You are on page 1of 35

PSIHOLOGIA SĂNĂTĂȚII – CERCETARE CLINICĂ ȘI OPTIMIZARE COMPORTAMENTALĂ

Modul: Evaluarea și recuperarea capacității de muncă

Recuperarea capacității de muncă și


integrarea/ reintegrarea socio- profesională

Conf.univ.dr. GHERMAN DESPINA


UMF„Carol Davila„ București
Reabilitarea -definiții→ lipsa unui cadru conceptual
unificat.
 "....măsuri adecvate.....care să le permită persoanelor cu dizabilități să
atingă și să mențină un nivel maxim al independenței lor, să aibă
abilități fizice, mentale, sociale și profesionale (!), o incluziune și o
participare complete în toate aspectele vieții„*
*Convenția cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilități a Națiunilor Unite
 Reabilitarea are drept scop să îi facă pe oamenii cu condiții (probleme)
de sănătate care sunt sau pot ajunge într-o situație de dizbilitate să
ajungă la o funcționare optimă și să o mențină în interacțiunea cu
mediul.**
**Stucki G., MelvinJ. The ICF: A unifying model for the conceptual description of physical and rehabilitation
medicine. 3 Rehabil Med 2007;39: 286-291
 Reabilitarea medicală are ca obiectiv îmbunătățirea funcționării prin
diagnostic și tratament al afecțiunilor, reducerea deteriorărilor și
prevenirea și tratarea complicațiilor.***
*** OMS, 2011, Raport Mondial privind Dizabilitatea
CIF→ model integrativ biopsihosocial permite o abordare
multidimensională a funcţionării şi dizabilităţii- oferă un
cadru pentru toate aspectele reabilitării
Modelul integrativ bio-psiho-social al funcţionării şi
dizabilităţii
 Integrează modelul medical şi social

 Integrează perspective variate asupra


funcţionării - biologică, individuală, socială

 Este un model multidimensional


interactiv
dinamic → interacţiuni
dinamice între componente
Principii
 Este nevoie de un proces de reabilitare orientat spre
beneficiar, ghidat de un scop și bazat pe constatări
concrete (dovezi) din viața și activitatea lui.

 Serviciile de reabilitare se concentrează pe nevoile de


funcționare a indivizilor și pe problemele lor.

 Pentru a ajunge la o funcționare optimă, este necesară o


abordare multidisciplinară.

 Punctul de pornire al reabilitării îl reprezintă evaluarea


funcționării.
Principii

 Reabilitarea reunește mai multe perspective:

- medicală
- educațională
- socială cooperare sectoare – profesioniști
- arhitecturală
- vocațională
Obiective pe termen lung ale reabilitării
(exemple)

• Menținerea sănătății

• Independență în activitățile zilnice

• Independență completă

• Prevenirea complicațiilor medicale

• Reintegrarea socială (loc de muncă, timp liber,etc.)

• Reintegrarea în comunitate

• Independență economică
Obiective ale programului de reabilitare
(exemple)

• Independență pentru autoîngrijire

• Optimizarea funcțiilor mișcării/Independență de


mișcare și locuire

• Deplasarea complexă

• Ducerea, deplasarea și manipularea obiectelor

• Reintegrarea profesională

• Stare de bine emoțională


CIF oferă un cadru pentru toate(!)aspectele reabilitării
Reabilitarea se realizează în mai multe sectoare – profesioniști din
domeniul sănătății, specialiști în educație, psihologie, sociologie ,
sondarea pieței muncii, asigurări sociale, alte domenii.

Steiner Wa et al. Use of the ICF model as a clinical problem solving tool in physical therapy and
rehabilitation medicine. Physical Therapy, 2002
Etapa 1- Evaluarea inițială= colectarea de informații despre
situația actuală a persoanei
Instrumente de lucru:

 FIȘA DE EVALUARE INIȚIALĂ


→ structurează datele în forma categoriilor CIF
→ ilustrează funcționarea beneficiarului din perspectiva proprie și
a profesioniștilor

 PROFILUL CATEGORIAL
→ furnizează o perspectivă comprehensivă despre funcționarea
persoanei și despre impactul factorilor de mediu și personali
asupra acesteia
Etapa 2- Selectarea intervențiilor și desemnarea rolurilor
specialiștilor care vor lucra cu beneficiarul

Instrument de lucru:

 TABELUL DE INTERVENȚIE

→ oferă o perspectivă asupra repartizării intervențiilor pe


obiective și pe profesioniști

→ ilustrează resursele necesare


Etapa 3- intervenția propriu-zisă

Instrument de lucru:

 TABELUL DE INTERVENȚIE

- Persoana primește seviciile/intervențiile necesare


- Abordare integrată – funcții, structuri, activități, participare, (!) factori
de mediu
Etapa 4- evaluarea finală

Instrument de lucru:

 FIȘA DE EVALUARE FINALĂ


- înregistrează pentru fiecare categorie CIF valorile inițiale ale
calificatorilor din Tabelul de intervenție și valorile finale
realizate

 descrie schimbările în funcționarea beneficiarului


 descrie îndeplinirea obiectivelor programului de
recuperare
 furnizează informații pentru continuarea programului de
recuparare
Recuperarea capacității de muncă.

 Definiție :
Ansamblu de metode, tehnici și măsuri necesare
restabilirii capacității profesionale a persoanelor
care prezintă afecțiuni cronice sau sechele cronice ale
unor traumatisme, astfel încât acestea să poată duce o
viață independentă social și economic, să dovedească
apartenența participativă la comunitate.

 Direcții de acțiune orientate pe :


- abilități practice și psiho-intelectuale restante
- interesele și aspirațiile individuale legate de profesie
- relația cu mediul de muncă în ansamblu
Recuperarea capacității de muncă.

 Obiective generale :
1. Restabilirea funcționalității în domeniul vocațional

2. Transformarea persoanei care are o anumită deficiență


funcțională dintr-o persoană asistată, într-o persoană
independentă, cu potențial productiv, facilitarea
accesului pe piața liberă a muncii .

3. De a „permite persoanelor cu dizabilități să osupe un loc


de muncă, să se mențină și să promoveze în acel loc de
muncă, integrându-se astfel în societate „*
*Convenția nr.159, Organizația Mondială a Muncii, 1983
Recuperarea capacității de muncă.

 Acțiuni specifice:
1. Evaluare vocațională- abilități, profil atitudinal-
comportamental

2. Orientare și consiliere profesională- identificarea unor


perspective de muncă adecvate (potențial profesional,
aspirații)

3. Sprijin pentru angajare, menținere și promovare în


muncă
Recuperarea capacității de muncă.

 Principii fundamentale

1. Interdisciplinaritate – medici, psihologi, BFKT, asistenți


sociali
2. Abordare multidimensională a persoanei- medico-
funcțional, aptitudinal, psiho-comportamental
3. Plan de recuperare individualizat
4. Restabilirea/ dezvoltarea comportamentului adecvat
în raport cu munca, în general, față de un mediu de
muncă specific→compatibilizarea cu mediul de muncă

!!!
5. Persoana cu deficiențe, participant activ în planul de
recuperare (obligatoriu, conform legislației curente)
Recuperarea capacității de muncă.
Etape
1. Evaluare clinică şi funcţională complexă;

2. Diagnostic funcţional→ deficienţă funcţională→


incapacitate adaptativă (criterii medicale şi
funcţionale);

3. Diagnosticul capacităţii de muncă →corelarea


nivelului funcţional restant cu exigenţele profesiei;
factori de risc adiţionali din mediul profesional (!);

4. Prognostic de recuperabilitate şi implementarea unui


program de recuperare medicală și profesională (!)
Prognosticul de recuperabilitate

• Criterii medicale – stadializarea bolii,complicaţii,


sechele,tulburări funcţionale, tratamente cronice;

• Criterii psihologice – personalitate , percepţia asupra


bolii, complianţa la intervenţii,motivaţia pentru
muncă, în general, pentru profesie în special;

• Criterii sociale - familie,recunoaştere socială,


satisfacţie profesională;
Recuperarea capacităţii de muncă şi reinserţia socio-
profesională a persoanelor cu deficienţe funcţionale

• Monitorizarea acţiunilor de recuperare a persoanelor


de vârstă activă este asigurată de reţeaua de expertiză
medicală şi recuperare a capacităţii de muncă.

• Aceste acţiuni se adresează persoanelor aflate în stare


de invaliditate sau în concediu medical prelungit
pentru incapacitate temporară de muncă.
Recuperarea capacităţii de muncă şi reinserţia socio- profesională

 Proiectarea programelor de recuperare (reabilitare)


profesională ↔ două coordonate:

reabilitarea – refacerea structurilor morfo- funcţionale


alterate
abilitarea – antrenarea structurilor neafectate

Crearea şi consolidarea unor comportamente şi abilităţi noi


(echivalente cu cele deficiente sau pierdute)

RESTABILIRE FUNCŢIONALĂ ÎN DOMENIUL


VOCAŢIONAL
TEHNICI :
◊orientarea/ reorientarea profesională
◊planul individual de carieră
◊adaptarea locului de muncă

• Rezultat

Încadrarea efectivă pe un loc de muncă adecvat

Eficienţă prin
INTERDISCIPLINARITATE

SERVICII INTEGRATIVE


Acţiuni de recuperare

1. Acţiuni medicale

2. Acţiuni educativ – formative

3. Acţiuni sociale
Acţiuni medicale de recuperare

• Monitorizare prin serviciile de specialitate


• Intervenţii chirurgicale funcţionale şi
recuperatorii
• Reeducare funcţională (kinetoterapie,
fizioterapie)
• Protezare (proteze estetice, proteze
funcţionale,endoproteze)
• Ortezare
• Terapia ocupaţională
• Ergoterapia
Acţiuni educativ - formative

• Orientare şi reorientare profesională

• Planul individual de carieră

• Profesionalizare – reprofesionalizare

• Adaptarea locului de muncă


Acţiuni sociale

• Sprijin pentru viaţă independentă

• Colaborarea cu agenţiile şi serviciile speciale

• Sprijinirea membrilor familiei la nivel


instituţional
Factorii care influnţează recuperarea capacităţii de
muncă şi reinserţia socio- profesională
• Potenţialul bio- psihic restant

• Posibilităţi de recuperare

• Motivaţia psihologică a deficientului pentru


reinserţia socio- profesională

• Posibilităţi tehnice şi practice

• Dinamica pieţei muncii, locuri de muncă


accesibile
Latura socio-economică a recuperării capacității de
muncă și reinserției profesionale
• Configurația macroeconomică a momentului –
dinamica pieței muncii

• Reglementări existente- servicii, agenții

• Posibilități tehnice și practice de aplicare și


valorificare a programelor elaborate- costuri,
priorități, cronologia intervențiilor
Scopul final al recuperării capacităţii de muncă

Reinserţia socio-profesională

Instrumente de evaluare vocaţională


Reorientare profesională

• Pluridisciplinaritate
• Relaţii funcţionale între instituţiile implicate
• Locuri de muncă adaptate
Practica reinserției profesionale

• Realizarea unei baze de date cu locuri de muncă


accesibile
• Stabilirea indicațiilor și contraindicațiilor de loc de
muncă
• Planificarea și desfășurarea activităților formativ-
profesionale
 Reabilitarea pe același loc de muncă sau
pe alt loc de muncă în cadrul aceleiași
profesii
 Reorientare profesională/ recalificare
Locurile de muncă recomandate deficienţilor prin diferite
afecţiuni, cu scădere uşoară sau moderată a capacităţii
funcţionale trebuie să corespundă anumitor criterii :

• Risc profesional scăzut


• Solicitări energetice şi psiho-senzoriale
corespunzătoare
• Condiţii de microclimat adecvate