Seminar Penyelidikan Tindakan PISMP (Matematik Pendidikan Rendah) IPG-Kampus Sarawak, 22-23 September 2010

CATHERINE KIU LEH JIN
Penyelia:

DR HU LAEY NEE

PE
y

L

Murid-murid jarang didedahkan kepada aktiviti-aktiviti berkumpulan. y Murid-murid lemah dalam matematik dan mempengaruhi sikap mereka terhadap matematik. y Kesalahan-kesalahan lazim yang dilakukan oleh murid-murid juga menyebabkan prestasi matematik mereka lemah.

PE
y

L

Pembelajaran kooperatif merupakan pendekatan yang menyusun aktiviti-aktiviti kelas kepada pembelajaran akademik dan sosial di mana murid-murid digalakkan untuk belajar dalam bentuk berkumpulan atau pasukan. (Orlich et al., 2007) y Pembelajaran kooperatif memaximumkan pengalaman belajar dan kepuasan.(Felder dan Brent2, 2008). y Student Teams Achivement ±Divisions (STAD) merupakan model pembelajaran kooperatif yang senang dan flesible digunakan. (Mifflin, n.d.) y Ringkasan kajian Tentang Pembelajaran Kooperatif.
Felderl, R.M. and Brent2, R. (n.d). Cooperative Learning. [Online]. Available: http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/ felder/public/Papers/ CLChapter.pdf. [2010, February 25]. Mifflin, H. (n.d.).Cooperative Learning. [Online].Available: http://college.cencage.com/education/pbl/tc/coop.html#1.[2010, February 3]. Orlich, D.C. , Harder, R.J. ,. Callahan, R.C. , Trevisan, M.S., and Brown, A.H. (2007). Teaching Strategies: A Guide to Effective Instruction. (8th edition). New York: Houghton Mifflin.

FOKUS KAJIAN
Mengaplikasikan model STAD untuk meningkatkan prestasi murid-murid tahun 5 dalam matematik. y Peningkatan prestasi murid-murid difokuskan dari aspek prestasi akademik. y Perubahan sikap mereka terhadap matematik pada akhir kajian juga diperhatikan. y Memerhati dan menganalisis kesalahankesalahan lazim yang dilakukan oleh muridmurid dalam ujian matematik yang membawa kesan negatif terhadap prestasi matematik mereka.
y

OBJEKTIF KAJIAN
mengkaji keberkesanan model STAD dalam meningkatkan prestasi akademik muridmurid tahun 5 dalam subjek matematik. y menentukan sama ada aplikasi model pembelajaran kooperatif ± model STAD dapat mengubah sikap murid-murid tahun 5 terhadap matematik. y menganalisis kesalahan-kesalahan lazim yang dilakukan oleh murid-murid tahun 5 dalam menjawab soalan-soalan matematik.
y

SOALAN KAJIAN
y

y

y

Adakah pelaksanaan model STAD meningkatkan prestasi akademik murid-murid tahun 5 dalam matematik? Apakah kemajuan yang ditunjukkan oleh murid-murid bagi prestasi akademik selepas pelaksanaan model STAD? Adakah model STAD mengubah sikap muridmurid terhadap matematik? Apakah perubahannya? Apakah kesalahan-kesalahan lazim yang dilakukan oleh murid-murid semasa menjawab soalan dalam ujian matematik? Bolehkah model STAD membantu mereka untuk mengurangkan kesalahan-kesalahan lazim ini?

KUMPULAN SASARAN
4 peserta kajian (P1, P2, P3, dan P4). y Semua peserta berjantina lelaki yang berumur 11 tahun dan berbangsa Kedayan.
y

Purata Markah Matematik Peserta-peserta Tahun 2009
Peserta P1 P2 P4 95 Markah (%) 57 44 37 37

y

Prestasi matematik adalah dalam lingkungan lemah dan sederhana.

PROSE UR TINDAKAN PROSEDUR
y

Menurut Susman (1983), terdapat lima peringkat bagi setiap kitaran kajian. Model kajian dalam Rajah 1 diubahsuai daripada Susman (1983).

CARA PENGUMPULAN DATA
(1) Ujian Pencapaian y menilai keberkesanan model STAD dalam meningkatkan prestasi akademik peserta-peserta dalam matematik. y Ujian pasca ± 10 soalan objektif dan 20 soalan subjektif. y Kesalahan-kesalahan lazim pesertapeserta dikesan melalui langkah penyelesaian peserta dalam ujian pencapaian.

CARA PENGUMPULAN DATA
(2) Soal Selidik y Menilai perubahan sikap para peserta terhadap matematik selepas pelaksanaan model STAD dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. y Berformat 4 skala Liket. y 18 soalan: 8 soalan (minat peserta-peserta dalam pembelajaran matematik), 6 soalan (penguasaan para peserta terhadap konsep dan kemahiran matematik), & 4 soalan (interaksi sosial antara para peserta).

CARA PENGUMPULAN DATA
(3) Pemerhatian y Mengumpul kualitatif data. y Pemerhatian secara tidak formal di dalam kelas. y Jurnal y Bahagian refleksi pada akhir rancangan pengajaran dan pembelajaran harian.

CARA MENGANALISIS DATA
(1) Ujian Pencapaian Dianalisis dengan peratusan (%). (2) Soal Selidik Dianalisis berdasarkan bilangan responden, iaitu bilangan peserta yang memilih ³Sangat tidak setuju´, ³Tidak setuju´, ³Setuju´, dan ³Sangat setuju´. Dianalisis juga berdasarkan jenis soalan (Minat, penguasaan ilmu pengetahuan, dan interaksi sosial).

CARA MENGANALISIS DATA
(3) Pemerhatian Dianalisis berdasarkan aspek kelakuan, interaksi sosial, dan penglibatan para peserta dalam aktiviti-aktiviti berkumpulan.

DAPATAN KAJIAN
Prestasi Akademik - Kitaran Pertama

Perbandingan Markah Ujian Pra dan Ujian Pasca 1 Peserta
y y y

Penilaian: Keputusan prestasi akademik para peserta meningkat secara keseluruhan. Penentuan: Ketidakmampuan menghafal sifir dan kekurangan latihan. Tindakan: Pembinaan jadual sifir diajar dan latihan yang mencukupi diberikan.

DAPATAN KAJIAN
Prestasi Akedemik - Kitaran Kedua

Perbandingan Markah Ujian Pasca 1dan Ujian Pasca 2 Peserta
y

y y

Penilaian: Keputusan prestasi akademik para peserta meningkat secara keseluruhan. Masalah di kitaran pertama diatasi. Penentuan: Para peserta tidak menyelesaikan latihan yang diberikan dalam masa yang ditentukan. Tindakan: mengaplikasikan Sistem Token.

DAPATAN KAJIAN
Prestasi Akademik - Kitaran Ketiga

Perbandingan Markah Ujian Pasca 2dan Ujian Pasca 3Peserta
y

y

Penilaian: Keputusan prestasi akademik para peserta meningkat secara keseluruhan. Masalah di kitaran kedua diatasi. Penentuan: Masalah yang wujud dalam kitaran ketiga iaitu peserta-peserta menjadi lebih materialistik (kesan daripada aplikasi Sistem Token).

Dapatan Kajian
Sikap Terhadap Matematik: (A) Minat Peserta Terhadap Matematik y Meningkat selepas aplikasi model STAD dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. y lebih berminat dan seronok belajar matematik dalam bentuk berkumpulan. (B) Penguasaan Ilmu Pengetahuan Matemataik y Lebih memahami ilmu pengetahuan dan kemahiran matematik yang diajar. y Dapat menyelesaikan kebanyakan soalan matematik. (C) Interaksi Sosial Antara Peserta-Peserta y Hubungan menjadi lebih rapat selepas pelakasanaan model STAD dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. y Interaksi positif telah wujud.

Dapatan Kajian
Kesalahan-Kesalahan Lazim: (1) Kesalahan Pemahaman (Comprehension Error) y Tidak memahami permintaan soalan atau definisi perkataanperkataan tertentu dalam soalan-soalan matematik. (2) Kesalahan Kecuaian (Careless Error) y Cuai semasa menjawab soalan-soalan matematik. Contoh: tersalah salin soalan. (3) Kesalahan Memproses (Procedural Error) y Melakukan kesalahan dalam langkah semasa menyelesaikan soalan-soalan matematik. Contoh: tercicir langkah dan tersalah kira. (4) Kesalahan Mengekod (Encoding Error) y Menjawab soalan-soalan matematik dengan langkahlangkah yang betul tetapi memberi jawapan dalam format yang tidak tepat atau tidak diterima.

Dapatan Kajian
Kesalahan-Kesalahan Lazim: y Kemajuan dalam keputusan ujian pencapaian matematik para peserta dalam ujian-ujian pencapaian yang dijalankan membuktikan bahawa model STAD membantu para peserta mengurangkan kesalahan-kesalahan lazim.

REFLEKSI DAPATAN KAJIAN
Prestasi Akademik y Model STAD dapat meningkatkan prestasi akademik matematik peserta-peserta tahun 5. y Disokong oleh Slavin (1980) yang dipetik dari Wong (2007).

Wong, Ai Chu. (2007). Keberkesanan Kaedah Pembelajaran Kooperatif Model STAD ke atas Prestasi Matematik Bagi Topik Integer. Open University Malaysia: Thesis of Undergraduate.

REFLEKSI DAPATAN KAJIAN
Sikap Terhadap Matematik y Para peserta menunjukkan sikap positif terhadap matematik. y Dapatan ini disokong oleh: - Armstrong et al. (1998) : minat terhadap matematik - Effandi Zakaria & Zanaton Iksan (2006): Penguasaan ilmu pengetahuan dan kemahiran matematik. - Effandi Zakaria et al. (2010): Interaksi positif.
Armstrong, Scott, Palmer. and Jesse. (1998). Student Teams Achievement Divisions (STAD) in Divisions (STAD) in a twelfth grade classroom: Effect on student achievement and attitude. [Online]. Available:http://findarticles.com/articles/ miqa3822/is_199804/ai_n8783828/.[2010, February 10]. Effandi Zakaria, Lu Chung Chin, and Mohd. Yusoff Daud. (2010). The Effect of Cooperative Learning on Students¶Mathematics Achievement and Attitude towards Mathematics. Journal of Social Science, 6(2), 275. [Online]. Available: http://www.scipub.org/fulltext/jss/jss62272-275.pdf. [2010, August 2]. Effandi Zakaria and Zanaton Iksan. (2006). Promoting Cooperative Learning in Science and Mathematics Education: A Malaysia Perspective. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 3(1), 35-39. [Online]. Available: http://www.ejmste.com/EJMSTEv3n1_Zakaria @Iksan.pdf. [2010, February 3].

REFLEKSI DAPATAN KAJIAN
Kesalahan-kesalahan Lazim y Terdapat 4 kesalahan ±kesalahan lazim : kesalahan pemahaman, kesalahan kecuaian, kesalahan memproses dan kesalahan mengekod. y Peluang peserta-peserta melakukan kesalahan-kesalahan lazim dalam matematik dapat dikurangkan menerusi aplikasi model STAD dalam pengajaran dan pembelajaran. Dapatan ini disokong oleh Huang (2008).
Huang, Lieu Sanng. (2008). Keberkesanan Kaedah Pembelajaran Koperatif Model STAD ke atas Prestasi Matematik Tingkatan Satu Bagi Topik Algebra. Open University Malaysia: Thesis of Undergraduate.

CADANGAN KAJIAN LANJUTAN
(1) Kajian keberkesanan model STAD dalam meningkatkan prestasi muridmurid boleh dilanjutkan bagi subjeksubjek yang lain. (2)Kajian tentang masalah yang wujud dalam kitaran ketiga, iaitu pengaruh Sistem Token ke atas sikap murid-murid boleh dibuat. (3)Kajian ini boleh dijalankan di sekolah bandar.

RUMUSAN
Kajian tindakan mendatangkan kesan positif. y Prestasi matematik para peserta meningkat. y Perubahan positif dalam sikap terhadap matematik. y Kesalahan-kesalahan lazim para peserta ditentukan dan didapati bahawa model STAD dapat mengurangkan berlakunya kesalahan-kesalahan tersebut.
y

RUJUKAN
Armstrong, Scott, Palmer. and Jesse. (1998). Student Teams Achievement Divisions (STAD) in Divisions (STAD) in a twelfth grade classroom: Effect on student achievement and attitude. [Online]. Available:http://findarticles. com/articles/miqa3822/is_199804/ai_n8783828/.[2010, February 10]. Effandi Zakaria, Lu Chung Chin, and Mohd. Yusoff Daud. (2010). The Effect of Cooperative Learning on Students¶ Mathematics Achievement and Attitude towards Mathematics. Journal of Social Science, 6(2), 275. [Online]. Available: http://www.scipub.org/fulltext/jss/jss62272-275.pdf. [2010, August 2]. Effandi Zakaria and Zanaton Iksan. (2006). Promoting Cooperative Learning in Science and Mathematics Education: A Malaysia Perspective. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 3(1), 35-39. [Online]. Available: http://www.ejmste.com/EJMSTEv3n1_Zakaria @Iksan.pdf. [2010, February 3]. Felderl, R.M. and Brent2, R. (n.d). Cooperative Learning. [Online]. Available: http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/Papers/CLChapter .pdf. [2010, February 25].

RUJUKAN
Huang, Lieu Sanng. (2008). Keberkesanan Kaedah Pembelajaran Koperatif Model STAD ke atas Prestasi Matematik Tingkatan Satu Bagi Topik Algebra. Open University Malaysia.: Thesis of Undergraduate. Kennedy, L.M. and Tipps, S. (1999). Guiding Children¶s Learning of Mathematics (9th edition). Belmont: Wadworth / Thomson Learning. O¶Brien, R. (1998). An Overview of the Methodological Approach of Action Research. [Online]. Available:http://www.web.net/~robrien/papers/ arfinal.html.[2010, February 24]. Orlich, D.C. , Harder, R.J. ,. Callahan, R.C. , Trevisan, M.S., and Brown, A.H. (2007). Teaching Strategies: A Guide to Effective Instruction (8th edition). New York: Houghton Mifflin. Wong, Siew Ming. (1998). The Effectiveness of Cooperative Learning on Mathematics Achievement and Change in Attitudes Towards Mathematics Among Preservice Teachers of Heterogeneous Ability Majoring in Mathematics in Sarawak Teacher Training College. Jurnal Pendidikan MPS. 1(1): 82-89. Wong, Ai Chu. (2007). Keberkesanan Kaedah Pembelajaran Kooperatif Model STAD ke atas Prestasi Matematik Bagi Topik Integer. Open University Malaysia: Thesis of Undergraduate.

PENGHARGAAN
y y y

y y y y y

Pengarah IPG Kampus Miri Timbalan Pengarah IPG Kampus Miri Ketua Jabatan Matematik IPG Kampus Miri & Penyelia: - DR HU LAEY NEE Pensyarah MTE 3115 Pensyarah-pensyarah Jabatan Matematik IPG Kampus Sarawak. Rakan-rakan sekelas Ibu bapa Pihak-pihak lain yang berkenaan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful