Pengajian perniagaan (kertas 2) STPM 2004«.

(Etika dan Tanggungjawab Sosial)

‡

Bahagian A (g)Huraikan dua tugas better business bureau. Penyiasatan di tempat perniagaan -Tugas penyiasatan dilakukan untuk menyebarkan pengguna tentang aktiviti tidak beretika oleh perniaga yang mengakibatkan kesan buruk kepada pengguna. Pendidikan untuk pengguna -Pengguna mendapat maklumat dan laporan kepercayaan tentang sesuatu produk sebelum membuat keputusan pembelian .

‡ (h)Terangkan maksud etika kerja, dan nyatakan dua contoh etika kerja dalam profesion perubatan.

Etika kerja ialah satu kenyataan tentang tindakan dan tanggungjawab yang berkaitan dengan bidang pekerjaan sama ada dalam sektor awam atau swasta. Contoh etika karja dalam profesion perubatan: -Tindakan semata-mata menjaga kepentingan pesakit -Mempunyai kuasa dalam bidang kepakarannya sahaja. -Tidak boleh mendedahkan rasia latar belakang pesakit kepada pihak lain kecuali pesakit itu sendiri. -Tidak boleh menerima sebarang ganjaran tambahan selain bayaran perubatan yang dikenakan oleh pesakit.

‡ Bahagian B 7 (a)Dengan menggunakan contoh yang sesuai, terangkan pelanggaran hak pengguna yang berikut. ‡ (i)hak untuk mendapat maklumat Memalsukan maklumat produk -pengeluar tidak menyatakan maklumat yang sebenarnya tentang ciri-ciri Produk yang dipasarkan.Hal ini boleh menyebabkan pengguna tidak mendapat maklumat yang sebenar berdasarkan ciri-ciri produk yang dikehendaki. ‡ -sebagai contohnya, pemasar membuat promosi dengan memberi diskaun harga ke atas produk ketika jualan hebat sempena musim perayaan.Ketika promosi dijalankan,pengguna diberitahu tentang pengurangan harga ke atas barangan tanpa menjejaskan kualiti produk.Apabila pengguna membeli, produk yang diperolehi tidak sama seperti yang dinyatakan, sebaliknya mendapat produk yang kurang berkualiti atau telah tamat tempoh. ‡ -Pengguna tidak mendapat perkhidmatan yang sewajarnya sebagaimana yang diberitahu ketika pengiklanan. ‡ -Sebagai contohnya, pengeluar menjanjikan perkhidmatan selepas jualan setelah pengguna membeli suatu produk, tetapi pemasar menghilangkan diri atau sukar dihubungi.

‡ Maklumat yang tidak mencukupi ‡ -Pengeluar gagal memberi maklumat yang lengkap tentang setiap produk yang dijual terutama keluaran yang melibatkan cara-cara penggunaan dan kesan daripada pengguna. Kesannya , pengguna menghadapi masalah lain setelah menggunakan barang tersebut. ‡ -Pengeluar Cuma menyatakan faedah-faedah yang diperoleh apabila menggunakan barangan tersebut. ‡ -sebagai contohnya, produk ubat-ubatan Cuma menyatakan mujarab ubat tersebut tetapi tidak menyatakan kesan sampingan penggunaan ubat tersebut. ‡ -Contoh lain, penggunaan barangan elektrik memerlukan pengeluar menyatakan prosedur penggunaan yang betul, jelas, dan mudah difahami. Sebaliknya, pengeluar tidak memberi maklumat yang mencukupi kepada pengguna kerana ingin menjimatkan kos atau menyembunyikan kelemahan yang wujud. Akibatnya, pengguna menghadapi masalah dalam penggunaan tersebut dan seterusnya mengalami kerugian dan berhadapan degan bahaya.

(ii) Hak untuk hidup dalam alam sekitar yang menjamin kesihatan yang baik: ‡ Alam sekitar yang baik ialah persekitaran alam yang terhindar daripada sebarang pencemaran yang boleh memberi kesan negatif kepada pengguna yang mendalami sesuatu kawasan. Pencemaran berlaku dalam bentuk pencemaran udara, pencemaran darat, dan pencemaran bunyi. ‡ Pencemaran air -Pencemaran air ialah sebarang tindakan yang mengakibatkan air menjadi kotor dan tidak boleh diminum.Pencemaran air berlaku disebabkan pembuangan sisa-sisa industri, aktiviti ternakan, hakisan tanah, dan bahan buangan aktiviti perlombongan. -Pengguna yang berada dipersekitaran tersebut menghadapi masalah untuk mendapatkan air yang bersih, sistem saliran yang tersumbat menyebabkan berlakunya banjir kilat, dan aktivit rekreasi tejejas. ‡ Pencemaran udara -Faktor yang menjadikan pencemaran ini adalah asap kenderaan dan asap industri,kebakaran hutan, pembakaran sisa pertanian, letupan gunung berapi, dan ribut pasir. -pencemaran udara ini menyebabkan pengguna mengalami gangguan pernafasan dan menjejaskan kadar penglihatan mata. Dalam jangka panjang, pengguna akan menghadapi pelbagai jenis penyakit yang memerlukan rawatan dan kos yang tinggi.

(b) Bincangkan etika pengeluar terhadap pihak yang berikut. (i)pengguna ‡ Penggeluar hendaklah memikirkan produk yang dihasilkan dapat memberi kesejahteran kepada pengguan.Produk yang dikeluarkan harus berkualiti supaya dapat memuaskan keperluan dan kehendak pengguna. ‡ Pengeluar sentiasa menyesuaikan barangan dan perkhidmatan dengan perubahan masa dan keperluan pengguna. Pengeluar hendaklah menyampaikan keluaran yang tepat mutunya, kuantiti, dan masa yang diperlukan. ‡ Pengeluar perlu memberi maklumat yang benar dan lengkap kepada pengguna supaya pengguna dapat membuat keputusan pembelian sacara bijak. ‡ Pengeluar harus menyediakan perkhidmatan selepas jualan yang ditetapkan. (ii) Pembekal ‡ Pihak pengeluar perlu mewujudkan syarat kontrak yang jelas dan tidak meragukan pihak pembekal supaya tidak ada unsur penipuan dan kekeliruan seperti pembayaran tepat pada waktunya dan mengenakan syarat-syarat pembayaran yang munasabah. ‡ Pengeluar tidak boleh mengekploitasi pembekal kecil untuk memaksa pembekal tersebut menjual dengan harga bekalan yang tidak munasabah disebabkan kelemahan yang ada pada pembekal kecil. ‡ Pengeluar tidak mengikat pembekal untuk tempoh masa yang panjang sehingga membawa risiko kerugian kepada pembekal.

(iii)Kerajaan ‡ Pihak pengeluar boleh mengambil bahagian dalam perbincangan tentang undangundang yang hendak digubal yang melibatkan kepentingan sektor, kawasan,negara, dan kerajaan. ‡ Pengeluar harus membuat laporan benar tentang kewangan dan membayar cukai mengikut jumlah yang sebenarnya pada masa yang tepat. ‡ Pengeluar harus membantu kerajaan membangunkan masyarakat dengan mengeluarkan sebahagian daripada keuntungan untuk melaksanakn tanggungjawab sosial seperti memulihkan sungai yang tercemar. ‡ Pengeluar harus menyumbang ke arah penggunaan sumber tenaga menusia dengan mengambil rakyat tempatan yang lebih banyak untuk berkerja. (iv)Pembiaya ‡ Pihak pengeluar bertanggungjawab untuk membayar kadar pulangan yang memuaskan ke atas modal yang dilaburkan oleh pembayar/pemodal supaya pelaburan mereka tejamin. ‡ Pengeluar harus menggunakan sumber kewangan dengan penuh tanggungjawab dan cekap dalam proses perniagaan. ‡ Pengeluar dapat memberikan maklumat yang tepat kepada pembiaya supaya pembiaya dapat mengetahuan keadaan sebenarnya dalam perniagaan. ‡ Pengeluar hendaklah menjelaskan hutang atau pinjaman mengikut jadual pembayaran yang telah dipersetujuai.

Bahagian A (g) Huraikan tiga objektif Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA) ‡ ‡ ‡ Menguatkan pembangunan pergerakan pengguna di Malaysia. Menyelesaikan isu-isu pengguna dan mempromosikan hak-hak pengguna. Menjadi badan penasihat kepada semua persatuan pengguna di Malaysia.

(h) Nyatakan empat peranan kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan hal Ehwal pengguna . ‡ ‡ ‡ ‡ Pendaftaran perniagaan dan syarikat. Mengeluarkan lesen barangan terkawal. Mengawal selia harga dan barangan terkawal. Pelaksanaan peraturan timbang dan sukat.

Bahagian B 7 (a) Terangkan bagaimana faktor individu dan persekitaran boleh mendorong kepada berlakunya jenayah kolar putih. Faktor individu ‡ Faktor individu atau diri seseorangan yang mengamalkan nilai-nilai diri disebabkan kurangnya iman dan taqwa. ‡ Ketiadaan nilai diri juga menyebabkan timbulnya sikap tidak amanah, kurang budi pekerti, perasaan tamak, belanja secara mewah, dan boros. Faktor persekitaran ‡ Persekitaran juga merupakan faktor dorongan dalam sistem hidup. ‡ Masyrakat sekliling boleh menggalakkan berlakunya jenayah kolar putih. ‡ Amalan memberi hadiah dari kalangan masyarakat dan persaingan untuk hidup mewah menyebabkan seseorangan terjebak dengan perbuatan jenayah ini. ‡ Sistem kawalan yang lemah memberikan ruang untuk melakukan rasuah. ‡ Selain itu, penguatkuasaan undang-undang yang lemah juga meningkatkan amalan rasuah.

(b) Huraikan jenayah kolar putih yang berikut. (i) Rasuah ‡ Rasuah ialah penyalahan kuasa yang dimiliki melalui melalui jawatan melalui jawatan atau amanah. ‡ Tindakan ini akan mendorong seseorang melakukan satu transaksi yang tidak mengikut prosedur dan mementingkan diri sendiri. ‡ Rasuah merangkan perbuatan meminta,menerima rasuah, menawar atau memberi rasuah, membuat tuntutan palsu, dan menyalahgunakan jawatan. (ii)Pecah amanah Pecah amanah berlaku apabila seseorang yang diberi tanggungjawab meletakan peribadi dan kepentingan lain melebihi kepentingan amanah yang diberikan. Antara jenayah pecah amanah termasuklah melakukan curang ke atas harta yang diamanahkan untuk kegunaan sendiri. Sebagai contohnya, menggunakan harta pejabat dan penyalahgunaan wang syarikat. (iii) Konflik kepentingan Konflik kepentingan ialah satu jenayah kolar putih yang dilakukan seseorang yang mempunyai kuasa dan autoriti tertentu dalam organisasi. Konflik kepentingan berlaku apabila perbuatan seseorang yang berkuasa itu terdapat tandatanda percanggahan antar kepentingan perbadi dengan tugas-tugasnya dalam sebuah organisasi perniagaan. Sebagai contohnya, seseorang pengarah yang mempunyai kuasa dan hak membuat keputusan telah memasuki kontrak yang sah dengan sesebuah syarikat yang lain sekalipun ia tidak terlibat secara langsung.

‡ ‡ ‡

‡ ‡ ‡

(iv) Penyalahgunaan kuasa. ‡ Penyalahgunaan kuasa berlaku apabila seseorang yang diberikan kuasa untuk menjalankan tanggungjawab berdasarkan bidang tugas yang diamanahkan telah menjalankan dan membuat keputusan bukan berdasarkan peraturan, prosedur, dan undang-undang ditetapkan. ‡ Keputusan yang dibuat telah berpihak kepada sesuatu kepentingan di luar kepentingan perniagaan. ‡ Penyalahgunaan kuasa biasanya dilakukan oleh pihak yang mempunyai kuasa yang luas atau mengetahui maklumat dalam sesebuah perniagaan atau syarikat seperti pengarah, ketua pegawai eksekutif, dan perunding syarikat. (v) Penyelewangan Penyelewengan ialah tindakan seseorang atau sesuatu pihak menyalahgunakan harta dengan curang atau menggunakan harta untuk kegunaan sendiri atau memberi harta kepada pihak yang bukan haknya. Antara perbuatan yang dikategorikan sebagai penyelewangan ialah penipuan yang mendatangkan kerugian kepada pihak yang bertanggungjawab atau syarikat.

‡

‡

Bahagian A (g) Huraikan perkara yang berikut dalam konteks perniagaan dan masyarat. (i) Warga korporat -Pihak yang terlibat dalam firma perniagaan sektor swasta yang bertujuan untuk memiksimumkan keuntungan. Meraka ini akan membantu mencapai matlamat firma korporat. (ii) tanggungjawab sosial -Merupakan satu kewajipan dan tanggungjawab perniagaan untuk mewujudkan sesuatu yang berfaedah kepada masyarakat sekeliling termasuklah pekerja, pelangan , masyarakat dan alam persekitaran. (h)Terangkan maksud kepentingan dan matlamat kepenggunaan. -Satu pergerakan yang bersifat kolektif sosial dan ekonomi yang terdiri daripada sekumpulan pengguna dan pembeli yang bertujuan untuk melindungi keselamatan dan hak pengguna keseluruhannya. ‡ Matlamat -Mewujudkan kuasa pengguna yang berkesan untuk menimbangi kuasa dan hak-hak firma pengeluar barang dan perkhidmatan.

‡

7 (a) Huraikan tiga sebab yang mendorong berlakunya jenayah kolar putih Faktor pengurusan -Pengurusan yang kurang kawalan dalaman yang berkesan mendorong berlakunya jenayah kolar putih. -Peraturan dan kurang kawalan meliputi kurang kepemimpinan dan penyeliaan daripada pihak atasan. -Peraturan dan sistem yang longgar juga menyebabkan pihak-pihak tertentu mempunyai ruang untuk melakukan jenayah kolar putih. -Pihak pengurusan tidak dapat melaksanakn tindakan disiplin yang telah ditetapkan. - Selain itu, sistem pengurusan yang kurang ketelusan menyebabkan perbuatan yang dilakukan oleh individu tidak dikenal pasti. - Di samping itu, penurunan kuasa atau pengagihan kerja yang tidak dikawal dan menerima gaji yang tidak berpatutan juga mendorong berlakunya jenayah kolar putih. Faktor persekitaran -Faktor persekitaran seperti desakan hidup dan pengaruh rakan sebaya mudah mendorong berlakunya jenayah kolar putih. -Amalan memberi hadiah dari kalangan masyarakat serta persaingan untuk hidup bermewah menyebabkan seseorangan yang mengalami desakan perbuatan jenayah ini. -Sebagai contohnya, seseorang yang mengalami desakan hidup seperti berhutang banyak boleh menyebabkan hilang pertimbangan yang sempurna lalu melakukan jenayah kolar putih.

‡

(b)Bincangkan pendekatan timur mengenai etika dan tanggungjawab sosial bagi jenayah kolar putih. ‡ Hubungan manusia dengan tuhan -Hubungan manusia dengan tuhan berdasarkan konsep iman dan amal. -Jika seseorang berpegang teguh kepada kepercayaan tuhan, manusia tidak akan melakukan perbuatan yang bercanggah dengan ajaran agama, termasuklah tidak melakukan jenayah kolar putih. -Mereka yang mempunyai keimanan yang teguh kepada tuhan akan berasa takut untuk melakukan kesalahan jenayah kolar putih kerana mereka percaya bahawa ada pembalasan dosa pada dunia akhirat. -Dengan adanya keimanan yang teguh, manusia akan terdorong melakukan perbuatan yang disuruh tuhan, seperti meninggalkan segala yang dikatogerikan sebagai jenayah kolar putih dan segala balasannya mereka ini diberikan pahala. ‡ Hubungan manusia dengan manusia -Dalam islam, hubungan manusia dengan dititikberatkan. -Pekerjaan yang baik antara manusia dengan manusia dikira sebagai ibadat dan mendapat pahala. -Perbuatan buruk yang boleh mengancam kesejahteran manusia lain dikira dosa. -Dalam ajaran islam , manusia digalakkan tolong-menolong antara satu sama lain. Orang yang kuat membantu orang lemah dan orang kaya membantu orang miskin. -Antara konsep berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia yang diberi penekana ialah konsep keadilan. Dalam konsep keadilan, manusia dibimbangi supaya melakukan sesuatu pekerjaan yang diletakkan pada kedudukan yang sebenar.

-Seperti dalam pengurusan sumber manusia (perkerja), seseorang pengurusan mestilah bersikap adil dalam pemilihan pekerja, pembayaran gaji dan faedah, soal tingkah laku, dan hubungan semua pihak berkepentingan. - Keadaan ini boleh menghindarkan seseorangan daripada melakukan jenayah kolar putih di tempat kerja. -Islam menekankan keseimbangan kepentingan dunia dan akhirat, antara kebenaran dengan kerohanian, dan antara individu dengan masyarakat dalam kegiatan seharian. -Keadaan menyedarkan pekerja kepada kepentingan aktiviti murni boleh menghindarkan seseorang melakukan jenayah kolar putih. -Dalam persoalan ihsan, tindakan seseorang itu melakukan sesuatu perlukah mendapat keredhaan Allah. -Contoh ciri ihsan ialah saling membantu dalam meningakatkan kesempurnaan sesuatu pekerjaan, menghindari segala perbuatan yang boleh menjejaskan pengurusan, dan hubungan baik manusia dengan manusia yang lain.

‡

‡

‡

(c) Enam hak pengguna: Hak untuk mendapat keperluan asas dan pilihan -Setiap pengguna mempunyai hak untuk mendapat barangan dan perkhidmatan asas untuk menjalani kehidupan seperti kesihatan, pakaian, pendidikan, dan perumahan. -Setiap pengguna juga berhak untuk memilih barangan dan perkhidmatan pada harga yang berpatutan dengan jaminan kualiti yang memuaskan serta selamat digunakan. -Penjual atau pengeluar tidak berhak untuk memeksa pengguna membeli sesuatu. Hak untuk mendapat maklumat -Setiap pengguna berhak untuk mendapat maklumat atau fakta yang benar tentang barangan atau perkhidmatan yang dijual untuk membolehkan membeli dengan bijak. -Akta perihal dagangan 1972 dikuatkuasakan untuk melarang pengeluar dan peniaga memberi maklumat yang salah, cap dagangan dan jenama palsu, serta perkataan halal disalahgunakan. -Akta harga 1973 pula mewajibkan para peniaga meletakkan tanda harga pada barang. Hak untuk mendapat keselamatan -Setiap pengguna juga berhak untuk mendapat perlindungan terhadap barangan atau perkhidmatan yang boleh memudaratkan kehidupan dan kesihatannya. -Pengguna harus mengetahui undang-undang yang berkaitan dengan keselamatan serta memahami bagaimana undang-undang itu dapat melindunginya. -Sebagai contohnya, barang elektrik harus mempunyai ciri-ciri keselamatan yang melindungi pengguna. Sekiranya ciri-ciri keselamatan ini diabaikan, pengeluar boleh didakwa. -SIRIM ditubuhkan bagi memastikan barang-barang yang dikeluarkan mematuhi mutu piawaian tertentu dan selamat digunakan. -Pelbagai akta juga dikuatkuasakan bagi menjaga keselamatan pengguna seperti peraturan Pra-Makanan 1985 dan akta elektrik 1973.

‡

‡

‡

Hak untuk mendapat ganti rugi/pampasan -Pengguna berhak menuntut ganti rugi jika perkhidmatan atau barangan yang dibeli rosak, palsu, tidak bermutu, busuk , atau dalam keadaan yang tidak sempurna. -Hak mendapat ganti rugi termaktub dalam akta jualan barang-barang 1975 dan akta kontrak 1974. -Pengguna juga boleh mendapatkan ganti rugi melalui mahkamah tuntutan kecil (MTK). -MTK ini membolehkan pengguna menyesaikan aduan yang tuntutan ganti ruginya yang melebihi RM 3000. Hak untuk mendaptkan pendidikan kepenggunaan -Setiap penggunaan berhak untuk mendapat pendidikan kepenggunaan dan menjadi penggunaan yang waras. -Pengetahuan dalam pendidikan kepenggunaan membolehkan penggunaan dan bertindak secara rasional ketika memilih atau membelia barang. Hak untuk mendapat perakilan -Penggunaan berhak untuk mendapatkan perwakilan bagi menyuarakan hal-hal yang berkaitan dengan mereka. -Sebagai contohnya, pengguna boleh menyuarakan pendapat mereka dan menuntut hak melalui badan tertentu, sekiranya terdapat dasar-dasar kerajaan yang membebankan para pengguna, seperti kenaikan bayaran perubatan di hospital kerajaan. -Pengguna berhak menubuhkan persatuan pengguna bagi mewakili mereka untuk menyuarakan serta menuntut kepentingan mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful