Tehnike za prikupljanje podataka II

Testovi Projektivne tehnike

individualno. Bukvi ) Standardizovani su: na in i procedura zadavanja (grupno.Testovi Najsavr eniji psiholo ki merni instrumenti Standardizovani postupci za izazivanje odre enog pona anja pomo u proverenih dra i (stavki. redosled i format stavki. na in ocenjivanja i tuma enja dobijenog skora . zadataka) na osnovu kojih se ispitanici porede po osobini koja je predmet merenja (A. tvrdnji. uputstvo).

za ispitivanje neurolo kih o te enja kod dece i odraslih. za ispitivanje psihomotornih sposobnosti ili inteligencije kod dece. ima dovoljno vremena za re avanje svih zadataka) . inventari li nosti (testovi tipi ne aktivnosti) Testovi znanja odnosno postignu a (testovi maksimalne aktivnosti) Prema na inu zadavanja: a) b) Invididualni Grupni Prema vrsti funkcije/sposobnosti: a) b) Verbalni (stavke su formulisane jezi ki) Neverbalni (stavke su grafi ke ili numeri ke). kao i da se umanji ³efekat kulture´ tj. Neverbalni testovi se esto konstrui u sa ciljem da se omogu i primena testa i na ispitanike koji nisu pismeni ili imaju drugi maternji jezik.Podela testova Prema nameni: a) b) c) Testovi sposobnosti (testovi maksimalne aktivnosti) Testovi li nosti.. alternativni naziv: skale. ograni eno vreme re avanja) Testovi snage (stavke su svih nivoa te ine. Testovi sposobnosti mogu biti: a) b) Testovi brzine (relativno laki zadaci. znanja i zna enja odre enih kulturom Prema na inu odgovaranja: a) b) Papir-olovka testovi ( tampani testovi) Testovi izvo enja (manipulativni testovi) ± npr.

na ina zadavanja testa) Trohimova ilustracija validnosti i pouzdanosti: ga anje u metu .Metrijske karakteristike testova Validnost ili valjanost Test meri onu osobinu (ili vi e njih) za ije merenje je konstruisan Relijabilnost ili pouzdanost Test ima dobru unutra nju konzistentnost Rezultati dobijeni testom su vremenski stabilni Diskriminativnost ili osetljivost Test mo e da izmeri dovoljno male razlike izme u ispitanika u pogledu izra enosti merene osobine Objektivnost Rezultat na testu ne zavisi od subjektivne interpretacije ispitiva a ili drugih okolnosti (npr.

Postignu e pojedinca se tranformi e u normativni skor i time se on direktno poredi s normativnim uzorkom. starost.. naro ito ako on slu i interpretaciji individualnih rezultata.Normiranje testa: standardizacija intepretacije skorova na testu Normiranje (ba darenje) testa omogu ava objektivnu   interpretaciju skorova na testu. obrazovanje.. Obi no se izra uju norme za posebne poduzorke definisane na osnovu varijabli koje koreliraju sa skorom (pol.) Mogu nost dobijanja testovnih normi po iva na injenici o pravilnoj raspodeli psiholo kih odlika (Gausova kriva) . zna enje skorova se izvodi na osnovu pore enja skorova s normama testa Norme testa su obavezan deo priru nika za test. Normativni uzorak je veliki i reprezentativan uzorak populacije na kojem se izra uju norme testa. Normativni skorovi (norme) testa odslikavaju tipi no postignu e populacije kojoj je test namenjen.

Primer: normalna distribucija i IQ .

Postoji verzija za decu (tzv. kao i globalni IQ Ravenove progresivne matrice Neverbalni test namenjen merenju op teg faktora inteligencije. sposobnost rezonovanja. Mali Raven) . ra una se IQ za svaki deo posebno. svaki zadatak ³nosi´ 2 meseca mentalnog uzrasta Kompozitni test. Stevanovi . godine.) W-B skala i WISC Kompozitni testovi inteligencije za odrasle odnosno decu (WISC). ispituje razli ite aspekte inteligencije (pam enje. I. Ivi est zadataka za svaki uzrast. verbalnu sposobnost. Nova beogradska revizija ± 1973. sadr e verbalni i neverbalni deo. numeri ku. B.. godine.e e kori eni testovi inteligencije Bine-Simonova skala inteligencije za decu uzrasta 3-14 god Beogradska revizija ± 1934.

Ravenove progresivne matrice .primer .

Osnovna funkcija projektivnih tehnika:  Otkrivanje nesvesne motivacije Otkrivanje dru tveno sankcionisanih sadr aja . izrazito je vi edimenzionalna i evocira izuzetno bogate i iscrpne odgovore. potrebe.Projektivne tehnike ³Projektivne tehnike izazivaju zanos kod klini ara. a no ne more kod statisti ara´ (Fajgelj) ³Projektivna tehnika je instrument koji se smatra naro ito osetljivim na skrivene i nesvesne aspekte pona anja. slabo strukturisanim stimulusom poku ava da osmisli dati materijal. s minimalnom sve u subjekta o tome ta je svrha testa´ (Gardner Lindzey) Pretpostavka na kojoj se zasnivaju projektivne tehnike: Osoba suo ena s nedovoljno odre enim. emocije. namere.. da mu da zna enje i u interpretaciju ugra uje svoja (ne)svesna uverenja. ona omogu ava ili ohrabruje iroki opseg subjektovih odgovora.

Naj e e kori ene projektivne tehnike Ror ahova tehnika Test tematske apercepcije (TAT) Rozencvajgov test frustracije Jungov test asocijacija re i Crte ljudske figure Test nedovr enih re enica Igra s lutkom .

Ror ahova tehnika .

Test tematske apercepcije .