You are on page 1of 20

JENNIFER ANAK SUNGONG GP

05517
FELICIA BANGKANG ANAK GASING GP
05513
NGO MIN LIN
GP 05969

Kajian Meta analisis:
Penggunaan ICT oleh guru
dalam PdPc
Kata Kunci

● Penggunaan
● ICT
● PdPc
(Pembelajaran dan Pemudahcaraan)
Pengenalan
● Pengintegrasian teknologi maklumat dalam pengajaran bermaksud proses
pengajaran yang melibatkan penerapan teknologi seperti komputer serta
penggunaan bahan bantu mengajar berunsurkan ICT dalam pengajaran
bahasa.
● Penggunaan ICT dalam kehidupan sehari-hari mengubah hubungan kita
dengan informasi dan pengetahuan. Peluang yang ditawarkan oleh
penggunaan ICT dalam pendidikan begitu banyak jumlahnya, sehingga
dapat mengarah pada pengalaman belajar yang lebih baik dan lebih menarik.
● Kesan ini tidak hanya terbatas pada ruang kelas, tetapi juga transformasi
model pendidikan.
● ICT akan membangun jaringan tanpa batas merupakan kemungkinan
pembelajaran inovatif yang setara di seluruh wilayah dan negara.
● Kemampuan dan sikap guru untuk memanfaatkan ICT sudah menjadi
tuntutan bagi mewujudkan sistem pendidikan yang lebih efektif.
Pengenalan
● Penggunaan alat bantu mengajar ini dikatakan dapat meningkatkan minat serta
merangsangkan minda pelajar pada zaman siber ini dan telah dianggap serta
diakui sebagai pemangkin dalam proses pengajaran dan pembelajaran (Norizan
et al 2004).
● Meta analisis ini mengkaji tahap penggunaan TMK dari segi tahap pengetahuan
dan sikap guru dalam pengajaran dan pembelajaran
Pernyataan Masalah

● Penggunaan konvensional seperti chalks and talks kurang sesuai untuk
diaplikasikan dalam pembelajaran abad ke 21.
● Bagi meningkatkan martabat profesionalisme para guru maka anjakan peranan
pendidik dalam perkembangan ICT perlu diharungi.
● proses pengajaran dan pembelajaran dapat dipertingkatkan mutunya dan
dipelbagaikan penyampaian dan penerimaannya melalui beberapa teknik
seperti berbantukan komputer dan perisian, melalui sistem rangkaian
(networking), perisian dan pangkalan data atau melalui sistem internet.
Objektif Kajian

•Mengenalpasti tahap pengetahuan guru terhadap
ICT dalam pengajaran dan pembelajaran
•Meninjau sikap guru terhadap ICT dalam
pengajaran dan pembelajaran
Persoalan Kajian

1. Apakah tahap penggunaan ICT kalangan guru dalam
pengajaran dan pemudahcaraan?
2. Apakah tahap pengetahuan ICT kalangan guru dalam
pengajaran dan pemudahcaraan?
3. Apakah sikap guru terhadap penggunaan ICT dalam
pengajaran dan pemudahcaraan?
Tinjauan Literature
● Abad ke 21, sistem pendidikan telah mengalami perubahan.
● Budaya persekolahan seharusnya diubah daripada sesuatu yang berdasarkan
memori kepada yang berpengetahuan, berfikiran, kreatif dan penyayang
dengan menggunakan tekologi terkini (Zamri dan Mohamed Amin: 2008).
● Sharifah & Kamarul (2011) dapatan hasil kajian menunjukkan bahawa guru
bersedia untuk melaksanakan pengajaran dengan menggunakan pendekatan
ICT dan terdapatnya hubungan yang kuat antara hasil kerja dan tingkah laku
terhadap responden.
● Menurut Melvina dan Jamaludin (2010) terdapat perbezaan dalam dapatan
kajian dimana ia menunjukkan bahawa guru-guru BM yang pernah
menghadiri kursus ICT lebih bersikap positif dan bersedia menggunakan
ICT dalam pengajaran mereka berbanding dengan guru-guru yang tidak
pernah menghadiri kursus ICT kerana mereka tidak mempunyai
pengetahuan serta kemahiran untuk mengendalikan komputer dan
mengaplikasikan ICT dalam pengajaran.
● Zulkifli dan Raja Maznah (1994), mendapati guru-guru yang tidak
mempunyai pengalaman dengan komputer kebiasaannya mempunyai sikap
yang negatif dan tahap kebimbangan yang tinggi terhadap komputer.
Koding

● Untuk mencatatkan maklumat setiap kajian berdasarkan tarikh sumber, ciri-
ciri kumpulan sasaran, metodologi, proses pelaksanaan program dan kaedah
pengukuran
Metodologi

● Pencarian Literatur (Literature Review)
● Pendekatan Kuantitatif
● Database
● 15 artikel dipilih - sesuai dengan kajian yang dijalankan
● Tahun penerbitan ialah 1999 sehingga 2018
Metodologi

● Pengkaji mengenalpasti kajian menerusi pangkalan data, menggunakan kata
kunci dan Pusat Maklumat Sumber Daya Pendidikan (ERIC) / Google
Scholar
● Antara kata-kata kunci carian yang digunakan ialah penggunaan, ICT,
pengajaran dan pemudahcaraan
● Semakan dan carian kajian lepas.
● Carian rujukan kajian lepas yang berkenaan.
● telah melaporkan data statistik (contoh, ujian t atau ujian F) yang
membenarkan pengiraan saiz kesan.
Kriteria Pemilihan

● Jurnal dipilih dalam bentuk kuantitatif
● Sample kajian terdiri daripada penggunaan ICT oleh guru dari
peringkat prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah.
● Tahun terbitan jurnal 1999 hingga 2018
Kriteria Penolakan

● Mengecualikan kajian-kajian yang mempunyai kriteria berikut:
○ Kajian melibatkan kepada tahap kemahiran
○ Fokus penggunaan TMK kalangan pelajar/murid dalam PdPc
○ Menolak artikel / jurnal yang tidak mengandungi kata kunci
Analisis Data
Artikle N Rekabentuk Tahap Nilai SD Size
Statistik kesan

Pelaksanaan pembelajaran
menyeronokkan dalam pengajaran dan 92 Kuantitatif Rendah min = 1.49 0.63
pembelajaran Bahasa Melayu (2016)

Tahap penggunaan WEB 2.0 dalam
pengajaran guru BM Sekolah 208 Kualitatif Menengah min = 1.60 0.515
Menengah

Penerapan kemahiran generik dalam 0.303
pengajaran guru Bahasa Melayu 120 Kuantitatif Menengah Min = 3.87 0.396
Sekolah Menengah (2016) T-test = 1.597

Teaching and learning with technology:
Effectiveness of ICT integration in 101 Kuantitatif Menengah Min = 2.93 0.76
schools (2015)

Information and communication
technology among excellent Islamic 70 Kuantitatif Rendah Min =4.36 0.45
Education teachers in Selangor
Malaysia (2014)
Artikle N Rekabentuk Tahap Nilai SD Size kesan
Statistik

Sikap Guru Bahasa Melayu terhadap 105 Kuantitatif Rendah Min = 3.74 0.632 0.031
Penggunaan Teknologi Maklumat dan T test = -0.163
Komunikasi (ICT) dalam Pengajaran di
Sekolah Rendah di Bintulu 2010

Determining Digital Maturity Among ICT 2124 Kuantitatif Umum Min =
Users in Malaysia 2014

Halangan Terhadap Penggunaan 87 Kuantitatif Menengah Min =3.17
Komputer dan ICT dalam Pengajaran
dan Pembelajaran (P&P) di kalangan
guru di Sekolah Menengah
Kebangsaan Luar Bandar di daerah
Kulai Jaya,Johor
Tahap Kesediaan Penggunaan ICT 130 Kuantitatif Pra Sekolah Min = 2.62
dalam Pengajaran dan Kesannya
Terhadap Hasil Kerja dan Tingkah Laku
Murid Pra sekolah 2011
Hubungan motivasi guru dengan 150 Rendah Min Motivasi
penggunaan ICT dalam pengajaran di =1
SJK (T) DAERAH KUALA MUDA YAN Min Guna ICT
2016 =-2.76
Artikle N Rekabentuk Tahap Nilai SD Size
Statistik kesan

The Effects Of ICT Use In teaching and learning 3.988 0.684
on students Achievement In Science subject in a 100 Kuantitatif Rendah T-Test =
primary school in Malaysia 2011 -1.367

Penggunaan Teknologi dalam Mengajar Sains di
Sekolah Rendah 2010 148 Rendah min=3.53

Tahap dan pengetahuan kesediaan Guru-guru
Pendidikan Islam Sekolah Menengah di Selangor 39 Menengah Min = 4.24
Terhadap Penggunaan multimedia Dalam
pengajaran Pendidikan Islam 2017
ICT dan Kelestarian penggunaannya dalam Menengah
pengajaran dan pembelajaran geografi di sekolah
2013

Keberkesanan Penggunaan Pelbagai Media 96 Menengah
Pengajaran dalam Meningkatkan Kemahiran
Proses Sains dalam Kalangan Pelajar 2012
Perbincangan dan Cadangan

● Dapatan hasil menunjukkan sikap positif dalam kalangan guru dalam
penggunaan komputer.
Kesimpulan
Rujukan
Mahamod, Z. & Embi, M.A. 2008. Teknologi maklumat dan komunikasi dalam
pengajaran dan pembelajaran: Teori dan praktis. Shah Alam. Karisma Publications Sdn. Bhd.
Norizan Abdul Razak & Sallehuddin Abdul Rashid. 1997. Pengajaran bahasa
berbantukan komputer. Satu tinjauan terhadap kesediaan guru-guru dan sekolah-sekolah
menengah di Malaysia. Laporan Akhir Penyelidikan VI/95. Fakulti Pendidikan. Universiti
Kebangsaan Malaysia, Bangi.
Hasnuddin Bin Ab Rahman,Norfaizuryana Binti Zainal &Nor Azzarahto Ab
Karim .Proceeding of IC-ITS 2015 e-ISBN:978-967-0850-07-8 International Conference
on Information Technology & Society . 2015, Kuala Lumpur, Malaysia