You are on page 1of 19

EDUP 3063 PENTAKSIRAN

DALAM PENDIDIKAN
Pan Siew Yieng
Chuah Jia Hui
Membincangkan bagaimana
meningkatkan kesahan dan
kebolehpercayaan sesuatu ujian
beserta dengan contoh sekali.
Isi kandungan
• Definisi
• Konsep kesahan
• Konsep kebolehpercayaan
• Cara – cara meningkatkan :
• Kesahan ujian
• Kebolehpercayaan ujian
Konsep Kesahan
• Menurut Mok (2003), sesuatu ujian yang dikatakan baik dan
bermutu tinggi mengandungi beberapa yang istimewa,
iaitu ciri kesahan, kebolehtadbiran dan kemudahtafsiran.
• Menurut Sidek Mohd Noah (2002), kesahan sesuatu ujian
menggambarkan sejauh mana ujian tersebut mengukur
apa yang sepatutnya diukur.
• Kesahan bermaksud kebolehan ujian mengukur apa yang
sepatutnya diukur (Youngman & Eggleston, 1982; Sax &
Newton, 1997).
Kesahan
Kesahan isi
Semasa/Serentak

Kesahan Kesahan
telahan/Ramalan Gagasan
Kesahan Isi
• Tujuan

Ujian
• Kandungan sukatan pelajaran
• Penekalan tajuk-tajuk dalam sukatan
pelajaran peringkat/ kategori objektif
pelajaran setiap tajuk

• Pencapaian murid
Item • Aras kesukaran
• Peringkat objektif pelajaran yang diuji
Kesahan Telahan/Ramalan
Ujian meramal kebolehan atau
kelayakan seseorang calon untuk
menjalankan sesuatu tugas pada
masa depan.

pencapaian murid-murid ini maka kita


dapat meramal kejayaan murid-murid
dalam peperiksaan sebenar tersebut.
Kesahan Semasa/Serentak
• Kesahan semasa penting bagi guru merujuk pencapaian seseorang
dalam sesuatu ujian itu selaras denagn pencapaian kemudian
dalam suatu ujian yang serupanya.

• Sekiranya ujian kedua yang sama taraf dengan ujian yang pertama
ditakbirkan tidak lama kemudian, pencapaian calon biasanya lebih
baik daripada ujian pertama, kerana calon yang berkenaan telah
memperolehi sedikit sebanyak pengalaman daripada ujian yang
pertama.
Kesahan Gagasan

Trait personaliti Tingkah laku Trait mental

Idea/ gagasan psikologi perlu dianalisa


Mengenal pasti proses/ciri yang dikaitkan sesuatu trait agar item-item ujian
yang khusus dan tepat dapat disediakan

Berdasarkan teori atau kajian ini, kita boleh membuat


berbagai-bagai ramalan yang ada hubungannya dengan
gagasan tersebut.
Konsep Kebolehpercayaan
Menurut Mokhtar (1995), reliabiliti ujian boleh disebut sebagai
darjah ketekalan antara dua pengukuran terhadap sesuatu
benda, sesuatu ciri, atau sifat seseorang.
Kebolehpercayaan sesuatu ujian merujuk kepada ketekalan,
ketepatan, dan kebolehbergantungan ujian berkenaan. Ini
bermaksud sesuatu ujian yang boleh dipercayai akan
menghasilkan maklumat yang tekal (merujuk kepada beberapa
pentadbiran ujian yang telah dijalankan), tepat seperti yang
sepatutnya serta boleh diterima pakai tanpa keraguan.
Cara meningkatkan Kesahan (Validity)
Kesahan KANDUNGAN/ ISI
• Pembinaan ujian dengan sample yang relevan dan dapat mewakili
domain yang telah diajar
• Cth: Untuk tajuk Sains Tahun 5, topik peredaran bumi dan putaran bumi, cikgu
perlu menyediakan item ujian yang merangkumi semua topik serta berdasarkan
kewajaran masa. Kalau dalam ujian akhir tahun, yang tertumpu pada sst tajuk shj
maka ia tidak sah.

• Menyatakan domain tugasan relevan yang ingin dukur secara spesifik


• Pembinaan dan penggubalan item ujian berdasarkan JSU(Jadual
Spesifikasi Ujian)
Kesahan TELAHAN/ RAMALAN
• Penyediaan tahap kesukaran item yang selaras dengan
keperluan KPM dalam ujian-ujian sebenar.
• Cth: ujian percubaan PT3 dan SPM yg disediakan adalah tertakluk
kepada trend kesukaran soalan tahun lepas untuk meningkatkan
kesahan ramalan

• Peyediaan items yang yang blh menguji kebolehan yang


relevan dgn kemahiran, kemampuan dan kelayakan
• Cth: Ujian Kelayakan Latihan Perguruan (UKELP) dan ujian aptitud
Kesahan SERENTAK/ SEMASA
• Untuk menguji keselarasan pencapaian seseorang murid.

• Maka, untuk meningkatkan kesahan serentak/ semasa:


• Penyediaan tahap ujian yang serentak dengan kebolehan murid
dan bahan P&P, tidak terlalu sukar/ mudah.

• Tahap kesukaran soalan yang diuji hendaklah berada pada


tahap yang sama.
• Cth: dalam setiap ujian, penyediaan soalan adalah berdasarkan kepada
40%item biasa : 60% item KBAT
Kesahan GAGASAN/KONSTRUK
• Meliputi semua atribut/ trait personaliti yang ingin diukur

• Dua persoalan utama berdasarkan Miller, Linn dan


Gronlund (2009):
• Sama ada pentaksiran dapat mewakili konstruk dengan
sepenuhnya.

• Sama ada prestasi dipengaruhi oleh faktor yang tidak releven

• Cth: melalui penggubalan soalan ujian penulisan untuk menguji


kreativiti murid, cikgu boleh menelah bahawa seseorang murid
yang kreatif juga merupakan seorang yang imaginatif.
Keseluruhannya…….
Penyediaan item mengikut blue print (JPU, JSU)

Mencari korelasi antaran markah yg dibentuk dgn trait

Pencubaan item ujian terhadap kumpulan sasaran tertentu dgn trait


yang diingini

meningkatkan kekemasan susun atur item, kejelasan arahan &


penyataan

Masa yang mencukupi, kesesuaian item yang digubbal


Cara meningkatkan Kebolehpercayaan
(Reliability)

Emosi, pemakanan,
motivasi, kerisauan,
Dalaman (Murid)
kepeatan, kepenatan,
kemahiran

Punca Ralat
pentaksiran

Arahan item, kekaburan


item, ketidak selarasan,
Luaran
persempelan item,
penskoran, bias
Bilangan tugasan pentaksiran
Tingkatkan bilangan tugasan.
Cth: dalam menguji trait personality murid, ujian inventori yang
mengandungi 90 soalan adalah belih tepat drpd yang mengandungi 10
soalan.

Serakan skor
Meningkatan serakan skor
Cth: Heterogen kumpulan tinggi, kebolehpercayaan meningkat.
Menambahkan bilangan item yang sukar (KBAT) dalam peperiksaaan
untuk menguji pengusaan murid yang sebenar.
Objektiviti ujian
Tahap kompetensi pemeriksa untuk menghasilkan ujian
yang skornya adalah sama
Cth: mempunyai guru penyelaras, first marker & 2nd
marker utnuk mmastikan julat markah yang diberi
adalah berada dalam lingkungan 5 m.

Jenis-jenis ujian
Uji- ulang uji (test- retest reliability)
Ujian bentuk setara (Equivalent form)
Sekian, terima kasih…….