You are on page 1of 4

Perpuluhan Peratus

Juta Ratus Puluh Ribu Ratus Puluh Sa 1 1_ _ 1__ 1) Cari peratus :-


Ribu Ribu 10 100 1000 ___ x 100% = ____%

1 4 0 5 7 3 2 0.1 0.01 0.001 2) 20% of 300


20 x 300 = 20x3
4 567 123 Pecahan Juta 100 = 60
¼ juta = 250 000 KAWAN 100 (%)
½ juta = 500 000
¾ juta = 750 000 A B C D C1 B1 A1
NILAI TEMPAT NILAI DIGIT
Operasi Bercampur 2 4 5 10 20 25 50
RIBU 7 000 1.( )-Kurungan
2. Jumpa :- 1 2 Tukarkan RM to sen Tukarkan sen to RM
CERAKIN x ÷
3 094 257 ÷ x
RM 50.00 = 5000sen
50sen = RM 0.50
+ - 20sen = RM 0.20
= 3 000 000 + 90 000 + 4000 + 200 + 50 + 7 RM 10.00 = 1000sen
- + 10sen = RM 0.20
RM 5.00 = 500sen
1 2 3 6 7 8
3. Bahagi 5 sen = RM 0.05
RM 1.00 = 100sen
4 5 4. Darab
RM 25.35 = 2535sen
920sen = RM 9.20
+1 9 5. Tambah 4005sen = RM 40.05
0 +0
No. Kaya
6. Tolak
RM 3.10 = 310sen
No. Miskin
Perimeter=Tambah semua sisi (+)
BUNDARKAN KU BA DA TA TO Luas Segiempat = PxL
Ukuran Panjang Luas Segitiga = TA x TI
Masa & Waktu 1km = 1000 m
1 abad = 100 tahun 2
1m = 100 cm Timbang Berat Isipadu Kubus & Kuboid = P x L x T
1 dekad = 10 tahun Isipadu Cecair
1cm = 10 mm 1kg = 1000g 1l = 1000ml
1 abad = 10 dekad 1/10km = 100m 1/10kg = 100g 1/10l = 100ml Purata = Jumlah(+)
1 tahun = 12 bulan 1/8 km = 125m 1/8kg = 125g 1/8 l = 125ml Bilangan
1 tahun biasa = 365 hari 1/5 km = 200m 1/5kg = 200g 1/5 l = 200ml
1 tahun lompat = 366 hari ¼ km = 250m ¼ kg = 250g ¼ l = 250ml Jumlah = Bilangan x Purata
1 minggu = 7 hari ½ km = 500m ½ kg = 500g ½ l = 500ml
1 hari = 24 jam ¾ km = 750m ¾ kg = 750g ¾ l = 750ml Cari,x ? = DATATOL
1 jam = 60 minit
x + -
1 minit = 60 saat
KOTAK ½ DAN 1/3
BENTUK 2 DIMENSI/MATRA KOTAK 1/2 K0TAK 1/2 KOTAK 1/3
kg/ l g / ml
cm mm m c m km m
1 0 1 0 0 1 0 0 0
SEGIEMPAT SEGIEMPAT
BULATAN SAMA BINTANG
TEPAT

SEGITIGA SEGITIGA BERSUDUT PERWAKILAN DATA


SAMA SISI SEGITIGA TEGAK 1) MOD = KEKERAPAN / dilihat berulang kali
BUJUR
SAMA KAKI 2) MIN = PURATA (Tambah hasil darab & bahagi bilangan)
3) NILAI MAKSIMUM = Skor yang tertinggi / terbanyak
4) NILAI MINIMUM = Skor yang terendah / sedikit
5) JULAT = NILAI MAKSIMUM - NILAI MINIMUM

HEKSAGON HEPTAGON
PENTAGON OKTAGON PMUKAAN PMUKAAN
( 6 SISI ) ( 7 SISI ) BENTUK SISI/ BUCU
( 5 SISI ) ( 8 SISI ) MLENGKUNG
3D TEPI RATA / SATAH

KUBUS 12 8 6 0
BENTUK 3 DIMENSI/MATRA KUBOID 12 8 6 0
SILINDER 2 0 2 1
KON 1 1 1 1

SFERA 0 0 0 1
KUBUS SFERA
SILINDER
KUBOID PIRAMID 8 5 5 0
BERTAPAK
SEGIEMPAT
HEMISFERA PIRAMID 6 4 4 0
PIRAMID
KON BERTAPAK
BERTAPAK
PIRAMID SEGITIGA SEGITIGA
BERTAPAK PRISMA 9 6 5 0
SEGIEMPAT
PRISMA
NILAI TEMPAT & NILAI DIGIT NOMBOR PERPULUHAN

Nombor 3 2 5 . 7 8 4
Nilai Ratus Puluh Sa Persepuluh Perseratus Perseribu
Tempat
Nilai 300 20 5 0.7 0.08 0.004
Digit

BAHAGI PECAHAN KEBOLEHJADIAN


NB – Pec
Pec – No. Bulat Pec – Pec NB – No. Bulat
2 ÷ 5 1 ÷ 2 23 ÷ 3
Mustahil = perkara yang tidak NOMBOR PERDANA
31 ÷ 5 mungkin berlaku
3 2 7 4 2 7
Besar kemungkinan = 2 3 5 7 11
kemungkinan sesuatu perkara itu
2 ÷ 5 1 X 7 2 3 ÷ 3 31 X 7 13 17 19 23 29
berlaku adalah tinggi
3 1 2 2 4 1 2 5
Kecil kemungkinan = kemungkinan
2 X 1 7 11 X 1 7 X 7 sesuatu perkara itu berlaku adalah 31 37 41 43 47
rendah
3 5 4 4 3 2 5
3 Sama kemungkinan =
53 59 61 67 71
2 4
1 11 49 = 9 kemungkinan sesuatu perkara itu
15 12 10 410 mungkin berlaku atau tidak berlaku 73 79 83 89 97
Pasti = sesuatu perkara itu pasti
SUDUT X PADA POLIGON KOORDINAT berlaku
Paksi
y NISBAH &
X
X P KADARAN
4
SUDUT TIRUS SUDUT TEGAK 3
2
Q
1 MASA TEMPOH

+
X BERTOLAK MASA
Paksi 1 : 5
0 1 2 3 4
X Nisbah satu
SUDUT CAKAH KOORDINAT P : (2,4) kepada lima
Q : (3,1)
Bilangan Paksi Simetri ( 2 Dimensi) Hubungan Antara Pecahan

Segiempat
Tepat
2 paksi
simetri

Segiempat 4 paksi Segitiga


Sama simetri Sama Kaki
Segitiga 1 paksi
Sama simetri
Sisi

3 paksi
simetri
Bukaan
3 Dimensi
Silinder Kon
Kubus

Prisma
Piramid
Bertapak
Kuboid Segitiga

Apabila jarak tegak di


antara dua garis lurus Dua garis itu bersilang 500g 250g 200g 100g
adalah sentiasa pada sudut 90 °, satu 50 50
sama, maka dua garis garis dikatakan garis kg kg
Piramid serenjang kepada garis 1 1
itu ialah garis selari. 4 4
Bertapak yang satu lagi. Dua garis
Segiempat yang serenjang
ditunjukkan dengan
2 4 5 2 3
10 2
3
simbol

Senggat Penimbang