You are on page 1of 23

Lembaga Peperiksaan

‘Meningkatkan kerangka pentaksiran bagi


menambahkan item yang menguji
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi serta
menggunakan rujukan standard dalam
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)’

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia


(PPPM) 2013-2025
Bahagian Pembangunan Kurikulum (2013),
Kementerian Pendidikan Malaysia
mendefinasikan KBAT sebagai

“keupayaan untuk mengaplikasikan


pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam
membuat penaakulan dan refleksi bagi
menyelesaikan masalah, membuat
keputusan, berinovasi dan berupaya
mencipta sesuatu”
Kata Kata
Nama Kerja
KBAR merujuk kepada dua domain kognitif yang
menjadi asas dalam pembelajaran iaitu:

• Mengingat
Kebolehan mengingat semula atau mengenal pasti
elemen spesifik yang terdapat dalam silibus.
Mentakrif, mengenal pasti, menyenaraikan, menama, melabel

• Memahami
Penggunaan pengetahuan tanpa situasi baharu dan
tidak memerlukan implikasi terhadap pengetahuan
tersebut.
Meringkaskan, merumus, mengkelas, menerangkan
KBAT berfokus kepada pemikiran aras tinggi dengan
memberi tumpuan kepada:

• Mengaplikasi
Kebolehan menggunakan pengetahuan, kemahiran &
nilai untuk melaksanakan sesuatu perkara dalam
situasi baharu.
Menunjuk cara, menjalankan, menggunakan

• Menganalisis
Mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil
untuk memahami dengan lebih mendalam dan
melihat hubung kait antara bahagian itu.
Membanding beza, mengurus, menghuraikan
• Menilai
Membuat pertimbangan dan keputusan berdasarkan
kriteria dan standard serta memberi justifikasi.
Mengkritik, membuat hipotesis, memberi hujah/pendapat, membuat keputusan

• Mencipta
Menyatukan elemen untuk membentuk sesuatu;
menyusun, menjana, merancang atau menghasilkan
semula elemen ke dalam corak atau struktur yang
baharu.
Merekacipta, menggabungkan, merangka, membina
APA ITU PENTAKSIRAN?

Proses untuk mendapatkan maklumat


dan seterusnya membuat
penghakiman tentang produk
sesuatu sistem pendidikan

9
KONSEP PENTAKSIRAN
 Proses
 Langkah/tindakan/operasi yang digunakan
 Maklumat
 Eviden/bukti tentang prestasi calon
 Penghakiman
 Proses pertimbangan tentang pencapaian calon
 Produk
 Pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperoleh
calon

10
1. Instrumen
2. Item
3. Konteks
4. Konstruk
1. Instrumen 2. Item 3. Konteks 4.Konstruk
INSTRUMEN
 Alat, kaedah, pendekatan, cara atau
mekanisma untuk mendapatkan maklumat
 Contoh instrumen pentaksiran
 Ujian objektif
 Ujian subjektif
 Ujian lisan
 Ujian amali
 Portfolio
 Projek
 Kajian lapangan

12
1. Instrumen 2. Item 3. Konteks 4.Konstruk
KONSEP ITEM

Item ialah perkara atau alat yang


digunakan di dalam sesuatu instrumen
untuk mendapatkan respons yang
merupakan evidens yang boleh
dipertimbangkan dalam pentaksiran
sesuatu konstruk

13
1. Instrumen 2. Item 3. Konteks 4.Konstruk
Item tidak Stimulus
berulang

Item berbeza setiap tahun Menggunakan stimulus secara


meluas untuk menjana kemahiran
Menggunakan bahan yang inferens & penaakulan kritis
melangkaui bahan buku
teks, buku kerja, buku
latihan dll
Situasi sebenar
dalam kehidupan
Pelbagai aras seharian
pemikiran
Konteks Mencabar murid untuk
bukan lazim menyelesaikan suatu
Mempelbagaikan masalah
kata kehidupan sebenar dengan
tugas untuk menggunakan pembelajaran
Menggunakan situasi baharu di luar
mentaksir pelbagai daripada pelbagai disiplin
bilik darjah
aras pemikiran
dalam domain
Menggalakkan murid berfikir lebih
kognitif
mendalam dan bukan sekadar
mengingat semula apa yang
14
dipelajari dalam bilik darjah
1. Instrumen 2. Item 3. Konteks 4.Konstruk
KOMPONEN ITEM

 Ransangan/stimulus
 Maklumat khusus di mana item itu didasarkan
 Berbentuk petikan, pernyataan, gambarajah,
jadual dll

 Tugasan
 Pernyataan tentang apa yang perlu di berikan
atau dikemukakan sebagai respons kepada item

15
1. Instrumen 2. Item 3. Konteks 4.Konstruk
KOMPONEN ITEM

 Arahan
 Pernyataan yang menunjukkan bagaimana
cara respons itu harus diberikan atau
dikemukakan

 Peraturan pemarkahan/skema penskoran


 Panduan yang disediakan untuk memberikan
skor terhadap respons yang dikemukakan

16
OBJEKTIF

JENIS ITEM

SUBJEKTIF
4.Konstruk
1. Instrumen 2. Item 3. Konteks 4.Konstruk
KONTEKS
 Atau tajuk adalah tempat pentaksiran
sesuatu konstruk itu dilaksanakan
 Merupakan bahagian-bahagian tertentu
mata pelajaran
 Dikenal pasti daripada Sukatan Pelajaran
 Lazimnya dinyatakan mengikut kawasan
tertentu dalam sesuatu bidang
 Biasanya dibahagikan kepada beberapa
subkonteks
KONSTRUK
Konstruk ialah perkara yang ditaksir. Ia merupakan
dimensi manusia yang berbentuk konkrit (contoh:
tinggi, berat) dan abstrak (contoh: pengetahuan,
kemahiran dan sikap) yang dibangun atau
diperkembang melalui hasil pembelajaran sesuatu
mata pelajaran.

Konstruk yang diukur dalam instrumen pentaksiran


bagi suatu mata pelajaran dikenal pasti berdasarkan
dokumen kurikulum mata pelajaran tersebut.

19
Designing, constructing, planning, producing,
inventing, devising, making
Checking, hypothesising, critiquing,
Experimenting, judging, testing, detecting,
monitoring
Comparing, organising, deconstructing,
attributing, outlining, finding, structuring,
integrating

Implementing, carrying out, using, executing

Interpreting, Summarising, inferring, classifying,


comparing, explaining, exemplifying

Recognising, listing, describing, identifying,


retrieving, naming, locating, finding

20
ARAS KESUKARAN ITEM KBAT
Aspek Rendah Sederhana Tinggi

Pengetahuan Asas Lanjutan

Kelaziman Lazim Novel

Kerencaman Ringkas Rencam

Skala 3-6 7 - 11 12 - 15

21
PENULISAN ITEM KBAT

• Ciri Item
KBAT

22
PENILAIAN ITEM KBAT
Proses penilaian ini harus berakhir
dengan ketetapan sama ada item itu:
 Semua Positif = Diterima
 * Satu atau Lebih Negatif =
Dalam Perhatian
 ** Satu atau Lebih Negatif =
Ditolak

23