You are on page 1of 10

FIŞĂ PENTRU APRECIEREA

PROGRESULUI INDIVIDUAL AL
COPILULUI
CONFORM ,, SCRISORII METODICE,, 2014-2015
ANEXA 3
PRECIZĂRI

 Este utilizată pentru
fiecare copil în parte,
începând cu data intrării
în grupă ( T0 – evaluare
inițială )și pâna la
plecarea din grupă (Tn+1 -
evaluare finală).
CERINŢE

 Se notează în casete data (zi,  REPER DAT =
lună,an)la care a fost CURRICULUM
observat nivelul atins de
copil vis-ă-vis de un reper
dat;
 PRIMA NOTARE se face cu  Se face o bifă în dreptul
culoarea roşie, la intrarea itemului de evaluare vizat
copilului în grădiniţă, în conform curriculei (T0)
perioada stabilită pentru
evaluarea iniţială a copiilor
CERINŢE

 ULTIMA NOTARE se va  Se face cu bifa de
face cu culoare albastră, culoarea albastră în
la plecarea copilului din caseta itemului vizat
grădiniţă (la şcoală), în conform cerinţelor
perioada stabilită pentru curriculare
evaluarea finală/sumativă
a copiilor, la sfârşit de
ciclu;
CERINŢE

 Între prima şi ultima  Se notează cu dată (ex.
notare, cu o altă culoare, 07.04.2017)
decât cele doua  Indicatorul de evaluare
menţionate, educatoarea din fişă poate fi observat
va face înregistrări ale în activităţile din
progresului copiilor, în planificare, în oricare alt
acord cu ceea ce observă context sau situaţie.
şi noteaza în Caietul de
observații
Caietul de observații cu privire la
dezvoltarea copiilor

 Un caiet obişnuit, în care  Ex. Întelege şi utilizează in
vorbire sinonime, antonime,
se notează aspecte care omonime
ţin de dezvoltarea  Evaluam indicatorul în grupa mica
copilului, pe masură ce ? NU
acestea sunt observate  Îl avem planificat la domeniul
de către educatoare, in limba şi comunicare în grupa
mare ? DA
diferite contexte.
 Ce dată vom consemna ? Data din
caiet când am planificata aceasta
temă
Caietul de observații

 Ex. Indicatorul ,,Nu acceptă  Avem planificată o astfel de
jucării, bomboane sau bani activitate in caietul
de la persoane adulte educatoarei ?
necunoscute,,  DA sau NU
 Indicatorii din fişă conţin  Dacă DA – trecem data din
repere date faţa de planificare
dezvoltarea unui copil in  Dacă NU – consemnăm în
perioada preşcolarităţii Caietul de observatii contextul
raportate la curricula şi data în care am observat
învăţământului preşcolar comportamentul
OBSERVAȚII

 Comunicarea rezultatelor  Observaţi copiii cu dragoste
obţinute se face în şi nu căutaţi ce nu ştiu !
exclusivitate PĂRINŢILOR  Rolul dăscălului este să ducă
 Este importantă copilul din comportamentul
veridicitatea observaţiilor care necesită sprijin la cel
“şi nu modalitatea obţinerii atins, asta arată ca ne-am
lor (instrumente)sau notării atins obiectivele ! ,,Măiestria
lor (pe caiet, hârtiuţe, etc.) unui dascăl,,
PRECIZĂRI

 EVALUAREA INȚIALĂ T0-  Evaluarea iniţiala – la
Înseamnă momentul începutul anului şcolar
intrării copilului la tine în înseamnă Borna 0 pentru
grupă planificarea activităţilor din
anul şcolar care începe
 EVALUAREA FINALA –
 Evaluarea finală – la sfârşitul
Tn+1 Înseamnă momentul anului şcolar se pune în
plecării copilului de la tine corelaţie cu evaluarea iniţială
grupă (se observă progresul)
SĂRBĂTORI FERICITE !