You are on page 1of 20

STUDIUL IMACTULUI

ECOLOGIC
RECAPITULARE !!!!
Unul dintre obiectivele dezvoltării durabile îl reprezintă ţinerea sub control a
impactului activităţii social – economice asupra mediului.

Într-o definiţie succintă evaluarea impactului ecologic urmăreşte investigarea


ştiinţifică a efectelor complexe ce ar rezulta din impactul unei activităţi ce
urmează a fi promovată asupra mediului în general, fie asupra factorului
social, cultural, economic şi posibil politic.

Pe baza evaluării efectelor, se formulează o gamă largă de acţiuni şi măsuri


menite să contracareze efectele negative şi să le dezvolte pe cele pozitive
(figura 2.1).
Activitatea sau proiectul

Context

Reducerea
ciclului Reducerea
pentru efectelor
Metode de utilizare sau implementare negative/
diminuarea
efectelor stimularea
negative efectelor
pozitive

Efecte negative Efecte pozitive

Acţiuni şi măsuri

Fig. 2.1. Obiectul şi rolul evaluării impactului ecologic.


Evaluare impactului ecologic se defineşte prin:

studiu de impact (SI) – pentru proiecte – pentru obţinerea acordului de mediu;


bilanţ de mediu (BM) – pentru activităţi existente – pentru obţinerea autorizaţiei
de mediu;
program pentru conformare – set de măsuri prin care un agent economic trebuie
să ajungă să respecte exigenţele de mediu.

Componentă a evaluării de impact, studiul de impact ecologic are un caracter


anticipativ, urmând să prognozeze relaţia şi efectul unei activităţi ce urmează a fi
realizată asupra mediului sau să prevadă efectul asupra mediului a unor activităţi
existente, ce se retehnologizează sau modernizează în diferite condiţii, posibil să
apară într-un viitor mai apropiat sau mai depărtat.
Evaluarea impactului asupra mediului conform HG 445 din 2009 cu
modificările și completările ulterioare, identifică, descrie şi evaluează, în mod
corespunzător şi pentru fiecare caz, efectele directe şi indirecte ale unui proiect
asupra următorilor factori:

a) fiinţe umane, faună şi floră;


b) sol, apă, aer, climă şi peisaj;
c) bunuri materiale şi patrimoniu cultural;
d) interacţiunea dintre factorii prevăzuţi la lit. a), b) şi c).

Proiect – execuţia lucrărilor de construcţii sau a altor instalaţii ori amenajări, alte
intervenţii asupra cadrului natural şi peisajului, inclusiv cele care implică
extragerea resurselor minerale.

Acordul de mediu este un act tehnico-juridic, emis de către autoritatea


competentă pentru protecţia mediului prin care sunt stabilite condiţiile şi, după
caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării
unui proiect.
Valabilitatea acordului/acordului integrat de mediu. Revizuirea, suspendarea
şi anularea acordurilor de mediu

Acordul de mediu se emite numai dacă proiectul prevede eliminarea consecinţelor


negative asupra mediului, în raport cu prevederile aplicabile din normele tehnice şi
reglementările în vigoare.

Acordul de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului,


dar îşi pierde valabilitatea dacă lucrările de investiţii pentru care a fost eliberat
nu încep în maximum doi ani de la data emiterii, cu excepţia proiectelor cu
finanţare externă pentru care acordul de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată
perioada desfăşurării acestora, până la finalizarea investiţiei.

Pe durata execuţiei lucrărilor, autorităţile competente pentru protecţia mediului


controlează respectarea condiţiilor impuse prin acordul de mediu.

Acordul de mediu se revizuieşte dacă apar elemente noi, necunoscute la data


emiterii.
Acordul de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acestuia, după
o somaţie prealabilă, cu termen, care se menţine până la eliminarea cauzelor, dar
nu mai mult de şase luni. După expirarea termenului de suspendare, autoritatea
de protecţia mediului dispune anularea acordului şi oprirea execuţiei proiectului.

Dispoziţia de suspendare a acordului, precum şi cea de încetare a proiectului, sunt


executorii.
Autorizaţia de mediu

Autorizaţia de mediu este un act tehnico-juridic emis de autorităţile competente


pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de
funcţionare a unei activităţi existente sau a unei activităţi noi cu posibil impact
semnificativ asupra mediului, necesar pentru punerea acesteia în funcţiune,

iar autorizaţia integrată de mediu este un act tehnico-juridic emis de autorităţile


competente, conform dispoziţiilor legale în vigoare privind prevenirea şi controlul
integrat al poluării.
Prin O.M. 1.798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere
a autorizaţiei de mediu , iar pentru autorizaţia integrată de mediu a fost emis
O.M. nr.818/17.10.2003 cu modificările și completările ulterioare pentru
aprobarea „Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu”.

Pentru obţinerea autorizaţiei de mediu, activităţile existente, care nu sunt


conforme cu normele şi reglementările de mediu în vigoare, sunt supuse
bilanţului de mediu, la decizia autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Procedura de realizare a bilanţului de mediu este stabilită prin Ordinul


nr.184/1997 pentru aprobarea „Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu”
cu modificările și completările ulterioare..
Bilanţul de mediu este o lucrare elaborată de persoane fizice sau juridice
atestate în scopul obţinerii avizului pentru stabilirea obligaţiilor de mediu sau a
autorizaţiei de mediu, şi care conţine elementele analizei tehnice prin care se
obţin informaţii asupra cauzelor şi consecinţelor efectelor negative, cumulate,
anterioare, prezente şi anticipate ale activităţii, în vederea cuantificării impactului
de mediu efectiv de pe un amplasament. În cazul în care se identifică un impact
semnificativ, bilanţul se completează cu un studiu de evaluare a riscului.
Bilanţ de mediu de nivel 0

Bilanţ de mediu de nivel I

Bilanţ de mediu de nivel II

Evaluare de risc

Program pentru conformare

Autorizare

Fig. 4.1. Etapele de realizare a bilanţului de mediu.


Programul pentru conformare constituie parte integrantă din autorizaţia de
mediu sau din avizul pentru stabilirea obligaţiilor de mediu.

Programul pentru conformare este un plan de măsuri cuprinzând etapele care


trebuie parcurse în intervale de timp precizate prin prevederile autorizaţiei de
mediu sau avizului pentru stabilirea obligaţiilor de mediu de către titularul
activităţii, sub controlul autorităţii competente pentru protecţia mediului, în
scopul respectării prevederilor legale privind protecţia mediului.

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului negociază cu titularul


activităţii, programul pentru conformare, pe baza concluziilor şi
recomandărilor bilanţului de mediu.

Îndeplinirea măsurilor cuprinse în programul pentru conformare la termenele


stabilite este obligatorie.
Activităţile desfăşurate de structurile componente ale sistemului de apărare,
ordine publică şi securitate naţională sunt exceptate de la obţinerea autorizaţiei de
mediu.

Măsurile privind prevenirea şi controlul integrat al poluării şi lista activităţilor


supuse procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu sunt stabilite prin
Legea nr. 273/2013 privind emisiile industriale.

Autorizaţia/ autorizaţia integrată de mediu se emite după obţinerea celorlalte


avize, acorduri, autorizaţii, după caz, ale autorităţilor competente, potrivit legii.

Funcţionarea fără autorizaţie/ autorizaţie integrată de mediu este interzisă.


Titularul activităţii va informa autorităţile publice teritoriale competente pentru
protecţia mediului cu privire la rezultatele automonitorizării emisiilor de poluanţi
reglementaţi, precum şi cu privire la accidente sau pericole de accidente.

Autorizaţia de mediu este valabilă 5 ani, iar autorizaţia integrată de mediu


este valabilă 10 ani, iar la cele emise cu program pentru conformare, respectiv
cu plan de acţiuni sunt valabile pe toată perioada derulării
programului/planului.
Autorizaţia integrată de mediu/Autorizaţia de mediu se emite pentru una sau mai
multe instalaţii sau părţi ale instalaţiilor exploatate de către acelaşi operator pe
acelaşi amplasament.

Autorizaţia integrată de mediu cuprinde valorile limită de emisie pentru poluanţi,


care pot fi emişi în cantităţi semnificative, ca rezultat al funcţionării instalaţiei,
luându-se în considerare natura lor, precum şi potenţialul de transfer al poluării
dintr-un mediu în altul, respectiv: apă, aer, sol.

Cantităţile de poluanţi pentru care este obligatorie monitorizarea sunt stabiliţi prin
Legea nr. 273/2013 privind emisiile industriale.
Autorizaţia integrată de mediu poate cuprinde şi cerinţe specifice în scopul
asigurării protecţiei solului şi a apei subterane, precum şi măsuri suplimentare cu
privire la managementul deşeurilor generate de instalaţie.

Autorizaţia integrată de mediu/autorizaţia de mediu stabileşte valori-limită de


emisie pentru emisiile directe de gaze cu efect de seră rezultate din activităţile
aflate sub incidenţa prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind
stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de
seră, cu modificările şi completările ulterioare, numai în cazul în care este
necesară evitarea producerii unei poluări semnificative la nivel local.

Stabilirea valorilor limită de emisie a parametrilor echivalenţi, precum şi a


măsurilor tehnice se bazează pe cele mai bune tehnici disponibile, fără a se
putea recomanda folosirea unei tehnici sau tehnologii specifice.
Autorizaţia de mediu nu se emite:

a) dacă nicio variantă a programului pentru conformare nu asigură încadrarea


în condiţiile care permit autorizarea, raportate la standardele şi reglementările în
vigoare;
b) dacă titularul activităţii nu respectă obligaţiile ce îi revin prin prezenta
procedură;
c) în situaţia în care nu au fost respectate condiţiile impuse în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului;
d) în situaţia în care nu au fost realizate integral măsurile prevăzute în
programul pentru conformare, anexă la autorizaţia de mediu emisă anterior.

La schimbarea titularului activităţii, conţinutul programului pentru conformare


se reface, specificându-se sursa de finanţare şi responsabilitatea, dacă este
necesar.
Modificarea termenelor în programele pentru conformare este permisă numai
dacă acestea se reduc ca timp de realizare a măsurilor.
Cele mai bune tehnici disponibile reprezintă stadiul de dezvoltare cel mai
avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de
exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinţa pentru
stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii, iar în cazul în care acest
fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra
mediului în întregul său:

tehnicile se referă deopotrivă la tehnologia utilizată şi modul în care instalaţia este


proiectată, construită, întreţinută, exploatată, precum şi la scoaterea din funcţiune a
acesteia şi remedierea amplasamentului;

disponibile se referă la acele cerinţe care au înregistrat un stadiu de dezvoltare ce


permite aplicarea lor în sectorul industrial respectiv, în condiţii economice şi tehnice
viabile, luându-se în considerare costurile şi beneficiile, indiferent dacă aceste
tehnici sunt sau nu utilizate ori realizate la nivel naţional, cu condiţia ca aceste
tehnici să fie accesibile operatorului;

cele mai bune se referă la cele mai eficiente tehnici pentru atingerea în ansamblu
a unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său.
Cele mai bune tehnici disponibile (BAT), înseamnă:

folosirea unor tehnologii care produc puţine deşeuri;


cantităţi mici sau chiar lipsă de substanţe chimice periculoase;
asigurarea unei bune reciclări a deşeurilor;
procese comparabile la scară industrială;
perioadă scurtă de introducere a tehnologiei;
eficienţă energetică a utilizării resurselor;
reducerea impactului asupra mediului.

BAT-ul înseamnă, cu alte cuvinte, fezabilitate tehnică şi economică, precum şi


beneficii de mediu. Fezabilitate tehnică înseamnă că tehnologia este aplicată la
scară industrială, în sectorul respectiv, şi asigură obţinerea unor produse de
calitate. Fezabilitatea economică înseamnă că ne putem permite achiziţionarea
respectivei tehnici şi costurile de producţie sunt acceptabile.
Revizuirea autorizaţiei integrate de mediu.

Autoritatea competentă evaluează periodic condiţiile din autorizaţia integrată de


mediu şi, acolo unde este necesar, le revizuieşte. Revizuirea este obligatorie în
toate situaţiile în care:

poluarea produsă de instalaţie este semnificativă încât necesită revizuirea


valorilor limită de emisie sau includerea de noi astfel de valori în autorizaţia
integrată de mediu;

schimbările substanţiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibilă
reducerea semnificativă a emisiilor fără a presupune costuri excesive;

siguranţa în exploatare a proceselor sau activităţilor impune utilizarea altor


tehnici;

prevederile unor noi reglementări legale o impun.


Solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligaţiilor de
mediu sunt obligatorii în cazul în care titularii de activităţi cu posibil impact
semnificativ asupra mediului urmează să deruleze sau să fie supuşi unei
proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active,
fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea
titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment,
încetarea activităţii, conform, legii.

Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au caracter


public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de:


dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii. În termen
de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea
uneia dintre procedurile menţionate, părţile implicate transmit în scris autorităţii
competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia
mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.