You are on page 1of 35

Ang Kahulugan ng

Pagkukuwento
Ang pagkukuwento ay isang orihinal na anyo ng
pagtuturo.
Ang pagkukuwento ay naghahatid sa mga tagapakinig
ng mataas na antas ng kamalayan, ng pagtataka at ng
misteryo ng buhay. (Baker at Greene (1977) )
Ang pagkukuwento ay isang buhay na sining. Ang produkto
nito ay ang paglikha ng magkatuwang na karanasang
ibinatay sa mga salita at imahinasyon.
Ang Kahulugan ng
Pagkukuwento
• Sawyer (1977)
“Ang sining ng pagkukuwento ay nakasalalay sa
tagapagkuwento na kayang sasaliksikin, isasagawa
at palalaguin.”

• Ang pagkukuwento ay pagsasalaysay ng mga


pangyayari sa pamamagitan ng mga salita, imahe at
tunog. Ito’y naibabahagi sa iba’t ibang kultura.
Ang Layunin ng
Pagkukuwento
• Ang pagkukuwento ay nakapagtuturo,
nakapagbibigayliwanag at nakapagdudulot ng
inspirasyon sa buhay. Ito’y nakapagpapatalas ng isipan
at nakapag-aalis ng pagod sa pangaraw- araw na
gawain. Dahil sa pagkukuwento,naibabahagi ang
kultura ng iba’t ibang bansa sa tulong ng edukasyon,
entertainment at pagpapanatili ng kinagisnang kultura
at halagang moral.
-
Ang Pakikipag-ugnayan sa mga
Kwento
• Bagama’t marami ang naisagawang pagtatangka upang
mabago at maigapay sa panahon ang anyo nito,
katulad ng pagsasagawa ng pagkukuwento sa paraang
elektroniko sa mga palatuntunang telebisyon, ang
pasalitang pagkukuwento ay hindi kailan man maluluma
bumilang man ang mga taon.
Ang Pakikipag-ugnayan sa mga
Kwento
• Kaugnay nito, sa pagkukuwento , ang payak na
paglalarawan ay lagi’t lagi nang nagiging suhay sa
masining na pamaraan ng pagtuturo. Sa pakikipag-
ugnayan sa mga kuwento, ang bawat isa’y nagkakaroon
ng karanasan sa tunay at makapangyarihang wika ng
komunikasyong personal. Kolokyal man o matalinghaga,
tahas man o mabulaklak, ang kompletong sangkap ng
wika ay taglay ng mga kuwento.
Ang Pasalitang Pagkukwento
• Ang pasalitang pagkukuwento ay lumilinang ng
kakayahan sa pakikinig sa katangi-tanging paraan.
Natatamo ng mga tagapakinig nito ang kakayahang
matuklasan ang hindi polisadong wika na nagmumula
sa pagkukuwento nang walang paghahanda.
• Habang pinakikinggan ang pagkukuwento ,
nakatutuklas ang mga tagapakinig ng istrukturang
makatutulong sa kanila upang maunawaan ang higit na
komplikadong mga kuwentong pampanitikan.
Ang Pasalitang Pagkukwento
• Sa pamamagitan ng tradisyonal na kuwento,
naipapahayag ng tagakuwento ang kanyang halagang
pangkatauhan, takot, pag-asa at pangarap. Ang mga
kuwentong pasalita ay tuwirang pagpapahayag o
ekspresyon ng pamanang pampanitikan o pangkultural,
at dahil sa mga ito, ang ating pamana ay
napahalagahan, nauunawaan at napananatiling buhay.
Ang Nararanasan sa
Pagkukwento
• Sa pamamagitan ng pagkukuwento, nararanasan ng mga
tagapakinig ang naiibang damdamin para sa nakaraan at ng
kaisahan ng iba’t ibang kultura ng kasalukuyan, habang
nararagdagan ang kanilang pananaw sa mga motibo at
balangkas ng kaasalang pantao.

• Gayunpaman, nadarama ng maraming tagapagkukuwento na


ang pagyayaman sa kaalaman ay hindi lamang ang
pangunahing layunin ng kanilang sining. Hindi mabilang ang
iba’t ibang uri ng damdaming nadarama ng mga tagapakinig
para sa pagpapaunlad ng kanilang kalagayang kultural at
emosyonal.
Ang Nararanasan sa
• Ang
Pagkukwento
sesyon ng pagkukuwento ay sandali ng
pakikibahagi ng damdamin. Ang maginhawa at
masayang paguugnayan ng tagapagkuwento at ng
kanyang mga tagapakinig ay naisasagawa,
naipagsasanib at nabibigyan ng magkatuwang na
pagpapalagayang-loob.
• Sa kabilang dako, kung ang mga bata ang tagapakinig,
ang pagkukuwento ay nakatutulong sa kanila upang
makilala nila ng kanilang sarili at ang kanilang kapwa
upang malutas nila ang mga suliraning pansikolohikal
ng isang batang lumalaki.
Mga Paraan sa Pagpili ng
Kwento
Si Pedersen (1995) ay nagbigay ng mga sumusunod na
paraan ng pagpili ng kuwentong gagamitin sa
pagkukuwento:
Bumasa, bumasa at bumasa - Bagamat ang
pagkuha ng mga kuwento mula sa mga
tagapagkuwento ay nasa paraang tradisyonal, higit
na makabubuti ang pagkahilig sa pagbabasa ng mga
aklat.
Mga Paraan sa Pagpili ng
Kwento
Pumili ng mga kwentong naibigan - Magiging
higit na epektibo at makatotohanan ang gagawing
pagkukuwento kung ito’y pinili mo dahil may
kahulugan ito sa iyo.
Pumili ng kuwentong may payak na
istruktura - Pumili ng kwentong maiibigang
pakinggan nga mga tagapkinig dahil umaayon sa
kanilang gulang at antas ng wikang ginagamit.
Mga Paraan sa Pagpili ng
Kwento
Pumili ng kwentong may payak na istruktura
- Pumili ng kwentong isa isa at maliwanag na paksa,
may maayos na banghay, hindi nagbabago ang
istilo, may nagiisang karaterisasyon (maliban
marahil sa mga protagonista), kalutasan sa
tunggalian, madula, may kaisahan, may
nakakasiyang tema at may matatag na nilalamang
emosyonal.
Mga Paraan sa Pagpili ng
Kwento
Pumili ng kwentong may positibong halagang
pantao - Pumili ng kwentong nagpapahayag ng
tuwa, pagmamahal, katatawanan, kasinupan at iba
pang positibong aspekto ng kahalagahang pantao.
Pag-aaralan ang kaligiran ng kwento. Alamin
ang kaligirang pangkultural, panlipunan, at
pangkasaysayan ng kuwento at ng bansang
pinagmulan nito.
Mga Paraan sa Pagpili
ng Kwento
Ipabasa sa iba ang kuwento - Ang pagwakas na
pagpili ng kuwento ay maisasagawa sa
pamamagitan ng pag-alam sa mga positibo at
negatibong reaksyon ng mga mambabasa.
Paghahanda sa
Pagkukuwento
Si Pedersen din ang nagbibigay ng ilang patnubay sa
paghahanda ng pagkukuwento tulad ng mga
sumusunod:
Pag-aralan ang kuwento
Balangkasin ang kuwento
Kontrolin ang haba ng kuwento
Kontrolin ang talasalitaan ng kuwento
Paghahanda sa
Pagkukuwento
Pinuhin ang istilo ng pagkukwento
Magsanay, magsanay at magsanay pa
Magrelaks bago magkwento
Ang Pagkukuwento sa
Harap ng Tagapakinig
Simulan sa dapat simulan
Maging matapat sa sarili
Bigyang-pansin ang tinig
Panatilihin ang tinginan ng mata sa mata
Gamitin ang mga kamay at katawan
Ang Pagkukuwento sa
Harap ng Tagapakinig
Gumamit ng props
Bigyang-pansin ang pisikal na tagpuan
Mabisang Tagapagkwento
Alamin ang Kwento – Hindi kailangan isaulo ang
kabuuan ng kwento.
Gawing kawili-wili ang pagkukwento- Upang
magawa ito gamitan ng mga sumusunod na
stratehiya:
• Mukha • Katawan • Boses
Mabisang Tagapagkwento
Gumamit ng musika – nakakatulong ang
paggamit ng mga tunog o musika upang mas
maging mabisa ang pagkukuwento.
Pahalagahan at pasalamatan ang mga
tagapakinig – mahalagang bigyan ng pagkilala ang
mga tagapakinig na matiyagang naglaan ng
panahon sa pakikinig ng iyong kwento.
?
?