You are on page 1of 15

Projekt

Tema:Burimet e energjise
Nençeshtja:Energjia Diellore
Objektivat

Te mesojme çfare eshte energjia diellore


Te mesojme per elekticitetin nga Dielli
Te dijme per potencialet e energjise se diellit
Te tregojme avantazhet dhe diasavantazhet e
energjise diellore
Energjia diellore
Energjia diellore eshte
energjia e rrezeve te
Diellit (rrezatimi diellor)
qe arrin deri neToke. Kjo
energji mund te kthehet
ne forma te tjera te
energjise, te tilla si
nxehtesia dhe
elektricitetit.
Modulet individuale PV (qelizat
PV)grupohen ne panele dhe ne grupe
panelesh te lidhura me njeri tjetrin,qe
mund te perdoren per nje diapazon te
gjere aplikimesh qe fillojne nga modulet e
perbere nga nje qelize e vetme, e
mjaftueshme per te karikuar baterine e
kalkulatorit ose ores se dores, deri tek
sistemet qe mbajne me energji nje shtepi
te tere ose impiantet e medhenj te
prodhimit te energjise qe mbulojne
hektare te tere toke.
Impiantet e Perqendrimit te Energjise Diellore.

Keto impiante gjenerojne


electricitet nga nxehtesia e
grumbulluar ne kolektoret diellore
termike.Nxehtesia fokusohet ne nje
pike te vetme dhe pasi i percillet
nje lengu special, e ben ate te
avulloje. Me pas avulli i prodhuar
kalon ne nje gjenerator me avull per
prodhimin e energjise elektrike.
Zgjidhje energjitike per shtepi
bazuar tek era dhe PV
Te kombinuara me panelet diellore
fotovoltaike,mullinjte me ere ofrojne nje
zgjidhje te mire jo vetem per mbrojtjen e
mjedisit dhe shkallen e ulet te ndotjes, por
gjithashtu sepse kursejne para nga pagesa e
fatures se energjise, e cila po behet cdo dite
e me teper e veshtire per tu paguar. Pjesa
më e madhe e energjisë së ripërtëritshme
vjen drejtpërdrejt ose tërthorazi nga dielli.
Rrezet e diellit, ose energjia diellore, mund
të përdoret direkt për ngrohje dhe ndriçim
të shtëpive dhe ndërtesave të tjera, për
prodhimin e energjisë elektrike, dhe për
ngrohje të ujit, ftohje, dhe shumë përdorime
të tjera komerciale dhe industriale.
Potenciali i Energjise diellore
Territori i Shqipërisë shtrihet ne
pjesën perëndimore te Gadishullit
te Ballkanit ne bregun lindor te
detit Adriatik dhe Jon. Fale kësaj
pozite gjeografike, Shqipëria i
perket rripit te klimes mesdhetare
me vere te nxehte e te thate, me
dite te gjata me diell dhe dimer te
bute me rreshje te bollshme.
Nisur nga sa thamë me siper,
territori i Republikës se
Shqipërisë eshte ndare ne 4
zona kryesore klimaterike, ku
luhatjet e elementeve klimatike
brenda tyre jane ne kufij
relativisht te vegjël. Këto zona
emërtohen si me poshte: * Zona
Mesdhetare Fushore; * Zona
Mesdhetare Kodrinore; * Zona
mesdhetare Paramalore;* Zona
Mesdhetare Malore.
Orientimi i kolektorëve ne vendin tone
Pozicion i Shqiperise me klime
mesdhetare siguron kushte te
favorshme per nje zhvillim te
qendrueshem te shfrytëzimit te
energjise djellore. Intesiteti i larte i
rrezatimit diellor, kohëzgjatja e tij e
gjate dhe temperatura dhe
lagështia e ajrit jane pikërisht
elementet qe kontribuojne ne kete
efekt.
Kjo situate ka ndikuar ne fillimin e
përdorimit te paneleve diellore ne
vendin tone si dhe ka simuluar ne
prodhimin e energjise termale ne
vendin tone, ku prodhimi i kësaj
energjie ne vitin 2001 arriti ne 0.9
ktoe dhe ne vitin 2008 ne 4.7 ktoe.
Meqenese rezet e diellit gjate gjithe
vitit ndryshojne kendin e goditjes ne
toke, drejtimi i rrezatimit diellor
rezulton te kete nje pjerresi, qe arrin
ne soliditet veror dhe dimëror.
Avantazhet e energjisë diellore jane:
Eshtë një burim të ripërtëritshme të energjisë.
Prodhohet për aq kohë sa zgjat dielli, dmth për
miliona vitet e ardhshme. Eshte nje burim i gjatë
dhe i qëndrueshëm i energjisë.

Energia elektrike është zhvilluar direkt nga energjia


diellore, e cila nuk ka mungesë të lëndëve të para.
Rrezet e diellit qe gjenden me bollëk.

Panelat diellore janë të lehtë për të instaluar në


çati. Nuk është e nevojshme per hapësirë shtesë.
Gjenerimi i energjisë bëhet me kursim, mbi baza
individuale të përdoruesit.
Panelet diellore janë të qetë dhe të
palëvizshëm. Kërkojnë shumë pak
mirëmbajtje.
Energjia diellore mund të prodhohet
veçanerisht në Shqiperi, ku rrezet e diellit janë
të bollshme dhe në dispozicion.
Eshtë një burim jo ndotës i energjisë, nuk ka
clirim të dioksidit të karbonit . Nuk paraqet
kërcënim për mjedisin.
.
Avantazheve ekonomike të energjisë diellore,
pavarësisht nga kostoja e instalimit fillestar,
gjenerimi i energjisë diellore dhe të përdorimi i saj
është falas. Përdorimi i këtij burimi nuk faturohet!
Përdoret për gatim, ngrohjen e ujit, dhe gjithashtu
për të vënë në funksionim pajisje të ndryshme të
energjisë elektrike të instaluara në shtëpi ose në
zyre.
Ripërtërimi i saj është i shëndetshëm, i sigurt dhe
më i lehtë në përdorim
\Disavantazhet e energjisë diellore .
Kostoja fillestare e instalimit të qelizave diellore
është mjaft e lartë. Megjithatë, një nevojë për të
investuar vetëm në instalim,dhe më vonë në
energjisë elektrike është falas.

energjia diellore nuk mund në mënyrë efektive të


punojnë në vende të ftohta për shkak të mungesës
së diellit. Gjithashtu, ajo është më pak efektive në
sezonet me shi dhe klime te ftohtë. Gjithashtu,
energjia diellore mund të prodhohet vetëm gjatë
ditës, dhe jo natën.

Për aplikime në shkallë të madhe, investimet jane


më të mëdha dhe kostoja më e lartë,gjera të cilat
nuk mund të përmbushen lehtë.