TEORI PEMORELEHAN BAHASA

BBM 5401

Teori Pemerolehan Bahasa

1

TEORI PEMEROLEHAN BAHASA

DUA PENDAPAT

Ahli-ahli empiris

Ahli-ahli rasionalis

Teori Behavourisme/ Mekanis
BBM 5401

DUA TEORI BESAR

Teori Kognitif/ Mentalis
2

Teori Pemerolehan Bahasa

Teori Behavourisme/Mekanis 

Lebih cenderung membuat kajian. Menghuraikan pertalian psikologi dan bahasa dengan menggunakan pendekatan yang dapat dialami dan diamati secara langsung. Memandang bahasa sebagai satu aktiviti fizikal yang mementingkan satu rangkaian turutan sebab dan kesan.
Teori Pemerolehan Bahasa 3 

BBM 5401

Teori Behavourisme/Mekanis Menganggap faktor-faktor persekitaran sebagai faktorrangsangan dan tindak balas organisma pada rangsangan iaitu tingkah laku adalah sebagai gerak balas. Penekanan kepada bentuk-bentuk linguistik. Menekankan bahasa adalah perangai dan individu lebih banyak belajar melalui pengalaman daripada melalui otaknya. bentukTeori Pemerolehan Bahasa 4  BBM 5401 .

 BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 5 . Kemahiran bahasa dipandang sebagai satu kebiasaan maka satu tabiat mesti ditanam ke dalam diri pelajar-pelajar dengan memberi pelajarpeluang berlatiih berulang kali. iaitu datakalimatkalimat-kalimat yang dapat diamati dan diukur.Teori Behavourisme/Mekanis Ia mementingkan kajian tentang data-data.

BAHASA TEORI BEHAVIURISME Terbahagi kepada 4. iaitu: 1. 2. 3. BBM 5401 Proses pengulangan Tingkah laku manusia Alat komunikasi Ganjaran Teori Pemerolehan Bahasa 6 . 4.

 BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 7 .Teori Behaviurisme : Proses Pengulangan Bahasa dikuasai melalui proses pengulangan. Teori ini berasaskan cara pemerolehan bahasa pertama oleh seseorang kanak-kanak. kanakPengajaran menekankan pengulangan yang banyak kerana penguasaan adalah satu proses mekanis yang tidak memerlukan daya mental.

Teori Pemerolehan Bahasa 8  BBM 5401 . Tingkah laku manusia berpunca daripada wujudnya rangsangan dan gerak balas. Bahasa juga lahir sebagai gerak balas terhadap sesuatu rangsangan.Teori Behaviurisme : Tingkah Laku Manusia Bahasa adalah suatu tingkah laku manusia.

Bahasa adalah sejumlah isyarat/tanda yang berupa unsur-unsur bunyi yang unsurdinamakan bentuk linguistik.Teori Behaviurisme : Alat Komunikasi Bahasa sebagai alat komunikasi.  BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 9 . Menekankan aspek lisan.

hasil daripada operasi rangsangan dan gerak balas yang bergantung kepada ciri-ciri naluri dan cirimanusia mempunyai alat-alat biologis alatyang berfungsi melahirkan bahasa dan manusia menggunakannya untuk berhubung.Teori Behaviurisme : Alat Komunikasi Skinner menekankan bahasa adalah proses perilaku. Teori Pemerolehan Bahasa 10 BBM 5401 .

Teori Pemerolehan Bahasa 11 BBM 5401 . Apabila pengulangan berlaku. maka wujudlah pembelajaran. Skinner beranggapan bahawa ganjaran penting untuk mewujudkan pengulangan.Teori Behaviurisme : Ganjaran Pengukuhan yang dapat ditimbulkan melalui ganjaran yang harus diberikan apabila seseorang pelajar memberikan gerakbalas yang betul.

dan individu banyak belajar melalui pengalaman daripada melalui otaknya. Ia tidak mementingkan fungsi mental dan apa yang perlu dikaji ialah data-data.CiriCiri-ciri Teori Behaviurisme Teori ini menekankan : Bahasa ialah perilaku. iaitu kalimatdatakalimatkalimat yang dapat diamati dan diukur. BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 12 .

Mereka mengatakan apa sahaja yang ada dalam otak itu tiodak berkaitan dengan penyelidikan linguistik dan apa yang dapat secara langsung diamati dan diselidiki. BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 13 .CiriCiri-ciri Teori Behaviurisme Golongan yang mengikut aliran ini berpendapat Otak manusia merupakan satu kotak hitam yang gelap dan apa-apa yang terjadi di dalamnya tidak apadapat diamati.

CiriCiri-ciri Teori Behaviurisme Teori ini mengatakan : Bahasa ialah proses perilaku dan mementingkan satu rangkaian turutan sebab dan kesan. BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 14 . Ia menganggap bahasa sebagai hasil operasi rangsangan dan gerak balas yang semata-mata sematabergantung pada ciri-ciri naluriah yang ada pada cirimanusia.

 BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 15 . Teori ini menolak sebarang pendapat yang menghubungkan proses penghasilan bahasa dengan operasi mental.CiriCiri-ciri Teori Behaviurisme Faktor persekitaran dianggap sebagai rangsangan dan tindak balas terhadap rangsangan itu sebagai gerak balas.

lain- BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 16 . struktur. bentukSegala penghasilan bunyi atau sesuatu kata harus dapat dilakukan secara tepat terutama daripada aspek fonologi.CiriCiri-ciri Teori Behaviurisme Teori ini mementingkan penekanan : Kepada bentuk-bentuk linguistik. intonasi dan lain-lain penguasaan dalam bunyi.

Oleh itu.CiriCiri-ciri Teori Behaviurisme Untuk memprolehi kemahiran bahasa : Latihan dan latih-tubi perlu dijalankan secara latihkerap kerana kemahiran bahasa dipandang sebagai satu kebiasaan. Teori Pemerolehan Bahasa 17 BBM 5401 . pelajar perlu diberi peluang berlatih berulang kali untuk membentuk satu tabiat dalam diri mereka.

BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 18 .CiriCiri-ciri Teori Behaviurisme Ini bermakna bahasa dikuasai melalui proses pengulangan kerana teori ini beranggapan bahawa penguasaan bahasa ialah satu proses mekanis yang tiada bersangkutan dengan permikiran atau daya mental.

 BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 19 . Mereka mnguasai bunyi-bunyi dan menyebut bunyiperkataanperkataan-perkataan yang telah mereka dengar berulang kali sehingga mereka dapat mengungkap ayatayat-ayat yang lengkap.CiriCiri-ciri Teori Behaviurisme Teori berasaskan cara pemerolehan bahasa pertama kanak-kanak : kanak KanakKanak-kanak belajar bahasa secara tidak formal melalui proses peniruan daripada ibubapa atau ahli keluarga mereka.

Teori Pemerolehan Bahasa 20 BBM 5401 .F Skinner. Brooks Ahli psikologi : B.CiriCiri-ciri Teori Behaviurisme Antara ahli-ahli bahasa mengikut teori ini : ahli Bloomfield. Burhrus Frederic Skinner. Boas. Guthrie. Thomdike. Ivan Petrovich Pavlov. John Broadus Watson dan Edwin R. Sapir.

CiriCiri-ciri Teori Behaviurisme Teori dari segi pemerolehan bahasa pula. golongan ini menekankan bahawa bahasa dapat dikuasai melalui pembelajaran secara tidak formal dan formal. sifat-sifat sifatingin tahu dan aktiviti meniru adalah yang menjadi faktor utama dalam pembelajaran bahasa. Cara tidak formal boleh berlaku pada peringkat awal sejak kanakkanak-kanak itu dilahirkan sehingga sebelum mereka masuk sekolah. pemerhatian. Bagi golongan ini. BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 21 . pengukuhan.

Menekankan bahagian luar bahasa yang merupakan kalimat-kalimat yang kalimatdiperolehi menurut cara S.R dan dihasilkan secara mekanis. Teori Pemerolehan Bahasa 22 BBM 5401 .CiriCiri-ciri Teori Behaviurisme Menganggap pembelajaran bahasa merupakan satu kebiasaan yang diperolehi dengan mengulang-ulang aktiviti yang mengulanghendak dikuasai itu.

WATSON PROFESOR LEONARD BLOOMFIELD PROFESOR E. BROWN PROFESOR B. SKINNER PROFESOR J. THORNDIKE BBM 5401 PROFESOR E. GUTHRIE Teori Pemerolehan Bahasa 23 .TokohTokoh-tokoh Yang Menyokong Teori Behaviorisme PROFESOR R.R.F.L.B.

LATAR BELAKANG DAN PANDANGAN TOKOHTOKOHTOKOH ALIRAN BEHAVIORISME BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 24 .

Skinner Profesor psikologi di Universiti Havard.F. Amerika Syarikat. Iaitu penutur itu juga menjadi pendengarnya sendiri dan memperkukuhkan lakuan bahasanya sendiri. Teori Pemerolehan Bahasa 25  BBM 5401 .Profesor B. Penulis kepada buku berjudul Verbal Behavior 1957 Berpendapat lakuan bahasa ialah suatu lakuan yang diperkukuhkan oleh seseorang pendengar dan berkembang menurut prinsip yang sama dengan lakuan operan yang lain.

F. Melihat operasi pembelajaran bahasa dengan menggunakan unsur ransangan dan gerak balas. Teori Pemerolehan Bahasa 26 BBM 5401 .Profesor B. Skinner Melihat pembelajaran bahasa merupakan penguasaan satu kebiasaan yang diperoleh dengan kaedah Latih Tubi mengulangmengulang-ulang melakukan aktiviti yang hendak dikuasai.

Skinner Memperkenalkan 2 jenis pembelajaran : 1. LAKUAN RESPONDEN (gerak balas yang automatis dan tetap) Contoh : Lutut yang terangkat kalau diketuk oleh doktor. Satu lakuan yang ada ransangan (ketuk) dan ada gerak balas (kaki terangkat) BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 27 .Profesor B.F.

dan beberapa lingkungan atau suasana yang berlainan.Profesor B. BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 28 .F. LAKUAN OPERAN (berlaku mengikut lingkungan atau keadaan) Contoh : Lakuan menelan makanan bukan sahaja kerana ransangan terlihat makanan. lingkungan sosial. tapi juga rasa lapar. Skinner 2.

Profesor E. Guthrie Profesor psikologi di Universiti Washington. maka semasa kita berada dalam keadaan seperti itu pada masa yang lain. BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 29 . maka kita akan melakukan gerak balas yang sama.R. Penulis The Pcycology Of Learning 1935 .  Berpendapat pembelajaran berlaku dengan adanya rangsangan dan diikuti dengan gerak balas. Sesuatu keadaan gerak balas itu berlaku dalam satu keadaan tertentu.

Profesor Leonard Bloomfield Ahli psikologi Amerika Syarikat. Terkenal dengan bukunya Language 1933 buku paling baik dalam menghuraikan ilmu linguistik pada zamannya. Menganggap pembelajaran bahasa adalah proses mekanikal untuk membentuk tabiat dan dilakukan melalui latihan dan pengulangan yang baik. Teori Pemerolehan Bahasa 30  BBM 5401 . Pelapor kepada huraian bahasa secara structural/ deskriptif.

1964:146-7) 1964:146- Menurut beliau. (Brooks.Profesor Leonard Bloomfield Beliau menyatakan : Pattern practice capitalizes on the mind s capacity to perceive identity of structure where there is difference in content and in quickness to learn by analogy. konsepTeori Pemerolehan Bahasa 31 BBM 5401 .N. penggunaan latih tubi pula untuk menghasilkan penguasaan struktur bahasa tanpa menghabiskan masa dan tenaga untuk menerangkan konsep-konsep tatabahasa.

Watson (1878 ± 1958) Profesor psikologi di Universiti John Hopkins. Beliau mengkaji lakuan (Gerak-geri otot) dan (Geraktidak mementingkan pengalaman sedar.B. Beliau memberi sumbangan dalam penolakan terhadap perbezaan jasad dan fikiran. Teori Pemerolehan Bahasa 32  BBM 5401 .J. (1919) Penulis sebuah buku Pschology from the stand point of behaviorist .

Brown Penulis sebuah buku A first language The Early Stages 1974 .Profesor R. Mengkaji bagaimana kanak-kanak kanakmempelajari bahasa dan implikasinya terhadap pengajaran bahasa. Teori Pemerolehan Bahasa 33  BBM 5401 . Mengkaji perkembangan bahasa kanakkanakkanak dari segi pembentukan ayat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful