You are on page 1of 3

TAJUK :KRISIS

KEWANGAN DI
GREEK
Maksud: Krisis kewangan kerajaan
Greece ialah salah satu
daripada beberapa krisis
hutang Eropah semasa.