You are on page 1of 8

“ Ang pagsasatao o role playing ay

pagpapalit ng gawi ng isang tao


para gumanap ng isang
mahalagang papel sa kanyang
buhay. Ito ay isang aktwal na
pagganap sa tanghalan ang isang
sitwasyong sa araling tinatalakay.”
• Maghanap ng mga paksa
Maghanap ng mga paksang
makakatulong sa gagawin mong
pagsasatao. Piliin ang paksang
kakikitaan mo ng interes o
makapagbibigay sa iyo ng
kasiyahan upang gawin.
• Gawing malinaw ang papel na
gagampanan
Ipakita sa mga manonood
ang iyong kagalingan sa papel na
ginagampanan.
• Pumili ng mga pahayag na
bibigkasin
Gawing malinaw ang
gagawing pagpapahayag.
Kailangang maging maliwanag ang
bawat salita at pangungusap na
bibigkasin.
• Pumili ng isang sitwasyon na
magiging basehan ng
isasagawang pagsasatao. Ito ay
maaring nabasa sa isang bahagi
ng kwento o nobela. Maari rin
namang halaw sa isang bahagi ng
pelikula o teleserye.
• Tuklasin kung paano maisasagawa
ang sitwasyon. Pag-aralan kung
paano ipapakita ang ekspresyon
ng mukha, kilos ng mga kamay,
galaw ng katawan at maging ang
pagbitaw ng mga salita.
• Pumili ng wikang bibigkasin na
aangkop sa karakterisasyon

• Paghandaan ang gagawing


pagsasatao
?