You are on page 1of 15

AKHLAQ

Oleh: Dewi Rosana


Pengertian Akhlaq
Akhlaq (bahasa Arab), secara etimologis,
“khuluq yang berarti budi pekerti, perangai,
tingkah laku, dan tabiat. Akhlaq berakar dari
kata kha-la-qa yang berarti menciptakan.
Seakar dengan kata khaliq yang berarti
pencipta, makhluk berarti yang diciptakan dan
khalq yang berarti penciptaan.
Pengertian Secara Istilah
• Imam al-Ghazali
Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa
yang menimbulkan perbuatan-perbuaatan
dengan mudah, tanpa memerlukan pemikiran
dan pertimbangan.
• Ibnu maskawih :
Akhlak adalah gerak jiwa yang mendorong
kearah melakukan perbuatan dengan tidak
membutuhkan pikiran.
• Ahmad amin
“Akhlak adalah suatu ilmu yang menjelaskan
arti baik dan buruk, menerangkan apa yang
seharusnya dilakukan setengah manusia
kepada lainnya menyatakan tujuan yang harus
dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka
dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa
yang harus diperbuat.
• Ibrahim Anis:
“Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa,
yang dengannya lahirlah macam-macam
perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan
pemikiran dan pertimbangan”.
• Abdul karim Zaidan:
Akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang
tertanam dalam jiwa, yang dengan sorotan dan
timbangannya seseorang dapat menilai
perbuatanya baik atau buruk untuk kemudian
memilih melakukan atau meninggalkanya
Pembagian Akhlaq
1. Akhlak Mahmudah
• Sabar
• Ikhlas
• Jujur
• Pemaaf
• Pemurah
• Menepati janji
2. Akhlak Mazmumah
• Ujub dan takabur
• Riya dan Sum’ah
• Malas dan Tamak
• Dendam dan iri hati
• Fitnah dan penipuan
• Bohong dan khianat
• Bakhil dan takut miskin
Kedudukan dan Keistiwewaan Akhlaq
dalam Islam
• menempatkan akhlak yang mulia sebagai misi
pokok risalah Islam.
• Merupakan salah satu pokok ajaran islam.
• akhlak yang baik akan memberatkan
timbangan kebaikan sesorang nanti pada hari
kiamat
• baik buruknya akhlak seseorangsebagai
ukuran kualitas imanya
• akhlak yang baik sebagai bukti dan buah dari
ibadah kepada allahSWT.
• Nabi Muhammad SAW selalu berdo’aagar
Allah SWT membaikan akhlak beliau.
• .di dalam al-Qur’an banyak terdapat ayat-ayat
yang berhubungan dengan akhlak.
SUMBER AHLAK ISLAM
1. As sunnah
Rasulullah saw bersabda :"Sungguhnya aku
diutuskan hanya semata-mata untuk
menyempurnakan akhlak yang mulia.“
2. Al – Quran
Allah swt berfirman: "Sesungguhnya engkau
seorang memiliki peribadi yang agung
(mulia)."
Jalan-jalan Pembentuk Akhlaq Mulia
• Pendidikan iman seabagai asas akhlaq
• Melalui latihan dan bimbingan pendidik
berkualitas
• Mengambil Rasululloh saw sebagai contoh,
baik akhlak rasul kepada Allah, sesama
manusia dan makhluk lain.
Faktor Yang Mempengaruhi Rusaknya
Akhlak
• Pengaruh lingkungan sosial
• Nafsu
• Syaitan
Cara Mengatasi dan Memperbaiki
Akhlak
• Menguatkan iman dan akidah dalam jiwa.
• Menjauhi perkara yang tercela.
• Memahami al quran dan al hadist
• Membiasakan diri dengan perbuatan baik.
• Mempelajari kehidupan para nabi, sahabat,
ulama sebagai contoh teladan dalam
kehidupan kita serta berdoa kepada Allah
agar selalu dilengkapkan diri dengan akhlak
mulia.
Kesimpulan
Akhlak merupan suatu yang melekat pada jiwa
seseorang, baik buruknya akhlak ditentukan
oleh syara, apa yang diperintahkan itu bai dan
apa yang dilarang itu buruk.