DR.

MurIunu MurIn, couuLor
nLeroguLIIIe IormùrII
· Ce deosebesLe currIcuIumuI zoo¤ de CurrIcuIumuI
zo1o?
· Ce se prezInLù cu eIemenL de nouLuLe în nouI
currIcuIum?
· Ce vu II IourLe sImpIu în consLIenLIzureu
eIemenLeIor de nouLuLe?
· Ce vu II ceI muI dIIIcII în prezenLureu eIemenLeIor
de nouLuLe?
· Cure vu II moduIILuLeu opLImù de orgunIzure u
IormùrII LuLLror cudreIor dIducLIce?
· Cure vor II IucLorII de rIsc?
· ¡n ce mod vom rucordu suporLurIIe dIducLIce
exIsLenLe sI currIcuIumuI modernIzuL?
bIecLIve de Iormure
· ConsLIenLIzureu concepLuIuI de compeLenLù
· ConsLIenLIzureu IerurIIeI compeLenLeI
· AjusLureu LIpurIIor de compeLenLe Iu LrepLeIe
scoIure
· mpIemenLureu uIgorILmuIuI de Iormure sI
IuncLInuIILuLe u compeLenLeI (domInunLu de LImp),
subcompeLenLeIe se poL observu Iu IInuI de moduI,
compeLenLeIe specIIIce LIn de duruLu de LImp muI
mure;
· denLIIIcureu obIecLIveIor cure conduc Iu reuIIzureu
compeLenLeIor specIIIce sI u subcompeLenLeIor;
· ¡ecLuru personuIIzuLù u currIcuIumuIuI
· peruLIonuIIzureu LermenIIor-cIeIe
· PrezenLureu vIzIunII de unsumbIu u procesuIuI
educuLIonuI sI InLereIuLIonureu ucesLoru;
· nLegrureuJcoreIureu obIecLIveIor
· Concepereu proIecLùrII de Iungù duruLù;
· MoLIvureu presLùrII servIcIIIor de cuIILuLe;
· AccepLureu progrumuIuI IIexIbII de Iormure
ModuIe penLru Iormureu
IormuLorIIor
¡ecLuru ucLIvù u currIcuIumuIuI ¡ecLuru ucLIvù u currIcuIumuIuI
MeLode de ucLIvILuLe
AcLIvILuLeu în buzu CurrIcuIumuIuI modernIzuL se desIùsourù pe
prIncIpIIIe, cure IuncLIoneuzù cu un seL coerenL de IegILùLI
cenLruLe pe uxIoIogIu ceIuI ce învuLù:
Pe purcursuI ImpIemenLùrII CurrIcuIumuIuI scoIur
modernIzuL proIesorII vor Iuu în cuIcuI consLrucLIu
IInuIILùLIIor în învùLùmînLuI preunIversILur:
SIsLemuI de subcompeLenLe scoIure Iu dIscIpIInu de sLudIu.
SIsLemuI de compeLenLe specIIIce J pe dIscIpIIne scoIure.
SIsLemuI de compeLenLe LrunsversuIeJLrunsdIscIpIInure, sLubIIILe pe LrepLe de învùLùmînL
(prImur, gImnuzIuI, IIceuI), cure se regùsesc în proIIIuI de Iormure, ce derIvù dIn
compeLenLeIe-cIeIe.
SIsLemuI de compeLenLe-cIeIe (generuIe).
SIsLemuI de prIncIpII sI de vuIorI uIe educuLIeI ungujuLe în ucesL scop.
ProIIIuI de Iormure uI ubsoIvenLuIuI de învùLùmînL secundur generuI, concepuL în ruporL cu
IdeuIuI educuLIonuI sI cu nevoIIe de Iormure.
EIevuI, cu nevoIIe suIe de Iormure-dezvoILure u personuIILùLII.
¡n procesuI ImpIemenLùrII currIcuIumuIuI
modernIzuL se vu ucLIonu spre:
cenLrureu cIurù u LuLuror
componenLeIor currIcuIure
pe rezuILuLeIe IInuIe -
compeLenLe generuIe sI
specIIIce dIscIpIIneI
respecLIve (suu: muILI-, InLer-
sI LrunsdIscIpIInure) pe cure
eIevII Ie vor prucLIcu în vIuLù.
oIerIreu unuI reIerenLIuI de
evuIuure cu crILerII cIure sI
sLundurde de perIormunLù.
IndIvIduuIIzureu învùLùrII,
pornInd de Iu convIngereu cù
LoLI eIevII poL uveu succes.
ASPECTU¡
STRC A¡
MDERNfR
MT'ATA
MDERNfR
CCC
CurrIcuIumuI
cenLruL pe
compeLenLe
CNSTRUCTA
¡NA¡TfT¡R ¡N
¡N'fTfM¡NTU¡
PREUN'ERSTAR:
META¡RA
CMPETENTE
CONCIPTIA
ÐIÐACTICÃ A
ÐISCIPLINII
RIPARTIZARIA
TIMILOR PI
CLASI SI PI
LNITÃTI ÐI TIMP
E¡EMENTE
CNSTTUT'E A¡E
CURRCU¡UMU¡U
CMPNENTA:
STRATEG
DDACTCE
CMPNENTA
E'A¡UARE
PROIICTARIA ÐI
LLNGÃ ÐLRATÃ
UnILùLIIe de conLInuL penLru
Iormureu IormuLorIIor
ASPECTU¡ STRC A¡
MDERNfR
¡nvùLùmînLuI preunIversILur dIn RepubIIcu
MoIdovu se uIIù Iu o nouù eLupù de dezvoILure
sI uproIundure u reIormeIor demuruLe în unII
¤o, reIorme cure vIzeuzù modernIzureu
sLundurdeIor educuLIonuIe sI u currIcuIumuIuI
scoIur.
PenLru modernIzureu ucesLor documenLe
regIuLorII u IosL reuIIzuLù o evuIuure compIexù
sI vuIorIIIcuLe opInIIIe reIerILoure Iu cuIILuLeu
Ior, purvenILe dIn ruIouneIe repubIIcII, de Iu
experLII nuLIonuII sI dIn rezuILuLeIe uncIeLùrII
eIevIIor, pùrInLIIor sI cudreIor dIducLIce.
RezuIuLuLeIe evuIuùrII uu permIs deLermInureu
ucLIunIIor de modernIzure u currIcuIumuIuI
exIsLenL.
EIemenLuI compuruLIv
zoo¤
· DescongesLIonure
purLIuIù
zoo6
zo1o
MT'ATA MDERNfR
· ConcreLIzureuJoperuLIonuIIzureu progresIvù u IdeuIuIuI educuLIonuI în IInuIILùLI, LrepLe de învùLùmînL,
urII currIcuIure;
· Rucordureu IuI Iu cerInLeIe reuIe uIe vIeLII, usIgurureu cuIILùLII educuLIeI sI ruIIerII sIsLemuIuI
educuLIonuI Iu vuIorIIe sI sLundurdeIe europene;
· 'uIorIzureu compeLenLeIor penLru vIuLù, prezenLuLe prIn moduI în cure eIevII sLIu sù gîndeuscù, sù
ucLIoneze, sù înveLe, sù LrunsIere, sù upIIce cunousLereu sI sù cuuLe în mod IndependendenL soIuLII noI
sI orIgInuIe Iu probIemeIe concreLe cure upur în conLexLe reuIe de exIsLenLù;
· ModernIzureu modeIeIor de orgunIzure u obIecLIveIor înLr-o munIerù InLegruLù penLru LrunsIormure sI
derIvure u compeLenLeIor;
· Abordureu dIIerenLIuLù, IndIvIduuIIzuLù u eIevuIuI penLru InsLILuIreu uneI scoII prIeLenouse copIIuIuI,
cenLruLe pe eIev;
· rIenLureu spre reuIIzureu personuIù sI dezvoILureu de-u IunguI vIeLII, spre poLenLureu uneI ceLùLenII
ucLIve sI IncIuzIve, penLru ungujubIIILuLe în pIuLu muncII;
· DezvoILureu ubIIILùLII de u ucLIonu uuLonom, de u IoIosI InsLrumenLe în munIerù InLerucLIvù, u
IuncLIonu în grupurI socIuImenLe IeLerogene, u dezvoILu deprInderI necesure socIeLùLII cunousLerII;
· DezvoILureu poLenLIuIuIuI educuLIonuI uI currIcuIumuIuI, usIgurureu reproducerII vuIorIIor nuLIonuIe
reprezenLuLIve concomILenL cu descIIdereu spre vuIorIIe europene sI unIversuIe;
· AsIgurureu uneI LrecerI urmonIouse de Iu o LreupLù de învùLùmînL Iu uILu;
· DescIIdereu sI IIberuIIzureu ucLuIuI dIducLIc, umeIIorureu Iu nIveIuI sLruregIIIor , meLodoIogIIIor,
prucLIcIIor de predure-învùLure; promovureu InLensù u meLodeIor InLerucLIve;
· ComuLuLIu dInspre un sIsLem de evuIuure în cure se LesLu cupucILuLeu eIevIIor de u memoru secvenLe
de cunosLInLe, cùLre o evuIuure cure vuIorIzeuzù compeLenLeIe penLru vIuLù; de Iu o învùLure cenLruLù
pe InIormuLIe cùLre unu în cure ImporLunLe sînL cupucILùLIIe de urLIcuIure creuLIvù u cunousLerII,
deprInderIIor, uLILudInIIor în sILuuLII dIverse de vIuLù prIvuLù, proIesIonuIù, pubIIcù;
· ReIIecLureu u ceIor puLru pIIonI uI învùLùrII: u învùLu sù sLIIJsù cunosLI, u învùLu sù IucI, u învùLu sù
muncesLI cu ceIIuILI, u învùLu sù III, u învùLu sù Le LrunsIormI pe LIne sI sù scIImbI socIeLuLeu.
E¡EMENTE DE NUTATE - CCC
ConcepLuI de
compeLenLù
¡nvùLureu
buzuLù pe
compeLenLe
PedugogIu
compeLenLeIor
AdopLureu pedugogIeI compeLenLeIor sI sLubIIIreu, prIn
sLundurdeIe educuLIonuIe, u IInuIILùLIIor educuLIonuIe dIn
uceeusI perspecLIvù IurnIzeuzù procesuIuI de învùLùmînL
dIrecLII muIL muI cIure de Iormure-dezvoILure u
personuIILùLII eIevuIuI, usIgurînd urmonIzureu IInuIILùLIIor
educuLIeI dIn R.MoIdovu cu IInuIILùLIIe dIn sIsLemeIe de
învùLùmînL dIn Europu.
ConcepLuI de compeLenLù ImpIemenLuL în CurrIcuIumuI
scoIur oIerù cuIeu ceu muI sIgurù de dezvoILure, duL IIInd
cù unume compeLenLeIe poL InLegru domenIIIe cognILIv,
psIIomoLor, uLILudInuI sI socIuI.
¡nvùLureu dIn perspecLIvu compeLenLeIor murcIeuzù o
scIImbure sLruLegIcù dInspre obIecLIveIe pedugogIce spre
compeLenLeIe scoIure sI o muLuLIe de uccenL dInspre
evuIuureu sumuLIvùJnormuLIvù spre evuIuureu IormuLIvù
sI IormuLoure, sugerînd o ubordure InLegruLoure u
ucLIvILùLII de Iormure-evuIuure u compeLenLeIor scoIure sI
reuIIzureu ucesLeIu dupù cerInLeIe InsLruIrII sI evuIuùrII
uuLenLIce.
ConcepLeIe de compeLenLù scoIurù, de InsLruIre sI evuIuure uuLenLIcù
cîsLIgù LoL muI muIL Leren, gruLIe IupLuIuI cù sînL rucorduLe Iu nevoIIe
de Iormure uIe eIevuIuI sI Iu cerInLeIe vIeLII socIuIe.
CenLrureu currIcuIumuIuI pe Iormureu - evuIuureu de compeLenLe
scIImbù mIsIuneu scoIII în condILIIIe socIeLùLII buzuLe pe cunousLere.
¡n ucesL conLexL, scouIu Iormeuzù ceLùLenI producLIvI sI devIne
prIeLenuI copIIuIuI; IndIvIduI devIne înzesLruL pe purcursuI scoIurILùLII
cu un unsumbIu de compeLenLe IuncLIonuIe, cure îI vu permILe
îndepIInIreu unor surcInI semnIIIcuLIve dIn vIuLu reuIù.
CurrIcuIumuI modernIzuL sI uxuL pe compeLenLe prevede în mùsurù
muI mIcù usImIIureu de cùLre eIevI u unor sIsLeme de cunosLInLe dIn
dIIerILe domenII uIe cunousLerII, prIn sLudIere monodIscIpIInurù,
vIzînd înzesLrureu ucesLoru cu unsumbIurI de compeLenLe de LIp
IuncLIonuI, cure IuvorIzeuzù LrunsIeruI sI mobIIIzureu cunosLInLeIor în
vedereu uccenLuùrII dImensIunII ucLIonuIe u InsLruIrII.
compeLenLe de
buzù
compeLenLe
LrunsdIscIpIInure
compeLenLu
specIIIcù
subcompeLenLu
unILuLeu de
conLInuL
ucLIvILùLI de
învùLure sI
evuIuure
ProcesuI de Iormure u compeLenLeI vu
purcurge unumILe eLupe, prIn urmùLoruI
uIgorILm:
CunosLInLe
· ¡uncLIonuIILuLe · ConsLIenLIzure
· ApIIcubIIILuLe · ComporLumenLJu
LILudIne
CompeLenLù
ConsLrucLIu IInuIILùLIIor în
învùLùmînLuI preunIversILur:
EIevuI, cu nevoIIe suIe de Iormure-dezvoILure u personuIILùLII.
ProIIIuI de Iormure uI ubsoIvenLuIuI de învùLùmînL secundur generuI, concepuL în ruporL
cu IdeuIuI educuLIonuI sI cu nevoIIe de Iormure.
SIsLemuI de prIncIpII sI de vuIorI uIe educuLIeI ungujuLe în ucesL scop.
SIsLemuI de compeLenLe-cIeIe (generuIe).
SIsLemuI de compeLenLe LrunsversuIeJLrunsdIscIpIInure, sLubIIILe pe LrepLe de învùLùmînL
(prImur, gImnuzIuI, IIceuI), cure se regùsesc în proIIIuI de Iormure, ce derIvù dIn
compeLenLeIe-cIeIe.
SIsLemuI de compeLenLe specIIIce J pe dIscIpIIne scoIure.
SIsLemuI de subcompeLenLe scoIure Iu dIscIpIInu de sLudIu.
E¡EMENTE CNSTTUT'E A¡E
CURRCU¡UMU¡U
SubcompeLenLu
CompeLenLu
specIIIcù
AcLIvILùLIIe de
învùLure -
evuIuure
ConLInuLurIIe
GesLIuneu currIcuIumuIuI: GesLIuneu currIcuIumuIuI:
CudruI de reIerInLù pe
cIuse - sLrucLuru
usemùnùLoure
SLuLuLuI dIscIpIIneI ArIu
currIcuIurù
CIusu Nr. de unILùLI
de conLInuLurI
pe cIuse
Nr. de ore pe un
Secventele de continut Clasa Clasa Clasa Clasa
Anual - ore
COMPETENTE SPECIFICE DISCIPLINEI. SUBCOMPETENTE.
UNITÄTI DE CONTINUT. ACTIVITÄTI DE ÎNVÄTARE SI
EVALUARE
CLASA
Competentà specificà
Secventà de continut:
Subcompetente
Continuturi
Activitàti de învàtare si
evaluare (recomandate)
CudruI prucLIc CudruI prucLIc
Reolizoreo osocierilor dintre competentele
speci[ice si subcompetente
Anolizo unitñtilor de ìnoñtore
¿ Stobilireo succesiunii de porcurgere o unitñtilor de
ìnoñtore
· Alocoreo timpului considerot necesor pentru
[iecore unitote de ìnoñtore, ìn concordontñ cu
obiectioele de re[erintñ si continuturile oizote.
Reolizoreo osocierilor dintre competentele
speci[ice si subcompetente
Anolizo unitñtilor de ìnoñtore
¿ Stobilireo succesiunii de porcurgere o unitñtilor de
ìnoñtore
· Alocoreo timpului considerot necesor pentru
[iecore unitote de ìnoñtore, ìn concordontñ cu
obiectioele de re[erintñ si continuturile oizote.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful