You are on page 1of 9

“ Ang debate o pagdedebate, na tinatawag ding

pagtatalo ay katumbas ng salitang debate sa Ingles. Ito ay


isa sa maraming anyo ng argumentasyon. Ang masining
na pagtatanghal nito ay nakasalalay sa apat na
mabubuting katangian ng mga kalahok gaya ng mga
sumusunod:” Villafuerte (2000)
• Maingat na pagbibitiw ng mga salita
• Malinaw na pagbigkas
• Maliwanag na paghahanay ng mga
pangungusap at pangangatwiran
• Mabisang paraan ng paghimok
• TRADISYUNAL
Ang debate para sa patimpalak
“Layunin ng uring ito na mabigyan ng pagsasanay ang mga mag-
aaral sa paghahanda ng mga alituntunin at pamantayan sa pagdaraos
ng pagtatalo. Layunin nito na mabigyan sila ng pagkakataon na
mapahusay ang kanilang pamamaraan sa pagsasalita.”

Ang debate sa realidad


“Sa uring, ito naipapahayag ng mga tao ang kanilang saloobin at
paniniwala batay sa sarili nilang obserbasyon.”
• KONTEMPORARYO
Ang debateng impormal
“Sa uring ito, ang tagapangulo o namumuno ng debate o pagtatalo
ay nagpapahayag ng paksang pagtatalunan, pagkatapos ay
ipapahayag niya ang pagtatalon. Ang ganitong uri ng debate ay:”
• May maayos na pagpapalitang-kuro at pala-palagay
• Nagaganap ng walang gaanong paghahanda
• Walang maraming panuntunan
• Malaya ang sinumang maglahad ng kaisipan
• Maaring sumingit ang mga debatista habang naglalahad ng
opinyon ang kanilang mga katunggali.
Ang debateng pormal
“Gaya ng isinasaad ng salita, ang ganitong uri ng debate ay pormal.
Ang ganitong uri ng debate ay:”
• Ang paksa ay masining na pinag-uusapan at masusing
pinagtatalunan.
• May takdang panahon, araw at oras ng gaganapin
• Binibigyan ng sapat na oras ang mga debatista upang
makapaglahad ng kanilang opinyon sa napiling paksa.
• KOMBIKSYON
“ Sa elementong ito, ang pagtatalo ay ibinatay sa lohika o wastong
pangangatwiran. Ang paglalahad ng ebidensya ay maaring hindi
maging kapani-paniwala sa mga taong nakakakita nito, dahil ang
mahalaga ay ang pagkamakatotohanan ng mga inilahad na
ebidensya. Sa karaniwang pangyayari, ang tao ay higit na maraming
magagamit na elemento ng kombiksyon kaysa sa mga elemento ng
perswasyon.”
• PERSWASYON
“ Ito ay hindi gaanong nagtatagal dahil kapag naghilom na ang mga
emosyon ng isang tao, ang mga inilahad na katotohanan ay madaling
nalilimutan, maliban na lamang kung ang kombiksyon ay
mapananatiling patnubay sa susunod na mga pangyayaring
magaganap.
?