8aalanŴbaalan uaun

1Ŧ uaun Lenakap
uaun vana lenakap mempunval baalanŴ
baalan berlkuL ť
W uplh daun aLau pelepah daun
(vooloo%
W @anakal daun (½lolos%
W elalan daun (lomloo%
nLh ť Þhn plsana
Ŧ uaun @ldak Lenakap
uaun Lldak lenakap adalah daun vana hanva Lerdlrl
aLas saLu aLau dua darl baalanŴbaalan daun
(pelepahţ Lanakalţ helalan daun%ŦMenaenal susunan
daun Lldak lenakap ada beberapa kemunaklnan ť
uaun 8erLanakal valLu daun vana hanva Lerdlrl aLas
Lanakal dan helalan sa[aŦ nLh ť nanaka
(ArLnarpus lnLeara Merr%Ŧ
8eruplh/ 8erpelepah valLu daun vana
Lerdlrl aLas uplh dan helalanŦ
nLhť !aauna (Zea mavs L%Ŧ
uaun duduk valLu hanva Lerdlrl aLas
helalan sa[aţ Lanpa uplh dan Lanakal
sehlnaaa helalan lanasuna melekaL aLau
duduk pada baLanaŦ
nLh ť 8ldurl (alLrpls alaanLea 8Ŧ
8rŦ%
uaun memeluk baLana valLu daun vana hanva Lerdlrl aLas
helalan sa[a LeLapl panakalnva melebar sehlnaaa panakal daun
LerllhaL seperLl memeluk baLanaŦ
nLh ť Lempuvuna (Snnhus leraneus L%Ŧ
elalan daun semu /palsu valLu daun hanva Lerdlrl aLas
Lanakal sa[aţ LeLapl Lanakalnva Ladl men[adl plplh sehlnaaa
menverupal helalan daunŦ
nLh ť phn Ananla aurlnullfrmls AŦ unnŦ
8enLuk uaun
8erdasarkan |etak bag|an daun yang me|ebar dapat d|bedakan 4 go|ongan
daun ya|tu daun dengan ť
1Ŧ 8ag|an yang ter|ebar berada d| tengahŴtengah he|a|an daunŦ I|ka dem|k|an
keadaanyaţ maka akan k|ta [umpa| kemungk|nan bentuk daun sepert|
ber|kut ť
8entuk daun 8u|at/8undar (orb|cu|ar|s)Ŧ 5er|ng d|[umpa| pada
terata| besar (Ne|umb|um ne|umbo Druce)Ŧ
8entuk daun bangun per|sa| (pe|tatus)Ŧ Contoh pada daun [arakŦ
8entuk daun Iorong (ova||s atau e|||pt|cus)Ŧ Contoh pada daun
nangka (Artocarpus |ntegra Merr)
8entuk daun meman[ang (ob|ongus)Ŧ Contoh pada daun sr|kaya
(Annona squamosa LŦ)
8entuk daun bangun |anset (|anceo|atus)Ŧ Contoh pada daun
kambo[a (Þ|um|era acum|nata A|tŦ) dan pada daun o|eander
(Ner|um o|eander LŦ)Ŧ
Ŧ 8ag|an yang ter|ebar terdapat d| bawah tengahŴtengah he|a|an daunŦ
Daun yang mempunya| bag|an yang ter|ebar d| bawah tengahŴtengah
he|a|an daunnya d|bedakan men[ad| ke|ompok ya|tu ť
AŦ Þangka| daunnya t|dak bertorehŦ
8entuk daun bu|at te|ur (ovatus)Ŧ Contohnya pada daun caba|
raw|t (Caps|cum frutescens LŦ)
8entuk daun seg|t|ga (tr|angu|ar|s)Ŧ Contohnya pada bunga
puku| empat (M|rab|||s [a|apa LŦ)
8entuk daun de|ta (de|to|deus)Ŧ Contohnya pada daun a|r mata
pengant|n (Ant|gonon |eptopus nookŦ et ArnŦ)
8entuk daun be|ah ketupat (rhombo|deus)Ŧ Contohnya pada
daun bengkuang (Þachyrrh|zus erosus UrbŦ)Ŧ
8Ŧ Þangka| daunnya bertoreh atau ber|ekukŦ
8entuk daun [antung (cordatus)Ŧ Contohnya pada daun waru
(n|b|scus t|||aceus LŦ)
8entuk daun g|n[a| atau ker|n[a| (ren|form|s)Ŧ Contohnya pada
daun kak| kuda (Cente||a as|at|ca UrbŦ)ţ
8entuk daun anak panah (sag|ttatus)Ŧ Contohnya pada daun
enceng (5ag|ttar|a sag|tt|fo||a LŦ)ţ
8entuk daun tombak (hastatus)Ŧ Contohnya pada daun wewehan
(Monochor|a hastata 5o|ms)ţ
8entuk daun berte||nga (aur|cu|atus)Ŧ Contohnya pada daun
tempuyung (5onchus asper V|||Ŧ)Ŧ
Ŧ 8ag|an yang ter|ebar terdapat d| atas tengahŴtengah he|a|an daunŦ
Da|am ha| yang sedem|k|an kemungk|nan bentuk daun (bangun daun)
yang dapat k|ta [umpa| ada|ah
* 8angun bu|at te|ur sungsang (obovatus)Ŧ Contohnya pada daun sawo
kec|k (Man||kara kauk| DubŦ)ţ
* 8angun [antung sungsang (obcordatus)Ŧ Contohnya pada daun
s|dagur| (5|da retusa LŦ)
* 8angun seg|t|ga terba||k atau bangun pasak (cuneatus)Ŧ Contohnya
pada anak daun semangg| (Mars||ea crenata Þres|Ŧ)
* 8angun sud|p /spate|/so|etŦ Contohnya pada daun |obak kaphanus
sat|vus LŦ)Ŧ
4Ŧ 1|dak ada bag|an yang ter|ebar atau dar| pangka| sampa| u[ung hamp|r sama
|ebarnyaŦ
Da|am ke|ompok |n| termasuk daunŴdaun tumbuhan yang b|asanya semp|tţ
atau |ebarnya [auh berbeda [|ka d|band|ngkan dengan pan[angnya daunŦ
8angun gar|s (||near|s)Ŧ Contohnya pada daun [en|s rumputŴrumputan
(Gram|neae)Ŧ
8angun p|ta (||gu|atus)Ŧ Contohnya pada daun [agung (2ea mays LŦ)ţ
8angun pedang (ens|form|s)Ŧ Contohnya pada daun nanas sebrang
(Agave s|sa|ana ÞerrŦţ Agave canta|a koxbŦ)ţ
8angun paku atau dabus (subu|atus)Ŧ Contohnya pada daun Araucar|a
cunn|ngham|| A|tŦ)ţ
8angun [arum (acerosus)Ŧ Contohnya pada daun Þ|nus merkus|| IunghŦ
Ǝ De VrŦ

f–f° f–f°f° f° °–f½ f° f°– °–f½ ¯ ¯½°f f–f° f–f° W D½ f° ff ½ ½f f° %f–°f% W @f°–f f° %½ ¾% W ff° f° %f¯°f% .

° 9° ½¾f°– .

°– °f¾¾°f° f° f °–f½f f f½f ¯°–°f° . f°@ f °–f½ f° f °–f½f ff f°f°–f°f  ff¾¾fff f f f–f° f–f° f° %½ ½f f°–f ff° f°% .

f° f°–ff f°f°–f°f ff¾ f°–f f° ff°¾f©f .

% .° -f°–f %nf½¾° –f.

½$ ½ ½ff f°f°–  ff¾½ f° ff° .

° f–°–% f¯f¾% f° ff°f ff¾ ff°¾f©f f°½f½ f°f°–f ¾ °––f ff°f°–¾°–¯ fff ½f f ff°– .

°  %.

f½¾––f° f  % .

f°¯ ¯ ff°–f f°f°–f°f ff¾ ff°¾f©f f½½f°–f°f¯ f¾ °––f½f°–f f° f¾ ½ ¯ ¯ ff°– .

° ¯½°–%°n¾ fn ¾% ff° f°¾ ¯$½f¾f f°f°f ff¾ f°–f¾f©f f½f°–f°ff ¯ °©f ½½¾ °––f ¯ ° ½f ff° f° .

° ½°nfnffn€¯¾ .

°° .

°f° f¾ff° f f–f° f°f°–¯ f f½f ff°–°–f° f°f f° °–f° f–f°f°– f f f °–f °–f ff° f° f ¯f° f ff°f ¯ffff°f©¯½f ¯°–°f° ° f°¾ ½  ° f° f$ ° f% nf¾% °– ©¯½f½f f ff ¾f%- ¯ ¯° ¯ n % ° f° f°–°½ ¾f%½ f¾% .

°½f f f°©ff ° f°°–%f¾ff ½n¾% .

% ° f°¯ ¯f°©f°–% °–¾% .°½f f f° °f°–f%nf½¾° –f.

°½f f f°¾ff %°°°f¾f¯¾f % ° f° f°–°f°¾ %f°n f¾% .

°½f f f° f¯ ©f%9¯ ffn¯°ff % f°½f f f° f° %- ¯ f° % .

 f–f°f°– f f½f ff °–f °–f ff° f° f°f°–¯ ¯½°f f–f°f°– f ff °–f °–f ff° f°°f ff°¯ °©f ¯½f 9f°–f f°°f f  ° f° f %f¾% .

°°f½f f f°nf f f%.

f½¾n¯€ ¾n °¾ % ° f°¾ ––f%f°–f¾% .

f ¾©ff½f % ° f° f% ¾% .°°f½f f °–f ½ ¯½f%.

°°f½f f f°f¯ff ½ °–f°°%°–°° ½½¾ ° % ° f° f ½f%¯ ¾% .

°°f½f f f° °–f°–%9fn¾ ¾¾D % .

9f°–f f°°f ff  ° f°©f°°–%n f¾% .

°°f½f f f°f % ¾n¾fn ¾ % ° f°–°©fff °©f% °€¯¾% .

°°f½f f f°f f%.

° ff¾fnfD % ° f°f°f½f°f%¾f–f¾% .

°°f½f f f° °n °–%f–ff¾f–€f % ° f°¯ f%f¾f¾% .

°°f½f f f° f° %.°nff¾ff¯¾% ° f° °–f%fnf¾% .

°°f½f f f° ¯½°–%°n¾f¾½ I % .

 f–f°f°– f f½f ff¾ °–f °–f ff° f° ff¯ff°–¾ ¯f° ¯°–°f° ° f°% f°–° f°% f°– f½ff©¯½ff ff & f°–° f ¾°–¾f°–% f¾% .

f°fff % & f°–°©f°°–¾°–¾f°–% n f¾% .°°f½f f f°¾f n%.

°°f½f f f° ¾ f–% f ¾f % & f°–°¾ ––f fff f°–°½f¾f%n° f¾% .

°°f ½f ff°f f°¾ ¯f°––%.f¾ fn °ff9 ¾ % & f°–°¾ ½$¾½f $¾ .

°°f½f f f° ff½f°¾ ¾f¾ % .

 @ ff f f–f°f°– fff f½f°–f¾f¯½f©°–f¯½¾f¯f f°f ff¯ ¯½° ¯f¾ f° f°¯ f°f°– f¾f°f¾ ¯½ ff f°f©f f©f f° °–f° °–f°½f°©f°–°f f° f°–°–f¾%° f¾% .

°°f½f f f°© °¾¯½ ¯½f° %f¯° f %  f°–°½f%–f¾% .

°°f½f f f°©f–°–% f¯f¾ % f°–°½ f°–% °¾€¯¾% .

°°f½f f f°°f°f¾¾ f°– %–f ¾¾ff°f9 –f nf°ff % f°–°½fff f ¾%¾ f¾% .

°°f½f f f°fnff n°°°–f¯ % f°–°©f¯%fn ¾¾% .

°°f½f f f°9°¾¯ ¾°–  I .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful