Sveu ili te u Zagrebu Rudarsko-geolo ko-naftni fakultet

Za tita na gradili tima od udara elektri ne struje

Filip Mraku i

elektri ne naprave i instalacije na gradili tima izlo ene su brojnim opasnim o te enjima ‡ Sukladno sa time postavljaju se stro i zahtjevi za tite od elektri nog udara na gradili tima i ru ili tima .Uvod ‡ S obzirom na te ke uvjete okoline i rada.

te se primjenjuju gra evinski strojevi ili druga oprema pri ijem se radu koristi elektri nim instalacijama.Elektri ne instalacije na gradili tima i ru ili tima Gradili te . prostori za nove gradnje nastali ru enjem starih gra evina. ‡ Elektri nim instalacijama na gradili tima i ru ili tima smatramo svu elektrotehni ku opremu i naprave koje omogu avaju rad na gradili tima i ru ili tima. . ‡ Ru ili te-slobodni gradski prostori.svako mjesto na kojem se organizirano izvode gra evinski radovi.

‡ Elektri na oprema i elektri na instalacija mora biti: 1. nakon zavr enog rada obavljaju rad nekom drugome mjestu. s povremenom promjenom mjesta rada . dimenzionirana i odabrana za trajan pogon 2.Privremene elektri ne instalacije na gradili tu ‡ Elektri ne instalacije koje privremeno u ograni enom vremenskom roku zadr avamo na jednome mjestu. Prilago ena za te ke uvjete okoline.

Na ini napajanja i vanjski utjecaji na instalacije Gradili ta se smiju napajati preko: ‡ vlastitih transformatorskih stanica ‡ mre e visokog napona ‡ javne nisko naponske mre e ‡ industrijske mre e ‡ vlastitih elektroagregata Zabranjeno je priklju ivanje gradili ne instalacije na uti nice ili industrijske instalacije bez provjere i posebnog priklju nog ormari a. .

‡ Razlikujemo dva temeljna tipa priklju norazdjelnih ormari a: 1. za mala gradili ta 2.‡ Instalacija mora sadr avati priklju ne i razdjelne ormari e (blokove) unutar kojih se ugra uju odgovaraju e naprave koje odgovaraju vrsti sustava za napajanje. za velika gradili ta .

Slika 1. Sadr aj priklju nog ormara za malo gradili te .

2. Sadr aj elektri ne instalacije za veliko gradili te .

Vanjski utjecaji ‡ Na gradili tima i ru ili tima mogu se sresti sljede i minimalni vanjski utjecaji: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ za temperaturu okoline za prisutnost vode za prisutnost krutih predmeta za mehani ke udare za vibracije za nadle nost osoba (elektri ari) (elektri ari) ‡ za dodir osoba s potencijalom zemlje AA4:-5ºC do +40ºC AD4 trcanje AE3 vrlo mali predmet AG3 veliki AH2 srednje BA1 nestru ne osobe BA4 upu ene osobe BA5 stru ne osobe BC3 u estali dodir BC4 stalni dodir (u sku enim vodljivim prostorima) .

‡ ‡ Izolacija aktivnih dijelova pokrovi ili omota i (ku i ta) Zapreke . ograni eno vrijeme Postavljanje izvan dohvata rukom (samo prema nadzemnim vodovima) SELV u svim ote anim uvjetima PELV se mo e upotrijebiti za zagrijavanje betona Istodobna za tita (izravni i neizravni udar): 1.Na ini za tite od elektri nog udara Za tita u normalnome radu (izravni dodir): 1.samo kratko. . 2. 2.

Za tita u uvjetima kvara (neizravni dodir) Na gradili tima se ponajvi e primjenjuje: ‡ automatski isklop opskrbe u TT ili TN ± sustavu sa strujnim za titnim sklopkama ili nadstrujnim za titnim napravama ‡ u veoma te kim uvjetima primjenjuje se IT sustav (osigurani trajni nadzor s kontrolnikom izolacije te prikladnom zvu nom i svjetlosnom signalizacijom) ‡ u stalnom vrstom dijelu instalacije rabi se TN-C sustav s isklopnim nadstrujnim za titnim napravama ‡ Primnjena TN sustavu sa smanjenim niskim naponom do U ” 110 V .

Uti nice i stalno priklju ena ru na oprema ‡ nazivnih struja In ” 32 A tite se: ‡ strujnom za titnom sklopkom s nazivnom preostalom proradnom strujom I n ” 30 mA ‡ elektri nim odjeljivanjem s pomo u izolacijskog transformatora ‡ svako tro ilo mora imati svoj transformator .

primjenjuje se u konstrukciji opreme ‡ Za nadstrujnu za titu valja rabiti prekida e ili sklopke (rastavlja e) s osigura ima. .‡ Za tita uporabom opreme razreda II. ‡ Nije dopu tena za tita nevodljivim prostorom ni za tita lokalnim izjedna ivanjem potencijala bez spajanja sa zemljom. ‡ U na elu svaki strujni krug treba tititi od preoptere ivanja. a izostavlja se pri ru no upravljanim dizalicama.

Radi sprje avanja velikih mehani kih udara u instalacijama gradili ta i ru ili ta primjenjuje se za tita: Razvo enje kabela od vodova: ‡ odabirom kabela s prikladnim mehani kim karakteristikama ‡ postavljanjem kabela i vodova tako da su za ti eni od udara ‡ dodatnom mehani kom za titom na pje a kim prolazima ‡ Kada se rabe gipki kabeli oni moraju biti s gumenom izolacijom .

S2: 1999.3.Rasvjeta u slu aju opasnosti Fiksna instalacija u slu aju opasnosti: ‡ samostalnim jedinicama (prema IEC 60598-2-22) ‡ instalacijom napajanom iz akumulatorske baterije s trajanjem najmanje 1 h ‡ baterijskim svjetiljkama s trajanjem od najmanje 1 h ‡ generatorom pogonjenim strojem s unutarnjim sagorijevanjem s vremenom upu tanja ne duljim od 15 s ‡ Za rasvjetu na gradili tu moraju se instalirati sigurnosni strujni krugovi u skladu s normom HRN HD 384. .

.Priklju ni instalacijski pribor ‡ Priklju ni pribor mora odgovarati lEC normama ‡ Utika i i uti nice okruglog su oblika izra eni od tvrdoga izolacijskog materijala ili gume i moraju na sebi imati oznaku da su otporni na mehani ka naprezanja (znak eki ).

polaganje golog vodi a u zemlju (naj e e pocin ana eli na traka) ‡ Vrijednost otpora uzemljenja mora biti u skladu sa zahtjevima za tite od elektri nog udara u uvjetima kvara (indirektnog dodira) .izvodi se prije po etka radova ‡ Privremeni uzemljiva .Uzemljenje i za titni vodi i ‡ Uzemljenje .

. U slu aju da ne postoje izvje a inicijalnog i periodi nog ispitivanja potrebno je provesti po etno (inicijalno) ispitivanje.Provjera instalacija i periodi no ispitivanje ‡ Prva provjera instalacije izvodi se prema normi IEC 60364-6:2006. ‡ Po eljno je koristiti se izvje ima i preporukama prija njih periodi nih ispitivanja. Obvezatno treba obavljati povremene (periodi ne) provjere.

Literatura ‡ Za tita na gradili tima od udara elektri ne struje (Egon Mileusni ) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful