Auditul de marketing

Lector: Angela Frunze ASEM Chisinau, 2010

Prezentare lector
‡ Lector - Angela Frunze afrunze@gmail.com ‡ Auditor certificat IRCA ‡ Administrator al companiei de consultanta si instruire ³C&I´ SRL ‡ Lead auditor AJA Registrars ‡ Studii: UTM, Academia de administrare publica, MBA Slovenia ‡ Experien : certificare, consultan , audit

Obiectivul cursului
Dezvoltarea abilitatilor de auditare a functiei de marketing, perfectionarea cunostintelor specialistilor in domeniul marketingului prin studierea instrumentelor si tehnicilor de auditare

09.2010) ‡ Examen ± 17.2010 .Structura cursului ‡ Partea 1 Notiuni generale despre audit in baza standardului international ISO 19011 ‡ Partea 2 Auditul de marketing (prelegeri si seminare in perioada 01-10.09.

Partea 1 Notiuni generale despre auditul de management in baza standardului international ISO 19011 .

ISO 19011 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calit ii i/sau a mediului ‡ Aprobat de Organizatia Internationala de Standardizare (ISO) ‡ Rezultat documentat al unui consens ‡ Contine criterii concrete si recomandari ‡ Se utilizeaz în calitate de ghid si vocabular pentru activitatile de audit ‡ Benevol pentru utilizare .

Structura standardului ISO 19011:2003 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Domeniu de aplicare Referin e normative Termeni i defini ii Principii de auditare Conducerea unui program de audit Activit i de audit Competen a i evaluarea auditorilor .

‡ efectuarea auditurilor sistemelor de management ‡ competen a auditorilor. . ‡ managementul programelor de audit.Domeniu de aplicare Standardul furnizeaz îndrum ri referitoare la: la: ‡ principiile de auditare.

Standardul ISO 19011:2003 este aplicabil tuturor organiza iilor care au nevoie s efectueze i s conduc audituri interne sau externe ale sistemelor de sistemelor management (calitate. etc). mediu. etc). calitate. . mediu.

. audit.Definitii Audit . independent i documentat în scopul ob inerii de dovezi de audit i evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina m sura în care sunt îndeplinite criteriile de audit.proces sistematic.

declara ii despre fapte sau alte informa ii care sunt relevante în raport cu criteriile de audit i verificabile Constat ri ale auditului : rezultatele evalu rii dovezilor de audit colectate în raport cu criteriile de audit .Definitii Criterii de audit : Ansamblu de politici. NOT : Criteriile de audit sunt utilizate ca referin a fa compar dovada de audit de care se Dovezi de audit : Înregistr ri. proceduri sau cerin e.

audit.Definitii Concluziile auditului : Rezultat al unui audit furnizat de echipa de audit dup luarea luarea în considerare a obiectivelor de audit i a tuturor constat rilor de audit Clientul auditului : organiza ie sau persoan care solicit un audit. NOT : clientul poate fi auditatul sau orice alt organiza ie care are drepturi contractuale sau acordate prin reglement ri de a solicita un audit Auditat : organiza ie care este auditat Auditor : persoan care are competen a de a efectua un audit. .

dup cum este cerut. îndrum ri referitoare la limb sau cultur . tehnici.Definitii Echipa de audit : unul sau mai mul i auditori care efectueaz un audit sus inu i de exper i tehnici. procesele sau activit ile care urmeaz s fie auditate. NOTA 2: Echipa de audit poate include auditori în curs de formare NOTA 1: Cuno tin ele specifice sau experien a specific se refer la organiza ie. NOTA 2: Un expert tehnic nu ac ioneaz ca un auditor în echipa de audit Expert tehnic: persoan care furnizeaz cuno tin e specifice sau experien profesional specific echipei de audit . NOTA 1: Un auditor din echipa de audit este desemnat ca ef al echipei de audit.

Domeniul auditului: amploarea i limitele unui auditului audit NOTA: De obicei domeniul include o descriere a loca iei. .Definitii Program de audit: ansamblu de unul sau mai multe audituri. a activit ilor /proceselor i perioadei de timp acoperite Competen : abilitate demonstrat de a aplica cuno tin e i aptitudini. planificate pe un anumit interval de timp i orientate spre un scop specific Plan de audit: descriere a activit ilor de la audit: fa a locului i acordurile pentru un audit. a entit ii organiza ionale. .

‡ etc .Clasificarea auditurilor În func ie de obiectul auditului: ‡ Auditul sistemului de management ‡ Auditul de marketing ‡ Auditul calit ii procesului / produsului ‡ Auditul securitatii informationale.

Clasificarea auditurilor În func ie de initiatorul auditului: ‡ Audituri interne (de prima parte) ‡ Audituri externe ± efectuate de client (de secunda parte) ± efectuate de organisme de certificare (de terta parte) Intern Extern Audit de secunda parte de terta parte .

În multe cazuri. independen a poate fi demonstrat prin lipsa responsabilit ilor în activitatea care este în curs de auditare . i pot alc tui baza pentru declara ia pe proprie r spundere a e conformit ii. sunt conduse de. sau în numele organiza iei îns i.Audituri interne Auditurile interne. pentru analiza efectuat de management sau pentru alte interese interne. în mod special în cazul organiza iilor mici. sau audituri de prima parte.

sau alte persoane în numele acestora.Audituri externe Auditurile externe includ în general audituri numite de secund i de ter parte. Auditurile de secund parte sunt conduse de p r i care au un interes în organiza ie. cum sunt cele care furnizeaz înregistrarea sau certificarea conformit ii cu ISO 9001 sau ISO 14001 . Auditurile de ter parte sunt conduse de organiza ii de auditare externe i independente. cum ar fi clien i.

Clasificarea auditurilor În func ie de obiectivul final: ‡ Pre-audit Pre‡ Audit de certificare ‡ Audit de supraveghere ‡ Audit de recertificare (extindere) .

Clasificarea auditurilor În func ie de tehnicile de auditare: ‡ Auditare orizontal ± urm rirea unui element al sistemului de management în toate comparti compartimentele ‡ Auditare vertical ± urmarirea tuturor aspectelor într-un compartiment într- .

acesta se nume te audit comun .Alte tipuri de audituri Atunci când un sisteme de management al calit ii i un sisteme de management de mediu sunt auditate împreun . acesta este numit audit combinat Atunci când dou sau mai multe organiza ii coopereaz pentru a audita un singur auditat.

integritatea. Principiile urm toare se refer la îns i auditorii: ‡ Comportament etic ± baza profesionalismului Încrederea.Principii de auditare Auditarea se caracterizeaz prin faptul c se bazeaz pe un num r de principii. . Aderarea la aceste principii este o condi ie prealabil pentru a furniza concluzii ale auditului care s fie relevante i suficiente precum i a se asigura c auditorii care lucreaz independent unul de altul vor ajunge la concluzii similare în circumstan e similare.i îmbun t i performan a. Acestea fac din audit un instrument eficient i de încredere în sprijinirea politicilor i controlului managementului care furnizeaz informa ii pe baza c rora o organiza ie poate ac iona pentru a. confiden ialitatea i discre ia sunt esen iale pentru auditare .

S aib competen a necesar este o condi ie prealabil important . .‡ Prezentare corect ± obliga ia de raporta adev rul i cu acurate e Constat rile auditului. concluziile auditului i raportul de audit reflect cu fidelitate i acurate e activit ile de audit. ‡ Responsabilitatea profesional . Principii de auditare . Obstacolele semnificative întâlnite pe parcursul auditului i opiniile divergente i nerezolvate între echipa de audit i auditat sunt raportate.aplicarea perseveren ei i a judec ii în auditare Atitudinea profesional practicat de auditori este în concordan cu importan a sarcinii pe care o efectueaz i cu încrederea acordat de c tre clien ii auditului i de alte p r i interesate.

.baza pentru impar ialitatea i obiectivitatea concluziilor auditului Auditorii sunt independen i de activitatea pe care o auditeaz i sunt liberi de orice influen e i conflicte de interese.Principii de auditare Urm toarele principii de auditare se refer la procesul de audit. Auditorii men in o gândire obiectiv pe întreg parcursul unui proces de audit pentru a se asigura c se bazeaz numai pe dovezi în stabilirea constat rilor i a concluziilor auditului. Un audit este prin defini ie independent i sistematic iar aceste caracteristici sunt strâns legate de urm toarele principii de auditare: ‡ Independen a .

Utilizarea corespunz toare a e antion rii este strâns legat de încrederea care poate fi plasat în concluziile auditului . audit. Dovada auditului este verificabil . din moment ce auditul este efectuat într-o perioad întrfinit de timp i cu resurse limitate. Se bazeaz pe e antioane ale informa iei disponibile.Principii de auditare ‡ Utilizarea dovezilor ± baza ra ional pentru a ajunge la concluzii de încredere i reproductibile întrîntr-un proces sistematic de audit.

efectua. . s identifice i s furnizeze resursele necesare pentru a le efectua.onducerea unui program de audit ‡ O organiza ie care are nevoie s desf oare audituri ar trebui s implementeze i s conduc un program eficient de audit. ‡ Scopul unui program de audituri este s planifice tipul i num rul auditurilor. audit.

câteva sau mai multe audituri i audituri comune sau combinate. ‡ O organiza ie poate stabili unul sau mai multe programe de audituri. În func ie de m rimea. natura i complexitatea organiza iei care urmeaz a fi auditat .onducerea unui program de audit ‡ Programul de audit poate include audituri cu o varietate de obiective. ‡ Managementul de la cel mai înalt nivel al organiza iei ar trebui s delege autoritatea pentru conducerea programului de audit. programul de audit poate include unul. .

analizeze i s îmbun t easc programul de audit. ‡ S se asigure de implementarea programului ‡ S monitorizeze. resursele i procedurile. i ‡ S se asigure c sunt men inute înregistr ri corespunz toare .Conducerea programului de audit Responsabilii de conducerea programului de audit ar trebui: ‡ S stabileasc obiectivele i amploarea programului de audit ‡ S stabileasc responsabilit ile.

C.D.) PLAN DO ACT Stan dardizare CHECK Imbunatatirea continua .A.Aplicarea ciclului PDCA conducerii unui program de audit Ciclul Deming (P.

evaluarea auditorilor. proceduri) Planific Ac ioneaz Îmbun t irea programului de audit Implementarea programului de audit (programarea auditurilor. selectarea echipei de audit. resurse. men inerea înregistr rilor) Competen a i evaluarea auditorilor Efectueaz Activit i de audit Monitorizarea i analizarea programului de audit (monitorizare i analiz . responsabilit i.identificarea oportunit ilor de îmbun t ire) Verific . identificarea nevoilor de ac iuni corective i preventive.Autoritatea pentru programul de audit Stabilirea programului de audit (obiective i amploare. conducerea activit ilor de audit.

‡ Audituri ale sistemului de management de secund parte ale poten ialilor furnizori de produse critice. ‡ Auditurile de certificare/înregistrare i supraveghere efectuate de un organism de certificare/înregistrare de ter parte în cadrul perioadei de timp convenit prin contract între organismul de certificare i client.Exemple de programe de audit Conducerea unui program de audit include planificarea corespunz toare. . care urmeaz a fi efectuate în urm toarele luni. furnizarea resurselor i stabilirea procedurilor de efectuare a auditului în cadrul programului Exemple de programe de audit includ: ‡ O serie de audituri interne pentru anul curent.

‡ nevoile altor p r i interesate. ‡ poten iale riscuri pentru organiza ie. . ‡ cerin ele clientului. ‡ cerin ele sistemului de management. ‡ nevoia de evaluare a furnizorilor. ‡ inten iile comerciale.Obiectivele programului de audit Ar trebui stabilite obiective pentru un program de audit astfel încât s orienteze planificarea i efectuarea auditurilor Obiectivele programului de audit se pot baza pe: ‡ priorit ile managementului. ‡ cerin e reglementate i contractuale.

S ob in i s men in încredere în capabilitatea furnizorului .Exemple de obiective ale programului de audit ‡ ‡ ‡ ‡ Exemple de diferite obiective ale programului de audit sunt: S îndeplineasc cerin ele pentru certificare ale standardului pentru sistemul de management S asigure conformarea cu cerin ele contractuale. .

. ‡ rezultatele auditurilor anterioare sau a analizei programului de audit anterior. importan a. cerin e reglementate i contractuale i alte criterii de audit. obiectivul i durata fiec rui audit de efectuat. ‡ num rul. complexitatea. ‡ frecven a auditurilor de efectuat. similarit i i loca ii ale activit ilor care urmeaz a fi auditate.Amploarea unui program de audit Amploarea unui program de audit este influen at de: ‡ domeniul. ‡ nevoia de acreditare i/sau de certificare/înregistrare. ‡ standarde. ‡ schimb ri semnificative în organiza ie sau în func ionarea acesteia.

monitorizeze. implementeze. Responsabilii pentru conducerea programului de audit ar trebui s : ‡ defineasc . ‡ identifice i s furnizeze resurse pentru programul de audit .Responsabilit i Responsabilitatea pentru conducerea unui program de audit ar trebui s fie atribuit uneia sau mai multor persoane care în eleg principiile de audit. analizeze i s îmbun t easc programul de audit. care au competen a de auditor i aplic tehnicile de audit.

‡ disponibilitatea auditorilor i a exper ilor tehnici. i de îmbun t ire a performan ei auditorului. implementa. ‡ timpul de c l torie. cazarea i alte nevoi de auditare.Resurse La identificarea resurselor pentru un program de audit. . se iau în considerare urm toarele: ‡ resursele financiare necesare pentru a dezvolta. care au competen corespunz toare unor obiective specifice ale unui program de audit. conduce i îmbun t i activit ile de audit. ‡ tehnicile de audit. ‡ procesele de realizare i men inere a competen ei auditorilor. ‡ durata auditurilor.

‡ selectarea echipei de audit corespunz toare.Proceduri ale programului de audit Procedurile programului de audit ar trebui stabilite i s includ : ‡ planificarea i programarea auditurilor. ‡ efectuarea auditurilor. ‡ monitorizarea realiz rii i îmbun t irea programului de audit . ‡ men inerea înregistr rilor programului de audit. ‡ efectuare auditurilor de urm rire. ‡ asigurarea competen ei auditorilor i a auditorului ef.

‡ Asigurarea desemn rii echipei de audit. ‡ Stabilirea i men inerea procesului pentru evaluarea ini ial a auditorilor i evaluarea continu a nevoilor de instruire i dezvoltarea profesional continu a auditorilor.Implementarea programului de audit Implementarea unui programul de audit ar trebui s includ : ‡ Comunicarea programului de audit p r ilor relevante. ‡ Furnizarea resurselor necesare de echipa de audit. ‡ Asigurarea analize i aprobarea rapoartelor de audit i asigurarea distribuirii lor c tre clientul auditului i alte p r i interesate. ‡ Coordonarea i programul auditurilor i a altor activit i de audit. ‡ Asigurarea auditului de urm rire. ‡ Asigurarea controlului înregistr rilor activit ilor de audit. . ‡ Asigurarea realiz rii auditului conform programului de audit. dac este aplicabil .

‡ Înregistr ri ale personalului utilizat în audit. cum sunt: ± Evaluarea auditorilor. cum sunt: ± Planuri de audit. Înregistr rile ar trebui re inute i controlate la un nivel corespunz tor de securitate .Înregistr ri ale programului de audit Ar trebui men inute înregistr ri ale programului de audit. i rapoarte de ac iuni corective i preventive. ± Rapoarte de neconformitate. ± Rapoarte de audit. inclusiv: ‡ Înregistr ri pentru fiecare audit. i ± Instruirea . ± Selectarea echipei de audit. ‡ Rezultate ale analizei programului de audit.

Monitorizarea ar trebui realizat prin utilizarea indicatorilor de performan prin care se m soar . ‡ Durata efectiv pentru închiderea ac iunilor corective ale programului de audit . ‡ Feedback-ul de la clien i. de exemplu: ‡ Abilitatea echipelor de audit de a implementa planul de audit.Monitorizarea i analizarea programului de audit Implementarea programului de audit ar trebui s fie monitorizat i analizat la intervale corespunz toare pentru a evalua dac obiectivele sale au fost îndeplinite i a identifica oportunit ile de îmbun t ire. ‡ Conformitatea cu programele de audit i program rile. audita i i auditori. .

‡ Practici noi sau alternative de audit. . ‡ Conformitatea cu procedurile. de exemplu: : ‡ Rezultate i tendin e din monitorizare. Rezultatele analizei programului de audit poate conduce la ac iuni corective i preventive i la îmbun t irea programului de audit . ‡ Evolu ia nevoilor i a a tept rilor p r ilor interesate.Monitorizarea i analizarea programului de audit Aceast analiz a programului de audit ar trebui s ia în considerare. ‡ Consecven a în cadrul echipei de audit. ‡ Înregistr rile auditului..

Activit i de audit
Initierea auditului Efectuarea analizei documentelor Preg tirea activit ilor la fa a locului Efectuarea auditului la fa a locului Preg tirea, aprobarea i distribuirea raportului de audit ‡ Finalizarea auditului ‡ Efectuarea auditului de urm rire ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Initierea auditului : Desemnarea auditorului ef
‡ Cei care sunt responsabili pentru conducerea programului de audit ar trebui s numeasc eful echipei de audit pentru un anume audit. Atunci când se efectueaz un audit comun, este important s se ajung la un acord între organiza iile care auditeaz înainte ca auditul s înceap referitor la responsabilit ile specifice ale fiec rei organiza ii, în special cele referitoare la autoritatea efului echipei desemnat pentru audit

‡

Initierea auditului :
Definirea obiectivelor, a domeniului i a criteriilor auditului
‡ În cadrul obiectivelor globale ale unui program de audit, un audit ar trebui s se bazeze pe obiective, domeniu i criterii documentate. Obiectivele auditului ar trebui definite de clientul auditului. Domeniul i criteriile auditului ar trebui definite între clientul auditului i conduc torul echipei de audit în concordan cu procedurile programului de audit. Orice modific ri ale obiectivelor, domeniului sau a criteriilor ar trebui convenite între acelea i p r i

‡ ‡

Initierea auditului : Definirea obiectivelor. ‡ Evaluarea eficacit ii sistemului în atingerea obiectivelor specificate. ‡ Evaluarea capabilit ii de a se conforma cu cerin ele reglementate i contractuale. a domeniului i a criteriilor auditului Obiectivele auditului definesc ceea ce urmeaz s se realizeze prin audit si pot include: ‡ Determinarea gradului de conformitate cu criteriile de audit. sau ‡ Identificarea zonelor de îmbun t ire poten ial a sistemului de management .

cerin e contractuale sau coduri de bun practic aplicabile ale unor domenii industriale sau de afaceri. a domeniului i a criteriilor auditului Domeniul auditului descrie amploarea i limitele auditului cum sunt: loca iile fizice.Initierea auditului : Definirea obiectivelor. Criteriile de audit pot include politici. unit ile organiza ionale. . activit ile i procesele care vor fi auditate i perioada de timp acoperit de audit.

‡ Atunci când auditul nu este fezabil. ar trebui s fie propus clientului auditului o alternativ de cei responsabili de programul de audit. ‡ Cooperare adecvat din partea auditatului. ‡ Timpul i resursele adecvate.Initierea auditului : Determinarea fezabilit ii auditului Responsabilii pentru conducerea programului de audit ar trebui s determine fezabilitatea auditului luând în considerare factori cum sunt: ‡ Informa ii suficiente i corespunz toare pentru planificarea auditului. prin consultare cu auditatul .

Atunci când exist un singur auditor.Initierea auditului : Selectarea echipei de audit ‡ Atunci când auditul a fost declarat fezabil. Cei responsabili de conducerea programului de audit i/sau conduc torul/ eful echipei de audit ar trebui s identifice resursele necesare prin consultare cu clientul auditului i dac este necesar cu auditatul ‡ ‡ . acesta ar trebui s îndeplineasc toate sarcinile aplicabile unui conduc tor/ ef de echip . ar trebui s fie stabilit o echip de audit luând în considerare competen a necesar pentru a realiza obiectivele auditului.

‡ Competen a global a echipei de audit necesar pentru realizarea obiectivelor auditului. criteriile i durata estimat a auditului. ‡ Cerin ele organismelor de acreditare/certificare.Atunci când se decide m rimea i componen a echipei de audit. daca e aplicabil. domeniul. ‡ Necesitatea de a se asigura independen a echipei de audit de activit ile care sunt auditate i de a evita conflictele de interese. ‡ Limba în care se desf oar auditul i în elegerea caracteristicilor sociale i culturale fie prin abilit ile personale ale auditorului fie prin sprijinul unui expert tehnic Initierea auditului : Selectarea echipei de audit . ‡ Abilitatea membrilor echipei de audit de a interac iona eficace cu auditatul i de a lucra împreun . se ia în considerare urm toarele: ‡ Obiectivele.

‡ Selectarea membrilor echipei de audit astfel încât toate cuno tin ele i abilit ile s fie prezente în echipa de audit.Initierea auditului : Selectarea echipei de audit Procesul asigur rii competen ei globale a echipei de audit ar trebui s includ urm toarele etape: ‡ Identificarea cuno tin elor i abilit ilor necesare realiz rii obiectivelor auditului. Cuno tin ele i abilit ile necesare pot fi realizate prin includerea exper ilor tehnici dac nu sunt acoperite complet de echipa de audit. Exper ii tehnici ar trebui s î i desf oare activitatea sub conducerea unui auditor .

Initierea auditului : Selectarea echipei de audit Atât clientul auditului cât i auditatul pot cere înlocuirea unui anumit membru din echip din motive rezonabile bazate pe principiile de auditare. Exemple de motive rezonabile includ situa iile de conflict de interese ( cum sunt: un membru al echipei este un fost angajat al auditatului sau a furnizat servicii de consultan ) i comport ri anterioare contrare eticii . . Astfel de motive ar trebui s fie comunicate conduc torului echipei de audit i celor responsabili pentru conducerea programului de audit care ar trebui s ia orice decizii de înlocuire a membrilor echipei.

‡ Stabileasc acordurile pentru efectuare auditului.Initierea auditului : Stabilirea contactului ini ial cu auditatul Contactul ini ial cu auditatul poate fi neoficial sau oficial i ar trebui s fie stabilit de cei responsabili de conducerea programului de audit sau de conduc torul/ eful echipei de audit. ‡ Solicite accesul la documentele relevante. inclusiv înregistr ri. ‡ Convin reciproc asupra necesit ii persoanelor înso itoare cum sunt: observatorii sau ghizii echipei de audit . ‡ Determine regulile de securitate aplicabile zonei. . Scopul contactului ini ial este s : ‡ Stabileasc canalele de comunicare ‡ Furnizeze informa ii despre perioada de timp propus i componen a echipei de audit.

Activit i de audit ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Initierea auditului Efectuarea analizei documentelor Preg tirea activit ilor la fa a locului Efectuarea auditului la fa a locului Preg tirea. aprobarea i distribuirea raportului de audit ‡ Finalizarea auditului ‡ Efectuarea auditului de urm rire .

‡ Documenta ia poate include atât documente i înregistr ri relevante ale sistemului de management. cu criteriile de audit. documenta ia auditatului ar trebui analizat pentru a determina conformitatea sistemului. . din punct de vedere al documentelor.Efectuarea analizei documentelor ‡ Înaintea desf ur rii activit ilor la fa a locului. cât i rapoarte de audit anterioare.

Alte resurse nu ar trebui s fie alocate pân nu sunt rezolvate astfel de probleme . pe cei responsabili de conducerea programului de audit i auditatul. natura i complexitatea organiza iei precum i obiectivele i domeniul auditului.Efectuarea analizei documentelor Analiza ar trebui s ia în considerare m rimea. O vizit la fa a locului preliminar poate fi necesar pentru a avea o privire de ansamblu corespunz toare a informa iilor disponibile. Dac documenta ia este considerat inadecvat . conduc torul echipei de audit ar trebui s anun e clientul auditului.

aprobarea i distribuirea raportului de audit ‡ Finalizarea auditului ‡ Efectuarea auditului de urm rire .Activit i de audit ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Initierea auditului Efectuarea analizei documentelor Preg tirea activit ilor la fa a locului Efectuarea auditului la fa a locului Preg tirea.

‡ ‡ .Pregatirea activitatilor la fata locului Pregatirea planului de audit Atribuirea activit ilor în cadrul echipei de audit ‡ Preg tirea documentelor de lucru: lucru: ± Liste de verificare i planuri de e antionare ± Formulare pentru înregistrarea informa iiloriilordovezi obiective. constat ri de audit i înregistr rile edin elor.

Detaliile furnizate în planul de audit ar trebui s reflecte domeniul i complexitatea auditului.Pregatirea activitatilor la fata locului: Pregatirea planului de audit ‡ ‡ ‡ ‡ Conduc torul echipei de audit preg te te un plan de audit pentru a furniza informa iile necesare echipei de audit. auditatului i clientului auditului. cum sunt cele referitoare la domeniul auditului care pot deveni necesare pe m sura desf ur rii activit ilor de audit la fa a locului. Planul ar trebui s u ureze programarea i coordonarea activit ilor de audit. detaliile pot diferi între auditurile ini iale i cele ulterioare i de asemenea. Planul de audit ar trebui s fie suficient de flexibil pentru a permite modific ri. . De exemplu. între auditurile interne i cele externe.

‡ Alocarea resurselor corespunz toare pentru zonele critice ale auditului. inclusiv întâlnirile cu managementul auditatului i cele ale echipei de audit. ‡ Datele i loca iile unde se vor desf ura activit ile de audit la fa a locului. inclusiv identificarea unit ilor organiza ionale i func ionale precum i a proceselor auditate. ‡ Criteriile de audit i orice documente de referin .Pregatirea activitatilor la fata locului: Pregatirea planului de audit Planul de audit ar trebui s includ sau s descrie: ‡ Obiectivele auditului. . ‡ Domeniul auditului. ‡ Rolurile i responsabilit ile membrilor echipei de audit i a persoanelor care îi înso esc. ‡ Perioada i durata apreciate pentru desf urarea activit ilor de audit.

Pregatirea activitatilor la fata locului: Pregatirea planului de audit Planul de audit ar trebui s includ . ‡ Elementele raportului de audit. ‡ Aspectele referitoare la confiden ialitate. ‡ Limba în care se lucreaz i cea în care se redacteaz raportul de audit atunci când este diferit de limba auditorului i/sau a auditatului. ‡ Acordurile de natur logistic (transport. . facilit i la fa a locului). dup cum este cazul: ‡ Identificarea reprezentan ilor auditatului pentru audit.

Orice obiec ii din partea auditatului ar trebui s fie rezolvate între conduc torul echipei de audit.Pregatirea activitatilor la fata locului: Pregatirea planului de audit ‡ Planul ar trebui s fie analizat i acceptat de clientul de audit i prezentat auditatului înainte de începerea activit ilor de audit la fa a locului. Planul de audit revizuit ar trebui s fie convenit între p r ile interesate înainte de continuarea auditului ‡ ‡ . auditat i clientul de audit.

Astfel de aloc ri ar trebui s ia în considera ie necesitatea de independen . auditorilor în curs de formare i a exper ilor tehnici. func iilor. zonelor sau activit ilor specifice sistemului de management. Membrii echipei de audit ar trebui s analizeze informa iile relevante referitoare la activit ile de audit alocate i s î i preg teasc documentele de lucru necesare pentru acestea ‡ ‡ ‡ .Pregatirea activitatilor la fata locului: Atribuirea activit ilor în cadrul echipei de audit ‡ Conduc torul echipei de audit ar trebui s aloce fiec rui membru responsabilitatea pentru auditarea proceselor. locurilor. competen i utilizare eficace a resurselor auditorului ca i rolurile diferite i responsabilit ile auditorilor. Schimb ri ale activit ilor alocate pot fi f cute pe m sura desf ur rii auditului pentru a se asigura realizarea obiectivelor auditului.

Pregatirea activitatilor la fata locului: Preg tirea documentelor de lucru Documentele de lucru ar trebui s fie preg tite i utilizate de echipa de audit în scop de referin i de înregistrare a desf ur rii auditului. . cum sunt dovezile obiective. i poate include: ‡ Liste de verificare i planuri de e antionare pentru audit ‡ Formulare pentru înregistrarea informa iilor. constat rile de audit i înregistr rile edin elor.

‡ ‡ . Documentele de lucru.Pregatirea activitatilor la fata locului: Preg tirea documentelor de lucru ‡ Utilizarea listelor de verificare i a formularelor nu ar trebui s restric ioneze extinderea activit ilor de audit care se pot schimba ca rezultat al informa iilor colectate pe parcursul auditului. ar trebui s fie p strate. Acele documente care implic informa ii confiden iale sau proprietate ar trebui s fie p strate corespunz tor tot timpul de c tre membrii echipei de audit . cel pu in pân la terminarea auditului. inclusiv înregistr rile rezultate din utilizarea lor.

aprobarea i distribuirea raportului de audit ‡ Finalizarea auditului ‡ Efectuarea auditului de urm rire .Activit i de audit ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Initierea auditului Efectuarea analizei documentelor Preg tirea activit ilor la fa a locului Efectuarea auditului la fa a locului Preg tirea.

± confirmarea canalelor de comunicare. . cu responsabilii de func iile i procesele auditate.Efectuarea activitatilor la fata locului:Desf urarea edin ei de deschidere O edin de deschidere ar trebui s se in cu managementul auditatului sau atunci când este cazul. ± oportunit i pentru auditat s pun întreb ri. Scopul sedintei de deschidere este: ± analiza planului de audit. ± furnizarea unui scurt sumar al modului de desf urare a activit ilor de audit.

Scopul sedintei de deschidere este: ± analiza planului de audit. ± confirmarea canalelor de comunicare. edin a trebuie s fie prezidat de conduc torul echipei de audit .Efectuarea activitatilor la fata locului:Desf urarea edin ei de deschidere O edin de deschidere ar trebui s se in cu managementul auditatului sau atunci când este cazul. cu responsabilii de func iile i procesele auditate. ± oportunit i pentru auditat s pun întreb ri. ± furnizarea unui scurt sumar al modului de desf urare a activit ilor de audit. edin a de deschidere poate fi formala sau nu (in companii mici).

i orice schimb ri de ultim or . edin ele intermediare dintre echipa de audit i reprezentantul managementului auditatului. ‡ Confirmarea programului auditului i a altor conven ii relevante cu auditatul. inclusiv o scurt descriere a rolurilor acestora.Efectuarea activitatilor la fata locului:Desf urarea edin ei de deschidere Urm toarele aspecte ar trebui luate în considerare la edin a de deschidere. ‡ Metodele i procedurile care vor fi utilizate pentru efectuarea auditului. inclusiv în tiin area auditatului c dovezile de audit vor fi numai e antioane din informa iile disponibile i de aceea. exist o doz de incertitudine în auditare. ‡ Confirmarea obiectivelor auditului. a domeniului de aplicare i a criteriilor. dup cum este cazul: ‡ Prezentarea participan ilor. cum ar fi data i ora pentru edin a de închidere. .

Efectuarea activitatilor la fata locului:Desf urarea edin ei de deschidere ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Confirmarea comunic rii formale dintre echipa de audit -auditat. . auditatul va fi informat de desf urarea auditului. situa ii de urgen pentru echipa de audit. inclusiv clasificarea neconformit ilor. Informa ii despre sistemul de apeluri la modul de desf urare a auditului sau a rezultatelor auditului. Confirmarea disponibilitatii resurselor i facilit ilor necesare. Informarea despre condi iile în care auditul poate fi terminat. Metoda de raportare. Confirmarea eventualelor cerin e de protec ia muncii. Confirmarea aspectelor referitoare la confiden ialitate. rolurilor i identit ii ghidurilor/persoanelor înso itoare. Confirmarea limbii utilizate pe parcursul auditului. Confirmarea faptului c pe parcursul auditului. Confirmarea disponibilit ii.

clientului auditului.: securitate. i când este cazul. cazul. . dup cum este cazul. conduc torul echipei de audit ar trebui s comunice periodic. mediu sau calitate) ar trebui s fie anun at f r întârziere auditatului. stadiul auditului i orice nel muriri auditatului i clientului auditului.Desfasurarea activitatilor la fata locului: Comunicarea pe parcursul auditului În func ie de domeniul de aplicare i de complexitatea auditului poate fi necesar s se fac unele conven ii pentru comunicarea formal pe parcursul unui audit. Echipa de audit ar trebui s fac periodic schimb de informa ii. Dovezile colectate în audit care sugereaz un risc imediat i semnificativ (ex. s evalueze desf urarea auditului i s realoce activitatea între auditori dup cum este nevoie Pe parcursul auditului.

conduc torul echipei de audit ar trebui s raporteze motivele clientului auditului i auditatului pentru a determina ac iuni corespunz toare. ‡ ‡ . Astfel de ac iuni pot include reconfirmarea planului de audit.Desfasurarea activitatilor la fata locului: Comunicarea pe parcursul auditului ‡ Atunci când dovezile de audit disponibile indic c obiectivele auditului nu sunt atinse. Orice nevoie de schimbare a domeniului de aplicare al auditului care poate deveni evident în timpul desf ur rii activit ilor de audit la fa a locului ar trebui s fie analizate cu auditatul. Orice sesizare despre un aspect în afara domeniului auditului ar trebui s fie notat i raportat conduc torului echipei de audit. dup cum este cazul. terminarea auditului sau modificarea obiectivelor i a domeniului de aplicare al auditului. in vederea unei posibile comunic ri cu clientul auditului i auditatul. având aprobarea clientului auditului.

.

Ei nu ar trebui s influen eze sau s intervina în desf urarea auditului. Sarcinile lor pot include: ‡ Stabilirea contactelor i a timpilor pentru interviuri. ‡ Asigurarea c regulile referitoare la procedurile de siguran i securitate sunt cunoscute i respectare de membrii echipei de audit. ‡ Aranjarea vizitelor într-o anume parte specific zonei sau companiei. ‡ Clarific ri sau asistarea la colectarea informa iilor Desfasurarea activitatilor la fata locului: Rolul i responsabilit ile ghizilor i observatorilor . ei ar trebui s asiste echipa de audit i s ac ioneze la cererea conduc torului ei. Atunci când sunt desemna i ghizi . ‡ Confirmarea auditului în numele auditatului.Ghizii i observatorii pot înso i echipa de audit dar nu fac parte din ea.

activit i i procese ar trebui colectate prin e antionare corespunz toare pe parcursul auditului i verificate. Totu i.Desfasurarea activitatilor la fata locului: Colectarea i verificarea informa iilor ‡ Informa iile relevante fa de obiectivele. inclusiv informa iile referitoare la interfe ele dintre func ii. i cei care ac ioneaz în baza concluziilor auditului ar trebui s fie con tien i de aceast incertitudine ‡ ‡ . domeniul i criteriile auditului. exist un element de incertitudine în auditare. Numai informa ia care este verificabil poate fi dovad de audit. Dovezile de audit ar trebui înregistrate ca atare. Dovada de audit se bazeaz pe e antioane din informa iile disponibile.

Desfasurarea activitatilor la fata locului: Colectarea i verificarea informa iilor Procesul de colectare a informa iilor pentru a ajunge la concluziile auditului : ‡ Colectare prin e antionare corespunz toare ‡ Verificare ‡ Evaluare fata de criteriile de audit ‡ Analiza ‡ Concluziile auditului .

Observarea activit ilor. ilor.Desfasurarea activitatilor la fata locului: Colectarea i verificarea informa iilor Metodele de colectare a informa iilor includ: ‡ ‡ ‡ Interviul. Analiza documentelor. .

Desfasurarea activitatilor la fata locului: Surse de informare Sursele de informare alese pot varia în func ie de domeniul i complexitatea auditului i pot include: ‡ Interviuri cu angaja ii.feedback-uri de la clien i. ‡ Baze de date computerizate i web site-uri. informa ii relevante de la p r i externe. ‡ Observarea activit ilor. indicatori de analiz i de performan . ‡ Sinteza datelor. ‡ Documente si înregistr ri. ‡ Rapoarte din alte surse. .

Desfasurarea activitatilor la fata locului: Desf urarea interviurilor Interviurile sunt unul dintre mijloacele importante ale colect rii informa iilor i ar trebui realizate într-o manier adaptat situa iei i persoanelor intervievate. ‡ ini ierea Interviurilor prin solicitarea persoanelor de a. ‡ explicarea motivului interviului i a noti elor care se iau. Auditorul ar trebui s ia în considerare urm toarele: ‡ Interviu cu persoane de la niveluri i func ii relevante. ‡ Evitarea Întreb rilor care induc r spunsul. ‡ sintetizarea i analiza rezultatelor interviului cu persoana intervievat .i descrie activitatea. ‡ Interviu în cadrul programului normal de lucru i la locul de munc al persoanei. ‡ mul umiri pentru participare .

Desfasurarea activitatilor la fata locului: Generarea constat rilor auditului
‡ ‡ Dovezile de audit ar trebui evaluate fa de criteriile de audit pentru a genera constat rile auditului. Constat rile auditului pot indica fie conformitatea, fie neconformitatea cu criteriile de audit. Atunci când este specificat în obiectivele auditului, constat rile auditului pot identifica i oportunit i de îmbun t ire. Echipa de audit ar trebui s se întâlneasc pentru a analiza constat rile auditului în etape corespunz toare pe parcursul auditului, dup cum este necesar

‡

Desfasurarea activitatilor la fata locului: Generarea constat rilor auditului
‡ ‡ Conformitatea cu criteriile de audit ar trebui sintetizat pentru a indica loca iile, func iile sau procesele auditate. Constat rile individuale ale auditului referitoare la conformitate i la dovezile care le sus in ar trebui de asemenea înregistrate dac acest lucru este inclus în planul de audit. Neconformit ile i dovezile auditului care le sus in ar trebui înregistrate. Neconformit ile pot fi clasificate. Acestea ar trebui analizate cu auditatul pentru a ob ine confirmarea c dovada de audit este corect , iar neconformit ile - în elese. Trebuie depus orice efort pentru a rezolva orice divergen e de opinie referitoare la dovezile i/sau constat rile auditului, iar divergen ele nerezolvate ar trebui înregistrate

‡

‡

Desfasurarea activitatilor la fata locului: Pregatirea concluziilor auditului
Echipa de audit ar trebui s ia în considerare înainte de edin a de închidere: ‡ Analizarea constat rilor auditului i a altor informa ii corespunz toare colectate pe perioada auditului, comparativ cu obiectivele auditului; ‡ Convenirea concluziilor auditului având în vedere incertitudinea inerent a procesului de audit; ‡ Preg tirea recomand rilor, dac este specificat în obiectivele auditului; i ‡ Discutarea auditului de urm rire, dac este inclus în planul de audit.

Desfasurarea activitatilor la fata locului: Concluziile auditului
Concluziile auditului se pot referi la : ‡ Gradul de conformitate a sistemului de management fa de criteriile de audit; ‡ Implementarea, men inerea i îmbun t irea eficace a sistemului de management; ‡ Capabilitatea procesului de analiz efectuat de management de a se asigura c sistemul de management este în continuare corespunz tor, adecvat i eficace. Concluziile auditului pot conduce la recomand ri referitoare la îmbun t ire, rela ii de afaceri, certificarea /înregistrarea, sau activit i viitoare de auditare, dac este specificat în obiectivele auditului.

Desfasurarea activitatilor la fata locului: edin a de închidere
‡ ‡ ‡ ‡ Se desf oara sub coordonarea conduc torului echipei de audit Se prezinta constat rile i concluziile auditului, astfel încât acestea s fie în elese i însu ite de auditat Se stabilesc perioade de timp pentru ca auditatul s prezinte un plan de ac iuni corective i preventive Se în tiin eaza auditatul de situa iile întâlnite pe parcursul auditului care pot diminua încrederea în concluziile auditului

Dac este specificat prin obiectivele auditului ar trebui prezentate recomand ri pentru îmbun t ire. edin a de închidere poate consta numai în comunicarea constat rilor i concluziilor auditului. ‡ ‡ ‡ . rezolvate. ar trebui p strate. ambele opinii ar trebuie înregistrate. Orice opinii divergente referitoare la constat rile auditului i/sau concluzii între echipa de audit i auditat ar trebui discutate i dac este posibil. edin a ar trebui s fie oficial i înregistr ri ale acesteia. În alte situa ii. Dac nu sunt rezolvate. inclusiv persoanele participante.Desfasurarea activitatilor la fata locului: edin a de închidere ‡ Într-o organiza ie mic .

aprobarea i distribuirea raportului de audit ‡ Finalizarea auditului ‡ Efectuarea auditului de urm rire .Activit i de audit ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Initierea auditului Efectuarea analizei documentelor Preg tirea activit ilor la fa a locului Efectuarea auditului la fa a locului Preg tirea.

‡ Criteriile de audit. ‡ Domeniul auditului ‡ Perioada de timp i locurile în care s-a desf urat auditul. ‡ Conduc torul i membrii echipei de audit. ‡ Constat rile auditului. ‡ Lista reprezentan ilor auditatului. exact . concis i clar a auditului.Pregatirea raportului de audit raportului Conduc torul echipei de audit ar trebui s fie responsabil de preg tirea i con inutul raportului de audit. . ‡ Recomand ril pentru îmbun t ire ‡ Concluziile auditului. i ar trebui s con in sau s fac referire la urm toarele: ‡ Obiectivele auditului. Raportul de audit ar trebui s furnizeze o înregistrare complet .

dup caz: ‡ Planul de audit. s includ sau s fac referire la urm toarele.Raportul de audit Raportul de audit poate. . ‡ Confirmarea c obiectivele auditului au fost realizate în cadrul domeniului auditului în concordan cu planul de audit. ‡ Un rezumat al procesului de audit inclusiv al incertitudinii i/sau obstacolelor întâlnite care pot diminua încrederea în concluziile auditului. de asemenea. ‡ Lista reprezentan ilor auditatului.

‡ O declara ie referitoare la natura confiden ial a con inutului raportului. ‡ Recomand rile pentru îmbun t ire.Raportul de audit ‡ Zonele neacoperite. de i incluse în domeniul auditului. ‡ Opiniile divergente nerezolvate între echipa de audit i auditat. i ‡ Lista de difuzare a raportului de audit. . dac este specificat în obiectivele auditului. dac exist . ‡ Planurile de ac iuni de urm rire convenite.

motivele de întârziere ar trebui comunicate clientului auditului i ar trebui convenit o nou dat de emitere. ‡ Raportul de audit este proprietatea clientului auditului. .Aprobarea i difuzarea raportului de audit ‡ Raportul de audit ar trebui emis în perioada de timp convenit . Membrii echipei de audit i to i destinatarii raportului ar trebui s respecte i s p streze confiden ialitatea raportului. ‡ Raportul de audit ar trebui datat. ‡ Apoi raportul de audit ar trebui aprobat i difuzat destinatarilor desemna i de clientul auditului. analizat i aprobat conform procedurilor programului de audit. ‡ Dac nu este posibil.

Activit i de audit ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Initierea auditului Efectuarea analizei documentelor Preg tirea activit ilor la fa a locului Efectuarea auditului la fa a locului Preg tirea. aprobarea i distribuirea raportului de audit ‡ Finalizarea auditului ‡ Efectuarea auditului de urm rire .

‡ Documentele referitoare la audit ar trebui re inute sau distruse în baza acordului dintre p r ile participante i în concordan cu procedurile programului de audit i cerin ele reglementate.Finalizarea auditului ‡ Auditul este finalizat atunci când activit ile descrise în planul de audit au fost îndeplinite i raportul de audit aprobat a fost difuzat. legale i contractuale aplicabile .

echipa de audit i cei responsabili pentru conducerea programului de audit nu ar trebui s dezv luie con inutul documentelor. orice informa ii ob inute în perioada auditului sau raportul de audit. când este cazul. cu aprobarea auditatului.Finalizarea auditului ‡ Dac nu se cere altfel prin lege. Dac este cerut dezv luirea con inutului documentelor auditului. oric rei p r i f r acordul explicit al clientului auditului i. clientul auditului i auditatul ar trebui s fie informa ii cât mai curând posibil ‡ .

aprobarea i distribuirea raportului de audit ‡ Finalizarea auditului ‡ Efectuarea auditului de urm rire ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ .Activit i de audit Initierea auditului Efectuarea analizei documentelor Preg tirea activit ilor la fa a locului Efectuarea auditului la fa a locului Preg tirea.

Activit i de urm rire ‡ Finalizarea i eficacitatea ac iunilor corective trebue verificat de catre membrii chip i de audit .parte a unui audit ulterior .

‡ Auditatul ar trebui s -l informeze pe clientul auditului referitor la stadiul acestor ac iuni. sunt întreprinse de auditat în cadrul perioadei de timp convenite i nu sunt considerate ca f când parte din audit. de obicei. preventive sau de îmbun t ire. . ‡ Astfel de ac iuni.Desf urarea activit ilor de urm rire rezultate din audit ‡ Concluziile auditului pot indica necesitatea unor ac iuni corective. dup caz.

care adaug valoare prin utilizarea expertizei lor. trebuie s se aib grij pentru a men ine independen a în activit ile ulterioare de audit . ‡ Programul de audit poate specifica urm rirea de c tre membrii echipei de audit. În astfel de cazuri.Desf urarea activit ilor de urm rire rezultate din audit ‡ Finalizarea i eficacitatea ac iunilor corective ar trebui verificat . Aceast verificare poate fi parte a unui audit ulterior.

experien de munc . Aceast competen se bazeaz pe demonstrarea: ‡ aptitudinilor personale ‡ capabilitatii de a aplica cuno tin ele i capabilitatii aptitudinile acumulate prin educa ie. instruire ca auditor i experien de audit .Competen a i evaluarea auditorilor Încrederea în procesul de audit depinde de competen a celor care desf oar audituri.

Competen a i evaluarea auditorilor ‡ Unele dintre cuno tin ele i abilit ile prevazute de standard sunt comune pentru auditorii sistemelor de management iar unele sunt specifice auditorilor unei discipline individuale. ‡ Auditori î i dezvolt . . men in i îmbun t esc competen a prin dezvoltare profesional continu i prin particip ri regulate la audituri.

Conceptul de competen Conceptul de competen a auditorilor este descris in urmatoarea figura Marketing Cuno tin e i însu iri specifice domeniului marketingului Cuno tin e i însu iri generice (7.2) Management Cuno tin e i însu iri specifice domeniului managementului Educa ie Experien de munc Instruire ca auditor Experien de audit (7.2) .3.1 i 7.3.4) Aptitudini personale (7.

‡ s fie diplomat. tact în lucrul cu oameni.Aptitudini personale Auditorii ar trebui s aib aptitudini personale care s le permit s ac ioneze în concordan cu principiile de audit ‡ s dea dovad de etic . încredere. de ex. sinceritate. cinste. de ex. onestitate i discre ie. dornic s ia în considerare idei sau alte puncte de vedere alternative. ‡ s fie receptiv. de ex. ‡ s aib spirit de observa ie. stare activ de con tientizare a ambientului fizic i a activit ilor practice. .

de ex. ‡ s fie flexibil. ‡ s fie tenace.Aptitudini personale ‡ s fie perceptiv. ajunge la concluzii în timp util bazându-se pe analiz i ra ionamente logice. se adapteaz prompt la situa ii diferite. stare de con tientizare instinctiv a situa iilor i capabilitatea de a în elege situa iile. perseverent. de ex. ac ioneaz i se manifest independent în timp ce interac ioneaz efectiv cu ceilal i . concentrat pe îndeplinirea obiectivelor. de ex. de ex. ‡ s aib capacitate de decizie. de ex. i ‡ s aib siguran de sine.

Un auditor ar trebui s fie capabil s : ‡ aplice principiile.Cuno tin e i însu iri generale a auditorilor Auditorii ar trebui s aib cuno tin e i însu iri în urm toarele domenii: a) Principii. ‡ efectueze auditul în limitele programului agreat. . proceduri i tehnici de audit ± care s permit auditorilor s selecteze i s aplice pe cele corespunz toare diferitelor audituri i s se asigure c auditurile sunt efectuate într-o manier consecvent i sistematic . ‡ planifice i s organizeze activitatea in mod eficace. procedurile i tehnicile de audit.

‡ verifice exactitatea informa iilor colectate. observare i examinarea documentelor. .Cuno tin e i însu iri generale a auditorilor ‡ stabileasc prioritatea i s se concentreze pe probleme în func ie de importan . ‡ colecteze informa ii în mod eficace prin intervievare. înregistr rilor i a datelor. ‡ în eleag adecvarea i consecin ele utiliz rii tehnicilor de e antionare pentru auditare. ascultare. ‡ confirme c dovezile de audit sunt suficiente i adecvate pentru a sus ine constat rile i concluziile auditului.

‡ men in confiden ialitatea i securitatea informa iilor. fie prin abilit ile lingvistice personale. ‡ utilizeze documente de lucru pentru a înregistra activit ile auditului.Cuno tin e i însu iri generale a auditorilor ‡ evalueze acei factori care pot influen a credibilitatea constat rilor i concluziilor auditului. . fie prin intermediul unui interpret. ‡ preg teasc rapoartele de audit. i ‡ comunice eficace.

Cuno tin e i însu iri generale a auditorilor b)Sistemele de management i documente de referin ± care permit auditorului s în eleag domeniul i s aplice criteriile de audit. ‡ interac iunea între componentele sistemului de management. . Cuno tin ele i însu irile în acest domeniu ar trebui s cuprind : ‡ aplicarea sistemelor de management diverselor organiza ii.

proceduri aplicabile sau alte documente ale sistemului de management utilizate ca i criterii de audit.Cuno tin e i însu iri generale a auditorilor ‡ standardele sistemelor specifice de management. difuzarea i controlul documentelor. ‡ aplicarea documentelor de referin pentru diferite situa ii de audit . i ‡ sisteme informatice i tehnologia pentru autorizarea. securitatea. datelor i al înregistr rilor. ‡ recunoa terea diferen elor dintre documentele de referin i prioritatea acestora. .

Cuno tin e i însu iri generale a auditorilor c) Situa ii organiza ionale . Cuno tin ele i însu irile în acest domeniu ar trebui s cuprind : ‡ m rimea. structura. .care permit auditorilor s în eleag contextul opera ional al organiza iei. ‡ procesele generale ale activit ii i terminologia conex . i ‡ obiceiurile culturale i sociale ale auditatului. func iile i rela iile organiza iei.

legi i reglement ri locale. . regionale i na ionale. reglement rile i alte cerin e relevante aplicabile disciplinei ± care permit auditorului s lucreze în cadrul organiza iei auditate i s cunoasc cerin ele care se aplic organiza iei auditate.Cuno tin e i însu iri generale a auditorilor d) Legile. ‡ Tratate i conven ii interna ionale. i alte cerin e la care organiza ia subscrie. Cuno tin ele i însu irile în acest domeniu ar trebui s cuprind : ‡ Coduri. ‡ Contracte i acorduri.

Un conduc tor al unei echipe de audit ar trebui s fie capabil : ‡ S planifice i s utilizeze eficace resursele pe durata unui audit.Cuno tin e i însu iri generale a conducatorul echipei de audit Conduc torii echipei de audit ar trebui s aib cuno tin e i însu iri suplimentare de leadership pentru a facilita realizarea eficace i eficient a auditului. . ‡ S organizeze i s conduc membrii echipei de audit. ‡ S reprezinte echipa de audit în comunicarea cu clientul auditului i auditatul.

‡ S previn i s rezolve conflictele i ‡ S întocmeasc i s finalizeze raportul de audit .Cuno tin e i însu iri generale a conducatorul echipei de audit ‡ S asigure orientarea i s îndrume auditorii în curs de formare. ‡ S conduc echipa de audit pentru a ob ine concluziile de audit.

Cuno tin e i însu iri specifice ale auditorului Auditorii sistemului de management ar trebui s aib cuno tin e i abilit i referitoare la : a) tehnici i metode din domeniul speific ±± pentru a permite auditorului s examineze sistemele de management i s genereze constat rile i concluziile de audit corespunz toare. ± Principiile i aplicarea acestora ± instrumentele specifice domeniului i aplicarea lor (controlul statistic. Cuno tin ele i abilit ile în acest domeniu ar trebui s acopere: ± terminologia. analiza efectelor«) .

Cuno tin e i însu iri specifice ale auditorului b) procese i produse. inclusiv servicii ±pentru a permite auditorului s în eleag contextul tehnologic în care se efectueaz auditul. inclusiv ale serviciilor i ‡ procesele i practicile specifice sectorului . Cuno tin ele i abilit ile în acest domeniu ar trebui s acopere: ‡ terminologia specific sectorului. ‡ caracteristicile tehnice ale produselor i proceselor.

‡ Parte din experien a profesional ar trebui s fie în func ia în care activit ile întreprinse contribuie la dezvoltarea cuno tin elor i a abilit ilor . managerial sau profesional care implic ra ionamente. b) experien profesional care s contribuie la dezvoltarea cuno tin elor i abilit ilor ( de dorit într-o func ie tehnic . clien i i/ sau alte p r i interesate).Studii. experien profesional . instruire ca auditor i experien de audit: a) studii suficiente pentru a dobândi cuno tin ele i abilit ile recomandate de standard. experien profesional . persoane cu func ii similare. rezolvarea problemelor i comunicarea cu al i speciali ti sau manageri. instruire ca auditor i experien de audit Un auditor ar trebui s aib urm toarele studii.

experien profesional . Aceast experien ar trebui acumulat sub direc ionarea i îndrumarea unui auditor care este competent în calitate de conduc tor al unei echipe de audit în aceea i disciplin . instruire ca auditor i experien de audit c) instruire ca auditor care contribuie la dezvoltarea cuno tin elor i abilit ilor descrise in standard. . Instruirea poate fi furnizat de propria organiza ie sau de o organiza ie extern .Studii. d) experien de audit.

Conduc torul echipei de audit Un conduc tor al echipei de audit ar trebui s fi acumulat experien de audit suplimentar pentru a dezvolta cuno tin ele i abilit ile descrise in standard. Aceast experien suplimentar ar fi trebuit acumulat ac ionând în calitate de conduc tor al echipei de audit sub direc ionarea i îndrumarea unui altui auditor care este competent în calitate de conduc tor al echipei de audit .

În func ie de programul de audit pot fi corespunz toare niveluri mai ridicate sau mai sc zute . experien profesional . instruire ca auditor i experien de audit ‡ ‡ Organiza iile ar trebui s stabileasc nivelurile de studii. experien profesional . Experien a a ar tat c nivelurile prezentate în Tabelul 1 sunt corespunz toare pentru auditorii care efectueaz audituri de certificare sau similare. necesare pentru a acumula cuno tin ele i abilit ile corespunz toare programului de audit.Niveluri de studii. instruire ca auditor i experien de audit pentru un auditor.

instruire ca auditor i experien de audit Auditor Studii Experien a profesional Experien a profesional în domeniu specific Instruirea min Bacalaureat 4 ani Cel pu in 2 ani din cei 5 ani de experien Instruirea ca auditor 40 de ore de instruire despre audit Conduc tor al echipei de audit studii superioare 5 ani Cel pu in 2 ani din cei 5 ani de experien Instruirea ca auditor 40 de ore de instruire despre audit . experien profesional .Exemple de niveluri de studii.

Conduc tor al echipei de audit 3 audituri complete pentru un total de cel pu in 15 zile de experien de audit în rolul de conduc tor al echipei de audit sub îndrumarea unui auditor competent în calitate de conduc tor al echipei Auditurile trebuie efectuate în ultimii doi ani consecutivi. . experien profesional . instruire i experien de audit Auditor Experien 4 audituri complete a de audit pentru un total de cel pu in 20 de zile de experien de audit ca auditor în curs de formare sub direc ionarea i îndrumarea unui auditor competent în ultimii trei ani consecutivi.Exemple de niveluri de studii.

Men inerea i îmbun t irea competen ei Dezvoltarea profesional continu se refer la men inerea i îmbun t irea cuno tin elor. ± instruire. seminarii i conferin e ± alte activit i relevante . ± experien . ± studiu asistat. a abilit ilor i a însu irilor personale. ± studiu individual. a abilit ilor i a însu irilor personale prin: ± activitate suplimentar . en inerea i îmbun t irea cuno tin elor. ± participarea la întâlniri.

standardelor i altor cerin e Auditorii ar trebui s î i men in i s demonstreze abilitatea de auditare prin participarea în mod regulat la audituri .Men inerea abilit ilor de auditare Activit ile pentru dezvoltarea profesional continu ar trebui s ia în considerare schimb rile nevoilor individuale i celor ale organiza iei. ale practicii de audit.

consecvent. corect i de încredere. ‡ evaluarea auditorilor ca parte a procesului de selectare a echipei de audit descris la 6. Procesul de evaluare ar trebui s identifice nevoile de îmbun t ire a instruirii i a altor abilit i Evaluarea auditorilor intervine în urm toarele etape diferite: ‡ evaluarea ini ial a persoanelor care doresc s devin auditori.Evaluarea auditorilor Evaluarea auditorilor i a conduc torilor echipei de audit ar trebui planificat .2. . ‡ evaluarea continu a performan ei auditorului pentru a identifica necesit ile pentru men inerea i îmbun t irea cuno tin elor i a abilit ilor. implementat i înregistrat în concordan cu procedurile programului de audit pentru a furniza un rezultat care este obiectiv.4.

Procesul de evaluare Procesul de evaluare implic patru pa i principali Pasul 1 ± Identificarea însu irilor personale. ‡ Nivelul de încredere cerut în programul de audit. natura i complexitatea organiza iei care va fi auditat . ‡ Cerin ele de certificare/înregistrare i acreditare. Pentru stabilirea cuno tin elor i a abilit ilor adecvate ar trebui s se ia în considerare urm toarele: ‡ M rimea. a cuno tin elor i abilit ilor pentru a îndeplini necesit ile programului de audit. ‡ Rolul procesului de audit în managementul organiza iei care va fi auditat . i ‡ Complexitatea sistemului de management care va fi auditat . ‡ Obiectivele i amploarea programului de audit.

orele de instruire ca auditor) sau calitative (cum sunt demonstrarea însu irilor personale. în timpul instruirii sau la locul de munc ). a cuno tin elor sau a abilit ilor.Procesul de evaluare Pasul 2 ± Stabilirea criteriilor de evaluare ‡ Criteriile pot fi cantitative (cum sunt anii de experien profesional . . num rul de audituri efectuate.

corect i de încredere . La utilizarea tabelului 2 ar trebui s se ia în considerare urm toarele: ‡ Metodele prezentate reprezint un interval de op iuni i pot s nu fie aplicate în toate situa iile.Procesul de evaluare Pasul 3 ± Selectarea metodei adecvate de evaluare Evaluarea ar trebui realizat de o persoan sau de un grup de persoane care utilizeaz una sau mai multe metode selectate dintre cele din Tabelul 2. ‡ Diferitele metode prezentate pot diferi în ceea ce prive te încrederea conferit . coerent. i ‡ O combina ie de metode care ar trebui de regul s fie utilizat pentru a asigura un rezultat obiectiv.

instruire. evaluarea performan ei. reclama ii.Tabelul 2 ± Metode de evaluare Metoda de evaluare Analiza înregistr rilor Obiective Verifica preg tirea i experien a acumulate de auditor Furnizeaz informa iile despre cum este perceput presta ia auditorului Exemple Analiza înregistr rilor referitoare la studii. m rturii. referin e personale. analize reciproce Feedback pozitiv sau negativ . experien profesional i de audit Supravegheri. chestionare.

testarea cuno tin elor i ob inerea informa iilor suplimentare Evalueaz însu irile personale. verific informa iile. i capacitatea de a aplica cuno tin e i abilit i Exemple Interviuri fa în fa sau la telefon Observare Interpretare de roluri. evaluarea în activitate . audituri cu supraveghere. abilit ile de comunicare.Tabelul 2 ± Metode de evaluare Metoda de evaluare Interviu Obiective Evalueaz însu irile personale.

Analiza raportului de audit i discu ia cu clientul auditului. precum i aplicarea acestora. cuno tin ele i abilit ile. teste psihometrice . cu auditatul. cu colegii i cu auditorul.Tabelul 2 ± Metode de evaluare Metoda de evaluare Obiective Exemple Testare Evalueaz însu irile personale. . Analiza post Furnizeaz informa iile acolo audit unde observarea direct nu este posibil sau Examene scrise i orale.

Probleme ce apar pe parcursul auditului ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Intentionate Neintentionate În faza de preg tire a auditului La efectuarea auditului la fata locului Obstructionarea auditului .

. s -l fac ineficient) i ‡ neinten ionate (apar tocmai pentru c cel care este auditat vrea s fie cât mai ospitalier i de folos).Probleme ce apar pe parcursul auditului Problemele ce apar în timpul auditului pot fi: ‡ inten ionate (cele create de un auditat care se opune auditului i încearc prin diverse mijloace s -l amâne.

. Datorit faptului c auditurile interne nu este dintre cele mai importante în structura managementului. De asemenea cei audita i au impresia c problemele lor zilnice au prioritate fa de audit. managerii din zonele auditate nu vor asculta pe auditorii interni.Probleme ce apar în faza de preg tire a auditului Auditurile interne se desf oar i se controleaz mai greu decât un audit extern. Ei nu în eleg c auditorii interni sunt o autoritate delegat . considerând c le sunt superiori. . superioar managerilor de zon .

O alt metod de amânare a auditului este de a motiva c la data auditului unele persoane lipsesc i de aceea trebuie amânat auditul. .Probleme ce apar în faza de preg tire a auditului Este un mod de gândire care nu trebuie s afecteze obiectivele i scopurile auditului a a cum au fost stabilite în planul de audit O metod de amânare este aceea prin care. auditorul ef prime te de la eful zonei auditate o cerere de amânare pe motiv c sec ia are foarte mult de lucru la data respectiv . de i data auditului a fost stabilit de comun acord.

auditatul poate preg ti o prezentare foarte lung i detaliat a activit ii din zona lui i a subiectului auditului.Probleme ce apar la auditul la fa a locului În cadrul edin ei de deschidere. Auditorul trebuie s asigure controlul edin ei astfel încât s se dea numai informa iile cerute de echipa de audit i aceasta cu cât mai puline detalii. dar cu fermitate i polite e. Un auditat care vrea s obstruc ioneze auditul poate adopta aceast prezentare lung pentru a trage de timp. auditorul îl poate aduce pe auditat la suviectul în cauz .

‡ Managerul foarte ocupat se poate întâlni atunci când acesta nu este informat de c tre superiorul lui c auditul are loc în sectorul lui. Pentru aceasta auditorul trebuie s formuleze întreb rile într-un mod strict care necesit r spuns scurt cu Da sau Nu. .Probleme ce apar la auditul la fa a locului ‡ Mult "vorb rie" este abordarea prezent rilor lungi care nu spun nimic. În acest caz managerul poate pretinde c are alte activit i i nu poate petrece timpul necesar cu auditorii. trebuie s adreseze întreb rile altei persoane mai pu in vorb re e. f cute pentru a atrage aten ia de la lucruri care pot fi dezavantajaose. sau dac tot se prime te r spunsuri lungi.

Probleme ce apar la auditul la fa a locului ‡ Ospitalitatea exagerat este cea mai obi nuit form de tragere de timp. ‡ Abaterile de la orar pot fi o problem neinten ionat sau poate fi deliberat pentru a încetini i a da peste cap orarul auditului. pentru aceasta s fie folosite facilit ile de la fa a locului. de obicei neinten ionat . dar care f r control ferm este dificil de evitat. . De aceea trebuiesc utilizate mesele simple i rapide pentru pauza de prânz. pentru a nu se pierde timp cu transportul auditorilor la i de la restaurant.

Poate s cheme pe reprezentantul auditatului dac el nu este de fa . cu inten ie bun sau rea. .Probleme ce apar la auditul la fa a locului Auditorul trebuie s detecteze inten iile deliberate de întrerupere a auditului i s le ia în considerare. De obicei aceste întreruperi se rezolv prin prelungirea perioadei de audit sau prin reprogamarea lui. dar auditatul a observat c îl intereseaz pe auditor. auditatul poate oferi explica ii/demonstra ii asupra unor elemente sau procese care sunt nerelevante pentru audit. pentru a-i ine locul persoanei care lipse te. Pentru a distrage auditorul.

cel auditat încearc s scuze o serie de diferen e din practic . auditatul poate încerca deliberat s -l ghideze pe auditor spre o opera ie specific . De obicei. prin circumstan e "speciale".Obstruc ionarea auditului ‡ În timpul auditului. sau un operator. pentru c procedurile sunt corect documentate. când se descoper o diferen între procedur i practic . auditorului i se poate spune c este un caz special. Un auditat de bun credin va ruga pe auditor s selec ioneze lucrurile pe care dore te s le exemineze. . ‡ Adesea. dac auditorul descoper mai multe neconcordan e. document. î i pune problema dac sistemul sau procedura a fost implementat corespunz tor în zona auditat . caracteristic . De fapt.

Obstruc ionarea auditului ‡ Punerea la încercare a auditorilor. ‡ Uneori este atacat fermitatea i încrederea în sine a auditorului. acest lucru poate fi exploatat de auditat. Dac auditorul manifest pu in sl biciune i nu vine cu argumente puternice bazate pe dovezi obiective clare. Aceasta se întâmpl când se descoper o deficien sau sl biciune în timpul auditului. el pierde respectul auditatului i va avea de înfruntat tot mai multe împotriviri. se întâmpl acolo unde cel auditat îi testeaz pe auditori într-un fel sau altul atacindule calmul sau probându-le cuno tin ele i însu irile. ‡ Dac auditul se desf oar undeva unde limba matern este alta decât a auditorilor. De aceea auditorul trebuie s aib un traduc tor disponibil .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful