You are on page 1of 15

นายสราวุธ กันสวัสดิ ์ นางสาวอารียา เขียนประชา

ระดับชน้ั ปวส.2/5 สาขาคอมพิวเตอร ์ธุรกิจ
ปัจจุบนั ธุรกิจการค ้าต่าง ๆ ต ้องมีการประชาสัมพันธ ์ธุรกิจ ซึงการ ่
ประชาสัมพันธ ์สามารถทาได ้หลายรูปแบบและจัดทาได ้หลายช่องทาง อาทิเช่น

สือโฆษณาทางโทรทั ่ ทยุ, สือบนอิ
ศน์, สือวิ ่ ่ งพิ
นเทอร ์เน็ ต,เว็บไซต ์ และสือสิ ่ มพ ์ชนิ ด
ต่าง ๆ
ร ้านป.ปลาดอกไม้สดเป็ นธุรกิจทีให ่ ้บริการร ับจัดดอกไม้ตามแบบทีลู ่ กค ้า
ต ้องการ โดยมีร ับจัดดอกไมห้ ลายรูปแบบตามทีลู ่ กค ้าต ้องการ ทังช่้ อดอกไม้
รูปแบบต่าง และจัดดอกไมใ้ นสถานทีต่ ่ างๆ โดยมี คุณจันทร ัตน์ ธนาพันธุ ์ เป็ น

เจ ้าของกิจการ ซึงทางเจ ้าของสถานประกอบการ จึงมีแนวคิดทีท ่ าเว็บไซต ์และสือ่
่ มพ ์สาหร ับการประชาสัมพันธ ์ให ้กับทางร ้าน
สิงพิ
จากเหตุผลข ้างต ้น ร ้าน ป.ปลาดอกไม้สด จึงมีแนวคิดในการสร ้างเว็บไซต ์
้ อน
ขึนเพื ่ าไปใช ้ในการประชาสัมพันธ ์ ร ้าน ป.ปลาดอกไม้สด ให ้ได ้รู ้จัก ร ้าน ป.
ปลาดอกไมส้ ด มากยิงขึ ่ น้

1. เพือสร ้างเว็บไซต ์ร ้านป.ปลาดอกไม้สด

2. เพือประเมิ ่
นความพึงพอใจเว็บไซต ์ร ้าน ป.ปลา ดอกไม้สดโดยผูเ้ ชียวชาญ และ
สถานประกอบการ

1. เพือเผยแพร่ ข ้อมูลข่าวสารของร ้านให ้กับลูกค ้าใช ้บริการอินเตอร ์เน็ ตในการ

เลือกซือดอกไม ้
่ มปริ
2. เพือเพิ ่ มาณลูกค ้าและยอดขายของทางร ้านให ้เพิมขึ ่ น้
ร ้าน ป.ปลา ดอกไม้สด 99/28 หมู่2 ตาบลบางช ้าง อาเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม
1. ได ้สร ้างเว็บไซต ์ร ้าน ป.ปลา ดอกไม้สด
2. ได ้ร ับการประเมินความพึงพอใจของการสร ้างเว็บไซต ์ร ้าน ป.ปลา ดอกไม้สด
สารวจสถานประกอบการ การนาเสนอ และการรวบรวมข ้อมูล


การส่งมอบชินงานแก่
สถานประกอบการ

ผูเ้ ชียวชาญ
ค่า

รายการทีประเมิ
น คนที่ แปลผล
IOC
1 2 3
ด ้านการออกแบบเว็ปไซต ์
1.ความสะดวก ชัดเจนในการสืบค ้น
ข ้อมูล 1 1 1 1.00 มีความเหมาะสม

2. ความรวดเร็วในการเข ้าถึงข ้อมูล 1 1 1 1.00 มีความเหมาะสม
3. ความน่ าสนใจ (สี อักษร
ภาพประกอบ) 0 0 0 0.00 ต ้องปร ับปรุง

4. ความเชือมโยง ส ้มพันธ ์ สอดคล ้อง

และลาดับของเนื อหา 1 1 1 1.00 มีความเหมาะสม

ด ้านเนื อหา

1. ถูกต ้อง ครอบคลุม ชัดเจน 0 0 1 0.33 ต ้องปร ับปรุง
่ าเสนอด ้วย
2. นาข ้อมูลมาประยุกต ์เพือน
ตนเอง 0 0 1 0.33 ต ้องปร ับปรุง

จากตารางพบว่ ่
า ผู ้เชียวชาญได ่ ามีระดับคุณภาพ เหมาะสม หมายความว่า
3. ภาพประกอบสอดคล ้องกับเนื้ประเมิ
อ้ นความเหมาะสมของสื
1 1 0 0.67 อว่
มีความเหมาะสม

สือวีดท
ิ ศ ้ ้
ั ชินนี สามารถนาไปใช ้งานในสถานประกอบการได ้จริงเพราะระดับคุณภาพในหัวข ้อต่างๆ ทีกล่ ่ าวมานั้น
มีระดับคุ4.ณความทั
ภาพอยู ่
นสมั่ใยนเกณฑ ์ทีเหมาะสม 0 0 1 0.33 ต ้องปร ับปรุง
หัวข้อความคิดเห็น ความพึง S.D. แปลผล

พอใจเฉลีย
1. มีการแนะนาร ้าน/หน่ วยงาน/สินค ้า/ 4.00 0.59 ดีมาก
บริการอย่างครบถ ้วน
่ ความง่ายต่อการใช ้งาน เขาถึงได ้
2. สือมี 4.07 0.58 ดีมาก
สะดวกรวดเร็ว
3. ความเหมาะสมของภาพประกอบ 3.97 0.81 ดีมาก
4. การเรียงลาดับเหตุการณ์ มีความถูก 3.93 0.52 ดีมาก
ต ้อง
่ ความเหมาะสม เข ้าใจง่าย และ
5. สือมี 4.27 0.58 ดีมากทีสุ ่ ด
น่ าสนใจ
่ อแนะนา/นาทาง เพือการใช
6. มีเครืองมื ่ ้ 4.17 0.53 ดีมาก
พบว่ ่
งานทีสะดวก า ระดับ ความพึ ง พอใจของเจ า
้ ของกิ จ การ พนั กงาน และ ลูกค า้ ของ
สถานประกอบการมี
7. สือมี ความพึ
่ ความสวยงามน่ งพอใจอยู
าสนใจใช ้งานได่ใ้จริ
นระดั
ง บ ดี4.47
มาก วิเคราะห
0.51 ์เป็ ดีนรายข ่ ดอ
มากทีสุ ้ แลว้ ผล
ปรากฏว่า หัวขอ้ ทีมี ่ ระดับรวม
ความพึงพอใจมากทีสุ ่ 4.12 ่ ค0.59
ดคือสือมี วามสวยงามน่
ดีมาก าสนใจใช ้
่ ความเหมาะสม เข า้ ใจง่า ย และน่ าสนใจ และ ระดับ
งานไดจ้ ริง รองลงมาคือ สือมี
ความพึงพอใจเฉลียต่ ่าทีสุ
่ ดคือ การเรียงลาดับเหตุการณ์ มีความถูกต ้อง
จากการสร ้างเว็ บไซต ร ์ ้าน ป.ปลา ดอกไม้ส ด.ผู ส้ ร ้างได น ้ าความรู ้จาก
การศึกษารายวิชาโครงการนี เป็ ้ นส่วนหนึ่ งของการศึกษารายวิชาโครงการ จาก
การศึก ษาการจัด ท าโครงการในคร งนี ้ั ้พบว่ า การสร ้างเว็ บไซต ร ์ ้าน ป.ปลา

ดอกไม้ส ด ผู เ้ ชียวชาญได ้ ระเมิ น ความเหมาะสมของสื่อว่ า มี ร ะดับ คุ ณ ภาพ

เหมาะสม หมายความว่าสือวี ่ ดท ิ ศ ้ สามารถน
ั ชินนี ้ าไปใช ้งานในสถานประกอบการ
ไดจ้ ริง ระดับความพึงพอใจของเจา้ ของกิจการ พนั กงาน และ ลูกคา้ ของสถาน
ประกอบการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก และหากวิเคราะห ์เป็ นรายขอ้ แลว้
ผลปรากฏว่ า หัว ข อ้ ที่มี ร ะดับ ความพึ ง พอใจมากที่สุ ด คือ สื่อมี ค วามสวยงาม
น่ าสนใจใช ง้ านได จ้ ริง ระดับ ความพึ ง พอใจเฉลี่ ยต่ าที่ สุ ด คื อ การเรีย งล าดับ
เหตุ ก ารณ์ มี ค วามถู ก ต อ้ ง ท าให ส้ ามารถร บ ั รองได ว้ ่ า โครงการที่จัด ท าขึนมี

มาตรฐานสามารถนาไปใช ้งานในสถานประกอบการไดจ้ ริง นั้ นสามารถใช ้งานใน
สถานประกอบการได ้จริง
ผลการประเมินความเหมาะสมและคุณภาพของการสร ้างเว็บไซต ์ร ้าน ป.ปลา

ดอกไมส้ ด โดยผูเ้ ชียวชาญประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับที่ มีความเหมาะสม
หมายถึง การสร ้างเว็บไซต ์สามารถนาไปใช ้งานในสถานประกอบการได ้จริง มี
ความเหมาะสมด ้านการประชาสัมพันธ ์
ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช ้งานการสร ้างเว็บไซต ์จาก เจา้ ของ
กิจการ พนักงาน และ ลูกค ้าของสถานประกอบการ พบว่า ผูใ้ ช ้งานมีระดับความ
่ การแนะนาร ้าน/
พึงพอใจอยูใ่ นระดับ ดีมาก หมายถึง การสร ้างเว็บไซต ์ทีมี

หน่ วยงาน/สินค ้า/บริการอย่างครบถ ้วน การสือความหมายเหมาะสมเข ้าใจง่าย มี
คุณภาพและความคมชัดของภาพ
เว็บไซต ์
https://popardokmaisod2017.wordpress.com