + TÝn dông Nhµ n-íc.C¨n cø vµo thêi h¹n tÝn dông . Ph©n lo¹i tÝn dông .

+ TÝn dông Nhµ n-íc. + TÝn dông thuª mua 12 .2. C¸c h×nh thøc tÝn dông 2. C¸c h×nh thøc tÝn dông (theo chñ thÓ tÝn dông) + TÝn dông th-¬ng m¹i. + TÝn dông ng©n hµng.2.

tÝn dông th-¬ng m¹i .2.. DN b¸n chÞu (DN cho vay) (1) Hµng hãa DN mua chÞu (DN ®i vay) (2) Th-¬ng phiÕu . + DN b¸n chÞu cã lîi: Tiªu thô ®-îc hµng ho¸ thu ®-îc lîi tøc tiÒn vay.Sù h×nh thµnh: ph¸t sinh nhu cÇu vèn t¹m thêi trong SXKD cña DN.1. . + DN mua chÞu: mua ®-îc hµng ho¸ cho s¶n xuÊt kinh 13 doanh khi ch-a cã tiÒn hoÆc ®ñ tiÒn.2. chuyÓn nh-îng th-¬ng phiÕu ®Ó thu håi vèn .§Þnh nghÜa: TÝn dông th-¬ng m¹i lµ quan hÖ sö dông vèn lÉn nhau gi÷a c¸c DN do b¸n chÞu hµng ho¸.

TÝn dông th-¬ng m¹i §èi t-îng  -u ®iÓm Hµng hãa ®Ó SXKD Th-¬ng phiÕu Ng-êi s¶n xuÊt kinh doanh  C«ng cô  Thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸ §¶m b¶o tÝnh liªn tôc cña SXKD Ph¹m vi hÑp Quy m« nhá Thêi h¹n ng¾n 14 Chñ thÓ   H¹n chÕ .2.2.1.

Th-¬ng phiÕu Kh¸i niÖm: Lµ chøng chØ cã gi¸ ghi nhËn lÖnh yªu cÇu thanh to¸n hoÆc cam kÕt thanh to¸n kh«ng ®iÒu kiÖn mét sè tiÒn x¸c ®Þnh trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh C¸c h×nh thøc  Hèi phiÕu LÖnh phiÕu 15 .

do ®ã lµm gi¶m chi phÝ l-u th«ng tiÒn tÖ. 16 .T¸c dông: + TDTM ®iÒu tiÕt vèn mét c¸ch trùc tiÕp gi÷a c¸c DN. cÇm cè TP. + T¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn TDNH qua nghiÖp vô CK. do ®ã ®¸p øng nhu cÇu vèn ng¾n h¹n.. + TDTM lµm gi¶m khèi l-îng tiÒn mÆt trong l-u th«ng.

+ TDTM chi ®Çu t..H¹n chÕ: + TDTM bÞ gi¬Ý h¹n vÒ quy m«. 17 .mét chiÒu. + Thêi h¹n cho vay chØ lµ ng¾n h¹n.

2. TÝn dông ng©n hµng Kh¸i niÖm: Lµ c¸c quan hÖ vay m-în vèn tiÒn tÖ ph¸t sinh gi÷a c¸c ng©n hµng vµ c¸c chñ thÓ kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ §Æc ®iÓm  Thùc hiÖn d-íi h×nh thøc tiÒn tÖ Ng©n hµng ®ãng vai trß tæ chøc trung gian trong viÖc huy ®éng vèn vµ cho vay vèn 18 .2.2.

C«ng cô l-u th«ng: Lµ tiÒn tÝn dông.¦u ®iÓm: + Khèi l-îng tÝn dông lín.2.2. + Ph¹m vi ho¹t ®éng réng. TiÒn tÝn dông cã ®Æc ®iÓm: L-u th«ng v« thêi h¹n. . .H¹n chÕ? 19 . + Thêi h¹n tÝn dông ®a d¹ng. l-u th«ng b¾t buéc vµ thèng nhÊt trªn toµn l·nh thæ quèc gia hoÆc quèc tÕ.2. TÝn dông ng©n hµng .

3. Nhµ n-íc (KBNN. tæ chøc KT .2.XH 20 . CQ§P) §i vay (1) (2) Cho vay D©n c-.x· héi. Quü HTPT.2. TÝn dông Nhµ n-íc .§Þnh nghÜa: TÝn dông Nhµ n-íc lµ quan hÖ tÝn dông gi÷a Nhµ n-íc víi d©n c.vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ .

tÝn dông quèc tÕ + Nhµ n-íc cho vay: Cho vay -u ®·i víi c¸ nh©n. tÝn phiÕu.2.3.x· héi. TÝn dông Nhµ n-íc . 21 .2. ký kÕt hiÖp ®Þnh vay nî víi CP. CP vµ tæ chøc n-íc ngoµi.C¸c ho¹t ®éng: + Nhµ n-íc ®i vay: Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu. tæ chøc tµi chÝnh . hé gia ®×nh tæ chøc kinh tÕ .

2.2.4. TÝn dông thuª mua Lµ c¸c quan hÖ tÝn dông n¶y sinh gi÷a c«ng ty tµi chÝnh víi nh÷ng ng-êi SXKD d-íi h×nh thøc cho thuª tµi s¶n 22 .

2.4.2. TÝn dông thuª mua §Æc ®iÓm:  -u ®iÓm §èi t-îng C¸c tµi s¶n cè ®Þnh phôc vô SXKD DN cã thÓ ®æi míi thiÕt bÞ. c«ng nghÖ ngay khi vèn cßn h¹n chÕ §iÒu kiÖn thuª dÔ dµng Ph¹m vi ho¹t ®éng hÑp Chi phÝ thuª TC kh¸ cao 23 H×nh thøc:   Thuª vËn hµnh Thuª tµi chÝnh B¸n vµ t¸i thuª H¹n chÕ  .

mua l¹i hoÆc tiÕp tôc thuª tµi s¶n ®ã. bªn thuª ®-îc chuyÓn quyÒn së h÷u. ng-êi cho thuª cã thÓ b¸n tµi s¶n ®ã hoÆc gia h¹n hîp ®ång cho Ng-êi cho thuª cam kÕt mua tµi s¶n thiÕt bÞ theo yªu cÇu cña ng-êi thuª Ng-êi thuª kh«ng ®-îc huû bá hîp ®ång tr-íc h¹n. 24   . Tr¸ch nhiÖm b¶o d-ìng vµ chÞu nh÷ng rñi ro thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n thuéc vÒ ng-êi cho thuª Ng-êi thuª cã quyÒn huû ngang hîp ®ång.H×nh thøc cña tÝn dông thuª mua Thuª vËn hµnh Thuª tµi chÝnh Lµ h×nh thøc thuª ng¾n h¹n : Thêi h¹n thuª < thêi h¹n sö dông cña TS. KÕt thóc thêi h¹n thuª. Khi hîp ®ång hÕt h¹n.

C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn l·i suÊt 3. CÊu tróc kú h¹n cña l·i suÊt 3. ý nghÜa cña l·i suÊt 25 .3.1. §Þnh nghÜa 3. C¸c lo¹i l·i suÊt 3.5.4.2.3. l·i suÊt 3.

sau mét thêi gian sö dông vèn vay.1. C«ng thøc tÝnh: L·i suÊt tÝn dông trong kú = Lîi tøc thu ®-îc Tæng sè tiÒn cho vay v 100% 26 . §Þnh nghÜa .L·i suÊt tÝn dông lµ tû lÖ phÇn tr¨m gi÷a lîi tøc thu ®-îc vµ tæng sè tiÒn cho vay trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh.Lîi tøc tÝn dông lµ mét kho¶n tiÒn mµ ng-êi ®i vay ph¶i tr¶ cho ng-êi cho vay ngoµi phÇn vèn gèc ban ®Çu.3. .

27 .C¨n cø vµo tiªu thøc qu¶n lý vÜ m«: + L·i suÊt sµn vµ l·i suÊt trÇn lµ l·i suÊt thÊp nhÊt vµ l·i suÊt cao nhÊt do NHTW Ên ®Þnh cho c¸c NHTM. C¸c lo¹i l·i suÊt tÝn dông .2. + L·i suÊt c¬ b¶n lµ l·i suÊt do NHT¦ c«ng bè lµm c¬ së cho c¸c NHTM Ên ®Þnh l·i suÊt kinh doanh.3.

C¨n cø vµo tiªu thøc nghiÖp vô tin dông + L·i suÊt tiÒn göi lµ l·i suÊt huy ®éng vèn dïng ®Ó tÝnh l·i ph¶i tr¶ cho ng-êi göi tiÒn. + L·i suÊt thÞ tr-êng LNH lµ l·i suÊt mµ c¸c ng©n hµng ¸p dông khi cho nhau vay vèn trªn thÞ tr-êng liªn ng©n hµng. + L·i suÊt TCK: lµ LS CV ng¾n h¹n cña NHTW ®èi víi NHTM d-íi h×nh thøc TCK c¸c giÊy tê cã gi¸.28 .3. C¸c lo¹i l·i suÊt tÝn dông .2. + L·i suÊt cho vay lµ l·i suÊt ®Ó tÝnh l·i tiÒn vay mµ ng-êi ®i vay ph¶i tr¶ cho ng-êi cho vay. + L·i suÊt chiÕt khÊu lµ l·i suÊt cho vay ng¾n h¹n cña NHTM ®èi víi KH d-íi h×nh thøc chiÕt khÊu c¸c giÊy tê cã gi¸.

3. 29 .C¨n cø vµo tiªu thøc biÕn ®éng cña gi¸ trÞ tiÒn tÖ + L·i suÊt danh nghÜa lµ l·i suÊt ch-a lo¹i trõ tû lÖ l¹m ph¸t. C¸c lo¹i l·i suÊt tÝn dông .2. + L·i suÊt thùc lµ l·i suÊt sau khi ®· trõ ®i tØ lÖ l¹m ph¸t.

C¸c nh©n tè x¸c ®Þnh cÊu tróc rñi ro: + Rñi ro vì nî lµ kh¶ n¨ng ng-êi ®i vay kh«ng thÓ thanh to¸n ®-îc nî gèc vµ tiÒn l·i khi ®Õn h¹n. + TÝnh láng cña giÊy nhËn nî lµ sù chuyÓn ®æi ra tiÒn mÆt hoÆc tµi s¶n kh¸c. §èi víi kho¶n vay cã rñi ro vì nî cao th× cã møc l·i suÊt cao. GiÊy nhËn nî cã tÝnh láng thÊp th× l·i suÊt cao.CÊu tróc rñi ro: Lµ nh÷ng kho¶n cho vay cã cïng kú h¹n nh-ng cã møc l·i suÊt kh¸c nhau.3. CÊu tróc l·i suÊt tÝn dông .3. 30 .

CÊu tróc l·i suÊt tÝn dông + ChÝnh s¸ch thuÕ thu nhËp ®èi víi ng-êi cho vay.CÊu tróc kú h¹n: Kú h¹n thanh to¸n cña mét kho¶n cho vay cã t¸c ®éng ®Õn l·i suÊt cña nã. + §èi víi kho¶n cho vay cã kú h¹n ng¾n th× cã møc l·i suÊt thÊp. 31 . + §èi víi kho¶n cho vay cã kú h¹n dµi th× cã møc l·i suÊt cao. .3.3. NÕu tiÒn l·i cña ng-êi cho vay ®-îc miÔn thuÕ thu nhËp th× kho¶n cho vay cã l·i suÊt thÊp.

4 C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng   Cung cÇu quü cho vay Rñi ro vµ k× h¹n L¹m ph¸t ChÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m«  ChÝnh s¸ch tµi kho¸ ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ C¸c yÕu tè kh¸c 32 .3.

cña c¸ nh©n vµ c¸c doanh nghiÖp 33 .5. ý nghÜa cña l·i suÊt C«ng cô ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ n-íc  ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ th¾t chÆt ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ níi láng §iÒu tiÕt tû gi¸ hèi ®o¸i Lµ c¨n cø ra quyÕt ®Þnh ®Çu t.3.

C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu 34 . C¸c h×nh thøc 4.2.4.1. §Þnh nghÜa NHTM 4. Ng©n hµng th-¬ng m¹i 4. Chøc n¨ng 4.4.3.

Sö dông tiÒn göi cña KH ®Ó CV.®-îc phÐp nhËn tiÒn göi vµ cã tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶.tÝn dông. 35 . . §Þnh nghÜa vÒ NHTM Ng©n hµng th-¬ng m¹i lµ mét DN kinh doanh trong lÜnh vùc triÒn tÖ. ®Çu t.4. víi ho¹t ®éng th-êng xuyªn lµ nhËn tiÒn göi.1. cho vay vµ cung cÊp c¸c dÞch vô NH cho nÒn KTQD.Thùc hiÖn thanh to¸n vµ c¸c dÞch vô NH cho KH. chiÕt khÊu. . jC¸c ®Æc tr-ng c¬ b n cña Ng©n hµng th-¬ng m¹i: .Lµ mét tæ chøc kinh doanh v× môc tiªu lîi nhuËn.

2.4. C¸c lo¹i h×nh Ng©n hµng th-¬ng m¹i C¨n cø vµo h×nh thøc së h÷u vèn gãp:   NHTMNN NHTMCP NHTMLD NHTM n-íc ngoµi NHTM nµo gi÷ vÞ trÝ chñ ®¹o? T¹i sao? Nh÷ng -u thÕ cña NHTMCP? T¹i sao cÇn ph¶i cæ phÇn hãa NHTMNN? 36 .

C¸c lo¹i h×nh Ng©n hµng th-¬ng m¹i C¨n cø vµo tiªu thøc sè l-îng chi nh¸nh  Ng©n hµng th-¬ng m¹i duy nhÊt Ng©n hµng th-¬ng m¹i m¹ng l-íi C¨n cø vµo tiªu thøc chuyªn m«n hãa ho¹t ®éng tÝn dông  Ng©n hµng th-¬ng m¹i chuyªn ngµnh Ng©n hµng th-¬ng m¹i ®a n¨ng 37 .4.2.

göi vµo TK t¹i NHTW. 38 . ®i vay ®Ó h×nh thµnh nguån vèn cho vay. CN. NHTM thùc hiÖn 2 mÆt ho¹t ®éng: TËp trung nguån vèn: huy ®éng.4. Chøc n¨ng trung gian tÝn dông Néi dung: lµm trung gian TD. NHTW d-íi h×nh thøc nhËn tiÒn göi. tËp trung c¸c kho¶n tiÒn nhµn rçi cña DN. ph¸t hµnh chøng kho¸n.TCTD. Cho vay: Sö dông nguån vèn ®· tËp trung ®-îc ®Ó cho vay ®èi víi chñ thÓ kinh tÕ thiÕu vèn. Ho¹t ®éng cña Ng©n hµng th-¬ng m¹i lµ: ³®i vay ®Ó cho vay´.3.3. Chøc n¨ng cña Ng©n hµng th-¬ng m¹i 4. ®Çu t-. TCTD.1.

®¶m b¶o an toµn cho tiÒn göi vµ ®-îc NH cung cÊp c¸c dÞch vô thanh to¸n tiÖn lîi. Ng©n hµng th-¬ng m¹i thu ®-îc lîi nhuËn tõ chªnh lÖch gi÷a LSCV vµ LSTG.1.4.  Chøc n¨ng trung gian TD thùc hiÖn trªn c¬ së nµo? 39 .3. ®èi víi nÒn kinh tÕ. Ng-êi ®i vay tháa m·n nhu cÇu vèn cho s¶n xuÊt hoÆc tiªu dïng. Chøc n¨ng trung gian tÝn dông ý nghÜa: Ng-êi göi tiÒn thu ®-îc l·i TG. gãp phÇn thóc ®Èy t¨ng tr-ëng kinh tÕ.

2.4. Chøc n¨ng trung gian thanh to¸n Néi dung: Khi lµm trung gian thanh to¸n.3. Ng©n hµng th-¬ng m¹i tiÕn hµnh nh ng nghiÖp vô: + Më TK tiÒn göi + NhËn vèn tiÒn göi vµo TK + Thanh to¸n theo yªu cÇu cña KH NH trÝch tiÒn tõ TK TG cña KH ®Ó thanh to¸n tiÒn hµng hãa dÞch vô cho ng-êi thô h-ëng hoÆc nhËp vµo TK TG khi cã c¸c kho¶n thu 40 .

Huy ®éng ®-îc vèn TG ë møc cao nhÊt ®Ó më réng CV. Gãp phÇn gi¸m s¸t kû luËt H§KT. tµi chÝnh vµ thanh to¸n theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt Chøc n¨ng trung gian thanh to¸n thùc hiÖn trªn c¬ së nµo? 41 . nhanh chãng. tèc ®é lu©n chuyÓn vèn. an toµn vµ tiÕt kiÖm. Chøc n¨ng trung gian thanh to¸n ý nghÜa:   C¸c kho¶n thanh to¸n trong nÒn kinh tÕ thuËn tiÖn.2.4. Gãp phÇn t¨ng nhanh tèc ®é LTHH.3.

Chøc n¨ng t¹o tiÒn Néi dung: Tõ mét l-îng tiÒn göi ban ®Çu. tû lÖ gi÷a tiÒn mÆt so víi TGTT.3.2. th«ng qua CV b»ng chuyÓn kho¶n trong hÖ thèng NH. 42 . tû lÖ dù tr÷ dthõa. lµm cho sè TG t¨ng lªn gÊp béi. Kh¶ n¨ng t¹o tiÒn cña Ng©n hµng th-¬ng m¹i phô thuéc vµo c¸c yÕu tè: tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc.4.

do ®ã TK CP LTTT. Chøc n¨ng t¹o tiÒn ý nghÜa: Khèi l-îng tiÒn do c¸c Ng©n hµng th-¬ng m¹i t¹o ra ®¸p øng nhu cÇu sö dông tiÒn cña nÒn kinh tÕ.2. T¹o tiÒn chuyÓn kho¶n ®Ó thay thÕ tiÒn mÆt.3. gãp phÇn thóc ®Èy sx vµ LTHH ph¸t triÓn.4. Chøc n¨ng t¹o tiÒn ®-îc thùc hiÖn trªn c¬ së nµo? 43 .

ñy th¸c. kinh doanh ngo¹i hèi.vÊn« 44 .2. Ho¹t ®éng kinh doanh cña NHTM 4.Huy ®éng vèn . th«ng tin.Ho¹t ®éng sö dông vèn .3.Ho¹t ®éng t¹o lËp nguån vèn .1.4.4.4.4.4.Cho vay ®èi víi KH .Huy ®éng vèn trong thanh to¸n vµ vèn kh¸c: 4. b o l·nh.®Çu t4. KD chøng kho¸n.Ho¹t ®éng dÞch vô NH Thanh to¸n. t.Vay vèn cña c¸c NH .Vèn tù cã .

C©u hái cña ch-¬ng 1. Ng©n hµng Trung -¬ng ®iÒu tiÕt l·i suÊt thÞ tr-êng b»ng lo¹i l·i 45 suÊt nµo? . 2. 3. Khi ®· thùc hiÖn c¬ chÕ tù do ho¸ l·i suÊt. Mèi quan hÖ gi÷a l·i suÊt tÝn dông vµ l¹m ph¸t. T¹i sao trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cÇn ph¶i tù do ho¸ l·i suÊt tÝn dông 4. ChÝnh s¸ch l·i suÊt tÝn dông cña Ng©n hµng Nhµ n-íc ViÖt Nam tõng b-íc tiÕn tíi tù do ho¸ l·i suÊt nh. Ph©n tÝch vai trß cña tÝn dông.thÕ nµo? 5.

®¸nh gi¸ vÒ thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña c¸c Ng©n hµng th-¬ng m¹i ViÖt nam? BiÖn ph¸p ®æi míi? 8. Mèi quan hÖ gi÷a c¸c chøc n¨ng cña NHTM ? 6.Sù kh¸c nhau gi÷a Ng©n hµng th-¬ng m¹i víi c¸c Ng©n hµng chuyªn doanh vµ c¸c tæ chøc tÝn dông? 46 . T¹i sao c¸c Ng©n hµng th-¬ng m¹i hiÖn ®¹i cã xu h-íng ho¹t ®éng ®a n¨ng vµ më réng c¸c dÞch vô? 7.C©u hái cña ch-¬ng 5.