You are on page 1of 13

Mga Suliranin Tungkol sa

Bayan
Presented by:
Ryan Christian Joseph
Justin c. Josue KABANATA: 9
MGA TAUHAN SA KABANATA 9
PADRE DAMASO PADRE SIBYLA
TIYA MARIA
ISABEL CLARA
KAPITAN TIYAGO CRISOSTOMO IBARRA
May isang karwaheng nakatigil sa tapat ng bahay ni
Kapitan Tiyago. Ang nakasakay sa loob nito ay si Tiya
Isabel at hinihintay na lamang na sumakay si Maria.
Tiyempong dumating si Pari Damaso at tinanong ang
mag-ale. Sinabi nilang kukunin ni Maria ang mga
kagamitan nito sa Beaterio. Ang ganito ay hindi
minabuti ng pari, bubulong-bulong na nagtuloy na
nagtuloy siya sa bahay ni Tiyago. Ang pagbulung-
bulong ng pari ay inaakala ni Isabel na mayroon itong
minimemoryang sermon.
Nahalata kaagad ni Kapitan Tiyago ang
pagbabagong anyo ng pari nang hindi
nito iabot ang kamay nang magtangka
siyang magmano rito. Sinabi ng pari na
kailangang mag-usap silang sarilinan ni
Kapitan Tiyago. Pumasok sila sa isang
silid at isinarang mabuti ang pinto.
Sa kabilang dako, pagkaraang makapagmisa si Pari
Sibyla, kaagad na nagtuloy siya sa kumbento ng mga
Dominiko sa Puerta de Isabel II. Dumiretso siya sa
isang silid at tumambad sa kanyang paningin ang
anyo ng isang matandang paring may sakit.
Sinigilahan siya ng matinding pagkaawa rito.
Ikinuwento ni Pari Sibyla sa paring may-sakit ang
tungkol sa naganap na pagkakaalitan nina Pari
Damaso at ni Ibarra. Ipinaliwanag ni Pari Sibyla na si
Ibarra ay taong mabait at mabuting tao.
Ang dalawang pari ay nagpalitan ng mga
kuru-kuro tungkol sa mayamang binata,
kay Maria Clara at kay Kapitan Tiyago. Sa
kanilang pagsusuri, ang mga ito ay
lubhang napakalaki ng maitutulong sa
ikasusulong ng kanilang korporasyon at
kapatiran ng panahong iyon.
Sa paniniwala ng may sakit na pari, dahan-dahan
ng nawawala ang kanilang mga kayamanan lalo na
sa Europa dahil sa pagtaas ng buwis na nagiging
dahilan ng pagkawala ng kanilang mga ari-arian.
Hindi na nararapat, anya, ang pagtataas ng buwis
sa kanilang mga lupain sapagkat ang Pilipino ay
natututo ng mamili ng lupa sa iba’t ibang lugar at
lumilitaw na kasimbuti rin ng sa kanila o higit pa.
Bago umalis si Pari Sibyla, naibalita rin niya na ang
tinyente ay hindi rin nagsumbong sa Kapitan-
Heneral at diumano, ito ay nakikiisa pa kay Pari
Damaso. Pero, nalaman din ng kapitan ang buong
pangyayari. Ito ay naibalita ni Laruja sa isang
pahayagan. Si Pari Damaso ay napalipat pa sa higit
na mabuting bayan.
Sa kabilang banda naman, natapos na rin ang
masinsinang pag-uusap nina Kapitan Tiyago at Pari
Damaso. Sinisi ni Pari Damaso si Kapitan Tiyago
dahil sa hindi nito pagtatapat.
Binalaan pa niya ang kapitan na kailanman ay
huwag itong magsinungaling sa kanya sapagkat
siya ang inaama ni Maria Clara. Pag-alis ng
pari, kaagad na pinatay niya ang mga ipinatulos
na dalawang kandila kay Maria na patungkol
para sa maluwalhating paglalakbay ni Ibarra
patungong San Diego.