You are on page 1of 12

m m

Õ Berita ialah karangan


yang melaporkan tentang
sesuatu kejadian atau
peritiwa yang benar
berlaku.

m ñ
Õ 2arangan jenis berita
memberikan
pengetahuan, hiburan
dan maklumat kepada
orang ramai.

m 
Õ erdapat enam perkara
penting dalam sesebuah
berita iaitu apa, siapa,
bila, di mana, mengapa
dan bagaimana.

m M
Ú dpa?
- Menerangkan peristiwa yang berlaku menjadi
persoalan berita.
- Memberi maklumat kepada keseluruhan berita.
Ú Siapa?
- Nama yang terlibat perlu penjelasan lengkap,
termasuk gelaran. Jika perlu sertakan usianya.
Ú Bila?
- Menerangkan masa peristiwa berlaku.
- arikh yang tepat (boleh disertakan hari).
- Untuk kejadian penjenayah ataupun
kemalangan, perlu meletakkan waktu.
m a
Ú Mengapa?
- Sebab-sebab peristiwa berlaku.
- Jika sebab-sebab belum diketahui, nyatakan
´belum diketahuiµ atau ´pihak polis belum
mendapat buktiµ.
Ú Di mana?
- empat kejadian peristiwa.
- Jika nama tempat kurang diketahui umum,
sebagai contoh daerah yang terpencil,
letakkan sekali nama negeri.
Ú Bagaimana?
- Menerangkan cara peristiwa itu berlaku dan
urutan perkembangannya.

m Ô
Õ empat dan tarikh
kejadian dinyatakan pada
permulaan sesebuah
berita.

m ë
Õ ½si berita yang paling
penting hendaklah
digunakan sebagai
permulaan berita.

m 
Õ Berita hendaklah
ditulis dalam bentuk
perenggan dan setiap
perenggan hendaklah
mengandungi satu isi
sahaja.

m 0
Õ Sedutan kata-kata
dan pendapat orang
tertentu hendaklah
ditulis untuk
menguatakan lagi
berita kamu.
m m
Õ ½si berita mestilah
ringkas , mudah dan
padat. 2arangan
berita adalah
karangan berformat.

m mm
Õ 2amu hendaklah
mengikut format yang
telah ditetapkan.