You are on page 1of 12

dila010 1

 Berita ialah karangan


yang melaporkan tentang
sesuatu kejadian atau
peritiwa yang benar
berlaku.

dila010 2
 Karangan jenis berita
memberikan
pengetahuan, hiburan
dan maklumat kepada
orang ramai.

dila010 3
 Terdapat enam perkara
penting dalam sesebuah
berita iaitu apa, siapa,
bila, di mana, mengapa
dan bagaimana.

dila010 4
 Apa?
- Menerangkan peristiwa yang berlaku menjadi
persoalan berita.
- Memberi maklumat kepada keseluruhan berita.
 Siapa?
- Nama yang terlibat perlu penjelasan lengkap,
termasuk gelaran. Jika perlu sertakan usianya.
 Bila?
- Menerangkan masa peristiwa berlaku.
- Tarikh yang tepat (boleh disertakan hari).
- Untuk kejadian penjenayah ataupun
kemalangan, perlu meletakkan waktu.
dila010 5
 Mengapa?
- Sebab-sebab peristiwa berlaku.
- Jika sebab-sebab belum diketahui, nyatakan
“belum diketahui” atau “pihak polis belum
mendapat bukti”.
 Di mana?
- Tempat kejadian peristiwa.
- Jika nama tempat kurang diketahui umum,
sebagai contoh daerah yang terpencil,
letakkan sekali nama negeri.
 Bagaimana?
- Menerangkan cara peristiwa itu berlaku dan
urutan perkembangannya.

dila010 6
 Tempat dan tarikh
kejadian dinyatakan pada
permulaan sesebuah
berita.

dila010 7
 Isi berita yang paling
penting hendaklah
digunakan sebagai
permulaan berita.

dila010 8
 Berita hendaklah
ditulis dalam bentuk
perenggan dan setiap
perenggan hendaklah
mengandungi satu isi
sahaja.

dila010 9
 Sedutan kata-kata
dan pendapat orang
tertentu hendaklah
ditulis untuk
menguatakan lagi
berita kamu.

dila010 10
 Isi berita mestilah
ringkas , mudah dan
padat. Karangan
berita adalah
karangan berformat.

dila010 11
 Kamu hendaklah
mengikut format yang
telah ditetapkan.

12