EPISTEMOLOGI DAN AKSIOLOGI

Objektif
1.

2.

3.

Memahami dan menghayati makna epistemologi dan aksiologi. Mengenalpasti hirarki alat pencapai ilmu fakulti kognitif dan jenis ilmu. Dapat mengetahui perlaksanaan nilai dalam kehidupan manusia dan masyarakat.

Maksud Epistemologi 
 

Episteme (Yunani) bermaksud pengetahuan. Yunani) pengetahuan. Logos pula bermaksud teori. teori. Teori tentang ilmu pengetahuan. pengetahuan. Membicarakan asal usulnya, bagaimana ia usulnya, berlaku dan hubungannya dengan pengalaman manusia. manusia. 

Ilmu yang membabitkan perbahasan akal, pengkelasan ilmu, pengkhususannya dan ruang lingkup keterbatasan akal untuk menanggapinya. Soalan-soalan utama epistemologi ialah : Apakah yang boleh kita ketahui dan bagaimana kita boleh ketahui?

Teori ilmu

Asal usul ilmu, bagaimana dan hubungan dengan pengalaman manusia

Kata kunci

Pengkelasan ilmu, pengkhususan dan ruang lingkup batas ilmu

Apa yang boleh kita ketahui?

Bagaimana kita boleh mengetahui?

Hirarki Alat Pencapai Ilmu ² SumberSumber-Sumber Ilmu

1. WAHYU 
  

Menjadi sumber segala ilmu Daripada Tuhan dan disampaikan kepada manusia menerusi perantaraan Rasul. Wahyu merupakan komunikasi dalaman, tempatnya di hati. Termasuk dalam wahyu juga ialah Hadis Qudsi (Wahyu daripada Allah yang lafaznya daripada Rasulullah saw) dan hadis-hadis sahih. hadisAl-Sunah ; perkataan, perbuatan dan perakuan AlNabi Muhammad SAW. Ia merupakan sebahagian sumber ilmu. Wahyu sumber maklumat dan ajarannya wajib ditaati.

2. ILHAM / INTUISI 
  

 

Ilmu yang diperolehi secara langsung tanpa proses pembelajaran. pembelajaran. Ilham dikurniakan kepada sesiapa sahaja tanpa mengira tempat dan masa. masa. Ilham yang baik datang daripada Allah dan ilham yang jahat datang daripada syaitan dan manusia yang tidak baik (surah an-Nas:4) anIlham juga boleh dinamakan kashf iaitu tanggapan emosi secara langsung yang terbit di dalam hati manusia tanpa diketahui. diketahui. Ilmu Laduni. Contoh :Nabi Allah Khidir a.s. Laduni. a.s. Hanya diperolehi oleh golongan-golongan golongantertentu dan terpilih. terpilih. Dianggap sangat tinggi oleh golongan tasawuf. tasawuf.

3. NALURI 
Ilmu

yang diwarisi melalui warisan genetik. genetik. Contohnya anak penyu Bayi menyusu susu ibu. ibu.

4. AKAL
Keistimewaan yang diberikan oleh Allah s.w.t kepada manusia berbanding dengan makhluk lain. Merangkumi pengetahuan manusia tentang dirinya, alam sekitarnya, sejarah manusia dan masyarakat hari ini. Akal terbatas, terutamanya tentang roh, akhirat, akidah, hukuman, amal ibadat dan lain-lain lagi. lain

5. PANCAINDERA
Ilmu daripada deria manusia. Maklumat yang diperolehi dibawa kepada akal untuk ditafsirkan. Deria rasa, bau, sentuhan, penglihatan dan pendengaran merupakan deria yang amat penting. 

PENERIMA ILMU

HIRARKI PENERIMA ILMU
Rasul dan Anbiya¶

Awliya¶

Hukama Awam

1. Rasul dan Anbiya'
Rasul: Seorang lelaki yang merdeka yang diwahyukan kepadanya segala hukum syarak dan diperintahkan oleh Allah s.w.t menyampaikan kepada ummat manusia. Nabi: Seorang lelaki yang merdeka yang diwahyukan kepadanya segala hukum syarak. Menerima khusus ilmu wahyu sahaja kerana ilmu wahyu adalah ilmu yang tertinggi dan mereka manusia pilihan. 

2. Awliya¶ (para wali) 
Merupakan

jenis penerima ilmu yang agak istimewa. Adalah orang yang paling bertakwa selepas Nabi dan Rasul, beramal soleh, murni hati dan jiwa raganya.

3. Para Ulamak, Intelek dan Cendekiawan
Golongan yang mahir dalam menguasai ilmu ilmu wahyu dan shari¶ah dalam konsep perpaduan ilmu. Seseorang ulamak sepatutnya berpengetahuan dari segi ilmu ilmu akliyyah. Seseorang cendekiawam pula sewajarnya mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang ilmu ilmu wahyu. 

4. Awam 
Merupakan

anggota masyarakat

majoriti Menjadi sasaran utama curahan yang disampaikan oleh para Rasul dan awliya

Hirarki Ilmu Secara Bersepadu
Sumber ‡ Naqliyyah ‡ µAqliyyah Hukum ‡ Fardhu Ain ‡ Fardhu Kifayah Kegunaan ‡ Manfaat ‡ Mudharat

Ilmu Wahyu
Ilmu ilmu agama yang berteraskan wahyu daripada Allah s.w.t Merupakan ilmu ilmu seperti al Quran, tafsir, hadith, fiqah dan ilmu ilmu seperti ilmu kalam dan ilmu tasawuf Ilmu ini mengisi keperluan rohani manusia dengan tepat dan secukupnya Membawa manusia mengenali tanda tanda kewujudan dan kekuasaan Allah. 

Ilmu ilham 
Lebih

menjurus kepada kehendak ilmu wahyu. Ilmu ini tidak dapat dimiliki oleh semua orang. Biasanya ia diperoleh oleh orang orang yang sentiasa mendekati Allah.

Ilmu Empirikal 
  

Ilmu dan fakta-fakta yang boleh ditanggapi oleh faktapancaindera FaktaFakta-fakta itu haruslah dibawa kearah memahami kehendak wahyu Asas Empirikal terletak pada keupayaan pancaindera Ilmu rasional pula terletak pada keupayaan aktiviti akal KeduaKedua-dua mestilah disepadukan dengan ilmu wahyu Ilmu Empirikal dan rasional penting untuk menanggapi fenomena-fenomena alam semesta fenomena-

AKSIOLOGI

Maksud Aksiologi 

Bermaksud sains nilai, teori dan sistem nilai.

Nilai.
unsur yang dapat mencerminkan perlaksanaan manusia. Islam, nilai ilmu dan pemikiran merupakan unsur terpenting yang menentukan tindakan dan perlaksanaan manusia. 
Dalam Satu

Faedah-Faedah Aksiologi. Faedah Menggunakan

maklumat dan pengetahuan baru mengenai dunia seharian. Membentuk kerangka rujukan yang membolehkan kita melihat diri kita, persekitaran,hubungan sesama makhluk dan tuhan dengan cara yang baru.

Lima nilai yang dipertanggungjawab ke atas manusia
1.

2.

Fardu Atau Wajib - Nilai ini menjadi satu kemestian dan amat baik. Contoh : Taat dan menghormati ibu bapa. Sunat - Nilai ini amat digalakkan dan merupakan satu kebaikan. Contoh : Sayang kepada anak-anak yatim. anakHarus atau jaiz atau mubah. - Tak mengapa; buat tak apa-apa, tak buat pun tak apamengapa. Contoh ; Tidur , makan Makruh - Nilai ini dibenci. Contoh ; Tidur / makan berlebihan. Haram Nilai ini buruk dan tidak baik. Contoh ; Menipu,fitnah dll.

3.

3.

5.

Hirarki Nilai
NilaiNilai-nilai Ma¶ruf (baik dan bagus)
1. Fardu atau wajib. - yang mesti dilakukan. - Melakukan perkara yang disuruh, mendapat pahala & mendapat dosa jika ingkar.Contoh : 2. Sunat atau matlub. -Melakukannya mendapat pahala dan dituntut. -Meninggalkannya tidak mendapat sebarang hukuman. Contoh : 3. Mubah atau harus. - Seseorang muslim bebas memilih untuk melakukannya ataupun tidak. -Jika dikerjakan tidak mengapa dan tiada hukuman sekiranya ditinggalkan. Contoh :

NilaiNilai-nilai Mungkar 1. Makruh - Iaitu suatu benda atau kerja yang tidak disukai dan dibenci. Ia dianggap baik jika ditinggalkan. Jika dilakukan juga tidak mendapat sebarang hukuman sebaliknya mendapat pahala jika ditinggalkan. Contoh : 2. Haram - Iaitu sesuatu yang dilarang sama sekali melakukannya. Melakukannya mendapat balasan dosa . Dan memberi keburukan kepada manusia. Meninggalkannya dituntut dan mendapat ganjaran pahala. Contoh :

Al-Quran Primer Sumber Nilai Sekunder Uruf & Adat AsSunnah

RUMUSAN
Islam menekankan betapa pentingnya diintegrasikan ilmu dunia dengan ilmu akhirat,begitu juga nilai-nilai keduniaan nilaidan keagamaan. Kehidupan di dunia sebagai persediaan untuk menuju akhirat. Penegasan bahawa Wahyu merupakan sumber utama ilmu dalam Islam. Al-Quran dan Al-Sunnah itu merupakan AlAlkhazanah ilmu yang tidak terbilang untuk sekalian alam. 

Kata Kunci
Epistemologi atau teori tentang pengetahuan merupakan teras utama dalam semua pandangan hidup. Cari dan fikirkanlah apa yang dijadikan Allah, tetapi jangan fikir akan zat Allah. Aksiologi atau teori nilai merupakan penentu gerak tindakan dan tingkah laku manusia. Konsep nilai dalam Islam berasaskan suruhan berbuat baik dan tegahan berbuat kemungkaran. 

LATIHAN 4
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bezakan maksud epistemologi dan aksiologi.(4m) Jelaskan dengan ringkas maksud Ilham dan Intuisi beserta contoh. (6m) Apakah yang dimaksudkan dengan ilmu empirikal.(2m) Apakah peranan aksiologi.(2m) Jelaskan perbezaan antara ulamak dan intelek.(4m) Jelaskan dengan contoh ilmu Laduni. (2m)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful