You are on page 1of 40

FUNGSI JURULATIH UTAMA KURIKULUM (JUK)

MEMBIMBING
MENJADI PAKAR RUJUK
Membimbing guru pendidikan khas di sekolah
Guru pendidikan khas di sekolah merujuk kepada dalam merancang dan melaksana PdP seperti
JUK dalam aspek kefahaman DSKP / WIM . mana yang dihasratkan oleh kurikulum.

PdP

PRINSIP DAN AMALAN
MENYEBARLUAS KURIKULUM
PENDIDIKAN KHAS
Memberikan kursus untuk berkongsi
Sentiasa berpegang kepada prinsip pendidikan khas
maklumat mengenai pelaksanaan kurikulum
dan memahami dasar dan peraturan yang ada..
kepada guru pendidikan khas di sekolah.

SISTEM
KOLABORATIF
INTERVENSI
(RPI)
AAC

INTERVENSI
KEBANGSAAN
AWAL
(KSSR & KSSM)

PERATURAN
KEBANGSAAN
PERATURAN PENDIDIKAN
(UBAHSUAI): KSSRPK
KURIKULUM KHAS 2013
KOD & KSSMPK
1997 AMALAN

SPI
BIL
8/2016 SESUAI & MANAFAAT:
Text KSSRPK & KSSMPK

SPI KEMAHIRAN (JPK):
BIL KSSMPK
9/2016

POTENSI INDIVIDU
A.TEXT HERE!!
• MAKSIMUMTextPOTENSI
here Text here Text here
Text here Text here Text here
• MINIMUM HALANGAN BELAJAR
Text here Text here Text here

PERKEMBANGAN HOLISTIK
• JERI MBK
• BERDIKARI

KHIDMAT SOKONGAN
• INTERVENSI
• TRANSISI

Hello! I am MBK I am here to describe my potential. You can find my profile in DSKP .

KOGNITIF • Berpengetahuan • Berkemahiran KOMUNIKASI • Bersosialisasi • Berkeyakinan • Advokasi Diri SOSIO-EMOSI & TINGKAH LAKU • Boleh Urus Diri • Ada Nilai Murni & berdikari PSIKOMOTOR • Berdikari / potensi • Bekerja .

MAHIR BERDAYA TAHAN PEMIKIR BERKOMUNIKASI KERJA BERPASUKAN BERSIFAT INGIN TAHU BERPRINSIP BERMAKLUMAT PENYAYANG/PRIHATIN PATRIOTIK .

.

BAHASA. TINGKAH LAKU. EMOSI. SOSIO- PERSEKOLAHAN. KEBOLEHPASARAN MBK (ALAM DEWASA & PEKERJAAN) MBK KHIDMAT SOKONGAN (RPI) PERKEMBANGAN DOMAIN AKTIVITI INTERVENSI DAN PEMBANGUNAN DIRI DARI ASPEK TRANSISI DI SEPANJANG SESI KOGNITIF. MOTOR KASAR & MOTOR HALUS . KURIKULUM (RPH) POTENSI MBK PENGETAHUAN. KEMAHIRAN & NILAI KEMENJADIAN DAN DALAM KSSRPK & KSSMPK.

.

.

STRATEGI PENTAKSIRAN : KEMAHIRAN ELEMEN KEMAHIRAN PdP : PERKEMBANGAN BERFIKIR MERENTAS ABAD KE-21 LEARNING BY MURID ARAS TINGGI KURIKULUM DOING .

.

pemikiran kritis. kreativiti serta aplikasi nilai murni dan etika. .DEFINISI PEMBELAJARAN ABAD KE-21 Proses pembelajaran yang berpusatkan murid berteraskan elemen komunikasi. kolaboratif.

5 STANDARD ASAS PAK21 KOMUNIKASI KOLABORATIF KREATIVITI BERPUSATKAN MURID PEMIKIRAN NILAI MURNI KRITIS & ETIKA .

COMMUNICATION SKILL ORAL *Presentation *Audience Awareness MBK Berkomunikasi dalam * Critical Listening pelbagai bentuk atau mod. * Body Language Contoh: Pictures Exchange Communication (PECs) Non-Verbal Written * Audience * Academic Writing Augmentative Alternative Awareness * Revision & Editing Communication (AAC) * Personal * Critical Reading Presentation * Presentation of * Body Language Data .

.

.

.

.Berlaku kerjasama dan muafakat antara guru-murid dan murid-murid secara aktif dan menyeluruh yang KOLABORATIF membolehkan pertukaran idea dan pandangan antara murid.

.

For larger tasks. Focus on enhancing problem- solving and critical thinking skills. . Consider the learning process itself as part of assessment Establish group interactions Use scaffolding Create a pre-test and post-test. Keep groups midsized Establish Establish flexible group goals. Keep in mind the diversity of groups. Build trust and promote open communication. create group roles. group norms.

berguna dan berkualiti.Berlaku proses penjanaan idea yang menghasilkan inovasi bahan. . unik. aktiviti dan projek yang baharu.

.

Make room for visual reflection: teknik mindset moments Integrate more hands-on learning CADANGAN CARA Keep your classroom layout flexible UNTUK JADIKAN BILIK DARJAH YANG Introduce unconventional learning materials KREATIF DAN GALAKKAN KREATIVITI Challenge advanced students with extension projects MURID Don’t limit assignments to one format Encourage discussion .

PEMIKIRAN KRITIS Berlaku penerokaan pemikiran untuk menilai sesuatu idea secara 2015 logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah. .

2015 .

NILAI MURNI DAN ETIKA Penerapan dan pemupukan nilai murni dan etika ke arah pembentukan jati diri nasional mengikut acuan Malaysia. PENERAPAN NILAI PENGHAYATAN GALAKAN DAN YANG PENGHARGAAN DAN AMALAN PROMOSI BERSESUAIAN 55% 40% • Murid diterapkan • Murid perlu • Guru memberi • Guru mengadakan nilai yang menzahirkan penghargaan program untuk bersesuaian amalan nilai murni kepada murid dan menggalakkan semasa sesi PdP dan memberi penghayatan dan mengamalkannya penghargaan amalan dalam kehidupan sesama rakan • nilai murni seharian .

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA KEMENJADIAN MURID PENGETAHUAN KOMPETENSI PERWATAKAN DSKP Kerja Sepasukan Prihatin Bersifat Ingin Tahu Pemikir Patriotik Bermaklumat Berprinsip Mahir Berkomunikasi Berdaya Tahan PPPM (Aspirasi Murid) Kemahiran Kemahiran Pengetahuan Etika dan Kerohanian Memimpin Dwibahasa Kemahiran Berfikir Identiti Nasional .

. cognitive. • Penglibatan • Pedagogi pemikiran kritikal. interpersonal. PRINSIP / AMALAN / CIRI • Pengabungjalinan elemen kepakaran. They outlined three key domains. The National Research Council (2013) provided comprehensive guidelines for educational requirements for work and life in the 21st century. (Engagement) bersesuaian dan kemahiran. and intrapersonal skills. sensitivity and responsiveness. MBK: murid lebih memenuhi pengetahuan dan aktif dan keperluan MBK keupayaan asas berminat melalui 3M (secara inovatif interaksi dengan menggunakan guru dan rakan teknologi) lain PENGLIBATAN PEDAGOGI GABUNGJALIN Key to this are relationship processes— / SEPADU warmth.

Hubung kait / kefahaman MENILAI lebih tinggi . MENGAPLIKASI .Menggunakan idea / produk MENGANALISA .nilai / justifikasi MENCIPTA -hasilkan idea / produk .

.

Contoh PdP: PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI KOOPERATIF • Gabungkan mata pelajaran ( BM + BI + Sejarah ) • Belajar mengenai tokoh sejarah Hang BERPUSATKAN MURID Tuah. • Tempoh projek dalam 3 bulan ( gabungkan standard pembelajaran & standard SUMBANG SARAN / PEMBELAJARAN SIMULASI BERASASKAN PROJEK prestasi) • Akhir projek ada pementasan (semua murid diberikan peranan dan tugasan) • Setiap peranan dan tugasan murid dinilai Guru juga boleh gunakan pendekatan modular. . dan diberikan markah.

.

.

KELESTARIAN BAHASA NILAI MURNI ALAM SEKITAR SAINS & KREATIVITI & PATRIOTISME TEKNOLOGI INOVASI TEKNOLOGI & KELESTARIAN KEUSAHAWANAN MAKLUMAT GLOBAL PENDIDIKAN INTERVENSI & KEWANGAN TRANSISI Elemen-elemen ini diterapkan bagi mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran kehidupan. .

.

.

.

PEMBELAJARAN BERFOKUS KEPADA MURID: GURU SEBAGAI FASILITATOR / MODERATOR PEMBELAJARAN BERFOKUS KEPADA MURID : GURU MENYEDIAKAN SOKONGAN KEPADA MURID PEMBELAJARAN YANG FLEKSIBEL: APLIKASI PELBAGAI STRATEGI PEMBELAJARAN YANG MENEKANKAN KESAMARATAAN: SEMUA POTENSI DAN KEUPAYAAN SERTA CARA MURID BELAJAR ADALAH PENTING DAN PERLU DIBERIKAN PENILAIAN SEWAJARNYA. .