Auditul de marketing

Lector: Angela Frunze ASEM Chisinau, 2010

Prezentare lector
‡ Lector - Angela Frunze afrunze@gmail.com ‡ Auditor certificat IRCA ‡ Administrator al companiei de consultanta si instruire ³C&I´ SRL ‡ Lead auditor AJA Registrars ‡ Studii: UTM, Academia de administrare publica, MBA Slovenia ‡ Experien : certificare, consultan , audit

Obiectivul cursului
Dezvoltarea abilitatilor de auditare a functiei de marketing, perfectionarea cunostintelor specialistilor in domeniul marketingului prin studierea instrumentelor si tehnicilor de auditare

09.2010 .09.Structura cursului ‡ Partea 1 Notiuni generale despre audit in baza standardului international ISO 19011 ‡ Partea 2 Auditul de marketing (prelegeri si seminare in perioada 01-10.2010) ‡ Examen ± 17.

Partea 1 Notiuni generale despre auditul de management in baza standardului international ISO 19011 .

ISO 19011 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calit ii i/sau a mediului ‡ Aprobat de Organizatia Internationala de Standardizare (ISO) ‡ Rezultat documentat al unui consens ‡ Contine criterii concrete si recomandari ‡ Se utilizeaz în calitate de ghid si vocabular pentru activitatile de audit ‡ Benevol pentru utilizare .

Structura standardului ISO 19011:2003 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Domeniu de aplicare Referin e normative Termeni i defini ii Principii de auditare Conducerea unui program de audit Activit i de audit Competen a i evaluarea auditorilor .

‡ efectuarea auditurilor sistemelor de management ‡ competen a auditorilor. .Domeniu de aplicare Standardul furnizeaz îndrum ri referitoare la: la: ‡ principiile de auditare. ‡ managementul programelor de audit.

mediu. . calitate.Standardul ISO 19011:2003 este aplicabil tuturor organiza iilor care au nevoie s efectueze i s conduc audituri interne sau externe ale sistemelor de sistemelor management (calitate. etc). etc). mediu.

independent i documentat în scopul ob inerii de dovezi de audit i evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina m sura în care sunt îndeplinite criteriile de audit. . audit.Definitii Audit .proces sistematic.

declara ii despre fapte sau alte informa ii care sunt relevante în raport cu criteriile de audit i verificabile Constat ri ale auditului : rezultatele evalu rii dovezilor de audit colectate în raport cu criteriile de audit . NOT : Criteriile de audit sunt utilizate ca referin a fa compar dovada de audit de care se Dovezi de audit : Înregistr ri.Definitii Criterii de audit : Ansamblu de politici. proceduri sau cerin e.

audit.Definitii Concluziile auditului : Rezultat al unui audit furnizat de echipa de audit dup luarea luarea în considerare a obiectivelor de audit i a tuturor constat rilor de audit Clientul auditului : organiza ie sau persoan care solicit un audit. . NOT : clientul poate fi auditatul sau orice alt organiza ie care are drepturi contractuale sau acordate prin reglement ri de a solicita un audit Auditat : organiza ie care este auditat Auditor : persoan care are competen a de a efectua un audit.

procesele sau activit ile care urmeaz s fie auditate. dup cum este cerut. îndrum ri referitoare la limb sau cultur . NOTA 2: Un expert tehnic nu ac ioneaz ca un auditor în echipa de audit Expert tehnic: persoan care furnizeaz cuno tin e specifice sau experien profesional specific echipei de audit .Definitii Echipa de audit : unul sau mai mul i auditori care efectueaz un audit sus inu i de exper i tehnici. NOTA 2: Echipa de audit poate include auditori în curs de formare NOTA 1: Cuno tin ele specifice sau experien a specific se refer la organiza ie. tehnici. NOTA 1: Un auditor din echipa de audit este desemnat ca ef al echipei de audit.

planificate pe un anumit interval de timp i orientate spre un scop specific Plan de audit: descriere a activit ilor de la audit: fa a locului i acordurile pentru un audit. . a entit ii organiza ionale. a activit ilor /proceselor i perioadei de timp acoperite Competen : abilitate demonstrat de a aplica cuno tin e i aptitudini.Definitii Program de audit: ansamblu de unul sau mai multe audituri. Domeniul auditului: amploarea i limitele unui auditului audit NOTA: De obicei domeniul include o descriere a loca iei. .

‡ etc .Clasificarea auditurilor În func ie de obiectul auditului: ‡ Auditul sistemului de management ‡ Auditul de marketing ‡ Auditul calit ii procesului / produsului ‡ Auditul securitatii informationale.

Clasificarea auditurilor În func ie de initiatorul auditului: ‡ Audituri interne (de prima parte) ‡ Audituri externe ± efectuate de client (de secunda parte) ± efectuate de organisme de certificare (de terta parte) Intern Extern Audit de secunda parte de terta parte .

sau în numele organiza iei îns i. sau audituri de prima parte. i pot alc tui baza pentru declara ia pe proprie r spundere a e conformit ii. sunt conduse de. independen a poate fi demonstrat prin lipsa responsabilit ilor în activitatea care este în curs de auditare . În multe cazuri. pentru analiza efectuat de management sau pentru alte interese interne. în mod special în cazul organiza iilor mici.Audituri interne Auditurile interne.

Audituri externe Auditurile externe includ în general audituri numite de secund i de ter parte. cum ar fi clien i. Auditurile de ter parte sunt conduse de organiza ii de auditare externe i independente. sau alte persoane în numele acestora. cum sunt cele care furnizeaz înregistrarea sau certificarea conformit ii cu ISO 9001 sau ISO 14001 . Auditurile de secund parte sunt conduse de p r i care au un interes în organiza ie.

Clasificarea auditurilor În func ie de obiectivul final: ‡ Pre-audit Pre‡ Audit de certificare ‡ Audit de supraveghere ‡ Audit de recertificare (extindere) .

Clasificarea auditurilor În func ie de tehnicile de auditare: ‡ Auditare orizontal ± urm rirea unui element al sistemului de management în toate comparti compartimentele ‡ Auditare vertical ± urmarirea tuturor aspectelor într-un compartiment într- .

acesta este numit audit combinat Atunci când dou sau mai multe organiza ii coopereaz pentru a audita un singur auditat.Alte tipuri de audituri Atunci când un sisteme de management al calit ii i un sisteme de management de mediu sunt auditate împreun . acesta se nume te audit comun .

Principii de auditare Auditarea se caracterizeaz prin faptul c se bazeaz pe un num r de principii. . Aderarea la aceste principii este o condi ie prealabil pentru a furniza concluzii ale auditului care s fie relevante i suficiente precum i a se asigura c auditorii care lucreaz independent unul de altul vor ajunge la concluzii similare în circumstan e similare. Principiile urm toare se refer la îns i auditorii: ‡ Comportament etic ± baza profesionalismului Încrederea. integritatea.i îmbun t i performan a. Acestea fac din audit un instrument eficient i de încredere în sprijinirea politicilor i controlului managementului care furnizeaz informa ii pe baza c rora o organiza ie poate ac iona pentru a. confiden ialitatea i discre ia sunt esen iale pentru auditare .

Principii de auditare . ‡ Responsabilitatea profesional .‡ Prezentare corect ± obliga ia de raporta adev rul i cu acurate e Constat rile auditului. concluziile auditului i raportul de audit reflect cu fidelitate i acurate e activit ile de audit.aplicarea perseveren ei i a judec ii în auditare Atitudinea profesional practicat de auditori este în concordan cu importan a sarcinii pe care o efectueaz i cu încrederea acordat de c tre clien ii auditului i de alte p r i interesate. S aib competen a necesar este o condi ie prealabil important . . Obstacolele semnificative întâlnite pe parcursul auditului i opiniile divergente i nerezolvate între echipa de audit i auditat sunt raportate.

Un audit este prin defini ie independent i sistematic iar aceste caracteristici sunt strâns legate de urm toarele principii de auditare: ‡ Independen a . Auditorii men in o gândire obiectiv pe întreg parcursul unui proces de audit pentru a se asigura c se bazeaz numai pe dovezi în stabilirea constat rilor i a concluziilor auditului.baza pentru impar ialitatea i obiectivitatea concluziilor auditului Auditorii sunt independen i de activitatea pe care o auditeaz i sunt liberi de orice influen e i conflicte de interese. .Principii de auditare Urm toarele principii de auditare se refer la procesul de audit.

din moment ce auditul este efectuat într-o perioad întrfinit de timp i cu resurse limitate.Principii de auditare ‡ Utilizarea dovezilor ± baza ra ional pentru a ajunge la concluzii de încredere i reproductibile întrîntr-un proces sistematic de audit. Se bazeaz pe e antioane ale informa iei disponibile. audit. Utilizarea corespunz toare a e antion rii este strâns legat de încrederea care poate fi plasat în concluziile auditului . Dovada auditului este verificabil .

audit. s identifice i s furnizeze resursele necesare pentru a le efectua.onducerea unui program de audit ‡ O organiza ie care are nevoie s desf oare audituri ar trebui s implementeze i s conduc un program eficient de audit. efectua. . ‡ Scopul unui program de audituri este s planifice tipul i num rul auditurilor.

În func ie de m rimea. natura i complexitatea organiza iei care urmeaz a fi auditat . ‡ Managementul de la cel mai înalt nivel al organiza iei ar trebui s delege autoritatea pentru conducerea programului de audit. ‡ O organiza ie poate stabili unul sau mai multe programe de audituri.onducerea unui program de audit ‡ Programul de audit poate include audituri cu o varietate de obiective. câteva sau mai multe audituri i audituri comune sau combinate. programul de audit poate include unul. .

analizeze i s îmbun t easc programul de audit. i ‡ S se asigure c sunt men inute înregistr ri corespunz toare .Conducerea programului de audit Responsabilii de conducerea programului de audit ar trebui: ‡ S stabileasc obiectivele i amploarea programului de audit ‡ S stabileasc responsabilit ile. resursele i procedurile. ‡ S se asigure de implementarea programului ‡ S monitorizeze.

) PLAN DO ACT Stan dardizare CHECK Imbunatatirea continua .A.Aplicarea ciclului PDCA conducerii unui program de audit Ciclul Deming (P.C.D.

Autoritatea pentru programul de audit Stabilirea programului de audit (obiective i amploare. proceduri) Planific Ac ioneaz Îmbun t irea programului de audit Implementarea programului de audit (programarea auditurilor. resurse.identificarea oportunit ilor de îmbun t ire) Verific . evaluarea auditorilor. conducerea activit ilor de audit. responsabilit i. men inerea înregistr rilor) Competen a i evaluarea auditorilor Efectueaz Activit i de audit Monitorizarea i analizarea programului de audit (monitorizare i analiz . selectarea echipei de audit. identificarea nevoilor de ac iuni corective i preventive.

‡ Auditurile de certificare/înregistrare i supraveghere efectuate de un organism de certificare/înregistrare de ter parte în cadrul perioadei de timp convenit prin contract între organismul de certificare i client. care urmeaz a fi efectuate în urm toarele luni.Exemple de programe de audit Conducerea unui program de audit include planificarea corespunz toare. furnizarea resurselor i stabilirea procedurilor de efectuare a auditului în cadrul programului Exemple de programe de audit includ: ‡ O serie de audituri interne pentru anul curent. . ‡ Audituri ale sistemului de management de secund parte ale poten ialilor furnizori de produse critice.

‡ cerin e reglementate i contractuale.Obiectivele programului de audit Ar trebui stabilite obiective pentru un program de audit astfel încât s orienteze planificarea i efectuarea auditurilor Obiectivele programului de audit se pot baza pe: ‡ priorit ile managementului. ‡ nevoile altor p r i interesate. ‡ cerin ele clientului. . ‡ cerin ele sistemului de management. ‡ inten iile comerciale. ‡ poten iale riscuri pentru organiza ie. ‡ nevoia de evaluare a furnizorilor.

Exemple de obiective ale programului de audit ‡ ‡ ‡ ‡ Exemple de diferite obiective ale programului de audit sunt: S îndeplineasc cerin ele pentru certificare ale standardului pentru sistemul de management S asigure conformarea cu cerin ele contractuale. S ob in i s men in încredere în capabilitatea furnizorului . .

Amploarea unui program de audit Amploarea unui program de audit este influen at de: ‡ domeniul. ‡ rezultatele auditurilor anterioare sau a analizei programului de audit anterior. similarit i i loca ii ale activit ilor care urmeaz a fi auditate. complexitatea. ‡ num rul. importan a. ‡ frecven a auditurilor de efectuat. ‡ standarde. obiectivul i durata fiec rui audit de efectuat. ‡ nevoia de acreditare i/sau de certificare/înregistrare. . ‡ schimb ri semnificative în organiza ie sau în func ionarea acesteia. cerin e reglementate i contractuale i alte criterii de audit.

implementeze. care au competen a de auditor i aplic tehnicile de audit.Responsabilit i Responsabilitatea pentru conducerea unui program de audit ar trebui s fie atribuit uneia sau mai multor persoane care în eleg principiile de audit. ‡ identifice i s furnizeze resurse pentru programul de audit . analizeze i s îmbun t easc programul de audit. monitorizeze. Responsabilii pentru conducerea programului de audit ar trebui s : ‡ defineasc .

conduce i îmbun t i activit ile de audit. . i de îmbun t ire a performan ei auditorului. se iau în considerare urm toarele: ‡ resursele financiare necesare pentru a dezvolta. ‡ durata auditurilor. ‡ timpul de c l torie. implementa. ‡ procesele de realizare i men inere a competen ei auditorilor.Resurse La identificarea resurselor pentru un program de audit. ‡ disponibilitatea auditorilor i a exper ilor tehnici. care au competen corespunz toare unor obiective specifice ale unui program de audit. cazarea i alte nevoi de auditare. ‡ tehnicile de audit.

‡ efectuarea auditurilor. ‡ monitorizarea realiz rii i îmbun t irea programului de audit . ‡ asigurarea competen ei auditorilor i a auditorului ef. ‡ selectarea echipei de audit corespunz toare. ‡ efectuare auditurilor de urm rire.Proceduri ale programului de audit Procedurile programului de audit ar trebui stabilite i s includ : ‡ planificarea i programarea auditurilor. ‡ men inerea înregistr rilor programului de audit.

‡ Stabilirea i men inerea procesului pentru evaluarea ini ial a auditorilor i evaluarea continu a nevoilor de instruire i dezvoltarea profesional continu a auditorilor. ‡ Asigurarea desemn rii echipei de audit.Implementarea programului de audit Implementarea unui programul de audit ar trebui s includ : ‡ Comunicarea programului de audit p r ilor relevante. ‡ Asigurarea analize i aprobarea rapoartelor de audit i asigurarea distribuirii lor c tre clientul auditului i alte p r i interesate. ‡ Asigurarea auditului de urm rire. ‡ Asigurarea realiz rii auditului conform programului de audit. ‡ Asigurarea controlului înregistr rilor activit ilor de audit. . ‡ Coordonarea i programul auditurilor i a altor activit i de audit. dac este aplicabil . ‡ Furnizarea resurselor necesare de echipa de audit.

cum sunt: ± Evaluarea auditorilor. cum sunt: ± Planuri de audit. ‡ Înregistr ri ale personalului utilizat în audit. Înregistr rile ar trebui re inute i controlate la un nivel corespunz tor de securitate . ± Rapoarte de neconformitate. ‡ Rezultate ale analizei programului de audit. i ± Instruirea . ± Selectarea echipei de audit. inclusiv: ‡ Înregistr ri pentru fiecare audit.Înregistr ri ale programului de audit Ar trebui men inute înregistr ri ale programului de audit. i rapoarte de ac iuni corective i preventive. ± Rapoarte de audit.

Monitorizarea i analizarea programului de audit Implementarea programului de audit ar trebui s fie monitorizat i analizat la intervale corespunz toare pentru a evalua dac obiectivele sale au fost îndeplinite i a identifica oportunit ile de îmbun t ire. . audita i i auditori. ‡ Feedback-ul de la clien i. ‡ Conformitatea cu programele de audit i program rile. ‡ Durata efectiv pentru închiderea ac iunilor corective ale programului de audit . Monitorizarea ar trebui realizat prin utilizarea indicatorilor de performan prin care se m soar . de exemplu: ‡ Abilitatea echipelor de audit de a implementa planul de audit.

de exemplu: : ‡ Rezultate i tendin e din monitorizare. Rezultatele analizei programului de audit poate conduce la ac iuni corective i preventive i la îmbun t irea programului de audit . ‡ Conformitatea cu procedurile.. . ‡ Înregistr rile auditului. ‡ Practici noi sau alternative de audit. ‡ Consecven a în cadrul echipei de audit. ‡ Evolu ia nevoilor i a a tept rilor p r ilor interesate.Monitorizarea i analizarea programului de audit Aceast analiz a programului de audit ar trebui s ia în considerare.

Activit i de audit
Initierea auditului Efectuarea analizei documentelor Preg tirea activit ilor la fa a locului Efectuarea auditului la fa a locului Preg tirea, aprobarea i distribuirea raportului de audit ‡ Finalizarea auditului ‡ Efectuarea auditului de urm rire ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Initierea auditului : Desemnarea auditorului ef
‡ Cei care sunt responsabili pentru conducerea programului de audit ar trebui s numeasc eful echipei de audit pentru un anume audit. Atunci când se efectueaz un audit comun, este important s se ajung la un acord între organiza iile care auditeaz înainte ca auditul s înceap referitor la responsabilit ile specifice ale fiec rei organiza ii, în special cele referitoare la autoritatea efului echipei desemnat pentru audit

‡

Initierea auditului :
Definirea obiectivelor, a domeniului i a criteriilor auditului
‡ În cadrul obiectivelor globale ale unui program de audit, un audit ar trebui s se bazeze pe obiective, domeniu i criterii documentate. Obiectivele auditului ar trebui definite de clientul auditului. Domeniul i criteriile auditului ar trebui definite între clientul auditului i conduc torul echipei de audit în concordan cu procedurile programului de audit. Orice modific ri ale obiectivelor, domeniului sau a criteriilor ar trebui convenite între acelea i p r i

‡ ‡

a domeniului i a criteriilor auditului Obiectivele auditului definesc ceea ce urmeaz s se realizeze prin audit si pot include: ‡ Determinarea gradului de conformitate cu criteriile de audit. ‡ Evaluarea capabilit ii de a se conforma cu cerin ele reglementate i contractuale. ‡ Evaluarea eficacit ii sistemului în atingerea obiectivelor specificate. sau ‡ Identificarea zonelor de îmbun t ire poten ial a sistemului de management .Initierea auditului : Definirea obiectivelor.

cerin e contractuale sau coduri de bun practic aplicabile ale unor domenii industriale sau de afaceri. a domeniului i a criteriilor auditului Domeniul auditului descrie amploarea i limitele auditului cum sunt: loca iile fizice.Initierea auditului : Definirea obiectivelor. unit ile organiza ionale. activit ile i procesele care vor fi auditate i perioada de timp acoperit de audit. Criteriile de audit pot include politici. .

‡ Atunci când auditul nu este fezabil. ar trebui s fie propus clientului auditului o alternativ de cei responsabili de programul de audit.Initierea auditului : Determinarea fezabilit ii auditului Responsabilii pentru conducerea programului de audit ar trebui s determine fezabilitatea auditului luând în considerare factori cum sunt: ‡ Informa ii suficiente i corespunz toare pentru planificarea auditului. ‡ Cooperare adecvat din partea auditatului. prin consultare cu auditatul . ‡ Timpul i resursele adecvate.

Cei responsabili de conducerea programului de audit i/sau conduc torul/ eful echipei de audit ar trebui s identifice resursele necesare prin consultare cu clientul auditului i dac este necesar cu auditatul ‡ ‡ . acesta ar trebui s îndeplineasc toate sarcinile aplicabile unui conduc tor/ ef de echip . ar trebui s fie stabilit o echip de audit luând în considerare competen a necesar pentru a realiza obiectivele auditului.Initierea auditului : Selectarea echipei de audit ‡ Atunci când auditul a fost declarat fezabil. Atunci când exist un singur auditor.

daca e aplicabil. criteriile i durata estimat a auditului. domeniul. se ia în considerare urm toarele: ‡ Obiectivele. ‡ Limba în care se desf oar auditul i în elegerea caracteristicilor sociale i culturale fie prin abilit ile personale ale auditorului fie prin sprijinul unui expert tehnic Initierea auditului : Selectarea echipei de audit . ‡ Abilitatea membrilor echipei de audit de a interac iona eficace cu auditatul i de a lucra împreun . ‡ Competen a global a echipei de audit necesar pentru realizarea obiectivelor auditului. ‡ Necesitatea de a se asigura independen a echipei de audit de activit ile care sunt auditate i de a evita conflictele de interese.Atunci când se decide m rimea i componen a echipei de audit. ‡ Cerin ele organismelor de acreditare/certificare.

Cuno tin ele i abilit ile necesare pot fi realizate prin includerea exper ilor tehnici dac nu sunt acoperite complet de echipa de audit.Initierea auditului : Selectarea echipei de audit Procesul asigur rii competen ei globale a echipei de audit ar trebui s includ urm toarele etape: ‡ Identificarea cuno tin elor i abilit ilor necesare realiz rii obiectivelor auditului. ‡ Selectarea membrilor echipei de audit astfel încât toate cuno tin ele i abilit ile s fie prezente în echipa de audit. Exper ii tehnici ar trebui s î i desf oare activitatea sub conducerea unui auditor .

. Astfel de motive ar trebui s fie comunicate conduc torului echipei de audit i celor responsabili pentru conducerea programului de audit care ar trebui s ia orice decizii de înlocuire a membrilor echipei. Exemple de motive rezonabile includ situa iile de conflict de interese ( cum sunt: un membru al echipei este un fost angajat al auditatului sau a furnizat servicii de consultan ) i comport ri anterioare contrare eticii .Initierea auditului : Selectarea echipei de audit Atât clientul auditului cât i auditatul pot cere înlocuirea unui anumit membru din echip din motive rezonabile bazate pe principiile de auditare.

Scopul contactului ini ial este s : ‡ Stabileasc canalele de comunicare ‡ Furnizeze informa ii despre perioada de timp propus i componen a echipei de audit. ‡ Solicite accesul la documentele relevante. ‡ Determine regulile de securitate aplicabile zonei. ‡ Convin reciproc asupra necesit ii persoanelor înso itoare cum sunt: observatorii sau ghizii echipei de audit . inclusiv înregistr ri. ‡ Stabileasc acordurile pentru efectuare auditului.Initierea auditului : Stabilirea contactului ini ial cu auditatul Contactul ini ial cu auditatul poate fi neoficial sau oficial i ar trebui s fie stabilit de cei responsabili de conducerea programului de audit sau de conduc torul/ eful echipei de audit. .

Activit i de audit ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Initierea auditului Efectuarea analizei documentelor Preg tirea activit ilor la fa a locului Efectuarea auditului la fa a locului Preg tirea. aprobarea i distribuirea raportului de audit ‡ Finalizarea auditului ‡ Efectuarea auditului de urm rire .

. cu criteriile de audit. ‡ Documenta ia poate include atât documente i înregistr ri relevante ale sistemului de management. documenta ia auditatului ar trebui analizat pentru a determina conformitatea sistemului. cât i rapoarte de audit anterioare.Efectuarea analizei documentelor ‡ Înaintea desf ur rii activit ilor la fa a locului. din punct de vedere al documentelor.

Dac documenta ia este considerat inadecvat . O vizit la fa a locului preliminar poate fi necesar pentru a avea o privire de ansamblu corespunz toare a informa iilor disponibile. Alte resurse nu ar trebui s fie alocate pân nu sunt rezolvate astfel de probleme .Efectuarea analizei documentelor Analiza ar trebui s ia în considerare m rimea. pe cei responsabili de conducerea programului de audit i auditatul. natura i complexitatea organiza iei precum i obiectivele i domeniul auditului. conduc torul echipei de audit ar trebui s anun e clientul auditului.

aprobarea i distribuirea raportului de audit ‡ Finalizarea auditului ‡ Efectuarea auditului de urm rire .Activit i de audit ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Initierea auditului Efectuarea analizei documentelor Preg tirea activit ilor la fa a locului Efectuarea auditului la fa a locului Preg tirea.

Pregatirea activitatilor la fata locului Pregatirea planului de audit Atribuirea activit ilor în cadrul echipei de audit ‡ Preg tirea documentelor de lucru: lucru: ± Liste de verificare i planuri de e antionare ± Formulare pentru înregistrarea informa iiloriilordovezi obiective. constat ri de audit i înregistr rile edin elor. ‡ ‡ .

auditatului i clientului auditului. . Detaliile furnizate în planul de audit ar trebui s reflecte domeniul i complexitatea auditului. Planul de audit ar trebui s fie suficient de flexibil pentru a permite modific ri. detaliile pot diferi între auditurile ini iale i cele ulterioare i de asemenea. între auditurile interne i cele externe. cum sunt cele referitoare la domeniul auditului care pot deveni necesare pe m sura desf ur rii activit ilor de audit la fa a locului. Planul ar trebui s u ureze programarea i coordonarea activit ilor de audit.Pregatirea activitatilor la fata locului: Pregatirea planului de audit ‡ ‡ ‡ ‡ Conduc torul echipei de audit preg te te un plan de audit pentru a furniza informa iile necesare echipei de audit. De exemplu.

‡ Criteriile de audit i orice documente de referin . inclusiv întâlnirile cu managementul auditatului i cele ale echipei de audit. inclusiv identificarea unit ilor organiza ionale i func ionale precum i a proceselor auditate. . ‡ Alocarea resurselor corespunz toare pentru zonele critice ale auditului. ‡ Datele i loca iile unde se vor desf ura activit ile de audit la fa a locului. ‡ Domeniul auditului. ‡ Rolurile i responsabilit ile membrilor echipei de audit i a persoanelor care îi înso esc. ‡ Perioada i durata apreciate pentru desf urarea activit ilor de audit.Pregatirea activitatilor la fata locului: Pregatirea planului de audit Planul de audit ar trebui s includ sau s descrie: ‡ Obiectivele auditului.

‡ Elementele raportului de audit. ‡ Aspectele referitoare la confiden ialitate. facilit i la fa a locului). . ‡ Acordurile de natur logistic (transport. dup cum este cazul: ‡ Identificarea reprezentan ilor auditatului pentru audit. ‡ Limba în care se lucreaz i cea în care se redacteaz raportul de audit atunci când este diferit de limba auditorului i/sau a auditatului.Pregatirea activitatilor la fata locului: Pregatirea planului de audit Planul de audit ar trebui s includ .

Planul de audit revizuit ar trebui s fie convenit între p r ile interesate înainte de continuarea auditului ‡ ‡ . auditat i clientul de audit.Pregatirea activitatilor la fata locului: Pregatirea planului de audit ‡ Planul ar trebui s fie analizat i acceptat de clientul de audit i prezentat auditatului înainte de începerea activit ilor de audit la fa a locului. Orice obiec ii din partea auditatului ar trebui s fie rezolvate între conduc torul echipei de audit.

auditorilor în curs de formare i a exper ilor tehnici. competen i utilizare eficace a resurselor auditorului ca i rolurile diferite i responsabilit ile auditorilor. Membrii echipei de audit ar trebui s analizeze informa iile relevante referitoare la activit ile de audit alocate i s î i preg teasc documentele de lucru necesare pentru acestea ‡ ‡ ‡ . Astfel de aloc ri ar trebui s ia în considera ie necesitatea de independen . Schimb ri ale activit ilor alocate pot fi f cute pe m sura desf ur rii auditului pentru a se asigura realizarea obiectivelor auditului. func iilor. zonelor sau activit ilor specifice sistemului de management. locurilor.Pregatirea activitatilor la fata locului: Atribuirea activit ilor în cadrul echipei de audit ‡ Conduc torul echipei de audit ar trebui s aloce fiec rui membru responsabilitatea pentru auditarea proceselor.

. i poate include: ‡ Liste de verificare i planuri de e antionare pentru audit ‡ Formulare pentru înregistrarea informa iilor. cum sunt dovezile obiective. constat rile de audit i înregistr rile edin elor.Pregatirea activitatilor la fata locului: Preg tirea documentelor de lucru Documentele de lucru ar trebui s fie preg tite i utilizate de echipa de audit în scop de referin i de înregistrare a desf ur rii auditului.

Acele documente care implic informa ii confiden iale sau proprietate ar trebui s fie p strate corespunz tor tot timpul de c tre membrii echipei de audit . Documentele de lucru. ar trebui s fie p strate. ‡ ‡ .Pregatirea activitatilor la fata locului: Preg tirea documentelor de lucru ‡ Utilizarea listelor de verificare i a formularelor nu ar trebui s restric ioneze extinderea activit ilor de audit care se pot schimba ca rezultat al informa iilor colectate pe parcursul auditului. cel pu in pân la terminarea auditului. inclusiv înregistr rile rezultate din utilizarea lor.

Activit i de audit ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Initierea auditului Efectuarea analizei documentelor Preg tirea activit ilor la fa a locului Efectuarea auditului la fa a locului Preg tirea. aprobarea i distribuirea raportului de audit ‡ Finalizarea auditului ‡ Efectuarea auditului de urm rire .

. ± confirmarea canalelor de comunicare. Scopul sedintei de deschidere este: ± analiza planului de audit. cu responsabilii de func iile i procesele auditate. ± oportunit i pentru auditat s pun întreb ri. ± furnizarea unui scurt sumar al modului de desf urare a activit ilor de audit.Efectuarea activitatilor la fata locului:Desf urarea edin ei de deschidere O edin de deschidere ar trebui s se in cu managementul auditatului sau atunci când este cazul.

± furnizarea unui scurt sumar al modului de desf urare a activit ilor de audit.Efectuarea activitatilor la fata locului:Desf urarea edin ei de deschidere O edin de deschidere ar trebui s se in cu managementul auditatului sau atunci când este cazul. edin a de deschidere poate fi formala sau nu (in companii mici). edin a trebuie s fie prezidat de conduc torul echipei de audit . ± confirmarea canalelor de comunicare. ± oportunit i pentru auditat s pun întreb ri. cu responsabilii de func iile i procesele auditate. Scopul sedintei de deschidere este: ± analiza planului de audit.

‡ Confirmarea obiectivelor auditului. inclusiv o scurt descriere a rolurilor acestora.Efectuarea activitatilor la fata locului:Desf urarea edin ei de deschidere Urm toarele aspecte ar trebui luate în considerare la edin a de deschidere. a domeniului de aplicare i a criteriilor. inclusiv în tiin area auditatului c dovezile de audit vor fi numai e antioane din informa iile disponibile i de aceea. edin ele intermediare dintre echipa de audit i reprezentantul managementului auditatului. ‡ Metodele i procedurile care vor fi utilizate pentru efectuarea auditului. dup cum este cazul: ‡ Prezentarea participan ilor. cum ar fi data i ora pentru edin a de închidere. ‡ Confirmarea programului auditului i a altor conven ii relevante cu auditatul. exist o doz de incertitudine în auditare. i orice schimb ri de ultim or . .

Confirmarea eventualelor cerin e de protec ia muncii. situa ii de urgen pentru echipa de audit. auditatul va fi informat de desf urarea auditului. Confirmarea limbii utilizate pe parcursul auditului. inclusiv clasificarea neconformit ilor. Confirmarea aspectelor referitoare la confiden ialitate. Informarea despre condi iile în care auditul poate fi terminat. Confirmarea disponibilitatii resurselor i facilit ilor necesare. Informa ii despre sistemul de apeluri la modul de desf urare a auditului sau a rezultatelor auditului. Metoda de raportare. rolurilor i identit ii ghidurilor/persoanelor înso itoare. Confirmarea faptului c pe parcursul auditului. .Efectuarea activitatilor la fata locului:Desf urarea edin ei de deschidere ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Confirmarea comunic rii formale dintre echipa de audit -auditat. Confirmarea disponibilit ii.

dup cum este cazul. clientului auditului. s evalueze desf urarea auditului i s realoce activitatea între auditori dup cum este nevoie Pe parcursul auditului.Desfasurarea activitatilor la fata locului: Comunicarea pe parcursul auditului În func ie de domeniul de aplicare i de complexitatea auditului poate fi necesar s se fac unele conven ii pentru comunicarea formal pe parcursul unui audit. stadiul auditului i orice nel muriri auditatului i clientului auditului. Dovezile colectate în audit care sugereaz un risc imediat i semnificativ (ex. cazul.: securitate. . conduc torul echipei de audit ar trebui s comunice periodic. Echipa de audit ar trebui s fac periodic schimb de informa ii. mediu sau calitate) ar trebui s fie anun at f r întârziere auditatului. i când este cazul.

Orice nevoie de schimbare a domeniului de aplicare al auditului care poate deveni evident în timpul desf ur rii activit ilor de audit la fa a locului ar trebui s fie analizate cu auditatul. având aprobarea clientului auditului. ‡ ‡ . dup cum este cazul. conduc torul echipei de audit ar trebui s raporteze motivele clientului auditului i auditatului pentru a determina ac iuni corespunz toare. Astfel de ac iuni pot include reconfirmarea planului de audit.Desfasurarea activitatilor la fata locului: Comunicarea pe parcursul auditului ‡ Atunci când dovezile de audit disponibile indic c obiectivele auditului nu sunt atinse. in vederea unei posibile comunic ri cu clientul auditului i auditatul. terminarea auditului sau modificarea obiectivelor i a domeniului de aplicare al auditului. Orice sesizare despre un aspect în afara domeniului auditului ar trebui s fie notat i raportat conduc torului echipei de audit.

.

‡ Confirmarea auditului în numele auditatului. ei ar trebui s asiste echipa de audit i s ac ioneze la cererea conduc torului ei. ‡ Asigurarea c regulile referitoare la procedurile de siguran i securitate sunt cunoscute i respectare de membrii echipei de audit. ‡ Aranjarea vizitelor într-o anume parte specific zonei sau companiei. ‡ Clarific ri sau asistarea la colectarea informa iilor Desfasurarea activitatilor la fata locului: Rolul i responsabilit ile ghizilor i observatorilor .Ghizii i observatorii pot înso i echipa de audit dar nu fac parte din ea. Ei nu ar trebui s influen eze sau s intervina în desf urarea auditului. Sarcinile lor pot include: ‡ Stabilirea contactelor i a timpilor pentru interviuri. Atunci când sunt desemna i ghizi .

Desfasurarea activitatilor la fata locului: Colectarea i verificarea informa iilor ‡ Informa iile relevante fa de obiectivele. i cei care ac ioneaz în baza concluziilor auditului ar trebui s fie con tien i de aceast incertitudine ‡ ‡ . Dovada de audit se bazeaz pe e antioane din informa iile disponibile. exist un element de incertitudine în auditare. Dovezile de audit ar trebui înregistrate ca atare. Numai informa ia care este verificabil poate fi dovad de audit. Totu i. activit i i procese ar trebui colectate prin e antionare corespunz toare pe parcursul auditului i verificate. domeniul i criteriile auditului. inclusiv informa iile referitoare la interfe ele dintre func ii.

Desfasurarea activitatilor la fata locului: Colectarea i verificarea informa iilor Procesul de colectare a informa iilor pentru a ajunge la concluziile auditului : ‡ Colectare prin e antionare corespunz toare ‡ Verificare ‡ Evaluare fata de criteriile de audit ‡ Analiza ‡ Concluziile auditului .

Analiza documentelor. . Observarea activit ilor.Desfasurarea activitatilor la fata locului: Colectarea i verificarea informa iilor Metodele de colectare a informa iilor includ: ‡ ‡ ‡ Interviul. ilor.

feedback-uri de la clien i. indicatori de analiz i de performan . informa ii relevante de la p r i externe. ‡ Sinteza datelor. ‡ Rapoarte din alte surse.Desfasurarea activitatilor la fata locului: Surse de informare Sursele de informare alese pot varia în func ie de domeniul i complexitatea auditului i pot include: ‡ Interviuri cu angaja ii. ‡ Documente si înregistr ri. . ‡ Observarea activit ilor. ‡ Baze de date computerizate i web site-uri.

Desfasurarea activitatilor la fata locului: Desf urarea interviurilor Interviurile sunt unul dintre mijloacele importante ale colect rii informa iilor i ar trebui realizate într-o manier adaptat situa iei i persoanelor intervievate. Auditorul ar trebui s ia în considerare urm toarele: ‡ Interviu cu persoane de la niveluri i func ii relevante. ‡ Interviu în cadrul programului normal de lucru i la locul de munc al persoanei. ‡ Evitarea Întreb rilor care induc r spunsul. ‡ sintetizarea i analiza rezultatelor interviului cu persoana intervievat .i descrie activitatea. ‡ explicarea motivului interviului i a noti elor care se iau. ‡ ini ierea Interviurilor prin solicitarea persoanelor de a. ‡ mul umiri pentru participare .

Desfasurarea activitatilor la fata locului: Generarea constat rilor auditului
‡ ‡ Dovezile de audit ar trebui evaluate fa de criteriile de audit pentru a genera constat rile auditului. Constat rile auditului pot indica fie conformitatea, fie neconformitatea cu criteriile de audit. Atunci când este specificat în obiectivele auditului, constat rile auditului pot identifica i oportunit i de îmbun t ire. Echipa de audit ar trebui s se întâlneasc pentru a analiza constat rile auditului în etape corespunz toare pe parcursul auditului, dup cum este necesar

‡

Desfasurarea activitatilor la fata locului: Generarea constat rilor auditului
‡ ‡ Conformitatea cu criteriile de audit ar trebui sintetizat pentru a indica loca iile, func iile sau procesele auditate. Constat rile individuale ale auditului referitoare la conformitate i la dovezile care le sus in ar trebui de asemenea înregistrate dac acest lucru este inclus în planul de audit. Neconformit ile i dovezile auditului care le sus in ar trebui înregistrate. Neconformit ile pot fi clasificate. Acestea ar trebui analizate cu auditatul pentru a ob ine confirmarea c dovada de audit este corect , iar neconformit ile - în elese. Trebuie depus orice efort pentru a rezolva orice divergen e de opinie referitoare la dovezile i/sau constat rile auditului, iar divergen ele nerezolvate ar trebui înregistrate

‡

‡

Desfasurarea activitatilor la fata locului: Pregatirea concluziilor auditului
Echipa de audit ar trebui s ia în considerare înainte de edin a de închidere: ‡ Analizarea constat rilor auditului i a altor informa ii corespunz toare colectate pe perioada auditului, comparativ cu obiectivele auditului; ‡ Convenirea concluziilor auditului având în vedere incertitudinea inerent a procesului de audit; ‡ Preg tirea recomand rilor, dac este specificat în obiectivele auditului; i ‡ Discutarea auditului de urm rire, dac este inclus în planul de audit.

Desfasurarea activitatilor la fata locului: Concluziile auditului
Concluziile auditului se pot referi la : ‡ Gradul de conformitate a sistemului de management fa de criteriile de audit; ‡ Implementarea, men inerea i îmbun t irea eficace a sistemului de management; ‡ Capabilitatea procesului de analiz efectuat de management de a se asigura c sistemul de management este în continuare corespunz tor, adecvat i eficace. Concluziile auditului pot conduce la recomand ri referitoare la îmbun t ire, rela ii de afaceri, certificarea /înregistrarea, sau activit i viitoare de auditare, dac este specificat în obiectivele auditului.

Desfasurarea activitatilor la fata locului: edin a de închidere
‡ ‡ ‡ ‡ Se desf oara sub coordonarea conduc torului echipei de audit Se prezinta constat rile i concluziile auditului, astfel încât acestea s fie în elese i însu ite de auditat Se stabilesc perioade de timp pentru ca auditatul s prezinte un plan de ac iuni corective i preventive Se în tiin eaza auditatul de situa iile întâlnite pe parcursul auditului care pot diminua încrederea în concluziile auditului

Dac nu sunt rezolvate. ambele opinii ar trebuie înregistrate. ar trebui p strate. Orice opinii divergente referitoare la constat rile auditului i/sau concluzii între echipa de audit i auditat ar trebui discutate i dac este posibil. Dac este specificat prin obiectivele auditului ar trebui prezentate recomand ri pentru îmbun t ire. În alte situa ii. edin a ar trebui s fie oficial i înregistr ri ale acesteia. inclusiv persoanele participante. ‡ ‡ ‡ . rezolvate.Desfasurarea activitatilor la fata locului: edin a de închidere ‡ Într-o organiza ie mic . edin a de închidere poate consta numai în comunicarea constat rilor i concluziilor auditului.

Activit i de audit ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Initierea auditului Efectuarea analizei documentelor Preg tirea activit ilor la fa a locului Efectuarea auditului la fa a locului Preg tirea. aprobarea i distribuirea raportului de audit ‡ Finalizarea auditului ‡ Efectuarea auditului de urm rire .

‡ Domeniul auditului ‡ Perioada de timp i locurile în care s-a desf urat auditul. Raportul de audit ar trebui s furnizeze o înregistrare complet . ‡ Criteriile de audit. ‡ Conduc torul i membrii echipei de audit. exact . i ar trebui s con in sau s fac referire la urm toarele: ‡ Obiectivele auditului. ‡ Lista reprezentan ilor auditatului. . ‡ Recomand ril pentru îmbun t ire ‡ Concluziile auditului. ‡ Constat rile auditului.Pregatirea raportului de audit raportului Conduc torul echipei de audit ar trebui s fie responsabil de preg tirea i con inutul raportului de audit. concis i clar a auditului.

‡ Confirmarea c obiectivele auditului au fost realizate în cadrul domeniului auditului în concordan cu planul de audit. ‡ Lista reprezentan ilor auditatului.Raportul de audit Raportul de audit poate. de asemenea. dup caz: ‡ Planul de audit. . ‡ Un rezumat al procesului de audit inclusiv al incertitudinii i/sau obstacolelor întâlnite care pot diminua încrederea în concluziile auditului. s includ sau s fac referire la urm toarele.

de i incluse în domeniul auditului. ‡ Opiniile divergente nerezolvate între echipa de audit i auditat.Raportul de audit ‡ Zonele neacoperite. ‡ Planurile de ac iuni de urm rire convenite. dac exist . ‡ Recomand rile pentru îmbun t ire. . i ‡ Lista de difuzare a raportului de audit. dac este specificat în obiectivele auditului. ‡ O declara ie referitoare la natura confiden ial a con inutului raportului.

‡ Raportul de audit este proprietatea clientului auditului. ‡ Raportul de audit ar trebui datat. analizat i aprobat conform procedurilor programului de audit. ‡ Dac nu este posibil. . ‡ Apoi raportul de audit ar trebui aprobat i difuzat destinatarilor desemna i de clientul auditului. Membrii echipei de audit i to i destinatarii raportului ar trebui s respecte i s p streze confiden ialitatea raportului. motivele de întârziere ar trebui comunicate clientului auditului i ar trebui convenit o nou dat de emitere.Aprobarea i difuzarea raportului de audit ‡ Raportul de audit ar trebui emis în perioada de timp convenit .

Activit i de audit ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Initierea auditului Efectuarea analizei documentelor Preg tirea activit ilor la fa a locului Efectuarea auditului la fa a locului Preg tirea. aprobarea i distribuirea raportului de audit ‡ Finalizarea auditului ‡ Efectuarea auditului de urm rire .

legale i contractuale aplicabile .Finalizarea auditului ‡ Auditul este finalizat atunci când activit ile descrise în planul de audit au fost îndeplinite i raportul de audit aprobat a fost difuzat. ‡ Documentele referitoare la audit ar trebui re inute sau distruse în baza acordului dintre p r ile participante i în concordan cu procedurile programului de audit i cerin ele reglementate.

Dac este cerut dezv luirea con inutului documentelor auditului. cu aprobarea auditatului. oric rei p r i f r acordul explicit al clientului auditului i.Finalizarea auditului ‡ Dac nu se cere altfel prin lege. echipa de audit i cei responsabili pentru conducerea programului de audit nu ar trebui s dezv luie con inutul documentelor. orice informa ii ob inute în perioada auditului sau raportul de audit. când este cazul. clientul auditului i auditatul ar trebui s fie informa ii cât mai curând posibil ‡ .

aprobarea i distribuirea raportului de audit ‡ Finalizarea auditului ‡ Efectuarea auditului de urm rire ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ .Activit i de audit Initierea auditului Efectuarea analizei documentelor Preg tirea activit ilor la fa a locului Efectuarea auditului la fa a locului Preg tirea.

parte a unui audit ulterior .Activit i de urm rire ‡ Finalizarea i eficacitatea ac iunilor corective trebue verificat de catre membrii chip i de audit .

‡ Auditatul ar trebui s -l informeze pe clientul auditului referitor la stadiul acestor ac iuni. preventive sau de îmbun t ire. . sunt întreprinse de auditat în cadrul perioadei de timp convenite i nu sunt considerate ca f când parte din audit. ‡ Astfel de ac iuni. dup caz. de obicei.Desf urarea activit ilor de urm rire rezultate din audit ‡ Concluziile auditului pot indica necesitatea unor ac iuni corective.

Aceast verificare poate fi parte a unui audit ulterior. ‡ Programul de audit poate specifica urm rirea de c tre membrii echipei de audit.Desf urarea activit ilor de urm rire rezultate din audit ‡ Finalizarea i eficacitatea ac iunilor corective ar trebui verificat . trebuie s se aib grij pentru a men ine independen a în activit ile ulterioare de audit . În astfel de cazuri. care adaug valoare prin utilizarea expertizei lor.

experien de munc . instruire ca auditor i experien de audit .Competen a i evaluarea auditorilor Încrederea în procesul de audit depinde de competen a celor care desf oar audituri. Aceast competen se bazeaz pe demonstrarea: ‡ aptitudinilor personale ‡ capabilitatii de a aplica cuno tin ele i capabilitatii aptitudinile acumulate prin educa ie.

men in i îmbun t esc competen a prin dezvoltare profesional continu i prin particip ri regulate la audituri.Competen a i evaluarea auditorilor ‡ Unele dintre cuno tin ele i abilit ile prevazute de standard sunt comune pentru auditorii sistemelor de management iar unele sunt specifice auditorilor unei discipline individuale. . ‡ Auditori î i dezvolt .

4) Aptitudini personale (7.1 i 7.3.2) Management Cuno tin e i însu iri specifice domeniului managementului Educa ie Experien de munc Instruire ca auditor Experien de audit (7.3.Conceptul de competen Conceptul de competen a auditorilor este descris in urmatoarea figura Marketing Cuno tin e i însu iri specifice domeniului marketingului Cuno tin e i însu iri generice (7.2) .

‡ s fie receptiv. de ex. ‡ s fie diplomat. onestitate i discre ie. tact în lucrul cu oameni. cinste. dornic s ia în considerare idei sau alte puncte de vedere alternative. încredere.Aptitudini personale Auditorii ar trebui s aib aptitudini personale care s le permit s ac ioneze în concordan cu principiile de audit ‡ s dea dovad de etic . de ex. stare activ de con tientizare a ambientului fizic i a activit ilor practice. ‡ s aib spirit de observa ie. sinceritate. . de ex.

de ex. concentrat pe îndeplinirea obiectivelor. ‡ s fie tenace. de ex. de ex. stare de con tientizare instinctiv a situa iilor i capabilitatea de a în elege situa iile.Aptitudini personale ‡ s fie perceptiv. de ex. i ‡ s aib siguran de sine. ‡ s aib capacitate de decizie. ajunge la concluzii în timp util bazându-se pe analiz i ra ionamente logice. perseverent. de ex. ‡ s fie flexibil. se adapteaz prompt la situa ii diferite. ac ioneaz i se manifest independent în timp ce interac ioneaz efectiv cu ceilal i .

proceduri i tehnici de audit ± care s permit auditorilor s selecteze i s aplice pe cele corespunz toare diferitelor audituri i s se asigure c auditurile sunt efectuate într-o manier consecvent i sistematic . ‡ planifice i s organizeze activitatea in mod eficace. Un auditor ar trebui s fie capabil s : ‡ aplice principiile. procedurile i tehnicile de audit. .Cuno tin e i însu iri generale a auditorilor Auditorii ar trebui s aib cuno tin e i însu iri în urm toarele domenii: a) Principii. ‡ efectueze auditul în limitele programului agreat.

. observare i examinarea documentelor. ‡ verifice exactitatea informa iilor colectate. ascultare. ‡ în eleag adecvarea i consecin ele utiliz rii tehnicilor de e antionare pentru auditare. ‡ colecteze informa ii în mod eficace prin intervievare. înregistr rilor i a datelor.Cuno tin e i însu iri generale a auditorilor ‡ stabileasc prioritatea i s se concentreze pe probleme în func ie de importan . ‡ confirme c dovezile de audit sunt suficiente i adecvate pentru a sus ine constat rile i concluziile auditului.

fie prin abilit ile lingvistice personale. . fie prin intermediul unui interpret. ‡ utilizeze documente de lucru pentru a înregistra activit ile auditului.Cuno tin e i însu iri generale a auditorilor ‡ evalueze acei factori care pot influen a credibilitatea constat rilor i concluziilor auditului. ‡ preg teasc rapoartele de audit. ‡ men in confiden ialitatea i securitatea informa iilor. i ‡ comunice eficace.

Cuno tin e i însu iri generale a auditorilor b)Sistemele de management i documente de referin ± care permit auditorului s în eleag domeniul i s aplice criteriile de audit. . Cuno tin ele i însu irile în acest domeniu ar trebui s cuprind : ‡ aplicarea sistemelor de management diverselor organiza ii. ‡ interac iunea între componentele sistemului de management.

i ‡ sisteme informatice i tehnologia pentru autorizarea. difuzarea i controlul documentelor. ‡ aplicarea documentelor de referin pentru diferite situa ii de audit . datelor i al înregistr rilor. proceduri aplicabile sau alte documente ale sistemului de management utilizate ca i criterii de audit.Cuno tin e i însu iri generale a auditorilor ‡ standardele sistemelor specifice de management. ‡ recunoa terea diferen elor dintre documentele de referin i prioritatea acestora. securitatea. .

care permit auditorilor s în eleag contextul opera ional al organiza iei. ‡ procesele generale ale activit ii i terminologia conex . Cuno tin ele i însu irile în acest domeniu ar trebui s cuprind : ‡ m rimea. func iile i rela iile organiza iei.Cuno tin e i însu iri generale a auditorilor c) Situa ii organiza ionale . i ‡ obiceiurile culturale i sociale ale auditatului. . structura.

‡ Tratate i conven ii interna ionale. reglement rile i alte cerin e relevante aplicabile disciplinei ± care permit auditorului s lucreze în cadrul organiza iei auditate i s cunoasc cerin ele care se aplic organiza iei auditate.Cuno tin e i însu iri generale a auditorilor d) Legile. regionale i na ionale. i alte cerin e la care organiza ia subscrie. legi i reglement ri locale. . ‡ Contracte i acorduri. Cuno tin ele i însu irile în acest domeniu ar trebui s cuprind : ‡ Coduri.

Cuno tin e i însu iri generale a conducatorul echipei de audit Conduc torii echipei de audit ar trebui s aib cuno tin e i însu iri suplimentare de leadership pentru a facilita realizarea eficace i eficient a auditului. ‡ S reprezinte echipa de audit în comunicarea cu clientul auditului i auditatul. . ‡ S organizeze i s conduc membrii echipei de audit. Un conduc tor al unei echipe de audit ar trebui s fie capabil : ‡ S planifice i s utilizeze eficace resursele pe durata unui audit.

‡ S conduc echipa de audit pentru a ob ine concluziile de audit. ‡ S previn i s rezolve conflictele i ‡ S întocmeasc i s finalizeze raportul de audit .Cuno tin e i însu iri generale a conducatorul echipei de audit ‡ S asigure orientarea i s îndrume auditorii în curs de formare.

Cuno tin e i însu iri specifice ale auditorului Auditorii sistemului de management ar trebui s aib cuno tin e i abilit i referitoare la : a) tehnici i metode din domeniul speific ±± pentru a permite auditorului s examineze sistemele de management i s genereze constat rile i concluziile de audit corespunz toare. Cuno tin ele i abilit ile în acest domeniu ar trebui s acopere: ± terminologia. analiza efectelor«) . ± Principiile i aplicarea acestora ± instrumentele specifice domeniului i aplicarea lor (controlul statistic.

inclusiv ale serviciilor i ‡ procesele i practicile specifice sectorului . inclusiv servicii ±pentru a permite auditorului s în eleag contextul tehnologic în care se efectueaz auditul.Cuno tin e i însu iri specifice ale auditorului b) procese i produse. ‡ caracteristicile tehnice ale produselor i proceselor. Cuno tin ele i abilit ile în acest domeniu ar trebui s acopere: ‡ terminologia specific sectorului.

instruire ca auditor i experien de audit Un auditor ar trebui s aib urm toarele studii. managerial sau profesional care implic ra ionamente. instruire ca auditor i experien de audit: a) studii suficiente pentru a dobândi cuno tin ele i abilit ile recomandate de standard. ‡ Parte din experien a profesional ar trebui s fie în func ia în care activit ile întreprinse contribuie la dezvoltarea cuno tin elor i a abilit ilor . persoane cu func ii similare. clien i i/ sau alte p r i interesate). rezolvarea problemelor i comunicarea cu al i speciali ti sau manageri. b) experien profesional care s contribuie la dezvoltarea cuno tin elor i abilit ilor ( de dorit într-o func ie tehnic . experien profesional .Studii. experien profesional .

instruire ca auditor i experien de audit c) instruire ca auditor care contribuie la dezvoltarea cuno tin elor i abilit ilor descrise in standard. d) experien de audit.Studii. . Instruirea poate fi furnizat de propria organiza ie sau de o organiza ie extern . Aceast experien ar trebui acumulat sub direc ionarea i îndrumarea unui auditor care este competent în calitate de conduc tor al unei echipe de audit în aceea i disciplin . experien profesional .

Conduc torul echipei de audit Un conduc tor al echipei de audit ar trebui s fi acumulat experien de audit suplimentar pentru a dezvolta cuno tin ele i abilit ile descrise in standard. Aceast experien suplimentar ar fi trebuit acumulat ac ionând în calitate de conduc tor al echipei de audit sub direc ionarea i îndrumarea unui altui auditor care este competent în calitate de conduc tor al echipei de audit .

experien profesional . necesare pentru a acumula cuno tin ele i abilit ile corespunz toare programului de audit. În func ie de programul de audit pot fi corespunz toare niveluri mai ridicate sau mai sc zute . Experien a a ar tat c nivelurile prezentate în Tabelul 1 sunt corespunz toare pentru auditorii care efectueaz audituri de certificare sau similare. instruire ca auditor i experien de audit ‡ ‡ Organiza iile ar trebui s stabileasc nivelurile de studii. experien profesional . instruire ca auditor i experien de audit pentru un auditor.Niveluri de studii.

experien profesional . instruire ca auditor i experien de audit Auditor Studii Experien a profesional Experien a profesional în domeniu specific Instruirea min Bacalaureat 4 ani Cel pu in 2 ani din cei 5 ani de experien Instruirea ca auditor 40 de ore de instruire despre audit Conduc tor al echipei de audit studii superioare 5 ani Cel pu in 2 ani din cei 5 ani de experien Instruirea ca auditor 40 de ore de instruire despre audit .Exemple de niveluri de studii.

. instruire i experien de audit Auditor Experien 4 audituri complete a de audit pentru un total de cel pu in 20 de zile de experien de audit ca auditor în curs de formare sub direc ionarea i îndrumarea unui auditor competent în ultimii trei ani consecutivi. experien profesional . Conduc tor al echipei de audit 3 audituri complete pentru un total de cel pu in 15 zile de experien de audit în rolul de conduc tor al echipei de audit sub îndrumarea unui auditor competent în calitate de conduc tor al echipei Auditurile trebuie efectuate în ultimii doi ani consecutivi.Exemple de niveluri de studii.

± participarea la întâlniri. ± studiu asistat. en inerea i îmbun t irea cuno tin elor. a abilit ilor i a însu irilor personale. seminarii i conferin e ± alte activit i relevante . a abilit ilor i a însu irilor personale prin: ± activitate suplimentar . ± experien . ± studiu individual.Men inerea i îmbun t irea competen ei Dezvoltarea profesional continu se refer la men inerea i îmbun t irea cuno tin elor. ± instruire.

Men inerea abilit ilor de auditare Activit ile pentru dezvoltarea profesional continu ar trebui s ia în considerare schimb rile nevoilor individuale i celor ale organiza iei. ale practicii de audit. standardelor i altor cerin e Auditorii ar trebui s î i men in i s demonstreze abilitatea de auditare prin participarea în mod regulat la audituri .

2. consecvent. Procesul de evaluare ar trebui s identifice nevoile de îmbun t ire a instruirii i a altor abilit i Evaluarea auditorilor intervine în urm toarele etape diferite: ‡ evaluarea ini ial a persoanelor care doresc s devin auditori. implementat i înregistrat în concordan cu procedurile programului de audit pentru a furniza un rezultat care este obiectiv. ‡ evaluarea auditorilor ca parte a procesului de selectare a echipei de audit descris la 6. . ‡ evaluarea continu a performan ei auditorului pentru a identifica necesit ile pentru men inerea i îmbun t irea cuno tin elor i a abilit ilor. corect i de încredere.Evaluarea auditorilor Evaluarea auditorilor i a conduc torilor echipei de audit ar trebui planificat .4.

‡ Cerin ele de certificare/înregistrare i acreditare. ‡ Rolul procesului de audit în managementul organiza iei care va fi auditat . natura i complexitatea organiza iei care va fi auditat . a cuno tin elor i abilit ilor pentru a îndeplini necesit ile programului de audit. ‡ Nivelul de încredere cerut în programul de audit. ‡ Obiectivele i amploarea programului de audit. i ‡ Complexitatea sistemului de management care va fi auditat . Pentru stabilirea cuno tin elor i a abilit ilor adecvate ar trebui s se ia în considerare urm toarele: ‡ M rimea.Procesul de evaluare Procesul de evaluare implic patru pa i principali Pasul 1 ± Identificarea însu irilor personale.

orele de instruire ca auditor) sau calitative (cum sunt demonstrarea însu irilor personale. în timpul instruirii sau la locul de munc ). a cuno tin elor sau a abilit ilor. num rul de audituri efectuate.Procesul de evaluare Pasul 2 ± Stabilirea criteriilor de evaluare ‡ Criteriile pot fi cantitative (cum sunt anii de experien profesional . .

La utilizarea tabelului 2 ar trebui s se ia în considerare urm toarele: ‡ Metodele prezentate reprezint un interval de op iuni i pot s nu fie aplicate în toate situa iile.Procesul de evaluare Pasul 3 ± Selectarea metodei adecvate de evaluare Evaluarea ar trebui realizat de o persoan sau de un grup de persoane care utilizeaz una sau mai multe metode selectate dintre cele din Tabelul 2. ‡ Diferitele metode prezentate pot diferi în ceea ce prive te încrederea conferit . corect i de încredere . i ‡ O combina ie de metode care ar trebui de regul s fie utilizat pentru a asigura un rezultat obiectiv. coerent.

instruire. chestionare. m rturii. experien profesional i de audit Supravegheri.Tabelul 2 ± Metode de evaluare Metoda de evaluare Analiza înregistr rilor Obiective Verifica preg tirea i experien a acumulate de auditor Furnizeaz informa iile despre cum este perceput presta ia auditorului Exemple Analiza înregistr rilor referitoare la studii. reclama ii. analize reciproce Feedback pozitiv sau negativ . evaluarea performan ei. referin e personale.

abilit ile de comunicare. verific informa iile. testarea cuno tin elor i ob inerea informa iilor suplimentare Evalueaz însu irile personale. audituri cu supraveghere.Tabelul 2 ± Metode de evaluare Metoda de evaluare Interviu Obiective Evalueaz însu irile personale. i capacitatea de a aplica cuno tin e i abilit i Exemple Interviuri fa în fa sau la telefon Observare Interpretare de roluri. evaluarea în activitate .

cu auditatul.Analiza raportului de audit i discu ia cu clientul auditului. teste psihometrice . cuno tin ele i abilit ile.Tabelul 2 ± Metode de evaluare Metoda de evaluare Obiective Exemple Testare Evalueaz însu irile personale. . cu colegii i cu auditorul. Analiza post Furnizeaz informa iile acolo audit unde observarea direct nu este posibil sau Examene scrise i orale. precum i aplicarea acestora.

Probleme ce apar pe parcursul auditului ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Intentionate Neintentionate În faza de preg tire a auditului La efectuarea auditului la fata locului Obstructionarea auditului .

s -l fac ineficient) i ‡ neinten ionate (apar tocmai pentru c cel care este auditat vrea s fie cât mai ospitalier i de folos).Probleme ce apar pe parcursul auditului Problemele ce apar în timpul auditului pot fi: ‡ inten ionate (cele create de un auditat care se opune auditului i încearc prin diverse mijloace s -l amâne. .

considerând c le sunt superiori. Datorit faptului c auditurile interne nu este dintre cele mai importante în structura managementului. .Probleme ce apar în faza de preg tire a auditului Auditurile interne se desf oar i se controleaz mai greu decât un audit extern. Ei nu în eleg c auditorii interni sunt o autoritate delegat . managerii din zonele auditate nu vor asculta pe auditorii interni. superioar managerilor de zon . . De asemenea cei audita i au impresia c problemele lor zilnice au prioritate fa de audit.

Probleme ce apar în faza de preg tire a auditului Este un mod de gândire care nu trebuie s afecteze obiectivele i scopurile auditului a a cum au fost stabilite în planul de audit O metod de amânare este aceea prin care. auditorul ef prime te de la eful zonei auditate o cerere de amânare pe motiv c sec ia are foarte mult de lucru la data respectiv . . O alt metod de amânare a auditului este de a motiva c la data auditului unele persoane lipsesc i de aceea trebuie amânat auditul. de i data auditului a fost stabilit de comun acord.

Un auditat care vrea s obstruc ioneze auditul poate adopta aceast prezentare lung pentru a trage de timp. auditorul îl poate aduce pe auditat la suviectul în cauz . dar cu fermitate i polite e. auditatul poate preg ti o prezentare foarte lung i detaliat a activit ii din zona lui i a subiectului auditului.Probleme ce apar la auditul la fa a locului În cadrul edin ei de deschidere. Auditorul trebuie s asigure controlul edin ei astfel încât s se dea numai informa iile cerute de echipa de audit i aceasta cu cât mai puline detalii.

Pentru aceasta auditorul trebuie s formuleze întreb rile într-un mod strict care necesit r spuns scurt cu Da sau Nu. . ‡ Managerul foarte ocupat se poate întâlni atunci când acesta nu este informat de c tre superiorul lui c auditul are loc în sectorul lui. sau dac tot se prime te r spunsuri lungi. f cute pentru a atrage aten ia de la lucruri care pot fi dezavantajaose.Probleme ce apar la auditul la fa a locului ‡ Mult "vorb rie" este abordarea prezent rilor lungi care nu spun nimic. În acest caz managerul poate pretinde c are alte activit i i nu poate petrece timpul necesar cu auditorii. trebuie s adreseze întreb rile altei persoane mai pu in vorb re e.

de obicei neinten ionat . De aceea trebuiesc utilizate mesele simple i rapide pentru pauza de prânz. dar care f r control ferm este dificil de evitat.Probleme ce apar la auditul la fa a locului ‡ Ospitalitatea exagerat este cea mai obi nuit form de tragere de timp. pentru a nu se pierde timp cu transportul auditorilor la i de la restaurant. ‡ Abaterile de la orar pot fi o problem neinten ionat sau poate fi deliberat pentru a încetini i a da peste cap orarul auditului. . pentru aceasta s fie folosite facilit ile de la fa a locului.

Poate s cheme pe reprezentantul auditatului dac el nu este de fa . Pentru a distrage auditorul. pentru a-i ine locul persoanei care lipse te. cu inten ie bun sau rea. De obicei aceste întreruperi se rezolv prin prelungirea perioadei de audit sau prin reprogamarea lui. .Probleme ce apar la auditul la fa a locului Auditorul trebuie s detecteze inten iile deliberate de întrerupere a auditului i s le ia în considerare. dar auditatul a observat c îl intereseaz pe auditor. auditatul poate oferi explica ii/demonstra ii asupra unor elemente sau procese care sunt nerelevante pentru audit.

De fapt. dac auditorul descoper mai multe neconcordan e. cel auditat încearc s scuze o serie de diferen e din practic . caracteristic . când se descoper o diferen între procedur i practic . . document. Un auditat de bun credin va ruga pe auditor s selec ioneze lucrurile pe care dore te s le exemineze. î i pune problema dac sistemul sau procedura a fost implementat corespunz tor în zona auditat . prin circumstan e "speciale". auditatul poate încerca deliberat s -l ghideze pe auditor spre o opera ie specific . sau un operator. pentru c procedurile sunt corect documentate. ‡ Adesea.Obstruc ionarea auditului ‡ În timpul auditului. auditorului i se poate spune c este un caz special. De obicei.

‡ Uneori este atacat fermitatea i încrederea în sine a auditorului. acest lucru poate fi exploatat de auditat.Obstruc ionarea auditului ‡ Punerea la încercare a auditorilor. el pierde respectul auditatului i va avea de înfruntat tot mai multe împotriviri. Dac auditorul manifest pu in sl biciune i nu vine cu argumente puternice bazate pe dovezi obiective clare. se întâmpl acolo unde cel auditat îi testeaz pe auditori într-un fel sau altul atacindule calmul sau probându-le cuno tin ele i însu irile. Aceasta se întâmpl când se descoper o deficien sau sl biciune în timpul auditului. De aceea auditorul trebuie s aib un traduc tor disponibil . ‡ Dac auditul se desf oar undeva unde limba matern este alta decât a auditorilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful